Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezésről

Hatályos: 2016. 01. 01


Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

11/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezésről

(Egységes szerkezetben)


Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében, 16. §-ában, 40. § (3) bekezdésében, a 41.§ (3) bekezdésében, és a 42. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § (1) A szabályozás célja, hogy a település területén a helyi viszonyok figyelembe vételével biztosítsa az elhunytakat megillető jogot a végtisztesség megadása, az emberhez méltó temetés garantálása érdekében, szabályozza a köztemető működési rendjét, a temetés lebonyolításának zavartalanságát.

(2) A temetés módja lehet világi és egyházi.


2. §  Jelen rendelet hatálya a Dunaföldvár Város közigazgatási területén működő köztemetőre, valamint ennek fenntartásával, üzemeltetésével és a temetkezési szolgáltatók tevékenységére terjed ki. Köztemető (továbbiakban: temető) a dunaföldvári 864 hrsz-ú (Fölvégi temető ) és a 3774/2. hrsz-ú (Külvégi temető) evangélikus egyház tulajdonában lévő  temető terület az Evangélikus Egyház és Dunaföldvár Város Önkormányzat között létrejött megállapodás alapján, a temető fenntartási és üzemeltetési feladatok ellátásáról a dunaföldvári Evangélikus Egyház gondoskodik. 


3. § (1) A temető fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátását a Jegyző ellenőrzi.

(2) A jegyző az ellenőrzés során a köztemetőben vezetett nyilvántartásokba betekinthet és vizsgálhatja a temetőben szolgáltatást végzők jogosultságát.


4. § (1) A temető fenntartója köteles a temető üzemeltetéséről saját maga, vagy szerződés alapján valamely gazdálkodó szervezet útján gondoskodni.

(2) A temető fenntartója köteles gondoskodni a temető kegyeleti méltóságának megőrzéséről, a temető tárgyi és infrastrukturális létesítményeinek, zöldfelületeinek, valamint sírhelytábláinak megépítéséről, kialakításáról.


5. § (1) A temető üzemeltetőjének feladatai:

a) biztosítja a vízvételi lehetőséget, illemhelyet,

b) biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit,

c) megállapítja a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási időt,

d) biztosítja a ravatalozó, valamint a temető egyéb közcélú létesítményei (infrastruktúra) karbantartását, és működteti azokat,

e) gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, a sírhely kiásásáról, és biztosítja a temető nyitását, zárását,

f) vezeti és megőrzi a nyilvántartó könyveket,

g) tájékoztatja a temetőlátogatókat,

h) kijelöli a temetési helyeket,

i) elvégzi a temető és létesítményeinek tisztán tartását, az utak karbantartását, síkosság mentesítését, és a hóeltakarítást,

j) összegyűjti, és elszállítja a hulladékot, biztosítja a hulladéktárolót,

k) gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról, parkosításról, utak sorfásításáról,

l) összehangolja a temetéseket,

m) gondoskodik az ügyfélfogadásról, és

n) gondoskodik a temető bekerítéséről, vagy élő sövénnyel való ellátásáról.

(2) Az üzemeltető köteles együttműködni a temetkezésben érintett más szolgáltatókkal, illetve hatóságokkal. Az üzemeltető a temetkezési szolgáltatók között hátrányos megkülönböztetést nem alkalmazhat, köteles a szolgáltatók számára azonos feltételeket biztosítani.

(3) A temető üzemeltetője megbízás alapján jogosult a sírok ápolására, díszítésére vállalkozni.

(4) A temetőben elhelyezett sírok, síremlékek, tárgyak tekintetében őrzési, illetve kártérítési felelősség az üzemeltetőt nem terheli.


6. § Az üzemeltetőt a temetkezésekkel kapcsolatos tevékenysége ellátásáért, valamint a létesítmények és eszközök biztosításáért – a szolgáltatást igénybe vevőktől – díjazás illeti meg. Ezek és a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temetőfenntartási hozzájárulás díjmértékét az 1. melléklet tartalmazza.


7. § A temető üzemeltetője a temető rendjére vonatkozó szabályok kialakítása során az alábbiak betartásával köteles eljárni:

a) A temetőt reggel 8 órától este 18 óráig kell nyitva tartani. Ettől eltérni csak a tárgyév október 25. és november 5. napja közötti időszakban lehet.

b) A temető rendjét szabályozó hirdetményeket a temető bejáratánál jól látható helyen ki kell függeszteni.

c) A temetőben csak a temetési helyek díszítésére szolgáló, a kegyeleti jelleget nem sértő tárgyak (koszorúk, vázák, virágok, mécsesek, gyertyák, stb.) helyezhetők el. Szemetet kizárólag az arra kijelölt helyen szabad letenni.

d) A temetőn belüli úthálózatot  gépjárművel is járható állapotban kell tartani.

e) A temetőben tilos járművel közlekedni, kivéve

ea) a súlyos mozgássérültet szállító járművet,

eb) a temetkezési tevékenységben résztvevő járművet,

ec) az üzemeltető a munkavégzés céljából behajtó járműveknek behajtási engedélyt

      adhat.

f) A temetőben keletkezett hulladékok gyűjtéséről hulladékgyűjtő-hely kijelölésével,  vagy kihelyezett konténerek biztosításával kell gondoskodni. A keletkezett szemét elszállíttatásáról legalább hetente gondoskodni kell.

g) A temetőben – legalább 150 méterenként, a vízelvezető rendszer kiépítése mellett, vízvételi lehetőséget – kell biztosítani.

h) A temető területén 14 éven aluli gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhat, az általa okozott károkért a felügyelő tartozik felelősséggel.

i) A temetőben gyertyát, vagy mécsest gyújtani legkésőbb a zárás előtt fél órával  szabad. A tűzveszély elkerüléséhez szükséges intézkedéseket annak kell megtennie, aki a gyertyát, vagy mécsest meggyújtotta.

j) A temetőbe állatokat bevinni tilos.

k) A temetőben végzendő minden munka elvégzéséhez a munka megkezdését megelőzően – a sírgondozás kivételével – a  temető üzemeltetője adhat engedélyt.

l) Fát, cserjét a temető területén magánszemély nem ültethet. Ez alól kivételt képez a sírra, vagy attól maximum 30 cm távolságra ültetett az az örökzöld, amely teljes kifejlettségében nem magasabb 1,5 m-nél, és átmérője nem több 0,6 m-nél. A 15 méter magasságot meghaladó, nem gondozott ültetvényeket a temető üzemeltetője eltávolíttathatja és az eltávolítás költségeit a sír gondozására kötelezettel szemben megtéríttetheti.

m) A temetési hely megjelölésére sírjel használható, illetve létesíthető. A sírjel nem foglalhat el e rendeletben meghatározott temetési helynél nagyobb területet.

n) A sírhely gondozása úgy végezhető el, hogy az ne sértse más elhunyt hozzátartozójának, és más látogatónak a kegyeleti érzéseit, és ne akadályozza azokat a sírgondozásban. A munkavégzés során a szomszédos temetési hely nem sérülhet, illetve búcsúztatás alatt a munkavégzéssel keletkezett hang, vagy egyéb hatás nem zavarhatja a szertartást.

o) Tilos a sírhelyek környékét felásni, a talajt elhordani, vagy sírfeltöltésre használni. A temetőben a sírhelyek bekerítése tilos.


8. § A temetőkben szakipari munkát végző vállalkozók kötelesek a temető üzemeltetőjének a munkavégzés megkezdését megelőzően bejelenteni a temetőben történő munkavégzést, megfizetni az általuk felhasznált energia használati díját, továbbá építőipari anyag tárolása esetén az érvényesen fizetendő közterület-foglalási díjat.


9. § (1) A temető belső kialakításának rendjét vázrajz készítésével kell meghatározni. A temető térképét a temető bejárata mellett ki kell függeszteni, a változásokat azon legalább évente át kell vezetni.

(2) A temetőt sírhelytáblákra kell felosztani. A sírhelytábla a vázrajzban megjelölt olyan temetőrész, amely a nyugvási időt követően kiüríthető és  temetés céljára ismételten igénybe vehető.

(3) A sírhelytáblákat számozott sorokra, azon belül sorszámozott temetési helyekre kell felosztani.


10. § (1) Temetni, illetőleg az elhamvasztottak maradványait tartalmazó urnákat elhelyezni csak temetkezés céljára kijelölt temetési helyen szabad.

(2) Temetkezésre használt helyek:

a) Koporsós temetés esetén:

aa) sírhelyek: egy ill. két koporsó befogadására alkalmas temetési hely,

ab) gyermek sírhelyek,

ac) sírboltok (kripták): legalább két koporsó befogadására szolgáló al- és felépítményből álló temetési hely.

b) Hamvasztásos temetés esetén:

ba) a hamvakat tartalmazó urnák földbe temetésére: urnasírhelyek, vagy rátemetéssel sírhelybe.

bb) a hamvakat tartalmazó urnák építménybe való elhelyezésére:

                        bba) urnafülkék (kolumbáriumok), vagy

                        bbb) urnasírboltok.

bc) hamvszóró parcella: a hamvak szétszórására és földbe való bemosására szolgáló parkszerűen kialakított temetőrész.

(3) Egy urnafülkébe csak egy urna helyezhető el. A sírhelybe elhelyezhető, valamint a urnasírboltba temethető urnák számát a temetési hely befogadó mérete határozza meg.


11. § (1) A temetési helyek méretei:

a) egyes sírhely mérete: hossza 2,1 m, szélessége 0,9 m, mélysége legalább 2 méter,

b) kettős sírhely mérete: hossza 2,1 m, szélessége 1,9 m, mélysége legalább 2 méter,

c) sírbolt mérete:

ca) kétszemélyes hossza 2,7 m, szélessége 2,6 m, mélysége: 2,3 m,

                        cb) további személyek temetése esetén a szélesség 0,6 m-rel a mélység 0,3

m-rel nő,

d) gyermeksír 1,3 x0,60 m, mélysége 1,6-2,5 méterig terjedhet.


(2) A sírhelyek egymástól való legkisebb távolsága 0,6 m. A sírgödröt kifalazni tilos.

Koporsós rátemetés esetén a felülre kerülő koporsó tetejének a föld felszínétől legalább 1,6 m mélyre kell kerülnie.

(3) A kolumbáriumban az urnák tárolása 30x30x45 cm-es belméretű és szilárd alappal légmentesen lezárt urnafülkében történhet.

(4) Urna földbetemetése esetén az urnasírhely mérete általában 80x60 cm, mélysége legalább 1 méter.

(5) A hamvszóró parcella mérete: 3 x 4, mélysége 0,6 m.

(6) A temető üzemeltetője köteles külön sírhelytáblát kijelölni az abortusz folytán távozott magzatok, a csonkolt testrészek, emberi szervek és szervmaradványok eltemetésére.


12. § (1) Síremléket csak a nyilvántartási könyvbe bejegyzett eltemettető, vagy az általa felhatalmazott személy állíthat, vagy távolíthat el.

(2) A síremléket szilárd alapra kell helyezni. A síremlék nem foglalhat el a sírhelynél nagyobb területet. A felállítandó síremlék tervét a temető üzemeltetőjének be kell mutatni. Kegyeletet vagy a közízlést sértő síremléket felállítani tilos.

(3) A temetőben felállított síremléket lebontani, áthelyezni, azzal, rendelkezni csak a temető üzemeltetőjének történő előzetes írásbeli bejelentés után, annak rendelkezései szerint szabad.


13. § (1) A temetési hely felett rendelkezési jogosultságot a temetési hely díjának megfizetésével lehet szerezni.

(2) A temetési helyek feletti rendelkezés időtartamát, a temetési hely díját a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(3) A temetési hely díja és az újraváltás díja megegyezik.


14. § (1) A temetési hely díját a temettető, vagy az általa megbízott személy, az újraváltási díjat a sír felett rendelkező személy köteles megfizetni. A díjat minden esetben a temetést, kihantolást, rátemetést megelőzően kell megfizetni.

(2) Ha kettős sírnál az első temetés napjától számított 25 éven belül újabb temetés nem történik, a használati jog megszűnik, kivéve, ha az arra jogosult a használati jogot ismételten megváltja.

(3) Ha a sírhely nem váltható meg újra, de a hozzátartozó – a használati idő lejárta előtt – a holttest maradványokat (hamvakat) a kiürítéskor ugyanabban a temetőben levő új sírba helyezi el, az új sírhely megváltási díja az eredeti sírhely megváltási árának időarányos összegével csökken.

(4) Az elhagyott, 25 éve gondozatlan sírok esetében a sírhelyeket újra lehet értékesíteni, ha az üzemeltető hat hónap időtartamon belül legalább kétszer országos és helyi lapban, valamint a temetőben jól látható helyen ezzel kapcsolatos hirdetményt tesz közzé, és a sírokat nem váltja meg újra senki.

(5) Az e rendelet hatálybalépése előtt megváltott sírhely a megváltási idő lejárta után váltható meg újra.


15. § (1) A temetési helyek magánforgalomban adás-vétel tárgyát nem képezhetik.

(2) Ha a temetési hely felett rendelkezni jogosult bejelenti, hogy a temetési helyet nem kívánja igénybe venni, úgy a használati díj időarányos részét – a visszatérítéskor érvényben lévő díjtételek alapul vételével – vissza kell téríteni.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

16. § (1) Ha a temető megtelik, a tulajdonos dönthet a temető lezárásáról.

(2) Ha a temetőn belül temetőrész, sírhelytábla telik meg, annak lezárását az üzemeltető határozhatja el, a tulajdonos egyidejű értesítése mellett.

(3) A lezárásról hirdetményt kell közzétenni a temető bejáratánál lévő tájékoztató táblán, a ravatalozón és az érintett temetőrészen.


17. § (1) Ha a temető (temetőrész, sírhelytábla, sor) lezárásától a jelen rendelet szerinti sírhelyhasználati idő eltelt, az újabb temetések lehetővé tétele céljából a tulajdonos dönthet a temető, temetőrész, sírhelytábla, temetési hely megszüntetéséről.

(2) A temető, temetőrész, sírhelytábla, temetési hely megszüntetését megelőzően hirdetményben, továbbá legalább három alkalommal a helyi és országos sajtóban, és helyben szokásos módon közzé kell tenni a megszüntetésről szóló tájékoztatást úgy, hogy az első közzététel a megszüntetést megelőzően hat hónappal, a továbbiakban pedig két havonként történjen. A hirdetményt a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a temetőkapun, a ravatalozón, és az érintett temetőrészen ki kell függeszteni.


18. § (1) Ha a temető vagy temetőrész más célú felhasználásáról dönt a tulajdonos, úgy gondoskodni kell a temetési helyek vonatkozó jogszabályok szerinti kiürítéséről.

(2) A temető (temetőrész) kiürítésekor a sírjellel, síremlékkel – a temető fenntartójának előzetes bejelentése után – annak létesítője, halála esetén örököse jogosult rendelkezni. A létesítőt kártalanítani kell, ha sírbolt, vagy át nem helyezhető síremlék megszüntetésére kerül sor.  Ha a sírjel, síremlék létesítője, illetőleg annak örököse a temető kiürítésére megjelölt időpontig azzal nem rendelkezik, a síremléket a temető fenntartója értékesítheti, a síremlékért kapott összeg kizárólag a temető fenntartására fordítható.


19. § (1) A művészettörténeti, vagy művészeti értéket képviselő síremléket, továbbá az ország, vagy Dunaföldvár város életében jelentős szerepet játszó személyiségek sírhelyét (urnáját), síremlékét lebontani, felszámolni nem lehet, azok fenntartásáról, esetleges áthelyezéséről a tulajdonos gondoskodik.

(2) Az (1) bekezdés szerinti temetési hely, síremlék megőrzésére javaslatot a település bármely polgára tehet. A döntés a temető tulajdonosának hatáskörébe tartozik.


20.  § A temetkezési szolgáltatók kötelesek együttműködni a szolgáltatás zavartalan lebonyolítása érdekében a temető üzemeltetőjével, az illetékes hatóságokkal, más szolgáltatókkal és érdekeltekkel.


21. § A temető üzemeltetője a vonatkozó jogszabályok betartásával állapotfelmérésen és kitűzésen alapuló nyilvántartókönyvet, sírboltkönyvet tartozik vezetni, és azokat a látogató közönség számára is hozzáférhető helyen tartani, abból adatot szolgáltatni.


22. § Ez a rendelet kihirdetése napját követő 5. napon lép hatályba.


23. § Hatályát veszti:

a) a temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2001.(IV.01.) önkormányzati rendelet,

b) a temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2001.(IV.01.) önkormányzati rendeletet módosító 10/2003.(VI.01.) önkormányzati rendelet,

c)  a temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2001.(IV.01.) önkormányzati rendeletet módosító 11/2005.(XI.15.) önkormányzati rendelet,

d) a temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2001.(IV.01.) önkormányzati rendeletet módosító 11/2006.(VIII.25.) önkormányzati rendelet,

e) a temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2001.(IV.01.) önkormányzati rendeletet módosító 16/2006.(XII.05.) önkormányzati rendelet,

f) a temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2001.(IV.01.) önkormányzati rendeletet módosító 18/2007.(VII.10.) önkormányzati rendelet,

g) a temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2001.(IV.01.) önkormányzati rendeletet módosító 21/2009.(X.01.) önkormányzati rendelet  4. §-a,

h) a temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2001.(IV.01.) önkormányzati rendeletet módosító 14/2010.(X.01.) önkormányzati rendelet,

i) a temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2001.(IV.01.) önkormányzati rendeletet módosító 7/2011.(III.16.) önkormányzati rendelet 5. §-a, és

j) a temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2001.(IV.01.) önkormányzati rendeletet módosító 17/2012.(V.31.) önkormányzati rendelet 1.§-a.


Dunaföldvár, 2013. április 23.                                Horváth Zsolt                                             Bárdos Lászlóné dr.

                                 polgármester                                              címzetes főjegyzőZáradék:


A rendelet a mai napon kihirdetésre került.


Dunaföldvár, 2013. április 30.                                                                               Bárdos Lászlóné dr.

                                                                                  címzetes főjegyző
1. melléklet

a  11/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

DÍJAK


1. Ravatalozó külső-belső együtt                  6 000.-Ft/temetés + Áfa / temetés


2. Hűtőkamra használata                               2.1. első két nap:        3.500.- Ft+ Áfa

2.2. további napok0   1.500.- Ft + Áfa


3.Temetőfenntartási hozzájárulás                  6 000.-Ft + Áfa / nap


4. Egyszeri szemétszállítási díj                      6 000.- Ft + Áfa / temetés


2. melléklet

a  11/2013.(30.) önkormányzati rendelethezTEMETÉSI HELY DÍJA és RENDELKEZÉSI IDEJE
1. Koporsós temetés sírhelybe:


                                                                                                          25 év

                        1.2.1. egykoporsós                             15.000.- Ft

1.2.2. kétkoporsós                              30.000.- Ft

1.2.3. Gyermeksírhely                          5.000.- Ft     2. Hamvasztásos temetés:


2.1.Urnafülke (kolumbárium)            15.000.- Ft                  10 év

2.2. Hamvszóró parcella                                ingyenes