Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(I.23.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

Hatályos: 2020. 01. 01

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(I.23.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

2020.01.01.

Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladat-körében eljárva a következőket rendeli el:

A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai

1. § A rendelet hatálya kiterjed Balatonszárszó Nagyközség közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás (a továbbiakban: közszolgáltatás) teljes körére, a közszolgáltatóra és a közszolgáltatást igénybe vevő azon ingatlanok tulajdonosaira, vagyonkezelőire vagy egyéb jogcímen használóira (a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos), ahol háztartási szennyvíz keletkezik, és az ingatlan nincs rácsatlakoztatva a szennyvíz közcsatorna hálózatra.

A közszolgáltató megnevezése, a közszolgáltatás ellátásnak rendje, módja, időtartama

2. § (1) [1]Balatonszárszó Nagyközség közigazgatási területén a háztartási szennyvíz begyűjtését a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (8600 Siófok, Tanácsház u. 7.), mint közszolgáltató, 10 éves közszolgáltatási szerződés alapján kizárólagosan jogosult és köteles ellátni.

(2) A háztartási szennyvíz begyűjtéséről – e rendeletben szabályozott módon – az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás kötelező igénybevétele útján köteles gondoskodni.

3. § (1) A begyűjtött háztartási szennyvizet a közszolgáltató által üzemeltetett siófoki szennyvíztelepre (Siófok, Kele utca), az erre a célra kialakított műtárgyban kell a közszolgáltatónak ürítenie.

(2) A közszolgáltató a beérkezett közszolgáltatási igényekről nyilvántartást köteles vezetni.

(3) A közszolgáltató a közszolgáltatást a megrendeléstől számított 48 órán belül köteles elvégezni.

4. § (1) A háztartási szennyvíz begyűjtése az erre a célra engedélyezett, zárt rendszerű, csepegést és szaghatást kizáró eszközzel végezhető.

(2) A begyűjtésre használt eszközökön a közszolgáltató azonosító számát és jelét jól olvasható, nagyobb távolságból is beazonosítható módon, az alapszíntől eltérő színű felületen fel kell tüntetni.

(3) Amennyiben a háztartási szennyvíz begyűjtése közben szennyeződés keletkezik, a köz-szolgáltatónak a szennyezett területet haladéktalanul meg kell tisztítania és fertőtlenítenie kell.

(4) A közszolgáltató köteles járművei tárolására a közegészségügyi, környezetvédelmi és építési előírásoknak megfelelő telephelyet biztosítani.

A közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettségről, a díjfizetési kötelezettségről, a megfizetés rendjéről

5. § (1) Az ingatlanon keletkező háztartási szennyvíz gyűjtését az ingatlantulajdonos az ingatlanon belül, az építési hatóság által engedélyezett módon kialakított, vízzáró közműpótló berendezésben köteles végezni, oly módon, hogy az ne idézzen elő talaj-vagy talajvíz-szennyezést.

(2) Az ingatlantulajdonos a háztartási szennyvíz begyűjtésére a 2. § (1) bekezdésében meghatározott közszolgáltató szolgáltatását köteles igénybe venni.

(3) Az ingatlantulajdonos a ténylegesen elszállított háztartási szennyvíz mennyisége után a szállító eszköz mérőberendezése alapján, a közszolgáltató számlájának átvételekor vagy a számlán megjelölt fizetési határidőnek megfelelően köteles a közszolgáltatás díját megfizetni.

(4) [2] [3] [4] [5] Közszolgáltatás számított díja⃰

1. Természetes személyek (lakossági)

felhasználók esetén: Alapdíj: 8 286 Ft/forduló+Áfa, ürítési díj: 715 Ft/m³+Áfa

2. Nem természetes személyek (közületi)

felhasználók esetén: Alapdíj: 9 539 Ft/forduló+Áfa, ürítési díj: 4 512 Ft/m³+Áfa.

⃰A közszolgáltatási díjat terheli még a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény alapján meghatározott, a DRV. Zrt. mindenkor érvényes vízterhelési díj.”

6. § (1) A háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó szerződés az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató között az erre vonatkozó írásos szerződés megkötésével vagy a szolgáltatás igénybevételével jön létre.

(2) A szerződésben rögzíteni kell:

a) a közszolgáltatási szerződés időtartamát,

b) a teljesítés helyét,

c) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésének módját,

d) felek jogait és kötelezettségeit.

(3) A szerződésben rendelkezni kell továbbá:

a) a közszolgáltatási díjról és alkalmazásának feltételeiről,

b) a közszolgáltatási díj megfizetésének módjáról,

c) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeiről,

d) az irányadó jogszabályok meghatározásáról.

(4) A háztartási szennyvíz begyűjtését az ingatlantulajdonosnak kell a szolgáltatónál megrendelnie.

(5) Az ingatlantulajdonos a háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó igényét a közszolgáltatónak személyesen vagy telefonon jelentheti be a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. balatonszéplak-alsói telephelyének diszpécserénél.

Üdülőingatlanokra, az időlegesen használt és a nem használt ingatlanokra vonatkozó sajátos szabályok

7. § (1) A Képviselő-testület az üdülőingatlanokra és időlegesen használt ingatlanokra vonatkozóan külön szabályozást nem állapít meg.

(2) Az ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettség alól beépítetlen ingatlana vonatkozásában.

A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezeléséről

8. § (1) A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (a természetes személyazonosító adatok valamint a lakcím) kezelésére e rendeletben foglalt mértékben és terjedelemben jogosult.

(2) A közszolgáltatással összefüggő személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

(3) A közszolgáltató megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel köteles gondoskodni az adatok biztonságáról. Az adatokat védeni köteles különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen.

(4) A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat az ingatlantulajdonos azonosítására, a közüzemi szerződés teljesítésével-, jogszabályban előírt ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, számlázásra, postázásra, közüzemi díj-hátralék behajtására használhatja fel.

9. § (1) A közszolgáltató a költségelemzés alapján készített díjkalkulációját a megelőző év november 30-ig nyújthatja be az önkormányzat számára.

(2) A képviselő-testület a szolgáltatási díjat évente felülvizsgálhatja.

10. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

11. § (1) E rendelet 2014. január 24. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 11/2007. (XI. 29.) önkormányzati rendelet.

Gerstnerné dr. Kiss Ildikó s.k.
címzetes főjegyző

Dorogi Sándor s.k.
polgármester