Dudar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014.(IX. 15.) önkormányzati rendelete

A közterületek elnevezésének, valamint elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám megállapítás szabályairól

Hatályos: 2014. 09. 16

Dudar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51.§ (5) bekezdésében, 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében  meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

  1. Az önkormányzati rendelet célja, hatálya

1.§ (1) A rendelet célja, hogy egységesen szabályozza Dudar község közigazgatási területén a közterületek elnevezését és a házszámozás rendjét.

(2) A rendelet hatálya Dudar község közigazgatási területére terjed ki.

(3) Személyi hatálya alá tartozik minden természetes  személy, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet, aki Dudar közigazgatási területén ingatlantulajdonnal rendelkezik, vagy annak állandó használója, kezelője.

(4) Dudar község közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot megállapítani, a korábban megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni e rendelet szabályai  szerint lehet.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

(1) Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti közterület

(2) Közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló kormányrendelet szerinti közterületnév.

(3) Házszám: olyan számmal, és betűvel meghatározott azonosító jel, amely az ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi számmal jelölt ingatlanhoz tartozik, és amely az ingatlan térbeli beazonosítását szolgálja.
II. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

  1. A közterületek elnevezése

3.§. (1) Minden közterületet el kell nevezni. A közterületek nevének megállapítása és megváltoztatása Dudar Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik.

(2) Az újonnan létesített közterület nevét a létrejöttét követő hat hónapon belül kell megállapítani.

(3) Az utcák, épületek közötti szerviz utakat, gyalogutakat, mezőgazdasági célú területet és lakónépességet nem érintő dűlő utakat nem szükséges elnevezni.

(4) A község közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület – ide nem értve az egymás folytatásában lévő, de különböző helyrajzi számon szereplő közterületeket – nem lehet.

(5) Közterületet személyről, tárgyról, állatról, növényről, történelmi eseményről, földrajzi névről vagy fogalomról lehet elnevezni.

(6) A személyről történő elnevezés során törekedni kell arra, hogy az elnevezés olyan személynek állítson emléket:

a) akinek közismert tevékenysége a társadalmi haladást, a nemzeti szellemi, anyagi gyarapodását szolgálta és személye közmegbecsülésnek örvend, vagy

b) aki a tudomány, művelődés, sport vagy a társadalmi élet egyéb területén kimagaslóan jelentőset tett vagy alkotott, és ezáltal személyének emléke megőrzésre méltó.

(7) Közterületet elnevezni külföldi állampolgárságú személyről is lehet, akinek élete, munkássága jelentős szerepet játszott hazánk vagy településünk életében.

(8) A személyről történő elnevezés esetén a közterület nevének meg kell egyeznie a személy által használt családi és utónévvel. Kizárólag családi nevet akkor lehet alkalmazni, ha  a névadó személyiség csak így ismert, illetőleg az elnevezés egy családról történik.

(9) A közterület elnevezése során törekedni kell arra, hogy az elnevezés rövid és közérthető, a magyar nyelvhelyesség szabályainak megfelelő legyen.

(10) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként nyíló útszakasz külön elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett utca nevét veszi fel.

  1. A közterületnevek megszüntetése

4.§ (1) A közterület településrendezés, beépítés vagy más módon történő megszűnésével, külön döntés nélkül a közterület neve is megszűnik.

(2) A megszűnt közterület nevét a vonatkozó jogszabályok szerint vezetett címnyilvántartásban továbbra is fel kell tüntetni, jelölve a megszűnés okát és idejét.

5. A közterület elnevezésének eljárási szabályai

5.§ (1) A közterület nevének megállapítását, vagy megváltoztatását kezdeményezheti:

a) a polgármester,

b )az önkormányzati képviselő,

c) Dudar közigazgatási területén lévő ingatlanok tulajdonosai, haszonélvezői, az érintett közterületen lakcímmel rendelkező,

d) a jegyző.

(2) A közterület elnevezése vagy megváltoztatása esetén az érintett ingatlantulajdonosoktól, haszonélvezőktől és az érintett közterületen lakcímmel rendelkezőktől javaslatot, véleményt kell kérnie a polgármesternek az új közterület elnevezésére vonatkozóan.

(3) A javaslatokat a Képviselő-testület elé kell terjeszteni és az új közterület elnevezésről – a javaslatok figyelembevételével – a Képviselő-testület határozattal dönt

 (4) A megváltozott közterület elnevezéséről az érintett lakosságot (ingatlantulajdonosokat, haszonélvezőket, lakcímmel rendelkezőket) írásban kell értesíteni.

(5) A képviselő-testület közterület elnevezéséről, elnevezés megváltoztatásáról hozott döntése alapján a jegyző a közterületnevet az általa vezetett címnyilvántartásban átvezeti, egyben értesíti az elnevezéssel kapcsolatos döntésről az illetékes földhivatalt, az illetékes rendőrkapitányságot, a postahivatalt, az illetékes katasztrófavédelmi igazgatóságot, az országos mentőszolgálat illetékes szerveit, az illetékes közműszolgáltatókat.

6. A házszám megállapítására vonatkozó szabályok

6. § (1) A névvel ellátott közterület mentén lévő lakóházakat, egyéb épületeket és az építési telkeket (a  továbbiakban: ingatlan) házszámmal kell ellátni.

(2) A házszámozásnál figyelemmel kell lenni azon beépítetlen telkekre is, melyek a későbbi beépítéskor a közbenső házszámot kapják.

(3) Kialakult számozás után megosztott ingatlanok házszáma megmarad és amennyiben az újonnan kialakuló ingatlan ugyanarra a közterületre nyílik, a házszámot az ABC nagybetűivel kell megkülönböztetni.

(4) Amennyiben egy ingatlanon, azonos házszám alatt több épület, illetve több lakás található, úgy azok az épületek folyamatos emelkedő sorrendben ajtószámot kapnak.

(5) A kialakult számozás után egyesített vagy összeépült ingatlanok az eredeti sorszámukat megtartják, összevonásra kerülnek, az összevont házszámokat kötőjellel kell egységessé tenni.

(6) Amennyiben egy ingatlan több közterülettel, utcával is érintkezik, a házszámot arról a közterületről kell megállapítani, amely felől az ingatlan megközelíthető, amely közterületre az ingatlan bejárata esik.

7.§ (1) Az út, utca, tér, major, park, és egyéb közterületi azonosító megjelölés (a továbbiakban együttesen: utca) házszámozása 1-től kezdődően, növekvő arab számozással történik, és a házszám növekedésének irányát tekintve az utca bal oldalán lévő ingatlanok páros, a jobb oldalon lévő ingatlanok páratlan számozást kapnak.  

(2) Terek esetén a házszámozás 1-től kezdődően folyamatos, az óramutató járásával megegyező irányú.

(3) A földrajzi okokból csak az egyik oldalán beépíthető utcák házszámozása arab számozással 1-től kezdődően folyamatos.

8.§  (1)  A házszámok megváltoztatása hivatalból vagy kérelemre történhet. Kérelmet az nyújthat be, akinek a házszám megváltoztatásához jogos érdeke fűződik.

 (2) Az ingatlan házszámának megváltoztatása csak abban az esetekben lehetséges, ha:

  1. az ingatlan házszáma a hivatalos ingatlan-nyilvántartásban nem szerepel, csak helyrajzi számmal meghatározott,
  2. több ingatlan azonos utcanév és azonos házszámmal szerepel a hivatalos ingatlan-nyilvántartásban,
  3. az ingatlan házszáma téves,
  4. ingatlan megosztására, vagy
  5. ingatlanok egyesítésére kerül sor.

(3) Az (2) bekezdésben meghatározott esetekben az ingatlan házszámának megváltoztatásáról a képviselőtestület külön határozatban rendelkezik.

  1. Közterületi névtáblák és házszám táblák elhelyezése

9. § (1) A közterületi névtábla kihelyezése, karbantartása és pótlása az önkormányzat feladata.

(2) A közterületi névtáblákat jól látható, az eligazodást, tájékoztatást segítő helyen, a helyszíni adottságok figyelembevételével kell elhelyezni. Amennyiben a közterületi névtábla külön tartószerkezeten történő elhelyezésére nincs lehetőség, a közterületi névtáblát a saroktelek kerítésén, vagy ennek hiányában a saroképületen kell elhelyezni. Az ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója a közterületi névtábla elhelyezését és az ezzel kapcsolatos munkálatokat tűrni köteles.

(3) A megváltozott közterületnevek tábláit a tájékozódás zavartalansága érdekében az elnevezéstől számított egy évig eredeti helyükön kell hagyni és piros színű, átlós áthúzással kell ellátni. Az új közterületnév táblát az áthúzott régi tábla mellé kell felszerelni. A régi névtáblát egy év múltán az elhelyező szervnek el kell távolítani.

 (4) A névtáblán, reklám célját szolgáló feliratot, táblát elhelyezni nem szabad.

10. § (1) A házszámot jelző táblát (a továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan utcafronti kerítésére vagy házfalára, az utcáról jól látható módon kell az ingatlan használójának, kezelőjének, ennek hiányában a tulajdonosának elhelyezni.

(2) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, olvasható állapotban tartásáról, szükség  szerint cseréjéről, pótlásáról az (1) bekezdés szerinti kötelezettnek kell gondoskodnia.

8. Közterületnevek és házszámok megváltoztatása

11. § (1) Közterületnév vagy házszámváltozás esetén az állampolgárokat lakcím-bejelentési kötelezettség nem terheli.

(2) Közterületnév vagy házszámváltozás esetén az állampolgároknak a változás lakcímigazolványban történő átvezetésében az önkormányzat közreműködik.

III. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésekor meglévő közterületi elnevezéseket és házszámokat a hatályba lépés nem érinti.Tóth Edina Kitti sk.                                       Szafner József sk.

polgármester                                                 jegyző


A rendeletet kihirdettem 2014. szeptember 15-én

 Dudar, 2014.szeptember 16.

Szafner József sk.

jegyző