Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2020 (XII.22.) önkormányzati rendelete

a képviselői költségvetési keret felhasználásáról

Hatályos: 2021. 01. 01

 Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Dunaföldvár Város Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. Fejezet

Általános rendelkezés


  1. § A rendelet hatálya
  1. az önkormányzati képviselő
  2. az alpolgármester (a továbbiakban együttesen: képviselők) részére biztosított előirányzat (a továbbiakban: Keret) felhasználására terjed ki.
  1. § (1) A képviselőket azonos mértékű képviselői keret illeti meg.

(2) A Keret mértékét Dunaföldvár Város Önkormányzatának (a továbbiakban: önkormányzat) Szervezeti és Működési Szabályzata szabályozza.

(3) A Keret előirányzatát az önkormányzat költségvetési rendeletében biztosítani kell.

(4) A Keret mértéke nem veszélyeztetheti az önkormányzat feladatellátását.


  1. Fejezet

Keret felhasználásának szabályai


3. § (1) A Keret kizárólag a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 13. §-ában meghatározott helyi önkormányzati feladatok megvalósításával összefüggő célra használható fel.

(2) A Keret nem használható fel:

a) a választási eljárásról szóló törvénybe meghatározott kampánytevékenység céljára,

b) politikai célra,

c) a képviselő képviselő-testület képviseletében vagy megbízásából végzett tevékenységével összefüggő, illetve az alpolgármester tisztsége ellátásával összefüggő, a polgármesteri tisztség ellátásnak egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló törvényben meghatározottak szerint megtérítendő költségére, valamint a képviselői jogok és kötelezettségek teljesítése során felmerülő egyéb költségre,

d) olyan célra, amely különösen fenntartási- vagy karbantartási igényére tekintettel- az önkormányzat részére további olyan terhet keletkeztet, amelynek fedezete nem biztosított.

(3) A Keret nyújt fedezetet a Keret felhasználásából adódóan a támogatás nyújtásával kapcsolatban a támogató részéről felmerülő esetleges közterhekre is.

4. § Amennyiben a Keret felhasználása államháztartáson kívüli természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet támogatása útján valósul meg,

a) olyan, az államháztartásról szóló törvény és a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény, valamint más vonatkozó jogszabályok alapján is támogatható személy (szervezet) részesülhet támogatásban, aki (amely)

aa) dunaföldvári lakó- vagy tartózkodási hellyel, illetve székhellyel vagy telephellyel rendelkezik, vagy

ab) nyilatkozik arról, hogy a támogatást dunaföldvári lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy(ek), illetve dunaföldvári székhellyel vagy telephellyel rendelkező szervezet(ek) javára vagy érdekében megvalósuló tevékenység során használja fel;

b) nem részesülhet támogatásban olyan személy (szervezet),

ba) akinek (amelynek) korábbi, az önkormányzattól származó támogatása beszámolási kötelezettségének elmulasztása miatt felfüggesztésre került, beszámolási kötelezettségének teljesítéséig;

bb) akit (amelyet) korábbi, az önkormányzattól származó támogatása jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása miatt annak visszafizetésére köteleztek, visszafizetési kötelezettségének teljesítéséig.

5.  § (1) A Keret felhasználása egy vagy több célra, egy, vagy - a keret erejéig - több alkalommal kezdeményezhető.

(2) A Keret felhasználására irányuló kezdeményezés a tárgyévi költségvetési rendelet elfogadását követően a tárgyév november 30. napjáig írásban nyújtható be a polgármesternél.

(3) A kezdeményezésben legalább az alábbiak megjelölése, illetve benyújtása szükséges:

a) a Keret felhasználási céljának meghatározása, a 3. § (1) bekezdésben foglalt feladatokkal való kapcsolata;

b) a kedvezményezett személy (szervezet) neve, illetve megnevezése, lakó- vagy tartózkodási helye, illetve székhelye vagy telephelye, képviselőjének neve és elérhetősége;

c) a kedvezményezett személy (szervezet) e rendelet szerinti támogathatóságát igazoló nyilatkozata, az államháztartáson kívüli kedvezményezett személy (szervezet) esetében a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény szerinti nyilatkozata;

d) a Keret felhasználandó összege.

6. § (1) A Keret felhasználásáról a kezdeményezés alapján a polgármester haladéktalanul dönt, mely során kötve van a kezdeményezésben foglaltakhoz.

(2) Az (1) bekezdés szerinti döntést a polgármester megtagadja és arról a kezdeményezés benyújtóját írásban értesíti, amennyiben

a) a kezdeményezésben megjelölt felhasználási cél e rendeletbe vagy más jogszabályba ütközik; b) a kezdeményezés benyújtása az 5. § (2) bekezdése alapján idő előtti vagy elkésett;

c) a kezdeményezés nem tartalmazza az 5. § (3) bekezdésében meghatározottakat;

d) a kezdeményezésben megjelölt felhasználás fedezete nem biztosított.

7. § (1)A Keret felhasználásának határideje tárgyév december 31. napja.

(2) A keretből fel nem használt összeg a következő költségvetési évre nem vihető át.

8.§ (1) A Keret felhasználása során a Gazdálkodási szabályzatban és a Beszerzések Lebonyolításának Szabályzatában foglaltakat figyelembe kell venni.

(2) A Keret felhasználásával és az elszámolással összefüggő feladatokat a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal látja el.

(3) A Keret felhasználásáról, a képviselőket megillető Keret egyenlegéről a Polgármesteri Hivatal köteles nyilvántartást vezetni.

(4) A Keret felhasználásával kapcsolatban szükséges szerződéskötésre és az elszámolásra a költségvetésről szóló külön önkormányzati rendelet és más vonatkozó jogszabályok irányadók.

(5) Az elszámolásként a képviselő köteles a Keret felhasználást igazoló dokumentáció záradékolására.

(6) A polgármester a keret felhasználásáról legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére írásban tájékoztatást ad.  1. Fejezet

Záró rendelkezések


9. § (1) Ez a rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba.

(2) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2020. (IX.28.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1. pontja a következő 1.11. ponttal egészül ki:

„1.11. Dönt meghatározott képviselői keret felhasználásáról a jogosult írásbeli kezdeményezése alapján.”Dunaföldvár, 2020. december 15.
                                           Horváth Zsolt                                         dr. Boldoczki Krisztina

                                 polgármester                                                      jegyző

Záradék:


A rendelet a mai napon kihirdetésre került.


Dunaföldvár, 2020. december 22.
                                                                               dr. Boldoczki Krisztina

                                                                                          jegyző