Dudar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017 (V.30.) önkormányzati rendelete

a településfejlesztési, a településrendezési, és a településképi partnerségi egyeztetési szabályzatról

Hatályos: 2017. 05. 31

Dudar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. § és 29/A. §-aiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet célja


1. §


Jelen rendelet célja, hogy Dudar Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet (a továbbiakban együtt: településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumok) elkészítésére, módosítására irányuló eljárás során történő egyeztetéseknél biztosítsa a lakosság, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek, vallási közösségek (a továbbiakban: partnerek) minél szélesebb körben történő bevonását, az elfogadott dokumentumok nyilvánosságát és az észrevételek, javaslatok megfelelő dokumentálási rendjét.


2. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei


2. §


(1) A Polgármester a településfejlesztési, településrendezési és településképi dokumentum készítéséhez és módosításához az értelmezéshez szükséges részletezettségű és szükség esetén alátámasztó munkarészeket tartalmazó dokumentációt és tájékoztatást tesz közzé, az 1. mellékletben meghatározott módon:

a) teljes körű közzététel esetén:

aa) a helyi lapban, szórólapon,

ab) a Dudari Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) hirdetőtábláján,

ac) Dudar Község www.dudar.hu honlapján,

ad) lakossági fórumon.

b) részleges közzététel esetén: Dudar község www.dudar.hu honlapján.


 1. A lakossági fórum helye és ideje a hirdetőtáblán, a honlapon kerül kihirdetésre a lakossági fórumot megelőzően legalább 8 nappal.


 1. Amennyiben a hirdetőtáblán történő elhelyezést vagy a helyi lapban történő közzétételt a településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumok terjedelme, formátuma nem teszi lehetővé, úgy a tájékoztatóban megjelölésre kerül, hogy mely időpontokban és mely helyszíneken van lehetőség betekintésre e dokumentumokba.


 1. A partnerek a honlapról letölthető, illetve a Hivatal székhelyén átvehető – a rendelet 2. mellékletét képező - partneri adatlap felhasználásával a tájékoztatóban meghatározott határidőn belül tehetnek észrevételt, javaslatot, nyilváníthatnak véleményt a településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumok tekintetében.


 1. Az aláírt partneri adatlapon meg kell jelölni az egyeztetési eljárás tárgyát, a partner nevét/képviselőjét, címét/székhelyét, illetőleg döntése szerint e-mail címét, telefonszámát. Ezen adatok megadása szükséges az érintett részéről abban az esetben is, ha a lakossági fórumon elhangzott javaslatát, észrevételét kéri jegyzőkönyvbe foglalni.


 1. A partneri adatlapon a partnerek észrevételt és javaslatot a közzétett tájékoztató alapján a tájékoztató megjelenésének napjától a tájékoztatóban meghatározott határidőig tehetnek


 • a papír alapú adatlap Hivatal címére (8416 Dudar, Rákóczi F. u. 19.) történő megküldésével, személyes leadásával, vagy


 • az adatlap elektronikus levél mellékleteként történő megküldésével az adatlapon feltüntetett e-mail címre.


3. A dokumentálás és a nyilvántartás módja


3. §


 1. A beérkezett véleményeket a Hivatal megbízott munkatársa nyilvántartásba veszi, rendszerezi, melyek átadásra kerülnek a településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumok készítésével megbízott személynek, aki ezek figyelembe vételével elkészíti a dokumentum tervezetét.


 1. Az érdemi, adatlapon érkezett észrevételeket, javaslatokat az ügyirat részeként kell megőrizni.

 

4. Az el nem fogadott észrevételek, javaslatok indokolásának módja, dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendje


4. §


 1. Az elkészített és közzétett dokumentumtervezetre érkezett valamennyi érdemi észrevételt, javaslatot az Önkormányzat főépítésze értékeli, összegzi és eltérő észrevételek, javaslatok esetén a polgármester azok tisztázása érdekében egyeztetést kezdeményezhet.


 1. Az érintettek meghívásáról a Hivatal gondoskodik. Az egyeztetésről jegyzőkönyv készül.


 1. A beérkezett észrevételeket, javaslatokat - egyeztetés esetén a jegyzőkönyvet is - ismertetni kell az Önkormányzat Képviselő-testületével, amelyek elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a Képviselő-testület dönt.5. Az elfogadott koncepció, stratégia, településrendezési eszközök, kézikönyv és településképi rendelet nyilvánosságát biztosító intézkedések


5. §


Az elfogadott településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumokat – a hatályba lépésüket követően – a Hivatal feltölti a honlapon található tárhelyre.


6. Záró rendelkezés


6. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Tóth Edina Kitti  sk.

dr. Szivák Péter sk.

 polgármester

jegyző 

A rendelet kihirdetve:

Dudar, 2017. május 30.


                                                                       dr. Szivák Péter sk.

                                                                             jegyző