Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(I.23.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

Hatályos: 2020. 01. 01

(Egységes szerkezetben a 13/2019.(XII.11.), a 12/2018.(XI.28.), az 1/2018.(I.22.) és a 15/2016.(XII.21.) önkormányzati rendelettel)Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladat-körében eljárva a következőket rendeli el:


A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai


1.§


A rendelet hatálya kiterjed Balatonszárszó Nagyközség közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás (a továbbiakban: közszolgáltatás) teljes körére, a közszolgáltatóra és a közszolgáltatást igénybe vevő azon ingatlanok tulajdonosaira, vagyonkezelőire vagy egyéb jogcímen használóira (a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos), ahol háztartási szennyvíz keletkezik, és az ingatlan nincs rácsatlakoztatva a szennyvíz közcsatorna hálózatra.


A közszolgáltató megnevezése, a közszolgáltatás ellátásnak rendje, módja, időtartama


2.§


(1) [1]Balatonszárszó Nagyközség közigazgatási területén a háztartási szennyvíz begyűjtését a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (8600 Siófok, Tanácsház u. 7.), mint közszolgáltató, 10 éves közszolgáltatási szerződés alapján kizárólagosan jogosult és köteles ellátni.


(2) A háztartási szennyvíz begyűjtéséről – e rendeletben szabályozott módon – az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás kötelező igénybevétele útján köteles gondoskodni.


3.§


(1) A begyűjtött háztartási szennyvizet a közszolgáltató által üzemeltetett siófoki szennyvíztelepre (Siófok, Kele utca), az erre a célra kialakított műtárgyban kell a közszolgáltatónak ürítenie.


(2) A közszolgáltató a beérkezett közszolgáltatási igényekről nyilvántartást köteles vezetni.


(3) A közszolgáltató a közszolgáltatást a megrendeléstől számított 48 órán belül köteles elvégezni.
4.§


(1) A háztartási szennyvíz begyűjtése az erre a célra engedélyezett, zárt rendszerű, csepegést és szaghatást kizáró eszközzel végezhető.


(2) A begyűjtésre használt eszközökön a közszolgáltató azonosító számát és jelét jól olvasható, nagyobb távolságból is beazonosítható módon, az alapszíntől eltérő színű felületen fel kell tüntetni.


(3) Amennyiben a háztartási szennyvíz begyűjtése közben szennyeződés keletkezik, a köz-szolgáltatónak a szennyezett területet haladéktalanul meg kell tisztítania és fertőtlenítenie kell.

(4) A közszolgáltató köteles járművei tárolására a közegészségügyi, környezetvédelmi és építési előírásoknak megfelelő telephelyet biztosítani.


A közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettségről, a díjfizetési kötelezettségről,

a megfizetés rendjéről


5.§


(1) Az ingatlanon keletkező háztartási szennyvíz gyűjtését az ingatlantulajdonos az ingatlanon belül, az építési hatóság által engedélyezett módon kialakított, vízzáró közműpótló berendezésben köteles végezni, oly módon, hogy az ne idézzen elő talaj-vagy talajvíz-szennyezést.


(2) Az ingatlantulajdonos a háztartási szennyvíz begyűjtésére a 2.§ (1) bekezdésében meghatározott közszolgáltató szolgáltatását köteles igénybe venni.


(3) Az ingatlantulajdonos a ténylegesen elszállított háztartási szennyvíz mennyisége után a szállító eszköz mérőberendezése alapján, a közszolgáltató számlájának átvételekor vagy a számlán megjelölt fizetési határidőnek megfelelően köteles a közszolgáltatás díját megfizetni.


(4) [2] [3] [4] [5] Közszolgáltatás számított díja⃰               

  1. Természetes személyek (lakossági)

felhasználók esetén: Alapdíj: 8 286 Ft/forduló+Áfa, ürítési díj: 715 Ft/m³+Áfa

  1. Nem természetes személyek (közületi)

felhasználók esetén: Alapdíj: 9 539 Ft/forduló+Áfa, ürítési díj: 4 512 Ft/m³+Áfa.

⃰A közszolgáltatási díjat terheli még a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény alapján meghatározott, a DRV. Zrt. mindenkor érvényes vízterhelési díj.”


6.§


(1) A háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó szerződés az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató között az erre vonatkozó írásos szerződés megkötésével vagy a szolgáltatás igénybevételével jön létre.


(2) A szerződésben rögzíteni kell:

 a) a közszolgáltatási szerződés időtartamát,

 b) a teljesítés helyét,

 c) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésének módját,

 d) felek jogait és kötelezettségeit.


(3) A szerződésben rendelkezni kell továbbá:

 a) a közszolgáltatási díjról és alkalmazásának feltételeiről,

 b) a közszolgáltatási díj megfizetésének módjáról,

 c) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeiről,

 d) az irányadó jogszabályok meghatározásáról.


(4)A háztartási szennyvíz begyűjtését az ingatlantulajdonosnak kell a szolgáltatónál megrendelnie.


(5) Az ingatlantulajdonos a háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó igényét a közszolgáltatónak személyesen vagy telefonon jelentheti be a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. balatonszéplak-alsói telephelyének diszpécserénél.Üdülőingatlanokra, az időlegesen használt és a nem használt ingatlanokra vonatkozó sajátos szabályok


7.§


(1) A Képviselő-testület az üdülőingatlanokra és időlegesen használt ingatlanokra vonatkozóan külön szabályozást nem állapít meg.


(2) Az ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettség alól beépítetlen ingatlana vonatkozásában.


A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezeléséről


8. §


(1) A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (a természetes személyazonosító adatok valamint a lakcím) kezelésére e rendeletben foglalt mértékben és terjedelemben jogosult.


(2) A közszolgáltatással összefüggő személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.


(3) A közszolgáltató megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel köteles gondoskodni az adatok biztonságáról. Az adatokat védeni köteles különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen.


(4) A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat az ingatlantulajdonos azonosítására, a közüzemi szerződés teljesítésével-, jogszabályban előírt ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, számlázásra, postázásra, közüzemi díj-hátralék behajtására használhatja fel.

9.§


(1) A közszolgáltató a költségelemzés alapján készített díjkalkulációját a megelőző év november 30-ig nyújthatja be az önkormányzat számára.


(2) A képviselő-testület a szolgáltatási díjat évente felülvizsgálhatja.
10. §


E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.


11. §


(1) E rendelet 2014. január 24. napján lép hatályba.


(2) Hatályát veszti a települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 11/2007. (XI. 29.) önkormányzati rendelet.Balatonszárszó, 2014. január 23.
            Gerstnerné dr. Kiss Ildikó s.k.                                  Dorogi Sándor s.k.

                címzetes főjegyző                                                   polgármester
A rendelet kihirdetve:

2014. január 23.

                                                      Gerstnerné dr. Kiss Ildikó s.k.

                                                             címzetes főjegyző


[1]

Módosította a 15/2016.(XII.21.) Ör. 2.§ (1) bekezdése. Hatályos: 2017. január 01-től.

[2]

Módosította a 15/2016.(XII.21.) Ör. 1.§-a. Hatályos: 2017. január 01-től.

[3]

Módosította az 1/2018.(I.22.) Ör. 1.§-a. Hatályos: 2018. január 23-tól.

[4]

Módosította a 12/2018.(XI.28.) Ör. 1.§-a. Hatályos: 2019. január 01-től.

[5]

Módosította a 13/2019.(XII.11.) Ör. 1.§-a. Hatályos: 2020. január 01-től.