Dudar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018 (II.16..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 03. 30

Dudar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a Dudar Község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézményekre terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) [1][2] [3]

A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi. módosított költségvetését:


  1. 491 560 555 Ft költségvetési és finanszírozási bevétellel

           ab) 311 533 957 Ft működési bevétel

           ac) 180 026 598 Ft felhalmozási bevétel


  1. 491 560 555 Ft költségvetési és finanszírozási kiadással

         ba)   311 533 957 Ft  működési kiadás

         bc)   180 026 598 Ft  felhalmozási kiadás

elfogadja.

(2)   Az önkormányzat költségvetési bevételek a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete szerint határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.

(4)   A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.


3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1)   Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(2)   Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.    

(3)   Az Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.

(4)   Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(5)   Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(6)   Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7)   Az önkormányzati hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 9.1. melléklet tartalmazza. Az önkormányzati hivatal bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti megosztását a 9.1.1-9.1.3. mellékletek tartalmazzák.

(8)   A Dudari Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 9.2. melléklet tartalmazza. A Dudari Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti megosztását a 9.2.1-9.2.3. mellékletek tartalmazzák.

 (9)  A Kiskópé Óvoda Dudar költségvetési bevételeinek és kiadásainak működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 9.3. melléklet tartalmazza. A Kiskópé Óvoda bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti megosztását a 9.3.1-9.3.3. mellékletek tartalmazzák.

(10) A Dudari Melegkonyha költségvetési bevételeinek és kiadásainak működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 9.4. melléklet tartalmazza. A Dudari Melegkonyha bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti megosztását a 9.4.1-9.4.3. mellékletek tartalmazzák.

(11) Az önkormányzat az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát 34 főben határozza meg. Létszám megoszlás: 1 fő Polgármester, 3 fő Községgazdálkodás, 1 fő Közbeszerzési referens 2 fő Gyermekorvos, Asszisztens, 11 fő Közös Önkormányzati Hivatal, 9 fő Konyha, 6 fő Óvoda, 3 fő közfoglalkoztatotti létszám. (A közfoglalkoztatotti 3 fő éves létszám a Munkaügyi Központ jelentése alapján június 30-ig tervezett.)

(12) Az Önkormányzat a kiadások között 0 Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg.


4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1)   Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2)   Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3)   A képviselő-testület a kiemelt előirányzatokon belül a polgármesterre ruházza a feladatok közötti előirányzat módosítást.

(4) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása.

(5)   A képviselő-testület az operatív napi gazdálkodás és a célszerű intézkedések meghozatala érdekében felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat célhoz nem kötött forrásait az átmenetileg szabad pénzeszközeit betétként lekösse.

(6)   A polgármester nettó 2.000.000.- Ft összegig vállalhat kötelezettséget az önkormányzat nevében. A nettó 1.000.000.- Ft-ot meghaladó összegű kötelezettségvállalásokról a soron következő testületi ülésen tájékoztatni köteles a képviselő-testületet.

5. §

  1. A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel. Az intézményeknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után az önkormányzati támogatás növekedését.
  2. A költségvetési szerv vezetője a szerv költségvetésének kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli részelőirányzatai között átcsoportosítást hajthat végre.
  3. A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátást szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
  4. Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli kötelezettséget kizárólag a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.


A költségvetési végrehajtásának ellenőrzése

6.§.

 (1)  Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2)   A költségvetés végrehajtása belső ellenőrzési feladatellátás keretében kerül ellenőrzésre előzetes felkérés alapján. A belső ellenőrzés megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.Záró és vegyes rendelkezések

7. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

            Tóth Edina Kitti sk.                                                          dr. Szivák Péter sk.

              polgármester                                                                        jegyző

A rendelet kihirdetve:


Dudar, 2018. február 16.

                                                                                                 dr. Szivák Péter sk.

[1]

A rendelet szövegét a 4/2019 (III.29.) önkormányzati rendelet 1 §-a módosította. Hatályos: 2019. III. 30-tól

[2]

A rendelet szövegét az 5/2018 (IV.04.) önkormányzati rendelet 1 §-a módosította. Hatályos: 2018. IV. 05-től

[3]

A rendelet szövegét a 8/2018 (X.16.) önkormányzati rendelet 1 §-a módosította. Hatályos: 2018. X. 17-től