Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének 15/2017 (XI.30.) önkormányzati rendelete

a települési hulladékgazdálkodásról

Hatályos: 2017. 12. 01- 2023. 06. 30

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének 15/2017 (XI.30.) önkormányzati rendelete

a települési hulladékgazdálkodásról1

2017.12.01.

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő - testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Balatonszárszó Nagyközség közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatóra és a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználókra terjed ki.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a közterületen szervezett rendezvény során keletkezett hulladék tárolására, szállítására, arról a rendezvény szervezője köteles gondoskodni.

Értelmező rendelkezések

2. §

1. E rendelet alkalmazásában:
1.üdülő ingatlan: időszakosan a pihenést szolgáló használati célú, a földhivatali nyilvántartásban üdülő épület vagy hétvégi ház megjelölésű épület.
(2) Egyéb fogalmak, meghatározások tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. §-a az irányadó.

A közszolgáltatás tartalma

3. § (1) Az önkormányzat közigazgatási területén – a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által megkötött közszolgáltatási szerződés alapján - a hulladék begyűjtését, szállítását, a hulladék kezelését, ártalmatlanítását és a hulladéklerakó üzemeltetését a DBR Dél-Balatoni Régió Nonprofit Kft. – 8600 Siófok, Papfődi u. 3. (a továbbiakban: közszolgáltató) végzi.

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalmában

a) az ingatlanhasználó által a közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített gyűjtőedényben, vagy a rendeletben megjelölt egyéb módon az ingatlanon gyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési hulladék begyűjtésére és rendszeres, vagy alkalmi elszállítására;

b) az ingatlanon összegyűjtött lomhulladék évente egyszer – a közszolgáltató által meghatározott időpontban és helyen – történő gyűjtésre és a közszolgáltató általi elszállítására;

c) az ingatlanon elkülönítetten gyűjtött hulladék begyűjtésére és rendszeres elszállítására;

d) az ingatlanon összegyűjtött zöldhulladék rendszeres elszállítására;

e) az a) - d) pontokban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított hulladék elhelyezésére, kezelésére és ártalmatlanítására terjed ki.

A közszolgáltatás ellátásnak rendje és módja

4. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételével az ingatlanhasználó és a közszolgáltató között a Ptk. közszolgáltatási szerződésekre vonatkozó szabályai szerinti szerződéses jogviszony jön létre. A jogviszonyt természetes személy ingatlanhasználó esetében a közszolgáltatás igénybevételének ténye, igénybevételre kötelezett gazdasági társaság esetében a közszolgáltatóval megkötött szerződés alapozza meg.

(2) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiben bekövetkező változásokról a közszolgáltató az igénybe vevőt írásban köteles értesíteni vagy helyben szokásos módon felhívás útján tájékoztatni.

Vegyes és elkülönítetten gyűjtött hulladékkal kapcsolatos rendelkezések

5. § (1) Az ingatlanhasználó a települési vegyes hulladékot a mellékletben szereplő szabványos, az ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő méretű gyűjtőedényben gyűjti.

(2) Az ingatlanhasználó a települési vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény űrtartalmát a háztartásában keletkező hulladék becsült mennyiségének figyelembe vételével a rendelet mellékletében felsorolt edényméretek közül választhatja ki.

(3) Az (1) bekezdésben szereplő gyűjtőedényen kívül az ingatlanhasználó a települési papír, műanyag és üveg hulladékot a települési vegyes hulladéktól elkülönítetten gyűjti az erre célra rendszeresített szelektív gyűjtőzsákban.

(4) A gyűjtőedény beszerzése, elhasználódás miatti javítása, pótlása az ingatlanhasználó kötelezettsége. A lakossági és gazdálkodó szervezeti gyűjtőedény lehet saját tulajdonú, vagy a közszolgáltatótól bérelt. A szelektív gyűjtőzsákot a közszolgáltató biztosítja az ingatlanhasználó részére.

(5) A gyűjtőedény közterületre csak zárt fedéllel helyezhető ki. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az, az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.

(6) A kihelyezett gyűjtőedény és szelektív gyűjtőzsák nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. Az ingatlanhasználó az ingatlanán tárolt gyűjtőedényt úgy helyezi el, hogy ahhoz állatok vagy illetéktelen személyek ne férjenek hozzá.

6. § (1) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt a közterületre csak a begyűjtés napján helyezheti ki. A közszolgáltató a hulladékgyűjtő edények ürítését a begyűjtési napokon reggel hat és este húsz óra között végzi. A begyűjtés napját a közszolgáltató állapítja meg. A tulajdonos kötelezettsége a hulladék elszállításának napján, az elszállítást követően a gyűjtőedény tárolási helyre történő visszahelyezése.

(2) Belterületen a vegyes hulladékot a közszolgáltató állandóan lakott ingatlanok esetében egész évben, üdülő ingatlanok esetében április 1-től szeptember 30-ig heti egy alkalommal, az elkülönítetten gyűjtött hulladékot a gyűjtési naptárban megjelölt időpontokban szállítja el. Külterületen a szolgáltatás igénybevétele nem kötelező, az esetenként megrendelt hulladékszállítás gyakoriságát a szerződő felek határozzák meg. A közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a tárgyévet megelőző év utolsó napjáig térítésmentesen gyűjtési naptárt biztosít, amely tartalmazza a begyűjtendő hulladék fajtáját és a begyűjtés időpontját.

(3) A közszolgáltató a háztartási hulladékot köteles a gyűjtőedénybe elhelyezhető mennyiségen felül is korlátlan mennyiségben elszállítani, ha a közszolgáltató által rendszeresített, a közszolgáltatónál megvásárolt műanyag zsákban van elhelyezve a regisztrált gyűjtőedény mellett.

Zöldhulladékkal kapcsolatos rendelkezések

7. § (1) Az ingatlanhasználó a zöldhulladék komposztálásáról elsősorban saját ingatlanán gondoskodik.

(2) A nem komposztált zöldhulladékot az ingatlanhasználó a gyűjtési naptárban megadott zöldhulladék-szállítási napot megelőzően legfeljebb 15 napon keresztül elkülönítetten gyűjti és a közszolgáltató részére átadja.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott időtartamon kívül az ingatlanhasználó a nem komposztált zöldhulladékot a települési vegyes hulladék céljára szolgáló gyűjtőedényben gyűjti.

(4) A zöldhulladékot a közszolgáltató az alapszolgáltatás részeként szállítja el a gyűjtési naptárban meghatározott napon.

(5) A zöldhulladékot az ingatlanhasználó ép és zárt fóliazsákban, vagy kötegelve helyezheti ki.

(6) A karácsonyi ünnepek után a fenyőfák közterületről történő elszállításáról a közszolgáltatónak kell gondoskodnia. A lakosság a fenyőfákat a hulladékgyűjtő edények mellett helyezheti el legkésőbb, minden év január 14-ig.

Egyéb hulladékkal kapcsolatos rendelkezések

8. § (1) A háztartási jellegű vegyes hulladékot, építési -bontási hulladékot, az előválogatott csomagolási hulladékot, a nagydarabos (lom-)hulladékot, és a zöldhulladékot, beleértve a szennyezetlen talajt, földet is a hulladékkezelő-ártalmatlanító telepen, a Somi Nagytérségi Hulladékkezelő Központban (hrsz: 0159.) lehet, természetes személy ingatlanhasználó által történő beszállítás esetén térítésmentesen elhelyezni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hulladék elhelyezését a közszolgáltató a lakosság részére térítésmentesen, az alapszolgáltatás részeként biztosítja.

(3) A közszolgáltató használhatatlanná vált, nagyobb méretű háztartási felszerelési tárgy, bútor és egyéb feleslegessé vált ingóság elszállítására évente egy alkalommal lomtalanítási akciót szervez, a gyűjtés helyéről, időpontjáról, a helyben szokásos módon a lakosságot tájékoztatja.

A közszolgáltatás szünetelése

9. § (1) Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken folyamatosan legalább 60 napig senki sem tartózkodik és emiatt hulladék sem keletkezik.

(2) A szüneteltetésre vonatkozó igényt legalább 30 nappal megelőzően az ingatlan tulajdonosa, használója írásban bejelenti a közszolgáltatónak, aki azt nyilvántartásba veszi és az igényt a kezdő napot követő szállítástól érvényesíti. A szüneteltetés csak teljes hónapra érvényesíthető.

(3) A szünetelés feltételeiben változás következik be, az ingatlan tulajdonosa, használója ezt a közszolgáltató részére haladéktalanul, írásban köteles bejelenteni.

A közszolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatással

kapcsolatos kötelezettségei és jogai

10. § (1) A közszolgáltató kötelessége a közszolgáltatás igénybevételére köteles, vagy azt igénybe vevő ingatlanhasználóktól a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, valamint az egyéb gyűjtőedényben

a) a települési hulladék rendszeres begyűjtése és elszállítása,

b) ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott lomhulladék évente egyszer – a közszolgáltató által meghatározott időpontban és helyen – történő begyűjtése és elszállítása,

c) a begyűjtött és elszállított települési hulladék kezelése, hasznosításra történő átadása, ártalmatlanítása és elhelyezése,

d) a meghirdetett szállítási napon elmaradt hulladékszállítás 48 órán belüli pótlása.

(2) A közszolgáltató köteles a gyűjtőedény kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal végezni. A gyűjtőedényben okozott kárt a közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, ha a károkozás neki felróható okból következett be. A közszolgáltató köteles az ebből eredő javítás időtartamára helyettesítő gyűjtőedényt biztosítani, a javíthatatlan edényt térítésmentesen pótolni.

(3) A közszolgáltató köteles nyilvántartást vezetni a közszolgáltatást igénybe vevőkről, a bevont ingatlanokról, a közszolgáltatás szüneteltetéséről.

11. § (1) A közszolgáltató jogosult a hulladék elszállítását megtagadni, ha

a) megállapítja, hogy a gyűjtőedényben kihelyezett hulladék az ürítés, vagy a szállítás során a szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a begyűjtő járműben vagy berendezésében kárt okozhat, vagy a hasznosítás, illetve kezelés során veszélyeztetheti a környezetet,

b) ha a kihelyezett gyűjtőedény mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes, vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem szállítható, nem ártalmatlanítható, és nem minősül települési hulladéknak.

(2) A közszolgáltató a nyilvántartása vezetéséhez jogosult kezelni az ingatlanhasználó természetes személyi adatait és lakcímét.

Az ingatlanhasználó kötelezettségei és jogai

12. § (1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési hulladékot az e rendeletben meghatározott módon vagy helyen gyűjteni, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításról gondoskodni. E kötelezettség teljesítése során az ingatlanhasználó köteles:

a) törekedni arra, hogy az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét a lehető legkisebb mértékűre szorítsa,

b) a települési hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az elszállításra való átvételig gyűjteni, tárolni, ennek során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény – és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja,

c) az ingatlanán keletkező települési hulladék kezelésére az önkormányzat által szervezett közszolgáltatást igénybe venni, és a hulladékot a begyűjtésre e rendeletben feljogosított közszolgáltatónak átadni.

(2) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyűjtőedény tisztántartásáról, legalább évente két alkalommal a fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról és környezetének tisztántartásáról.

(3) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeznek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, vagy az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt nem lehet kiüríteni, az ingatlanhasználó a közszolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, és használhatóvá tenni.

(4) Az ingatlantulajdonos, ha az ingatlanhasználó személyében változás történik vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik, köteles ezt a tényt a keletkezését követően haladéktalanul a közszolgáltató részére írásban bejelenteni.

(5) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltató nyilvántartásának vezetéséhez szükséges természetes személyazonosító adatainak és lakcímének közszolgáltató felé való közlésére.

13. § (1) Az ingatlanhasználó jogosult e rendelet rendelkezései szerint a közszolgáltatást igénybe venni, annak feltételeiben történő változásról a változást megelőzően értesülni.

(2) Az ingatlanhasználó joga, hogy a háztartásában keletkező hulladékmennyiség figyelembe vételével e rendelet mellékletében szereplő típusedények közül az általa használni kívántat kiválassza.

(3) Az ingatlanhasználó jogosult a közszolgáltató nyilvántartásában szereplő adatairól információt kérni.

A közszolgáltatási díj fizetésének rendje

14. § (1) A közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználó fizeti.

(2) A díj megfizethető csekken, átutalással, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. által negyedévenként kibocsátott számla alapján.

(3) Késedelmes díjfizetés esetében a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. késedelmi kamat felszámítására jogosult.

Adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettség

15. § (1) Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlanhasználó személyének megállapításához, az ügyfélszolgálati feladatok ellátásához, a közszolgáltatási díj beszedéséhez, a hátralék behajtásához szükséges és arra alkalmas adatbázis létrehozása és működtetése, valamint a közszolgáltatás kötelező igénybevételének szünetelése esetén annak nyilvántartása.

(2) Az ingatlannal rendelkező, vagy azt bármilyen más jogcímen használó gazdálkodó szervezet köteles eleget tenni a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének.

(3) A közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználók nyilvántartásáról a közszolgáltató gondoskodik, ennek keretében megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, gondoskodik az adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat – és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

(4) A közszolgáltató nyilvántartásában a természetes személyek esetében a természetes személyazonosító adatokat, valamint a lakcímet tarthatja nyilván, ezeket az adatokat kezeli.

(5) A közszolgáltató az igénybevevő személyes adatait a szerződéses viszony létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig kezelheti. A jogviszony, vagy díjhátralék megszűnését követően a közszolgáltató a kezelt adatokat megsemmisíti.

16. § (1) A gazdálkodó szervezet, a szolgáltatás igénybevételére egyébként kötelezettek, valamint a közszolgáltató között a jogviszonyt a (2) bekezdésben meghatározott tartalmú szerződés alapozza meg.

(2) A közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés tartalmi elemei:

a) a felek megnevezése és azonosító adatai,

b) a közszolgáltatás igénybevételének első napja,

c) a teljesítés helye,

d) a gyűjtőedények használatának jogcíme és módja, űrtartalma és darabszáma,

e) az ürítés gyakorisága és az ürítés ideje napok szerint,

f) a megrendelő által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag keletkező hulladék

mennyisége, amelyre a közszolgáltatást a megrendelő igénybe veszi,
g) a közszolgáltatási díj megfizetésének módja,
h) a szerződés módosításának, felmondásának feltételei,
i) az irányadó jogszabályok meghatározása.
1

Az önkormányzati rendeletet a Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 18. §-a hatályon kívül helyezte 2023. július 1. napjával.