Sajómercse községi Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2016.(VI.30.)önkormányzati rendelete

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról szóló 17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 10. 01- 2016. 10. 01

Sajómercse községi Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2016.(VI.30.)önkormányzati rendelete

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról szóló 17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

2016.10.01.

Sajómercse Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és elhelyezésére vonatkozó szabályokról szóló 17/2014. (XII.17.) számú rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § A települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és elhelyezésére vonatkozó szabályokról szóló 17/2014. (XII.17.) számú rendelet (továbbiakban: „R”) az alábbi 4/A. §-sal egészül ki:

„4/A. § A közszolgáltatással ellátott területen az ingatlanhasználó köteles a szervezett közszolgáltatást igénybe venni és Ht. 32/A. § (2) bekezdése alapján az állam által az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására alapított Koordináló szerv (továbbiakban: Koordináló szerv) részére a közszolgáltatási díjat megfizetni.”

2. § A „R” 6/A. §-sal egészül ki:

„6/A. § Az ingatlanhasználó köteles az érintett ingatlanon keletkező települési hulladékot elkülönítetten, az elkülönített gyűjtésre rendszeresített és ezen célból átvett gyűjtőedényben gyűjteni.”

3. § (1) A „R” 13. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A közszolgáltatás díját a Koordináló szerv által kiállított számla alapján

a) a természetes személy ingatlanhasználók két havonta utólag,

b) a jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek a megkötött közszolgáltatási szerződésben rögzítettek szerint fizetik meg.”

(2) A „R” 13. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) Az ingatlanhasználó köteles a számlát a Koordináló szerv által kiállított számlán szereplő határidőre megfizetni. Ha az ingatlanhasználó a közszolgáltató felé a valóságnak nem megfelelő mennyiséget vagy adatot közöl, és ennek folytán az átadott hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja az átvett gyűjtőedények űrtartalmát, a közszolgáltató - az ingatlanhasználó megkeresésével egyidejűleg – jogosult a ténylegesen elszállításra kerülő mennyiségről adatot szolgáltatni a Koordináló szerv felé, mely adatszolgáltatás alapján a Koordináló szerv a tényleges űrmértékű mennyiségnek megfelelően állítja ki a számlát.”

(3) A „R” 13. §-a kiegészül az alábbi (3a) bekezdéssel:

„Díjhátralék keletkezése esetén a beszedésről a 2016. március 31. napjáig kiállított számlák vonatkozásában Közszolgáltató, a 2016. április 1. napjától kiállított számlák vonatkozásában a Koordináló szerv intézkedik. A Közszolgáltató köteles eleget tenni a Ht. 32/A. § (4) bekezdésben foglalt, Koordináló szerv felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettségének.”

4. § A „R” 14. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) Amennyiben a szünetelés ideje alatt települési hulladék kerül kihelyezésre úgy – az ingatlan-tulajdonos egyidejű értesítése mellett – a Közszolgáltató a hulladékot elszállítja, valamint adatszolgáltatással él a Koordináló szerv felé, aki az adatszolgáltatásban megjelölt időponttól kezdve a hulladékszállítási díjról számlát állít ki.”

5. § A „R” az alábbi 14/A. §-sal egészül ki:

„14/A. § A természetes személy ingatlanhasználó a települési hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására köteles a rendelkezésére bocsátott egyedi azonosító jellel ellátott vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló, illetve az egyedi kódszámmal ellátott elkülönített gyűjtésre szolgáló edényzetet használni. A vegyes hulladék ürítésének gyakorisága családi házas, sorházas területeken, magánházaknál minimum heti 1 alkalom. Az elkülönítetten gyűjtött hulladék ürítésének gyakorisága kéthetente 1 alkalom. Amennyiben a hulladék szállítása a közszolgáltató hibájából elmarad, 24 órán belül pótolni köteles.”

6. § A „R” az alábbi 14/B. §-sal egészül ki:

„Az elkülönített gyűjtési rendszer bevezetését követően a jegyző hulladékgazdálkodási bírság kiszabására jogosult a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rend. rendelkezéseinek megfelelően.”

7. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2016. július 1. napján lép hatályba.

(2) Ez a rendelet 6. §-a 2016. október 1. napjával lép hatályba.