Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének 7/2018 (V.11.) önkormányzati rendelete

a helyi civil szervezetek támogatásáról

Hatályos: 2018. 05. 12

Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:Általános rendelkezések

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete e rendeletben állapítja meg a civil szervezetekkel kapcsolatos részletes feladatait és kötelezettségeit, valamint az önkormányzat költségvetéséből a helyi civil szervezetek támogatására fordítandó összeg felosztásának szabályait.


A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya kiterjed Balatonszárszó nagyközség közigazgatási területén székhellyel rendelkező, rendszeresen működő, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó civil szervezetekre.


Az önkormányzat civil szervezetekkel kapcsolatos céljai

2.§

(1) Az önkormányzat civil szervezetekkel kapcsolatos célja a településen élő vagy dolgozó állampolgárok önszerveződő közösségei által végzett azon tevékenység támogatása, melyet az önkormányzati feladatok megvalósítása, a polgárok közéletbe való bevonása, a település fejlesztése, szépítése, a környezetvédelem, az arra rászorulók támogatása, a kultúra és a hagyományok ápolása, a lakosság művelődése, oktatása, szórakozása, sportolása érdekében végeznek.

(2) A támogatás céljára a képviselő-testület az éves költségvetéséről szóló rendeletében – a település anyagi lehetőségeinek függvényében – keretet állapít meg a civil szervezetek pénzügyi támogatásának céljára.


Az önkormányzat civil szervezetekkel kapcsolatos önként vállalt feladatai

3.§

(1) A települési önkormányzat civil szervezetekkel kapcsolatos feladatai, a civil szervezetek működésének támogatása, a civil szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása.

(2) Az önkormányzat által támogatott tevékenységek:

 1. kulturális tevékenység, hagyományápolás,
 2. közrend, közbiztonság védelme,
 3. egészségmegőrzés, sport, tömegsport,
 4. környezetvédelem, természetvédelem,
 5. nevelés, oktatás, ismeretterjesztés,
 6. turizmus,
 7. ifjúság- és családpolitika.
A civil szervezetek támogatása

4.§

(1) Az önkormányzat éves költségvetéséből a civil szerveztek számára e rendeletben meghatározott alapelvek szerint nyújt vissza nem térítendő támogatást, cél jelleggel, és elszámolási kötelezettséggel. A támogatást az önkormányzathoz benyújtott kérelem formájában lehet igényelni.

(2) A pénzügyi támogatás általános feltételei:

 1. a tárgyévre vonatkozóan pénzügyi tervet kell benyújtani,
 2. a kérelmezőnek nincs lejárt köztartozása,
 3. a kérelmező a korábban kapott támogatással elszámolt,
 4. a kérelmezővel szemben nincs folyamatban tartozás rendezésére, a szervezet megszüntetésére, valamint törlésére irányuló eljárás
 5. a kérelmező a tárgyévet megelőző évről készített beszámolóját, közhasznú szervezet esetén a közhasznú jelentés letétbe helyezéséről kiadott bírósági igazolást bemutatja.


A támogatási kérelmek elbírálása

5.§

(1) A civil szervezetek adott évi támogatására vonatkozóan a kérelmek benyújtási határideje a tárgyévi költségvetésről szóló rendelet kihirdetését követő 30. nap.

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell az igényelt támogatás összegét, a támogatandó program leírását. A kérelmet az önkormányzat polgármesteréhez kell benyújtani egy példányban, papír alapon.

(3) A kérelemhez csatolandó mellékletek:

 1. pénzügyi terv a megvalósítandó programra vonatkozóan,
 2. a kérelmező nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nincs lejárt köztartozása,
 3. a kérelmező nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a korábban kapott támogatással elszámolt,
 4. a kérelmező nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben nincs folyamatban tartozás rendezésére, a szervezet megszüntetésére, valamint törlésére irányuló eljárás,
 5. a kérelmező nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a program megvalósításához mekkora önerővel rendelkezik,
 6. a tárgyévet megelőző évről készített beszámoló, közhasznú szervezet esetén a közhasznú jelentés letétbe helyezéséről kiadott bírósági igazolás.

(4) A beérkezett kérelmeket a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság megvizsgálja és indokolással ellátott javaslatot tesz a képviselő-testületnek a támogatás odaítélésére, illetve annak összegére.

(5) A bizottság vizsgálata arra terjed ki, hogy az önszerveződő közösség tevékenysége mennyiben közérdekű, illetőleg a támogatásban részesítendő célkitűzés a köz javát mennyiben szolgálja és szakmai szempontból mennyiben megvalósítható.

(6) A képviselő-testület a határidő leteltét követő soron következő testületi ülésen dönt a támogatási kérelmekről. A civil szervezetek részére megállapított pénzügyi támogatás összegét, annak célját az önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

A támogatás felhasználása

6.§

(1) A támogatás elszámolási kötelezettség mellett kizárólag arra a célra használható fel, amelyre a támogató juttatta. A támogatást a támogatott köteles tárgyév december 31. napjáig felhasználni.

(2) A pályázati támogatás felhasználására a polgármester az önkormányzat nevében támogatási szerződést köt a támogatást igénybe vevő szervezettel, a képviselő-testület döntését követő 30 napon belül. A támogatás összegének a támogatott részére történő kifizetésére a támogatási szerződés megkötését követően kerülhet sor, a támogatott cél megvalósítását megelőző 15 napon belül.

(3) A támogatási szerződés tartalmazza: a szerződő felek megnevezését, címét, a képviseletében eljáró személyeket, a támogatást nyújtó döntést, a támogatás összegét és célját, a támogatás feltételeit, a nem cél szerinti felhasználás esetén a visszatérítési kötelezettséget, annak feltételeit, a szakmai és pénzügyi elszámolás módját és idejét, a szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítésének következményeit, a támogatás felhasználásának határidejét.


A pályázati támogatással történő elszámolás

7.§

(1) A támogatott a támogatás összegével köteles a képviselő-testületnek, annak felhasználását követően 15 napon belül elszámolni. A pénzügyi elszámoláshoz pénzügyi és szakmai beszámolót kell mellékelni.

(2) A pénzügyi elszámolás a támogatási célokkal kapcsolatosan felmerülő költségekről kiállított számlákkal és szabályszerűen kiállított számviteli bizonylattal történhet. Az elszámolásban ki kell térni a támogatott tevékenység teljes költségvonzatának ismertetésére, a rendelkezésre álló önerő részletezésére. 

(3) Amennyiben a támogatott határidőre a pénzügyi elszámolási, valamint a szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy köteles a támogatás teljes összegét a mindenkor érvényes, a támogatás átvételét követő naptól számított jegybanki alapkamat mértékével növelt összegben az elszámolási határidőig, de legkésőbb a tárgyévet követő év január 31. napjáig visszafizetni.

(4) Amennyiben a támogatott pénzügyi elszámolásából az állapítható meg, hogy a támogatást nem rendeltetésszerűen használta fel, úgy a támogatott köteles a támogatás nem rendeltetésszerűen felhasznált részét a mindenkor érvényes, a támogatás felhasználására nyitva álló határidőt követő naptól számított jegybanki alapkamat mértékével növelt összegben visszafizetni a (3) bekezdésben meghatározott időpontig.

(5) A szakmai beszámoló tartalmazza a támogatási szerződésben vállat kötelezettség leírását, annak értékelését, az elért eredményeket.


Záró rendelkezések

8.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Balatonszárszó, 2018. április 23.
Dorogi Sándor                                                         Gerstnerné dr. Kiss Ildikó

              polgármester                                                                     címzetes főjegyző
A rendelet kihirdetve:

2018. május 11-én.


                                               Gerstnerné dr. Kiss Ildikó

                                                             címzetes főjegyző