Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, az intézményi térítési díjakról

Hatályos: 2021. 04. 01

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. § (4) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92.§ (1) és (2) bekezdésében, 115. § (3) bekezdésében, 117/C. § (1) bekezdésében, és a 132. § (4) bekezdés d) pontjában, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 20/C. § (9) bekezdésében, 29. §-ában, 32. § (1) bekezdés d) pontjában, 131. § (1) bekezdésében, 137. § (1) bekezdésében, 148. § (5) bekezdésében, és a 162. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §  Az önkormányzat a szociálisan rászorulók részére az alábbi szociális és gyermekjóléti személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat biztosítja:


 1. Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások:

aa) étkeztetés,

ab) házi segítségnyújtás,

       ac) családsegítés, és gyermekjóléti szolgáltatás,

ad) nappali ellátás - időskorúak nappali ellátása,

ae/ tanyagondnoki szolgáltatás, és.

af) gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde)


b) Szociális szakosított ellátás: országos illetékességgel idősek otthona formájában biztosított.

2. § (1) A rendeletben szabályozott ellátások igénylésekor a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.), a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény (továbbiakban:Gyvt), és ezek végrehajtási rendeletei, valamint a rendelet vonatkozó szabályai alapján kell eljárni.

(2)  A szociális alapszolgáltatások és a szakosított ellátás, valamint a gyermekjóléti alapellátás keretében személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat az Önkormányzat az e célból létrehozott intézmények útján nyújtja. Az ellátás biztosítása iránti kérelmet az ellátást nyújtó intézmény vezetőjénél kell benyújtani az Szt., a Gyvt. és azok végrehajtási rendeleteiben meghatározott formában, és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott módon. Az ellátás jogszerű igénybevételét az intézmény vezetőjének intézkedése alapozza meg. 

(3) Az ellátást nyújtó intézmény vezetője köteles a tárgyévi költségvetés, beszámolók, zárszámadás elkészítéséhez, és a jogszabályban előírt adatszolgáltatáshoz szükséges adatokat az Önkormányzat írásbeli megkeresésére a megkeresésben foglalt adattartalommal és határidőre szolgáltatni.

3. § (1) ) A szociális alapszolgáltatás körébe tartozó valamennyi ellátást - a tanyagondnoki szolgáltatás kivételével -, és a gyermekjóléti alapellátás körébe tartozó gyermekjóléti szolgáltatást az Önkormányzat a fenntartásában lévő Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ (továbbiakban: Intézmény) útján nyújtja.

(2) A szociális alapszolgáltatás körébe tartozó tanyagondnoki szolgáltatást, és a szociális szakosított ellátás körébe tartozó idősek otthona ellátást az Önkormányzat a fenntartásában lévő Napsugár Integrált Szociális Intézmény (továbbiakban: Intézmény) útján nyújtja.

(3) A szociális gyermekjóléti alapellátás körébe tartozó bölcsődei ellátást az Önkormányzat a fenntartásában lévő Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha (továbbiakban: Intézmény) útján nyújtja.

4. § (1)  Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen

 1. koruk,
 2. egészségi állapotuk,
 3. fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
 4. szenvedélybetegségük, vagy
 5. hajléktalanságuk miatt.

(2) Étkeztetésben részesíti az önkormányzat azt az igénylőt, illetve az általa eltartottat is, aki jövedelmétől függetlenül kora, vagy egészségi állapota miatt nem képes az étkezéséről más módon gondoskodni.

(3) Életkora miatt rászorulónak kell tekinteni:

a) a nyugdíjban részesülő 65 év feletti, és

b) az időskorúak járadékában részesülő

személyt.

(4) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki mozgásában korlátozott, krónikus, vagy akut megbetegedése, fogyatékossága miatt önmaga ellátásáról – részben vagy egészben – nem tud gondoskodni és ellátásának szükségességét a háziorvos javasolja.

(5) Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki fogyatékossági támogatásban részesül.

(6) Pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben képes és betegségét, egészségügyi állapotát az illetékes Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv szakvéleménye igazolja

(7) Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki

 1. bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik,
 2. aki településszintű bejelentett lakóhellyel rendelkezik,
 3. éjszakáit közterületen, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben tölti.

(8) Az étkeztetés biztosítása

 1. helyben fogyasztással, vagy
 2. házhoz szállítással, vagy
 3. az étel jogosult általi elvitelével

történik.

(9)

5. § (1) A tanyagondnoki szolgáltatás igénybevételére Dunaföldvár Város külterületein bejelentett lakóhellyel rendelkezők jogosultak.

(2) A tanyagondnoki szolgáltatás keretében térítésmentesen ellátandó feladatok az alábbiak:

            a) étkeztetésben való közreműködés,

            b) házi segítségnyújtásban való közreműködés,

            c) közreműködés a közösségi és szociális információk szolgáltatásában, és

d) az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása Dunaföldvár 30 km-es körzetében, és

e) Dunaföldvár Város közigazgatási területén  az óvodáskorú, és iskoláskorú gyermekek szállítása.

(3) A tanyagondnoki szolgáltatás keretében ellátandó feladatokat a tanyagondnok - a szolgálat rendelkezésére álló gépjármű segítségével - látja el. A tanyagondnoknak a feladatait a munkaköri leírásában, valamint az intézményvezető utasításának megfelelő személyzeti iratban meghatározott munkarend szerinti időben kell ellátnia.


6. § (1) A szociális alapszolgáltatás, a gyermekjóléti alapellátás, és a szakosított ellátás keretében biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért az Szt., a Gyvt, és azok végrehajtási rendeletei szerint az intézményvezető által megállapított személyi térítési díjat kell fizetni.

(2) A személyi térítési díjat a jogszabályban, illetve a megállapodásban meghatározott személy köteles megfizetni.

(3) A fenntartó – a szakosított ellátás kivételével - ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat, aki jövedelemmel nem rendelkezik.

(4) Az önkormányzat az emelt szintű idősotthoni férőhelyek vonatkozásában egyszeri hozzájárulás, vagy személyi térítési díj pótlék megfizetését írja elő, amelyeknek összegét az 1. melléklet tartalmazza.

(5)  A személyi térítési díjszámítás alapját képező intézményi térítési díjat a rendelet 1.  melléklete tartalmazza.

(6) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díját a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(7) Térítés díjat – a házi segítségnyújtás kivételével - a tárgyhónap 10. napjáig kell megfizetni.

(8) A jövedelemmel nem rendelkező szociális alapszolgáltatást igénybevevő ellátottak részére az Intézmény a szolgáltatást ingyenesen biztosítja.

(9) Az intézményvezető a munkáltatói és jövedelemigazolások valódiságának ellenőrzése végett írásban megkeresheti a jegyzőt, aki az ellenőrzés eredményéről írásban az információ rendelkezésre állását követő legkésőbb 5 munkanapon belül tájékoztatja az intézményvezetőt.


7. §  Az intézményvezető és az ellátást igénybevevő között kötendő megállapodás valamennyi intézményi ellátás esetén tartalmazza a jogszabályokban meghatározottakon felül

a)  a panasztételi és az érdekképviseleti jog gyakorlásának részletes tartalmi és eljárási szabályait, és

 b) az intézményi jogviszony megszűnése, illetve megszüntetése esetén annak jogszabály szerinti módját, eljárási és jogorvoslati szabályait.

8. § Az intézményvezető alapszolgáltatás körében külön eljárás nélkül ellátást nyújt:

a) természeti katasztrófában,  vis major helyzetben érintett személy,

b) tűzeset miatt létfenntartási helyzetét veszélyeztető személy, és

c) bűncselekmény áldozata

részére.

9. § ((1) A Képviselő-testület helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre a helyi szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának és végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére.

(2) A helyi szociálpolitikai kerekasztal tagjai:

a) az önkormányzat működési területén  szociális, köznevelési intézményeket működtető fenntartók képviselői, intézményvezetők,

b) vezető védőnő,

c) bölcsőde vezetője,

d) a Képviselő-testület Oktatási- Kulturális- Egészségügyi -Szociális és Ifjúsági Bizottságának elnöke,

e) Máltai Szeretetszolgálat helyi csoportjának képviselője,

f) Magyar Vöröskereszt helyi csoportjának képviselője,

g) a településen működő egyházi közösségek képviselői,

h) Nagycsaládosok Egyesülete helyi szervezetének képviselője,

i) dunaföldvári roma nemzetiségi önkormányzat elnöke, és

j) a Mozgáskorlátozottak Egyesülete helyi szervezetének képviselője.

(3) A helyi szociálpolitikai kerekasztal évente megtartott üléséről készült feljegyzést a Képviselő-testület soron következő ülésén tájékoztatóként napirendjére felveszi és megtárgyalja azt.


10. §  Ez a rendelet 2015. március 01. napján lép hatályba.


Dunaföldvár, 2015. február 24.
     Horváth Zsolt                                                    Bárdos Lászlóné dr.

  polgármester                                                          címzetes főjegyző


Záradék:


A rendelet a mai napon kihirdetésre került.


Dunaföldvár, 2015. február 27.
                                                                                 Bárdos Lászlóné dr.

                                                                                     címzetes főjegyző