Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015(VIII.8.)

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hatályos: 2016. 02. 27 - 2016. 12. 22

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.évi LIII.törvény 48.§ (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya véleménye alapján a következőket rendeli el:

1. §      (1) A rendelet területi hatálya kiterjed Szentkirályszabadja közigazgatási területén elhelyezkedő -hulladékszállító járművel megközelíthető- ingatlanokra.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe venni köteles:

a) valamennyi ingatlan tulajdonosára, kezelőjére, használójára (a továbbiakban együttesen : Ingatlanhasználó): természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, akik a (1) bekezdés szerinti területen a hulladékról szóló törvényben meghatározottak szerint ingatlanhasználónak minősülnek, és

b) a közszolgáltatóra.

(3) A rendelet tárgyi hatálya

a) az (1) bekezdés szerinti területen keletkező települési hulladék gyűjtésére, szállítására és kezelésére, valamint Szentkirályszabadja Község Önkormányzata és a vele kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés szerinti közszolgáltató hulladék-gazdálkodási tevékenységére terjed ki.

b) A közszolgáltatás tárgyi hatálya kiterjed továbbá a közszolgáltató által a közszolgáltatási területen elkülönítetten gyűjtőszigeten, az elkülönítetten, házhoz menő szolgáltatással szelektíven gyűjtött települési hulladékra és a lomtalanítás során elhelyezett lomhulladékra.

(4) A rendelet hatálya alá tartozó közszolgáltatás tartalma: a települési hulladék gyűjtése, elkülönített gyűjtése, elszállítása, tárolása, előkezelése, hasznosítása, kezelése, ártalmatlanítása, a hulladékgazdálkodási létesítmények fenntartása, üzemeltetése, valamint a hulladékkezelő létesítmények utógondozása.

2.§ (1) Szentkirályszabadja Község Önkormányzata a közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: közszolgáltató) útján biztosítja.

(2) A települési hulladék környezetkímélő módon történő feldolgozása, kezelése, ártalmatlanítása, az elkülönítetten gyűjtött hulladék előkezelése, hasznosításra történő átadása tekintetében az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Kft. (a továbbiakban: ÉBH Kft.) üzemelésében lévő Királyszentistváni Regionális Hulladékkezelő Központ végzi a közszolgáltatást.

(3) Az ÉBH Kft. az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtését, előkezelését, hasznosításra történő átadását a közszolgáltató bevonásával végzi.

(4) A települési hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás nem terjed ki a hulladékokról szóló törvényben meghatározott veszélyes hulladékra.

(5) A közszolgáltató végzi a települési hulladékok gyűjtését, elszállítását, kezelésre történő átadását valamint a hulladékgyűjtő szigetek üzemeltetését.

3. §      (1) A közszolgáltatási kötelezettség és jogosultság az ingatlanhasználóval – szerződéskötési kötelezettség mellett – e rendelet alapján jön létre.

(2) A közszolgáltató és az ingatlanhasználó között a kötelező közszolgáltatással kapcsolatos jogviszony szolgáltatási szerződés megkötésével jön létre. A települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás megkezdéséről és nyújtásának lényeges feltételeiről a közszolgáltató az ingatlanhasználót írásban értesíti.

 (3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a rendszeres hulladékszállításba bevont ingatlanok ingatlanhasználója köteles igénybe venni és erre vonatkozó szolgáltatási szerződést kötni a közszolgáltatóval.

(4) A közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei:

a) a felek megnevezése,

b) a szerződés tárgya,

c) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő időpontja, a szerződés időbeli hatálya,

d) a teljesítés helye,

e) az ürítési gyakorisága és az ürítés ideje,

f) a közszolgáltatás díja,

g) a közszolgáltatási díj megállapításának, számlázásnak és megfizetésének módja,

h) a közszolgáltatás teljesítésének feltételei,

i) a szerződés módosításának, felmondásának feltételei,

j) az irányadó jogszabályok meghatározása,

k) egyéb, a szerződő felek által lényegesnek tartott feltételek.

4.§  (1) Természetes személy ingatlanhasználó esetében a vegyes hulladék gyűjtése az alábbi gyűjtőedényekben történik:

a) családi háznál, illetve 4 lakásosnál nem nagyobb társasháznál a 60, 80, 120, 240 literes gyűjtőedény,

b) 4 lakásosnál nagyobb társasháznál a 360, 660, 770, 1100 literes gyűjtőedény, továbbá

c) a szokásos mennyiségen felül, nem rendszeresen keletkező hulladék eseti összegyűjtésére a közszolgáltató emblémájával ellátott 60, 80, 110 literes műanyag gyűjtőzsák.

(2) Az ingatlanon képződött települési hulladékból az elkülönítetten gyűjtött szelektív hulladék gyűjtése –házhoz menő szolgáltatás keretében-  az erre a célra a szolgáltató által térítésmenetesen biztosított zsákban, gyűjtőedényben történik.

5. § Nem természetes személy ingatlanhasználó az alábbi gyűjtőedényeket veheti igénybe:

a) rendszeres gyűjtőjáratban gyűjtött hulladék esetén az 4. § a)-b) pontjában felsorolt gyűjtőedény,

b) külön megrendelés alapján gyűjtött hulladék esetében a közszolgáltatóval kötött megállapodás szerinti gyűjtőedény.

6. § A rendelet hatályba lépésekor használatban lévő 50, 70, 110 literes gyűjtőedényben hulladékot átadni a gyűjtőedény elhasználódásáig lehet.

7.§      (1) Az ingatlanhasználó köteles ingatlanonként legalább egy db, szabványos, a szerződött hulladék mennyiségének megfelelő méretű hulladékgyűjtő edényt saját költségen beszerezni, használni.

 (2) A közszolgáltató jogosult a szerződött ingatlanhasználót felszólítani a megkötött szolgáltatási szerződés módosítására, ha az ingatlanhasználó rendszeresen a szerződött mennyiségen felül, nem az előírtaknak megfelelő módon többlethulladékot helyez el a hulladékgyűjtő edényben vagy mellette.

 (3) A közszolgáltató saját tulajdonában lévő hulladékgyűjtő edényeket, konténereket is elhelyezhet külön használati díj ellenében, ezen kívül alkalmazhatja az egyedi zsákos hulladékelszállítás módszerét, a közszolgáltató emblémájával ellátott zsákokban.

8.§      (1) A közszolgáltatás igénybevételi díjának elszámolására a közszolgáltató havi elszámolási időszakot alkalmaz. A közszolgáltatás díját a közszolgáltató által megküldött számla alapján köteles megfizetni a közszolgáltatást igénybe vevő.

 (2) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az az ingatlanhasználó, aki a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásra vonatkozó kötelezettséget nem teljesíti, feltéve, hogy a közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állást igazolja.

9.§     (1) A közszolgáltató hetente egyszer köteles a szolgáltatást a településen elvégezni. Az ingatlanra irányadó járatnapokat a közszolgáltató az ügyfélszolgálatán és weblapján közzéteszi.

(2) Gazdálkodó szervezet ingatlanhasználótól a települési hulladék elszállítása a szerződésben meghatározottak alapján, de legalább heti egy alkalommal történik.

(3) A közszolgáltató az ingatlanhasználóval szemben a teljesítést csak a jogszabályban, illetve a jelen rendeletben meghatározott esetben szüneteltetheti, illetve korlátozhatja.

(4) A közszolgáltató a kötelező közszolgáltatás keretében megtagadhatja a háztartási hulladék elszállítását, ha

            a) az nem szabványos gyűjtőedényben kerül átadásra,

            b) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy olyan anyagot tartalmaz, amely háztartási hulladékkal együtt nem gyűjthető, szállítható, illetve ártalmatlanítható.

Ilyen esetben a hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról az ingatlanhasználó köteles gondoskodni.

10. § (1) Az olyan lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség esetében, amelyben ténylegesen nem laknak, az ingatlanhasználó kérelme alapján –amennyiben nincs közszolgáltatási díj tartozása- a közszolgáltatás és a közszolgáltatási díj fizetése szünetelhet.

(2) A szüneteltetésre vonatkozó kérelemhez annak bizonyítására, hogy az ingatlant senki nem használja, csatolni kell legalább egy, az ingatlanon korábban ténylegesen szolgáltatást nyújtó közüzemi szolgáltató által kiállított, teljes hónapra vonatkozó, fogyasztást nem tartalmazó számlát, vagy számlaegyenleget. A közszolgáltató a tárgyévre vonatkozó mentesség iránti kérelmet kizárólag a tárgyévet követő január 20-ig fogadja el

(3) A szüneteltetés legfeljebb a kérelem benyújtása szerinti év végéig tarthat, ha nem kérik annak meghosszabbítását. A szüneteltetés meghosszabbítását az ingatlanhasználó a következő évre december 15-ig kérheti a közszolgáltatótól.

(4) A szüneteltetés a kérelem beérkezését követő hónap első napjától kezdődik.

(5) Amennyiben megállapítható, hogy a szüneteltetés feltételei nem állnak fenn, a közszolgáltató jogosult a szüneteltetés kezdő időpontjára visszamenőleg a közszolgáltatási díjat pótlólagosan kiszámlázni, továbbá a költségeit érvényesíteni.

11. §   (1) A hulladékszállító jármű személyzete a hulladékot elszállításkor az ingatlan előtti közterületen veszi át.

(2) A hulladékgyűjtő edények közterületre való kihelyezéséről és a hulladék kiürítése utáni eltávolításáról az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a hulladékszállítás napján. A hulladékgyűjtő edényeket közterületre a közlekedést nem akadályozó módon szabad kihelyezni úgy, hogy a hulladék átadása a környezet veszélyeztetését, szennyezését, károsítását, a hulladék kiszóródását kizáró módon megtörténhessen.

(3) A kihelyezett gyűjtőedény helyét tisztán, akadálymentesen, télen hótól, síkosságtól mentesen kell tartani. Közterületre csak csukott fedelű, illetve bekötött szájú emblémás zsákot lehet kihelyezni.

(4) A hulladékszállítás alkalmával az átvételkor szennyeződött terület megtisztításáról a közszolgáltató köteles gondoskodni. A közszolgáltató felelős a hulladékszállításra használt gépek, berendezések környezetvédelmi szempontból kifogástalan műszaki állapotban tartásáért.

(5) Hulladékszállítást csak fedett, vagy letakart gépjárművel szabad végezni.

(6) A közszolgáltató köteles a hulladékgyűjtő edények ürítését gondosan végezni. Az edényekben az általa okozott károkat köteles kijavítani, vagy ennek ellehetetlenülése esetén új edényeket biztosítani.

12.§ (1) A hulladékszállító jármű személyzete a hulladékgyűjtő edényeket kiürítés után köteles az átvétel helyére visszahelyezni.

(2) Tilos a kihelyezett hulladékgyűjtő edények tartalmának válogatása, szétszórása, hulladékgyűjtőbe égő gyufaszál, cigarettavég, egyéb gyulladást előidéző, vagy robbanó anyag bedobása, elhelyezése.

(3) A hulladékgyűjtő edény karbantartásáról és fertőtlenítéséről az ingatlanhasználó szükség szerint köteles gondoskodni.

13. §  (1) A közszolgáltató biztosítja az elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezésének lehetőségét közterületen kialakított gyűjtőszigetek térítésmentes igénybevételével.

(2) A hulladékgyűjtő szigetek gyűjtőedényeibe a felirat szerinti, külön gyűjtött hulladék helyezhető el. Ezek a hulladékok a vegyesen gyűjtött települési hulladékhoz nem keverhetők.

14.§ (1) A természetes személy ingatlanhasználó esetében a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés a közszolgáltatás része.

(2) Az ingatlanhasználó az ingatlanon képződött települési hulladékból a speciális szelektív hulladékgyűjtő zsákban, gyűjtőedényben elkülönítetten gyűjti a műanyaghulladékot, fémhulladékot valamint papír- és kartonhulladékot. A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés keretében elkülönítetten gyűjthető hulladékokat a rendelet 1. melléklete határozza meg.

(3) A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés keretében elkülönítetten gyűjtött hulladékot az ingatlanhasználó a közszolgáltató által térítésmentesen biztosított szelektív gyűjtőzsákban, gyűjtőedényben adja át a közszolgáltatónak.

(4) Amennyiben a szelektív gyűjtőzsákban, gyűjtőedényben az 1. mellékletben felsorolt hulladékon kívül más anyag is található, a közszolgáltató a hulladék elszállítását megtagadja.

(5)  A közszolgáltató a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés keretében elkülönítetten gyűjtött hulladékot havonta egy alkalommal szállítja el.

(6) Az ingatlanra vonatkozóan az elszállítás napját az önkormányzat honlapján, önkormányzat hirdetőtábláján, a közszolgáltató ügyfélszolgálatán és weblapján teszi közzé. 

(7) A szelektív hulladékgyűjtő zsákot, gyűjtőedényt a közszolgáltató az ingatlan előtti közterületen veszi át. A hulladékgyűjtő zsák, edény közterületre való kihelyezéséről az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a hulladékszállítás napján. A hulladékgyűjtő zsákot, edényt közterületre a közlekedést nem akadályozó módon szabad kihelyezni úgy, hogy a hulladék átadása a környezet veszélyeztetését, szennyezését, károsítását, a hulladék kiszóródását kizáró módon megtörténhessen.


15. § (1) A közszolgáltató évente egy alkalommal térítésmentesen lomhulladék szállítást végez.

 (2) A lomhulladékot a közszolgáltató által megjelölt időpontban szabad kihelyezni közterületre, szállítható állapotban, olyan módon, hogy a közlekedést ne akadályozza.

 (3) Az alább felsorolt hulladék fajtákra a lomtalanítás nem terjed ki:

               a) veszélyes hulladék,

               b) építésből, bontásból származó anyag, törmelék,

               c) bontott jármű, karosszéria, gumiabroncs,

               d) elektronikai hulladék,

               e) növényi hulladék, zöldhulladék,

            f) kézi erővel nem rakodható túlsúlyos (50 kg-nál súlyosabb) vagy túlméretes (2 m2-nél nagyobb terjedelmű) hulladék.


16. § (1) A közszolgáltató a természetes személy ingatlanhasználók természetes személyazonosító és lakcímadatait kezeli a díjhátralék behajtása érdekében.

 (2) A díjhátralék megfizetésére történő felszólítás eredménytelensége esetén az (1) bekezdésben meghatározott adatok a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak adhatók át.

(3) Amennyiben az ingatlanhasználónak a jogviszony megszűnésekor nincs díjtartozása, az (1) bekezdés szerinti adatokat a nyilvántartásból törölni kell.

(4) Amennyiben az ingatlanhasználónak a jogviszony megszűnésekor díjtartozása van, az (1) bekezdésben meghatározott adatokat akkor kell törölni a nyilvántartásból, amikor az adózás rendjéről szóló törvény szerint a díjtartozás behajtására már nincs lehetőség.


17. §  (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 4. napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testületének a kommunális, szilárd és folyékony hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó szervezett közszolgáltatás valamint a kéményseprőipari szolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 4./1996.(II.27.) önkormányzati rendelete, valamint a módosításáról szóló 3/1997.(III.26.), 4/1998.(III.25.), 3/1999.(III.10.), 6/2000.(III.29.), 17/2001.(XI.28.), 13/2002.(XII.18.), 8/2003.(XII.20.), 14/2004.(XII.21.), 20/2005.(XII.01.), 16/2006.(XII.15.), 15/2007.(XII.20.), 15/2008.(XII.19.), 12/2009.(VIII.13.), 18/2009.(XII.16.), 16/2010.(XII.16.), 10/2011.(XII.16.), 10/2012.(VI.28.), 11/2012.(VI.28.), 2/2013.(III.01.), 14/2013.(X.11.) önkormányzati rendeletek.Gyarmati Katalin                                                      Szántód László

  polgármester                                                                jegyző

           


Záradék: E rendelet kihirdetésre került: 2015.08.08-án                                                                                              Szántód László

                                                                                                 jegyző

Mellékletek