Dudar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2019 (XI.20.) önkormányzati rendelete

a közművelődésről

Hatályos: 2019. 11. 21 - 2021. 11. 19

Dudar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2019 (XI.20.) önkormányzati rendelete

a közművelődésről

2019.11.21.

Dudar Község Önkormányzata a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § Minden helyi lakosnak és közösségnek joga van ahhoz, hogy azonos feltételek mellett vegye igénybe a közművelődési alapszolgáltatásokat.

2. § A rendelet célja, hogy a település polgárainak érdekeit szem előtt tartva, meghatározza az önkormányzat közművelődési feladatait, azok ellátási és finanszírozási formáját.

3. § A rendelet hatálya kiterjed:

a) az önkormányzat fenntartásában, a kulturális feladatok ellátása érdekében működtetett közművelődési színterekre,

b) az önkormányzat, vagy más szervezet által foglalkoztatott a település közművelődési feladatainak ellátásában részt vevő munkavállalókra (közalkalmazott, közfoglalkoztatott, egyéb módon foglalkoztatott)

c) a helyi közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevő, illetve az alapszolgáltatást igénybe vevő személyekre,

d) a közművelődési feladatok ellátásában közművelődési megállapodás alapján, vagy önkéntes alapon részt vállaló szervezetekre, személyekre.

2. A helyi közművelődési feladatok meghatározása

4. § (1) Az önkormányzat a kötelezően ellátandó közművelődési feladatkörében az alábbi közművelődési alapszolgáltatásokat biztosítja:

a)művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása, ennek keretében:
aa)a művelődő közösségnek rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenysége végzésének helyszínét biztosítja,
ab)a művelődő közösség számára bemutatkozási lehetőségeket teremt,
ac)segíti a gyermekek, az ifjúság és az időskorúak művelődési, művészeti és közösségi életét,
ad)a közös művelődés, együttlét, az esztétikai élmények közös megélését, az egyetemes, a kisebbségi és a helyi kultúra megismerését elősegíti;
b)a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, ennek keretében:
ba)a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének érdekérvényesítése, a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,
bb)a hátrányos helyzetű rétegek kulturális elesettségének mérséklése,
c)az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,
ca)iskolarendszeren kívüli tanfolyamok, képzési alkalmak szervezése, támogatása,
cb)életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtése,
cc)ismeretterjesztő alkalmak szervezése, támogatása.
d. a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása, ennek keretében:
da)a helytörténettel, a népművészettel, a népi iparművészettel és a település szellemi kulturális örökségével kapcsolatos csoportot, szakkört, klubot működtet, támogatja a művelődő közösségek ezirányú munkáját,
db)részt vesz a helyi művelődési szokások gondozásában, gazdagításában, értéktárak kialakításában, gondozásában, a települési értékeket bemutató és népszerűsítő programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, és támogatja azok megvalósítását,
dc)az anyanyelvápolás érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja a művelődő közösségek ezirányú munkáját,
dd)a nemzeti, az európai és az egyetemes kultúra, továbbá a külhoni nemzetrészek kulturális értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását,
de)a helyi vagy térségi nemzetiségi vagy kisebbségi közösségek bevonásával a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását, valamint
df)az ünnepek kultúrájának gondozása érdekében a helyi szokások figyelembevételével, a művelődő közösségek, illetve a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítésével foglalkozó közösségek bevonásával szervezi az állami, a nemzeti, a társadalmi és településhez kötődő ünnepek helyi alkalmait, támogatja azok megvalósítását.
e. az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása, ennek keretében:
ea)képzőművészet, zeneművészet, táncművészet, színház- és bábművészet, versmondás, film- és médiaművészet, irodalom területén tevékenységet folytató amatőr művészeti csoportot, szakkört, klubot szervez, segíti létrejöttét, működését,
eb)szakmai és infrastrukurális támogatás.
(2)A feladatellátás során az önkormányzat gondoskodik a közművelődési feladatok ellátásához szükséges színterek, infrastrukturális feltételek megteremtéséről, illetve a jelenleg fennálló közművelődési színterek fenntartásáról és fejlesztéséről.
(3)Az önkormányzat biztosítja a közművelődési feladatok ellátásához szükséges, megfelelő képesítéssel rendelkező szakember foglalkoztatását.

3. Közművelődési feladatok ellátásának szervezeti keretei

5. § (1) Az önkormányzat a kötelezően ellátandó közművelődési feladatkörének ellátására a Bencze László Integrált Közösségi és Szolgáltató Teret (8416 Dudar, Kossuth Lajos utca 2.) jelöli ki és működteti.

(2) Az Önkormányzat a 4. § (1) bekezdésében meghatározott feladatokon felül további feladatának tekinti és Bencze László Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér keretében, a Veszprém Megyei Eötvös Károly Megyei Könyvtárral kötött megállapodás alapján biztosítja a nyilvános könyvtári ellátás jogszabályban rögzített rendszerének működtetését.

6. § (1) A helyi közművelődési feladatok ellátásában az önkormányzat igénybe veszi a településen működő civil szervezetek, egyéb szervezetek és a magánszemélyek előremutató és segítő közreműködését.

(2) Az önkormányzat a közművelődési feladatok ellátására civil szervezetekkel közművelődési megállapodást köthet.

7. § A helyi közművelődési feladatok ellátása során a helyi, térségi, regionális, országos és nemzetközi kapcsolatok érdekében az önkormányzat együttműködésre törekszik:

a. köznevelési-közoktatási intézménnyel,
b. kulturális feladatot ellátó civil szervezettel,
c. közművelődési, tudományos, művészeti, szociális, egészségügyi és sportszervezettel, alapítvánnyal, gazdálkodó szervezettel és intézménnyel,
d. egyházzal,
e. helyi nemzetiségi önkormányzattal és nemzetiségi hagyomány ápolását végző civil szervezettel,
f. turizmus és idegenforgalomi feladatot ellátó szervezettel.

4. A közművelődési tevékenység irányítása, ellenőrzése

8. § A kulturális törvény és e rendelet által meghatározott közművelődési feladatokat fenntartói felügyeleti és egyéb jogköröket a képviselő-testület gyakorolja.

5. A közművelődési feladatok finanszírozása

9. § (1) Az önkormányzat a rendeletben megfogalmazott kötelező feladatait költségvetéséből finanszírozza. Ennek forrása a saját bevétele, a központi költségvetésből származó normatív állami hozzájárulás, illetve a pályázati úton elnyerhető támogatás.

(2) Az Önkormányzat lehetőség szerint részt vesz az országosan meghirdetett közművelődési célú pályázatokon.

10. § (1) Az önkormányzat e rendeletben meghatározott feladatainak ellátása érdekében, vagy a kötelező közművelődési feladatként meg nem határozott közművelődési tevékenységre helyi civil szervezetek, illetve magánszemélyek részére egyedi támogatást biztosíthat.

(2) Az önkormányzat az éves önkormányzati támogatás keretösszegét a mindenkori költségvetési rendeletben határozza meg.

(3) A támogatási kérelmek benyújtása folyamatosan történhet. A támogatási kérelmek beérkezésüket követő 15 napon belül a Polgármester dönt. A kérelemben foglaltak támogatása esetén a Polgármester megállapodást köt a támogatottal.

(4) A megállapodás tartalmazza:

a) a megállapodó felek megnevezését, címét, adószámát, számlaszámát, a képviseletében eljáró személyeket,

b) a támogatás nyújtásáról szóló döntés számát,

c) a támogatás összegét,

d) a támogatás felhasználásának célját,

e) a támogatás feltételeit,

f) a nem cél szerinti felhasználás esetén a visszatérítési kötelezettséget, a visszatérítés időpontját, időtartamát és feltételeit,

g) a pénzügyi elszámolás módját, helyét és idejét,

h) a megállapodásban vállalt kötelezettségek nem teljesítésének következményeit.

6. Záró rendelkezések

11. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Dudar Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közművelődésről szóló 2/2017. (II.16.) önkormányzati rendelete.