Dudar Község Önkormányzata

13/2013. (XI. 06.) önkormányzati rendelete a filmforgatási célú közterület használatra vonatkozó szabályokról

Hatályos: 2013. 11. 07

Dudar Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34§ (3),(5), 37. § (4) és (5) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladat-körében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatára terjed ki.

(2) A filmforgatási célú közterület használattal összefüggő, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényben (a továbbiakban: Mgtv.) meghatározott képviselő-testületi hatáskörök gyakorlási jogát a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

2. § (1) A filmforgatási célú közterület-használat nem haladhatja meg a 15 napot, mely indokolt esetben legfeljebb két alkalommal meghosszabbítható.

(2) A filmforgatási célú közterület használat naponta 7.00 - 21.00 óra közötti időtartamra vonatkozhat, különösen indokolt esetben ettől eltérő időtartam is engedélyezhető.

(3) A közterület filmforgatási célú igénybevétele szempontjából Dudar község közigazgatási területén lévő, turisztikailag kiemelt, központi területe a 8216 - Zirc-Mór összekötő út, Dudar Rákóczi utca, továbbá Dudar Petőfi utca által lehatárolt belterület.

(4) A turisztikailag kiemelt, központi területeken a közterület-használat együttesen (forgatási helyszín, technikai szolgáltatás, stáb parkolás) ugyanazon időintervallum alatt nem haladhatja meg összességében a 200 m2 területet.

(5) A kérelmező a tevékenysége során köteles tartózkodni a közterület más használóinak szükségtelen zavarásától.

A filmforgatás során a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő megközelítését a közterület használónak folyamatosan biztosítani kell.

(6) A filmforgatás után a használt közterület eredeti állapotát helyre kell állítani.

(7) A filmforgatási célú közterület használatot akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint rendkívüli természeti események esetén a közterület használati engedélyt olyan időtartamban kell meghosszabbítani, és a közterület használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás akadályozott volt. Az akadály elhárulása után, az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően 10 napon belül újra biztosítani kell.

3. § (1) Az önkormányzat, a közterület filmforgatási célú igénybevételéért fizetendő díjat az Mgtv. 3. melléklet  - 6–7. sorában a városokra vonatkozó - díjtáblázatának rendelkezései szerint határozza meg.

(2) A fizetendő díj 50 %-al csökkenthető, ha a film forgatásának célja Dudar történelmének, kulturális örökségének, életének, gazdasági, tudományos, művészeti értékeinek, sport és kulturális életének, turisztikai nevezetességeinek, épített és természeti környezet értékeinek bemutatása.

(3) Mentesség kizárólag közérdekű célokat szolgáló filmalkotások forgatása esetén adható. Közérdekű célokat szolgálnak különösen az oktatási, a tudományos és az ismeretterjesztő témájú filmek.

4. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.Tóth Edina Kitti                                                                                           Szafner József

polgármester  sk.                                                                                          jegyző sk.


A rendelet kihirdettem.

Dudar, 2013. november 06.


Szafner József

jegyző sk.

Szerkesztés...