Dudar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017 (VII.20..) önkormányzati rendelete

a környezetvédelemről és a környezetvédelmi alapról

Hatályos: 2017. 07. 21

Dudar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában, a 48. § (1) bekezdésében és (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya véleményének kikérésével, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzat állásfoglalása alapján a környezetvédelemről és a környezetvédelmi alapról a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések

1. §


A rendelet célja Dudar község közigazgatási területén a környezetvédelmi intézkedések hatékonyságának növelése, így többek között a település levegőtisztaság védelmi, zaj- és rezgésvédelmi elemeinek meghatározása, a környezet elemeinek és folyamatainak védelme, a fenntartható fejlődés környezeti feltételeinek biztosítása.


2. Levegővédelmi rendelkezések

2. §


(1) Bűzös anyagot – kivétel a (2) bekezdés – csak légmentesen záró tartályban szabad szállítani és tárolni.

(2) Trágyát tárolni és szállítani belterületen – a talajszennyezés és a kellemetlen bűzhatás megelőzése érdekében – csak erre a célra, az előírásoknak megfelelően, szivárgásmentesen megépített trágyatárolóban és lefedett állapotban szabad.

(3) Könnyen kiporzó és lesodródó anyagokat csak zárt ragszelvényű vagy ponyvával ellátott gépjárművön szabad szállítani.

(4) Építkezésnél, épületek bontásánál, tatarozásnál a kiporzás terjedését meg kell akadályozni (védőháló, surrantó alkalmazása, környező szilárd burkolatok vízzel való nedvesítése).

(5) Az egyedi fűtéssel rendelkező lakóházakban a megfelelően karban tartott tüzelőberendezésekben csak az arra a berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot szabad elégetni.

(6) A tüzelőanyag egészségre ártalmas égésterméket kibocsátó anyagot – háztartási szilárd hulladékot, veszélyes hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, tűz és robbanás veszélyes anyagot - nem tartalmazhat.


3. Zaj- és rezgésvédelem

3. §


(1)   A rendeletben szabályozott zaj- és rezgésvédelmi szabályok nem terjednek ki az alábbi tevékenységekre:

  • az önkormányzat által szervezett ünnepségek, rendezvények során, annak területén és időtartama alatt alkalmazott hangosításra,

b) vallási tevékenység végzésére,

c) az egészségügyi mentési tevékenység, a tűzoltási feladatok, a műszaki mentés és bűnüldözési tevékenység által keltett zajra és rezgésre.

d) közművek rendeltetésszerű használata, üzemelése, illetve hibaelhárítása,

e) a munkahelyi zaj és rezgés által okozott foglalkoztatási veszélyre,

f) közlekedési járműveken belüli zajra és rezgésre.

(2) E rendelet alkalmazásában, egyebekben a környezeti zaj- és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 2. §-ában meghatározott fogalmakat kell alkalmazni.


4.§


(1) Nem üzemeltethető olyan berendezés, létesítmény és nem folytatható olyan tevékenység, amely a vonatkozó határértéknél nagyobb zaj- és rezgés-terhelést okoz.

(2) Közterületi rendezvény keretében, vagy lakóépületek udvarán családi rendezvény esetén pirotechnikai terméket 22.00 óráig lehet felhasználni, alkalmanként legfeljebb 20 percig terjedő időtartamra. Kivételt képez ez alól december 31. napja.

(3) Mobil hangosító berendezés (hirdető autó) üzemeltetés esetén a figyelemfelkeltés, tájékoztatás, hirdetés, reklám célú tevékenység közterületen történő végzése, ehhez hangerősítő, hangkeltő berendezések alkalmazása

a) munkanapokon 8:00 és 20:00 óra között,

b) szombaton, vasárnap, illetve munkaszüneti napokon 10:00 és 19:00 óra között engedélyezett.

(4) Hangerősítő, hangkibocsátó rendszer használatával tartott szabadtéri rendezvény 10:00 és 22:00 óra között, pénteken és szombaton 10:00 és 23:00 óra között tartható.

(5) Jelentős zajkibocsátással járó, a (4) bekezdésben foglaltaktól eltérő, különleges zajokozást előidéző alkalmi rendezvények 10:00 és 22:00 óra között, pénteken és szombaton 10:00 és 23:00 óra között tarthatók.

(6) A (4)-(5) bekezdésekben szabályozott időkorláttól való eltérést - kérelem alapján - a Polgármester – átruházott hatáskörben - határozatban engedélyezheti. Az engedélykérelmet a szabadtéri műsor, koncert, valamint az alkalmi rendezvény felelős szervezője nyújthatja be a rendezvény előtt legalább 10 nappal.

(7) Gazdálkodó szervezet zöldfelület fenntartással kapcsolatos tevékenységet munkanapokon 7:00 és 20:00 óra között, szombaton 8:00 és 20:00 óra között végezhet.

5.§


(1) A magánszemélyek háztartási igényeinek kielégítését szolgáló veszélyes mértékű zajjal járó alábbi tevékenységek munkanapokon 7:00 és 20:00 óra között, szombaton 8:00 és 20:00 óra között végezhetők:

  • kertépítéssel és zöldfelület-fenntartással kapcsolatos tevékenység,
  • tüzelőanyag előkészítéssel (favágással) kapcsolatos zajt keltő berendezések használata,
  • épületek, építmények építésével, felújításával, helyreállításával kapcsolatos zajt keltő szerszámok, berendezések használata, illetve tevékenység végzése.

(2) Társasházban az épületen belüli építési -, bontási-, szerelési tevékenység esetén az (1) bekezdés szerinti rendelkezést nem kell alkalmazni, a társasházközösség szervezeti-és működési szabályzatban és a házirendben maga határozza meg az ingatlantulajdonosokra, használókra irányadó rendelkezéseket azzal, hogy ezek nem lehetnek ellentétesek az építésre, vagy zajszint határértékre a lakóépületek tekintetében irányadó jogszabályban meghatározott rendelkezésekkel.


6. §


(1) Szórakozóhelyek kerthelyiségében, egyéb nem lakás céljára szolgáló létesítmények bármely nyitott helyiségében, illetve nyitott ablakok és ajtó mellett zene-, illetve műsorszolgáltatás 10:00 és 22:00 óra között, pénteken és szombaton 10:00 és 23:00 óra között lehetséges.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott időintervallumon kívül szórakozóhelyeken, egyéb nem lakás céljára szolgáló létesítményekben zene-, illetve műsorszolgáltatás csak zárt helyiségen belül, zárt ablakok és ajtó mellett és csak olyan hangerővel lehetséges, amely a környékbeli lakosság nyugalmát nem zavarja.


4. Önkormányzati Környezetvédelmi Alap

7. §


(1) Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap [továbbiakban: Alap] létrehozásának célja, hogy az önkormányzat a környezetvédelmi feladatai megoldásának elősegítése érdekében segítse a környezetvédelmi intézkedések végrehajtását, járuljon hozzá a környezeti ártalmak megelőzéséhez, környezeti károk mérsékléséhez, ösztönözze a környezetszennyezés csökkentésére irányuló társadalmi tevékenységet, fejlessze a környezet minőségét.

(2) Az Alap bevételeit a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. § (1) bekezdésében meghatározott források alkotják.

8. §


(1) Az Alapot kizárólag a település környezetvédelmi és épített környezet alakítási és védelmi problémáinak megoldására lehet felhasználni. Bevételeit az alábbi célok megvalósítását szolgáló tevékenységek támogatására kell fordítani.

a)   levegőtisztaság védelme; (például: helyszíni vizsgálatok, közlekedési légszennyezés csökkentése);

b)   hulladékgazdálkodás; települési szilárd- és veszélyes hulladékok kezelése,

c)   védett természeti értékek megőrzése, eredeti állapotuk helyreállítása,

d)   zaj- és rezgésvédelem,

e)   zöldterületek védelme, allergén növények elleni védekezés,

f)    vizek védelme,

g)   talaj védelme,

h)   környezetvédelmi oktatás, propaganda tevékenység, környezetvédelmi célú szakmai programokon való részvétel,

j)    egyéb, a környezet védelmét elősegítő tevékenység.

(2) Az Alap bevételeiből kell fedezni a kezelésével járó költségeket.

(3) A Képviselő-testület a költségvetésről szóló rendeletében évente határozza meg a költségvetés részeként külön címen az Alap bevételi és kiadási tervszámait.

(4) A Képviselő-testület a zárszámadásról szóló rendeletében dönt az Alap felhasználásának elfogadásáról, egyidejűleg jóváhagyja az Alap maradványát, amely el nem vonható, azt a következő költségvetési évre át kell vinni.

(5) A költségvetési rendelet szerinti felhasználás érdekében a polgármester ötszázezer forint összegig kötelezettséget vállalhat az Alap terhére, a Képviselő-testületet következő ülésen történő tájékoztatása mellett.


5. Záró rendelkezések

9. §


(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével hatályát veszti Dudar Község Önkormányzata Képviselő-testületének a környezetvédelemről szóló 5/1998.(VI.09.) Ökt. számú rendelete.                         Tóth Edina Kitti sk.                                         dr. Szivák Péter sk.

polgármester

jegyző


A rendelet kihirdetve:

Dudar, 2017. július 20.


dr. Szivák Péter sk.

       jegyző