Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008.(III.12.) önkormányzati rendelete

a köztemetőről és a temetkezési tevékenységről

Hatályos: 2020. 01. 01- 2022. 09. 30

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008.(III.12.) önkormányzati rendelete

a köztemetőről és a temetkezési tevékenységről

Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről, temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben, valamint a végrehajtására kiadott 145/1999. /X. 1./ számú Kormány rendeletben, az egészségügyről szóló 1977. évi CLIV. törvényben - elhunytakkal kapcsolatos rendelkezéseiben - valamint a 34/1999. /IX. 24./ BM-Eü.M-IM. számú együttes rendeletben foglaltakra, továbbá a rendkívüli halál esetén követendő eljárásról szóló 34/1999.(IX.24.) BM-Eü.M-IM együttes rendeletre figyelemmel az alábbi rendeletet alkotja:

I.

Általános rendelkezések

1. §

.

/1/ A rendelet hatálya kiterjed Balatonszárszó, Szóládi úti /1603/2. hrsz-on nyilvántartott / köztemetőre és a Balatonszárszó, Petőfi Sándor utcai /1119. hrsz-on nyilvántartott részben lezárt temetőre, mint felekezeti temetőre, valamint izraelita temetőre.

(2) [1][2] Temetkezni csak a Balatonszárszó, Szóládi úti 1603/2. hrsz-on nyilvántartott – önkormányzati tulajdonban lévő – köztemetőben lehet, a jelen rendelet mellékletét képező temetőregiszter szerint.

/3/ Balatonszárszó, Petőfi Sándor utcai részben lezárt temető a Balatonszárszói Református Egyházközség tulajdonában van, a szükséges karbantartást az önkormányzat magára vállalta a jelen rendelet mellékletét képező külön megállapodás szerint. A jelen rendelet l.számú melléklete rögzíti, az I-es parcella kegyeleti park, II-es parcella temető. Az üzemeltetéssel, karbantartással kapcsolatos feladatokat az önkormányzat kommunális részlegén keresztül látja el.

/4/ A /3/ bekezdésben megjelölt részben lezárt temetőben, mint felekezeti temetőben a II-es parcellában koporsós temetés nem engedélyezhető.

A meglévő sírhelyekbe - a megfelelő közegészségügyi hatósági eljárást követően - 2009. december 31-ig az elhalt hozzátartozójának hamvait tartalmazó urna elhelyezhető.

/5/ A jelenleg működő - Balatonszárszó, Szóládi úti - köztemető üzemeltetője, fenntartója a Nagyközségi Önkormányzat, mint tulajdonos. Üzemeltetési feladatait a Somogy Megyei Temetkezési Kft-vel, mint szolgáltatóval biztosítja a temetkezési szolgáltatást kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján.

/6/[3]

II.

Temetkezési helyek és szabályok

2. §

.

/1/ Az elhunytat eltemetni, az elhamvasztott halott maradványait elhelyezni csak az l.§-ban meghatározott önkormányzati köztemetőben, illetve hamvakat elhelyezni korlátozott ideig - az 1. § /3./ bekezdésben meghatározott részben lezárt temető II-es parcellájában lehet.

(2) [4] A hamvakat tartalmazó urnát az eltemetésre köteles személynek az elhunyt végrendelete, ennek hiányában

a) a temető vagy temetkezési emlékhely befogadó nyilatkozata, vagy

b) a hamvak temetőn, temetkezési emlékhelyen kívüli elhelyezése esetén az eltemetésre kötelezett személy teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozatának meglétéről az elhunyt utolsó lakóhelye szerinti, az eltemetésre kötelezett személyek nyilatkozatairól szóló nyilvántartás vezetésére az önkormányzat által kijelölt köztemető igazolása alapján kell kiadni.

/3/ A korábban elhelyezett urnák kiadásáról az üzemeltető gondoskodik. A kiadást a közeli hozzátartozó, vagy az eltemettetéséről gondoskodó kérheti.

3. §

.

/1 A temetkezési tevékenységet az üzemeltető a kegyeleti elvárásokhoz illő módon kell, hogy megszervezze (magatartás, ruházat, eszközök)

/2/ A köztemetőben szolgáltatást végző a vallási (etnikai, faji) és társadalmi temetkezési szokásokat - szolgáltatásának biztosításakor - köteles figyelembe venni.

4. §

.

/1/ A köztemetőt - a temető regiszter szerint - sírhelytáblára és urnasírhely táblára kell felosztani, melyeket római számmal kell ellátni a sorokat pedig sorszámozott sírhelyekre kell felosztani /pl. XII/12./

/2/ Az elhamvasztott halott hamvait tartalmazó urnát az I. urnasírban illetve I/a. és I/b. számú urnafalban továbbá, vagy a sírhelytáblákban lévő sírokba és sírboltokba - rátemetéssel - lehet elhelyezni.

/3/ A XII, XII/a. sírhelytáblák díszsírhelytáblák, ahova Balatonszárszó Díszpolgára kitüntető címet viselő kitüntetettek és házastársaik temethetők.

/4/ A XIII. sírhelytábla a hant nélküli sírhelyek létesítésére kijelölt temetkezési hely, ahol sírdomb nem alakítható ki.

/5/ A II. sírhelytábla gyermeksírhely.

/6/ A XI. sírhelytáblában csak sírboltok helyezhetők el.

5. §

.

/1/ Lezárt temetőben (Petőfi Sándor utcai részben lezárt temető I. parcella) temetkezési szolgáltatást nem lehet végezni. A lezárt temetőt mindaddig kegyeleti helyként kell gondozni, amíg felszámolásáról döntés nem születik. A temetőt csak az utolsó temetéstől számított 25 év után lehet - legkorábban - felszámolni.

/2/ Lezárt temetőből holttest maradványát - exhumálás útján - lehet áthelyezni a használatban lévő temetőbe. Az exhumálást - a vonatkozó előírások szerint - csak az illetékes tisztiorvos engedélye és előírásai szerint lehet elvégezni, az elszállításhoz az üzemeltető külön engedélye is szükséges.

6. §

.

/1/ Az egyes temetkezési helyekért az elhunyt hozzátartozójának, illetve az eltemettetésre kötelezettnek díjat kell fizetni, mely díjtételeket e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. A temetkezési helyek díja Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának bevételét képezi, melyet az önkormányzat számlaszámára kell befizetni. A megváltási idő leteltét követően a temetkezési helyek újra válthatóak.[5]

/2/ A rendelkezési jogosultság kezdési időpontja a megváltás napja.

/3/ Rendelkezésre jogosult személy:

- aki a temetést szerződésben vállalta,

- akit arra az elhunyt végrendelete kötelez,

- végintézkedés hiányában az elhunyt elhalálozás előtt vele együtt élő házastársa,

- az elhunyt egyéb közeli hozzátartozója az öröklés rendje szerint (Ptk. 685. §. b) pontja)

/4/ Ha a 2-es mellékletben megjelölt használati idő letelt és a temetkezési helyet nem váltják meg, úgy az üzemeltető, fenntartó jogosult azt - minden térítési igény nélkül - újból temetkezésre felhasználni.

/5/ Temető lezárásáról, vagy kiürítéséről a Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.

A lezárás, vagy kiürítés tényét - ezt megelőzően - egy országos lapban megyei lapban és a helyi sajtóban 3 alkalommal közhírré kell tenni, úgy, hogy az első közzététel a kiürítés előtt 6 hónappal, a továbbiak pedig 2 havonta történjenek.

/6/ Ha a használat a /4/ bekezdésben foglaltak miatt szűnik meg, úgy a kiürített temetkezési helyekből származó holttestmaradványokat közös és megjelölt sírhelyben kell elhelyezni, melyről az elhunytak hozzátartozói, illetve hozzátartozók hiányában az üzemeltető köteles gondoskodni a temetkezési, kegyeleti szokások, közegészségügyi előírások megtartása mellett.

a./ Az eltemettetőnek a megtalált csontmaradványokról szóló rendelkezését külön jogszabályban meghatározottak szerint biztosítani kell.

b./ Amennyiben az eltemettető nem a csontmaradványok díjmentes mélyebbre ásását választja, úgy a sírhely díjon felül meg kell fizetni az e rendelet 2. számú melléklet 1/5. pontjában meghatározott díjtételt is.

/7/ Kiürítés során a temetőben felállított síremléket lebontani, áthelyezni, azzal rendelkezni, csak az a fenntartó előzetes értesítését követően lehet.

/8/[6]

/9/ Díszsírhelyre Balatonszárszó díszpolgára, illetőleg a képviselőtestület által minősített többséggel hozott határozata alapján az az elhunyt jogosult, aki Balatonszárszóért végzett kiemelkedő közéleti tevékenysége alapján arra méltó.

7. §

.

/1/ A temetőben lévő sírhelyek méretei a következők:

a.) Felnőtt egyes sírhely: 250 cm hosszú, 200 cm mély, 150 cm széles

Felnőtt kettes sírhely: 250 cm hosszú, 200 cm mély, 250 cm széles

Koporsós rátemetés esetén úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó aljzata legalább 160 cm mélységbe kerüljön.

b.) Gyermek sírhely: 130 cm hosszú, 200 cm mély, 115 cm széles c.) Urna földbe temetésnél

szegéllyel együtt: 155 cm hosszú, 100 cm mély, 115 cm széles d.) Sírboltok:

Két- és négyszemélyes: 400 cm hosszú, 200 cm mély, 300 cm széles e.) Szegély sírhely:

Félszegélv: 400 cm hosszú, 200 cm mély, 200 cm széles

Egész szegély: 400 cm hosszú, 200 cm mély, 300 cm széles.

f)[7][8] Szociális sírhely:

Koporsós temetés: 210 cm hosszú, 200 cm mély, 100 cm széles

Urnasír: 100 cm hosszú, 60 cm széles, 60 cm mély

Urnafülke: 30 cm magas, 30 cm széles.

/2/ A sírok között 0,60 méter, a sorok között 2 méter területet kell biztosítani, gyermeksíroknál pedig a sírok egymástól való oldaltávolságának 0,3 méternek kell lennie. A sírbolt magassága legfeljebb 0,5 méter lehet.

/3/ Mélyített felnőtt sírhelybe /2,2 m / tisztiorvosi engedély alapján még egy koporsó temethető. Felnőtt sírba elhelyezett két koporsón kívül még két urna is temethető.

/4./

a. a XIII. táblában a temetés a tábla Ny-i oldalán kezdődik, mely táblarészben a temetőt kettéválasztó útra merőlegesen sír nem alakítható ki.

b.[9] a gazdaságosabb helykihasználás érdekében 6 soronként 2 méter széles utat kell biztosítani úgy, hogy az utak között elhelyezkedő 2 sír fejfa része ellentétes irányba kerülhet.

c. a temető területén belül két szeméttároló hely biztosított, az É-K-i sarokban /ahol a szemétszállítás érdekében gazdasági bejárón, kapun keresztül kerül a szemét elszállításra/, valamint a VI-os parcella D-Ny-i sarkában.

d. A díszsírhelyek az 1/c. és a XII-es parcellák maradnak, míg a kripta sor helye /helye az Ör. mellékletét képező vázrajz szerinti formában/ a XII-es parcella mögött húzódik XI-es számozással.

(5) [10] Az egyes temetési helyekért az elhunyt hozzátartozójának, illetve az eltemetésre kötelezettnek díjat kell fizetni. A díj mértékét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(6) [11] A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartamára a Vhr. 18. § (1) bekezdése az irányadó.

(7) [12] Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata a szociális parcellát a Szóládi úti temetőben jelöli ki.

Szociális temetés

7/A. §[13][14]

7/B. §[15][16]

8. §

.

/1/ Sírboltot csak kiviteli terv alapján lehet kialakítani. A sírbolt felett felépítmény nem lehet. A sírjel, síremlék -obeliszk - magassága maximum 160 cm lehet.

(2) [17] A temetési hely felett – a nemzeti sírkertbe tartozó temetési hely, valamint a hősi temetési hely kivételével – az rendelkezik, aki megváltotta. Több azonos jogállású örökös esetén – ellenkező megállapodásuk hiányában – a rendelkezési jog kizárólag együttesen gyakorolható.

/3/ Sírbolt, síremlék műszaki fenntartásáról annak létesítője /örököse/ köteles gondoskodni.

Sírbolt, síremlék összeomlásának veszélye esetén a fenntartó felszólítja a kötelezett személy, vagy annak örökösét, hogy gondoskodjon a helyreállításról az állag megóvásáról. Eredménytelen felhívás esetén a fenntartó elrendelheti a sírbolt eltávolítását, illetve a további temetkezést megtilthatja.

/4/ Közvetlen kárveszély, életveszély esetén a felhívás kibocsátása a következő, melyet a temető hirdetőtábláján 90 napra ki kell függeszteni.

9. §

.

/1/ Holttest elhamvasztásához a /2/ bekezdésben foglalt kivétellel a tisztiorvos engedélye szükséges.

/2/ A kórházban elhunyt személy, valamint rendőri intézkedéssel boncolással szállított holttest elhamvasztását a boncolóorvos engedélyezi.

Temetkezési szolgáltatások

10. §

.

/1/ Temetkezési szolgáltatás fogalom körébe a következők tartoznak a) a temetésfelvétel,

b) az elhunytnak a kegyeleti igényeknek megfelelő temetésre való - az egészségügyi szolgáltató halottkezelési feladatkörébe nem tartozó és az egészségügyi intézmény területén kívül végzett - előkészítése,

c) a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás, d) a ravatalozás,

e)[18]

f) sírhelynyitás és visszahantolás, g) a sírba helyezés,

h) a temetőn belüli halott szállítás, i) a hamvasztás és az urnakiadás,

j) az urnaelhelyezés,

k)[19][20]

1) az exhumálás,

m) az újratemetés.

(2) [21] [22]A temető üzemeltetője biztosítja az eltemetés, urna elhelyezés feltételeit. A köztemetőn belül elhunyt hűtése, ravatalozása, a temetőben erre a célra rendszeresített szállító járművön történő szállítása, urnaelhelyezése, sírásás, sírhelynyitás, sírba helyezés, visszahantolás, újratemetéssel és exhumálással kapcsolatos feladatok ellátása az üzemeltető kizárólagos joga és kötelessége.

(3) [23] [24]A felsorolt tevékenységekért az üzemeltető e rendelet 3. mellékletében felsorolt díjakat érvényesíti. Köztemetés esetén létesítmény-használati díj és sírhely-megváltási díj fizetési kötelezettség nem áll fenn.

(4) [25] A temető üzemeltetője a szabályzatban megállapított díjakon felül más díjat nem állapíthat meg. Nem szedhető díj a temetőlátogatásért, a temetői utak használatáért és a temetési hely gondozásához igénybe vett vízért.

11. §

.

/1/ A temetés módjára, illetve a hamvasztásra az elhunytnak életében tett nyilatkozata, - ennek hiányában - az eltemettetésről, elhamvasztásról gondoskodó személy /temettető/ rendelkezése az irányadó.

/2/ A rendelkezésre jogosultságot az üzemeltető csak akkor köteles vizsgálni, ha azzal kapcsolatosan kifogást jelentettek be.

Ha az üzemeltető a rendelkezésre jogosultságot nem tudja megállapítani, úgy a gyámhatóság, vagy a bíróság döntését kell kérni.

12. §

.

/1/ Felravatalozott koporsót - az eltemettető kívánságára - a búcsúztatási szertartás megkezdéséig nyitva lehet tartani. Nem lehet nyitva tartani az oszlásnak indult, vagy roncsolt állapotban lévő holttestet tartalmazó koporsót.

/2/ Fertőző betegségben elhunytak koporsóját légmentesen zárt állapotban kell felravatalozni. azt felnyitni eltemettető kérésére sem szabad. A gyászolók a koporsóval nem érintkezhetnek.

13. §

.

/1/ Síremlék felállításához, sírbolt készítéséhez az üzemeltető előzetes hozzájárulása szükséges. Be kell jelenteni az építési munka megkezdésének és várható befejezésének időpontját, valamint a fenntartó bevételi számlájára be kell fizetni, vagy átutalni a jelen rendelet 10. §-ában meghatározott összeget.

/2/ Az üzemeltetői hozzájárulás hiánya, vagy az attól való eltérés esetén a kötelezettség elmulasztása miatt a fenntartó:

a./ a sírhely birtokosát - határidő tűzésével - felhívja a sérelmezett állapot megszüntetésére.

b./ a felhívás eredménytelensége esetén a szükséges bontási munkálatokat a sírhelybirtokos költségére és veszélyére elvégezteti.

Nyilvántartás vezetése

14. §

.

/1/ Halottat csak halott vizsgálati bizonyítvány alapján szabad eltemetni, vagy elhamvasztani.

Halott vizsgálati bizonyítvány egy példányát az üzemeltető, másik példányát a fenntartó Önkormányzat köteles megőrizni.

/2/ Az Önkormányzat, mint fenntartó - az új sírmezők /sírparcellák/ megnyitása előtt köteles gondoskodni a Sírnyilvántartási térkép elkészítéséről és a jegyző által történő jóváhagyásról.

A temetőtérképet a temető nyilvántartó könyvel összhangban az üzemeltető köteles vezetni.

/3/ A temetkezési rend megváltoztatása csak a térkép egyidejű módosításával a képviselő-testület döntése alapján történhet. A temetőre vonatkozó nyilvántartási dokumentációt az üzemeltetőnek - a temető kiürítésének, megszüntetésének elrendeléséig - meg kell őriznie, a dokumentáció megsemmisítését, illetve kivonatának irattározási módját a jegyző állapítja meg.

/4/ A nyilvántartó könyvbe minden temetést, /urna elhelyezést,/ időrend szerint a következő adatokkal kell bejegyezni.

- folyószámú /sorszám/

- a temetés napja /év, hó, nap/

- az elhalt neve, születési ideje, /év, hó, nap / utolsó állandó lakóhelye, az elhalálozás ideje :/év, hó, nap /

- fertőző betegségben elhunytaknál a halál oka,

- sírhely tábla, sor, hely száma

- sírkőre vonatkozó megjegyzések

- eltemettető neve, lakcíme

A nyilvántartó könyvhöz betűsoros névmutatót kell vezetni. A nyilvántartó könyvet évenként kell vezetni. A nyilvántartó könyvet évenként kell zárni és megnyitni 1-es sorszámmal.

A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a megváltásra jogosult személy nevét és lakcímét.

/5/ A temető nyilvántartó könyv helyes vezetését - a fenntartó nevében - negyedévenként a jegyző ellenőrzi.

Kifogásáról feljegyzést készít, melyet a fenntartónak írásban előterjeszt a véleményének kialakítása céljából.

/6/ Az üzemeltető - évenkénti bontásban - a temető nyilvántartó könyvhöz hasonlóan -sírbolt könyvet köteles vezetni, a sírbolt számának feltüntetésével. A sírboltkönyvbe be kell vezetni a létesítőnek a sírboltra vonatkozó rendelkezéseit.

/7/ A nyilvántartási adatokról tájékoztatást - a halott nevének, a temetés időpontjának, temetkezés helyének kivételével - csak bírósági és hatósági eljáráshoz lehet adni.

Temetők rendje

15. §

.

/1/ A temető nyitvatartásának rendjét és az üzemeltető képviselőjének nevét és elérhetőségi címét / lakcímét / telefonszámát a temető bejáratánál - látható helyen ki kell függeszteni.

/2/[26] A temető nyitvatartásának rendje:

április 1-től- november 9-ig 6 órától- 21 óráig

november 10-tőt- március 31-ig 8 órától 17 óráig

A temető kapuk nyitása, zárása az üzemeltető feladata.

A temetőben a 10. §. /3/ bekezdésében meghatározott temetkezési szolgáltatásokat csak a munkaidőben, a fenntartó és üzemeltető előzetes hozzájárulásával lehet végezni.

/3/[27]

/4/ A temető kegyeleti hely a nagyközség kultúrájának egyik visszatükröződése és képviselője, valamint az ősök iránti tisztelet megnyilvánulása.

Ennek megfelelően a köztemetőben és a felekezeti temetőben is illő magatartást köteles tanúsítani mind a látogató, a hozzátartozó és különösen az üzemeltető személyzete is.

/5/ A temetőkben tűzveszélyes tevékenységet folytatni csak a tűzvédelmi előírások megtartásával lehet. Avart, elszáradt virágot, koszorút elégetni nem szabad !

/6/ A temetőben keletkező hulladékot, nyesedéket a sírhelyek gondozása közben keletkező növénymaradványokat a sírhelyek között nem lehet tárolni !

Hulladékok, növénymaradványok csak a kijelölt helyen lévő hulladéktárolókban helyezhetők el.

/7/ Az egyes sírok, urnafalak, de a sírhelyparcellák sem határolhatók el kerítéssel.

/8/ A temető területére kutyát bevinni a vak vezető kutyán kívül t i 1 o s !

/9/ Kolombárium homlokzati falán, síremléken, kegyeleti tárgyakon a közízlést sértő díszítések, vagy feliratok nem helyezhetők el, azt az üzemeltető köteles azonnal eltávolítani.

16. §

.

/1/ Az üzemeltető hozzájárulása szükséges az építőanyagnak, szerszámoknak, gépeknek a temetőbe való beszállításához, építési, vagy bontási munkák elvégzéséhez.

/2/ A temető területéről sírkövet, síremléket, fejfát egyéb kegyeleti tárgyat csak az üzemeltető előzetes engedélyével szabad kivinni.

17. §

.

/1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

/2/ E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 16/2005.(X.27.) rendelettel és a 13/2003.(VI.26.) rendelettel módosított 17/2000.(IX.28.) rendelet hatályát veszíti.

/3/ E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK. irányelvnek való megfelelést szolgálja.[28]

2. melléklet

A temetkezési helyek, illetőleg az újraváltás díjáról

A temetkezési helyek, illetőleg az újraváltás díjáról

1.) Gyermeksírhely 25 évre

5.404 Ft

2.) Felnőtt sírhely 25 évre

Egyes sírhely (2 koporsó és 4 urna)

8.107 Ft

Kettes sírhely (4 koporsó és 8 urna)

11.260 Ft

3.) Sírbolt 60 évre

2 személyes kripta építésére

45.040 Ft

4 személyes kripta építésére

90.080 Ft

4.) Urnahely 20 évre

Urnafülke (kolumbárium)

27.024 Ft

Urnasírhely 2 személyes

9.008 Ft

Urnasírhely 4 személyes

13.512 Ft

5.) Lejárt, meg nem váltott és újraértékesített temetkezési helyek sírhely előkészítési díja a csontmaradványok egyéb módon
történő elhelyezése mellett

27.024 Ft

6.) Díszsírhely

ingyenes

7.) Újraváltás díja

- lezárt temetőrészben 1., 2., 3., 4. pontok szerinti díj 50 %-a

- működő temetőkben 1., 2., 3 ., 4. pontok szerinti díj 100 %-a

A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

3. melléklet

1.) A temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjak:

Temetői létesítmények igénybevétele

23.030 Ft

Elhunyt hűtése (Ft/nap/fő)

1.735 Ft

Sírhelynyitás (sírásás, sírnyitás)

22.635 Ft

Sírásás, sírnyitás mélyített sír esetén

26.400 Ft

A temetőben erre a célra rendszeresített szállító járművön történő halottszállítás

3.850 Ft

Ravatalozás

8.690 Ft

Sírbahelyezés

2.200 Ft

Visszahantolás normál

6.110 Ft

Visszahantolás mély

8.420 Ft

Gyermeksírhely ásása

4.840 Ft

Gyermeksírhely hantolása

2.200 Ft

Exhumálás

8.800 Ft

Újratemetés

---

Urnasírhely nyitás normál

6.115 Ft

Urnasírhely ásás sírban

8.575 Ft

Urna elhelyezése (kriptában, sírban, urnafalban)

6.115 Ft

2.) A temetőkben – a temetkezési szolgáltatók kivételével – a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető-fenntartási hozzájárulás díja: 1.309 Ft/munka

A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.