Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról

Hatályos: 2021. 01. 01

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) és h) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 13. pontjában és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény l.§ (1) bekezdésében, a 4.§ d) pontjában, és az 5.§ c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §    (1) Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete iparűzési adót vezet be,

              Dunaföldvár közigazgatási területén a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvényben

              (továbbiakban: Htv), és az e rendeletben szabályozottak szerint.

         (2) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a magasabb szintű anyagi és

              eljárási jogszabályokban foglaltak az irányadóak.

2. §   (1) Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adómérték a 

              Htv-ben meghatározott adóalap 2 %-a.

        (2)

3. §       Ez a rendelet  2015. január l. napján lép hatályba.