Dudar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2016 (VII.19.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Hatályos: 2016. 08. 01

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a 143. §. (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya

1. §


A rendelet hatálya kiterjed minden 14. életévét betöltött természetes személyre és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki vagy amely Dudar község közigazgatási területén az e rendeletben meghatározott, közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartások valamelyikét elköveti.


2. Értelmez ő rendelkezések

2. §

E rendelet alkalmazásában

  • közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás:az a magatartás, amely nem minősül bűncselekménynek, vagy szabálysértésnek, de ellentétes a közösségi együttélés szabályaival, azokat sérti vagy veszélyezteti és rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartásnak minősít,
  • közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2.§ 13. pontja szerinti terület,

3. Eljáró hatóság és eljárási szabályok

3. §


(1) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt indult eljárásokban közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt közigazgatási, illetve helyszíni bírság kiszabására a Képviselő-testület átruházott hatáskörében eljárva a jegyző jogosult.

(3) A közigazgatási bírság mértékének megállapításánál figyelembe kell venni az elkövető személyi és jövedelmi viszonyait, amennyiben azokat az eljáró ügyintéző erre vonatkozó felhívására igazolja.
4. Közigazgatási bírság, helyszíni bírság összege

4.§


(1) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegőjével szemben természetes személy esetén 5.000,- forinttól 200.000,- forintig, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén 5.000,- forinttól 1.000.000 forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabásának van helye.

(2) Ha a helyszíni intézkedés alkalmával a közösségi együttélés alapvető szabályait megszegő a jogsértést teljes mértékben elismeri, vele szemben 5.000,- forinttól 50.000,- forintig terjedő helyszíni bírság kiszabásának van helye.


5. A közigazgatási bírság és a helyszíni bírság megfizetése

5.§


(1) Fiatalkorúval szemben nem lehet helyszíni bírságot kiszabni. Fiatalkorúval szemben közigazgatási bírságot csak abban az esetben lehet kiszabni, ha önálló keresete (jövedelme) vagy vagyona van.

  1. A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt kiszabott közigazgatási bírságot – az elsőfokú határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül - a határozathoz mellékelt készpénz átutalási megbízáson vagy banki átutalással Dudar Község Önkormányzata számlájára kell befizetni.
  2. A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt kiszabott helyszíni bírságot a bírság kiszabását követő15 napon belül kell készpénz átutalási megbízáson vagy banki átutalással Dudar Község Önkormányzata számlájára befizetni.


6. A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartások

6.§


(1) Megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait, aki az önkormányzat jelképeit engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérő módon használja.

(2) Megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait, aki közterületet a rendeltetésétől eltérően engedély nélkül használ.

(3) Megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait,

  • aki valakinek a közterületre ürítés céljából kihelyezett hulladékgyűjtő edényzetében található háztartási hulladékot válogatja, közterültre kiszórja,
  • aki szelektív hulladékgyűjtő edényzetben található hulladékot válogat, közterületre kiszór, valamint az edényzetekbe kommunális, azokba el nem helyezhető hulladékot rak.
  • aki alkalmi jelleggel igénybe vett közterületen és környékén keletkezett hulladékot nem gyűjti össze, és elszállításáról nem gondoskodik az igénybe vétel befejezésekor.

(4) Megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait, aki közterületen fát engedély nélkül kivág.

(5) Megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait, aki közkifolyót nem háztartási vízszükséglet kielégítése céljára használ.

(6) Megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait, aki az ingatlana, illetve az ingatlanával szomszédos közterület gondozására, tisztán tartására vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget.

(7) Megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait, aki a köztemetők használatára vonatkozó szabályokat megsérti.

(8) Megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait, aki a helyi zajvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseknek nem tesz eleget.


7. Záró rendelkezések

7.§


Ezen rendelet 2016. augusztus 1. napján lép hatályba.

Tóth Edina Kitti sk.                                dr. Szivák Péter sk.

                                                   polgármester                                         jegyzőA rendelet kihirdetve:

Dudar, 2016. július 19.

dr. Szivák Péter sk.

       jegyző