Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2019 (XI.28.) önkormányzati rendelete

a mezei őrszolgálatról

Hatályos: 2020. 01. 01

Dunaföldvár Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. tv. 19. §- ban kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:


1. § (1) A rendelet területi és tárgyi hatálya kiterjed Dunaföldvár Város Önkormányzatának közigazgatási területére, az ahhoz tartozó termőföldekre, ide nem értve a halastavat, nádast, erdőt és a védett természeti területet.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiség nélküli egyéb szervezetre.

(3)  A mezőőri járulék kivetésével összefüggésben a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) nyilvántartja:

a) helyrajzi számot,

b) földterület nagyságot (m2),

c) művelési ágat,

d) tulajdonos/ok és jogszerű használó/k (továbbiakban együtt:kötelezett/ek) nevét, születési idejét,

e) kötelezettek címét,

f) kötelezettek ASP azonosítóját,

g) jogszerű használat jogcímét.


2. §  (1) A mezőőri járulék mértéke az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett művelési ágat figyelembe véve:

a) szántó  esetén                                               600,- Ft/ha/év

b) szőlő, gyümölcsös, kert esetén                    2.200,- Ft/ha/év

c) rét, legelő esetén                                           300.- Ft/ha/év

(2) A mezőőri járulékot a kötelezett valamennyi földrészletének művelési áganként összevont területe és az (1) bekezdésben foglalt művelési ágankénti éves díjtétel szorzata alapján kell kivetni.

(3) A naptári évre megállapított mezőőri járulék éves összege fizetésre kötelezettenként legalább 1.500.- Ft/év.

(4) A mezőőri járulékot naptári évre kell megállapítani. Amennyiben a fizetésre kötelezett személyében változás következik be, a változás a Hivatal Adóirodájához történő bejelentést követő év január 1-től kerül módosításra.

(5) Osztatlan közös tulajdonlás esetén, a tulajdoni hányadnak megfelelően kerül előírásra a fizetési kötelezettség.

(6) A kötelezettek a járulék fizetésének alanyiságáról az általánostól eltérően is megállapodhatnak. Az írásos megállapodást a Hivatal Adóirodájához történő benyújtását követő év január 1-jétől lehet figyelembe venni.

(7) A megállapított mezőőri járulékot évente egy alkalommal, a tárgyév november 15-ig egy összegben kell megfizetni, az arra kötelezettnek a megállapítottak szerint az Önkormányzat Mezőőri járulék beszedési számlájára (átutalással, ill. postai készpénz átutalási megbízással.


3. § Mentes a járulék megfizetése alól

a) az a kötelezett, akinek az összesített járuléka nem haladja meg a 100.-Ft/évet,

b) kérelemre, az a tulajdonos (az érintett ingatlana vonatkozásában, a kérelem benyújtását követő év január 1-jétől - amíg körülményeiben változás nem történik -), aki a mezőőri járulékkal érintett ingatlanba állandó lakóhelyre be van jelentkezve legalább 1 éve,

c) Dunaföldvár Város Önkormányzata.


4. § (1) A mezei őrszolgálat megalakítási, fenntartási és működési költségeit elsősorban a földhasználó, ha ismeretlen, a tulajdonos által fizetett mezőőri járulékból és az állami támogatásból kell biztosítani.

(2) A mezőőri járulék megfizetésére az köteles, aki a nyilvántartásban tárgyév január 1-jén a földhasználó volt, ha az ismeretlen, akkor a föld tulajdonosa.

(3) A mezőőri járulék kivetését, illetve annak mértékét befolyásoló adatok változását – különösen a termőföld használati vagy tulajdonjogában történt változást, a módosult térmértéket, a megváltozott művelési ágat – az ezt igazoló okirat bemutatása mellett a változást követő 15 napon belül köteles a kötelezett bejelenteni a Hivatalnak.

A bejelentést az e célra szolgáló nyomtatványon, írásban kell megtenni az l. melléklet kötelező használatával.

(4) A mezei őrszolgálattal kapcsolatos mezőőri járulék kivetése során átruházott hatáskörben első fokon a polgármester jár el. Az eljárásra az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. (továbbiakban: Ákr.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

(5) Az önkormányzati mezei őrszolgálat esetében a mezőőri járulék – meg nem fizetése esetén – adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, az eljárásra az önkormányzat jegyzője jogosult.


5. § (1) A mezőőr a működési területén jogosult és köteles a jogszabályban meghatározott feladatainak ellátásán felül:

a) a működési területén észlelt környezetszennyezést, kommunális hulladék-, építési törmelék- és egyéb ipari, vagy fertőző anyagok mezőgazdasági művelés alatt álló területekre, közterületekre, útra, vízfolyásokba, csatornákba, használatban lévő, vagy használaton kívüli kutakba történő lerakását jelezni az önkormányzat felé, valamint az erre irányuló cselekményeket  megakadályozni, a természet védelmére vonatkozó  előírások betartását ellenőrizni;

b) a belvízvédelmi védőművek rongálását, árkok betemetését és az erre irányuló cselekményeket megakadályozni;

c) a vegyes minősítésű területeken az engedély nélküli fakivágásokat a rendőrség felé jelenteni és ezzel egyidejűleg megakadályozni az erre irányuló cselekményt.

(2) A mezőőrök felett a munkáltatói jogot a polgármester gyakorolja.

(3)A mezőőr a jogszabályban meghatározott feladatát a polgármester, annak távollétében az alpolgármester utasításai szerint végzi, szakmai felügyeletét a jogszabályban meghatározott szakmai felügyeleti szerv és az illetékes rendőrkapitányság látja el.

(4) A mezőőr sörétes vadászlőfegyverrel, a rendőrségnél rendszeresített könnygázszóró palackkal, valamint a jogszabály által rendszeresített formaruhában látja el szolgálatát.

(5) A mezőőr szolgálatát a hatályos jogszabályok, valamint a működési és szolgálati szabályzat rendelkezései szerint látja el.

(6) A mezei őrszolgálat létszáma: 5 fő.


6. §  A mezőőri szolgálat tevékenységét évente –a jegyzői beszámoló részeként - értékelni kell, melynek során a Városfejlesztési,- Idegenforgalmi,–Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság napirendet tárgyaló ülésén a 10 legtöbb mezőőri járulékot fizető gazdálkodó véleményét ki kell kérni.


7. § (1) Ez a rendelet 2020. január 01. napján lép hatályba.

(2) Ezen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a mezei őrszolgálatról szóló 19/2007.(VIII.15.) önkormányzati rendelet.


Dunaföldvár, 2019, november 26.             Horváth Zsolt                                                           Bárdos Lászlóné dr.

             polgármester                                                               címzetes főjegyző

Záradék:


A rendelet a mai napon kihirdetésre került.Dunaföldvár, 2019. november 28.

 

                                                                                                    Bárdos Lászlóné dr.

   címzetes főjegyző