Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020 (I.31.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról, a köztemetésről, a lakáscélú önkormányzati helyi támogatásról, és a letelepedési támogatásról

Hatályos: 2021. 01. 01

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában, a 48. § (4) bekezdésében, és a 132. § (4) bekezdés g) pontjában, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 18.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések


1. § (1) Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.), az Szt. végrehajtási rendeletei, és e rendelet szabályai szerint települési támogatást, lakáscélú önkormányzati helyi támogatást, letelepedési támogatást nyújt, és köztemetést biztosít az arra rászorultaknak a rendelet 2. § - 18. §.-ában foglaltak szerint.

(2) A Képviselő-testület hatáskörébe tartozó települési támogatás, és köztemetés ügyében átruházott hatáskörben Dunaföldvár Város Jegyzője jár el.

(3) A lakáscélú önkormányzati helyi támogatás és a letelepedési támogatás ügyében átruházott hatáskörben az Oktatási-, Kulturális,- Egészségügyi,- Szociális,- Ifjúsági és Sport Bizottság (továbbiakban: Bizottság) jár el.

(4) Települési támogatás a (5) bekezdés szerint rendszeres támogatásként, és a (6) bekezdés szerint rendkívüli települési támogatásként nyújtható.

(5) Rendszeres települési támogatás:

a) a lakásfenntartási támogatás, és

b) a gyógyszertámogatás.

(6) Rendkívüli települési támogatás:

a) az eseti szociális támogatás,

b) a temetési segély,

c) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,

d) tüzifa támogatás,

e) iskolakezdési támogatás és

f) időskorúak támogatása.


2. Eljárási rendelkezések


2. § (1) A rendeletben szabályozott ellátások igénylésekor a Szt., az Szt. végrehajtási rendeletei, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.), és e rendelet vonatkozó szabályai alapján kell eljárni.

(2)  A települési támogatás, a köztemetés, a lakáscélú önkormányzati helyi támogatás és a letelepedési támogatás igénybevétele iránti kérelmet írásban a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szociális Irodáján (továbbiakban: Hivatal) lehet benyújtani, a Hivatal által biztosított kérelem nyomtatványon, a kérelemben foglaltak valódiságát alátámasztó iratokkal, a jogszabályokban és az e rendeletben meghatározott mellékletekkel együtt.

(3) A temetési segély a halálesetet követő 60 napon belül nyújtható be.

(4) Tüzifa támogatás iránti kérelem a tárgyév november 15. és december 15. napja közötti időszakban nyújtható be

(5) Iskolakezdési támogatás iránti kérelem a tárgyév augusztus 15. és szeptember 15. napja közötti időszakban nyújtható be.

(6) Időskorúak támogatása iránti kérelem a tárgyév március 01. és április 30. napja közötti időszakban nyújtható be.

(7) A lakáscélú önkormányzati helyi támogatás iránti kérelmet az ingatlan tulajdonosa, vagy tulajdonosai együtt a tárgyév március 16-ig, illetve augusztus 15-ig vagyonnyilatkozat nyomtatvánnyal együtt kell benyújtani. A kérelmet az ingatlanon fennálló ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett egyéb jog jogosultjának is alá kell írnia, és az Önkormányzat jelzálogjog bejegyzéséhez ezen jog jogosultjának írásos hozzájáruló nyilatkozatát is csatolni kell.

(8) ) A letelepedési támogatás iránti kérelem I. fordulóban

a) új lakás, családi ház építése esetén legfeljebb az ingatlan használatbavételéig,

b) használt lakás, családi ház vásárlása esetén legfeljebb a tárgyévet megelőző május 15. napja utáni adásvételi szerződéskötést követő három éven belül nyújtható be a Hivatalba a tárgyév április 15. napjától legkésőbb május 15. napjáig.

A kérelmen feltüntetett és ahhoz csatolt igazolások 30 napnál nem lehetnek régebbiek.

(8a) Amennyiben az I. fordulóban a tárgyévi költségvetésben rendelkezésre álló költségvetési keret nem kerül teljes mértékben felhasználásra, akkor II. fordulóban a tárgyév szeptember 15. napjától legkésőbb október 15. napjáig az I. fordulóra érvényes szabályok figyelembe vétele mellett kérelmet nyújthatnak be azok a 18. §-ban foglalt feltételeknek megfelelő kérelmezők is, akik a tárgyév május 15. után szerezték a támogatandó ingatlant.

(9) A rendelet 2. § (3)- (8) bekezdésében foglalt határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.


3. § (1) A lakásfenntartási támogatásra, a gyógyszertámogatásra, a lakáscélú önkormányzati helyi támogatásra és a letelepedési támogatásra jogosult személynek, vagy annak hozzátartozójának együttműködési kötelezettsége keretében a Jegyzőnek írásban be kell jelentenie a változás bekövetkezését követő 8 napon belül

a) a jogosultságot érintő változást,

b) a személyes adatokat érintő változást, 

c) a jogosult/ Támogatott halálát,

c) a szolgáltató váltást lakásfenntartási támogatás esetén, és

d) a helyi támogatással érintett ingatlan eladásának, elcserélésének tényét lakáscélú önkormányzati helyi támogatás és a letelepedési támogatás esetén.

(2) A lakcím megállapítása szempontjából a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai irányadóak.

(3 A jövedelmi helyzetet az Szt., és az Szt. végrehajtási rendelete szerint kell vizsgálni. Ha a Jegyző vitatja a jövedelem nyilatkozatban foglaltak valódiságát, akkor a jövedelmet az Szt., és az Szt. végrehajtási rendelete szerint vélelmezi.

(4) Rendszeresen nyújtott lakásfenntartási támogatásnál, a gyógyszertámogatásnál, a lakáscélú önkormányzati helyi támogatásnál és a letelepedési támogatásnál akut betegség okán táppénzes állomány miatti jövedelem csökkenés nem lehet a támogatás megállapításának jogalapja, ebben az esetben a munkaszerződés szerinti teljes havi munkabér nettó összegét kell igazolnia a kérelmezőnek, és a jogosultság vizsgálatánál ezzel kell számolni.

(5) A vagyoni helyzetet az Szt., és az Szt. végrehajtási rendelete szerint kell vizsgálni. Ha a Jegyző vitatja a vagyonnyilatkozatban foglaltak valódiságát, akkor az Szt., és az Szt. végrehajtási rendelete szerint jár el.

(6) Vagyoni helyzetről az Szt. végrehajtási rendelete szerint kötelezően használandó formanyomtatványon kell nyilatkozni.

(7) Ha a Jegyző vitatja a szociális rászorultság tényét, akkor környezettanulmány alapján ellenőrzi a kérelemben foglaltak helytállóságát.

(8) A környezettanulmány lefolytatásához a Jegyző igénybe veheti családsegítő közreműködését.

(9) A lakásfenntartási támogatást, és a gyógyszertámogatást a jogosult erre irányuló írásbeli kérelmére, vagy az Szt. szerinti tartós jövedelemváltozás esetén az erre irányuló kérelem benyújtása, vagy a hivatali tudomásra jutás hónapjának utolsó napjával meg kell szüntetni.  

(10) Munkanélküli vagy jövedelemmel nem rendelkező aktív korú kérelmező részére támogatás az alábbi feltételekkel nyújtható:

a) állami foglalkoztatási szervnél álláskeresőként nyilvántartásban szerepel és

b) az állami foglalkoztatási szervvel igazoltan együttműködik.

(11) A kérelmezőnek a kérelme benyújtásával egyidejűleg ki kell töltenie az adatvédelmi nyilatkozatot, amely a rendelet 1. mellékletét képezi.


4. §  (1) A Jegyző a saját hatáskörébe és a Bizottság hatáskörébe tartozó ügyekben is a benyújtott kérelmek vonatkozásában körültekintően vizsgálja és ellenőrzi a kérelemben és a nyilatkozatokban foglaltak valódiságát, ennek érdekében bizonyítási eljárást folytat le.

(2) Lakásfenntartási támogatás, gyógyszertámogatás, a lakáscélú önkormányzati helyi támogatás és letelepedési támogatás esetén minden esetben, rendkívüli települési támogatás esetén szúrópróbaszerűen

a) a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai alapján lakcímellenőrzést kell végezni a családtagként, vagy a háztartás tagként figyelembe veendő személyek kérelmen teljeskörűen történő feltüntetésének ellenőrzése végett, és

b) a vagyon- nyilatkozatban foglaltak valódiságát a Takarnet program használatával, valamint a Kormányablak megkeresésével a gépjármű-nyilvántartás adatai alapján – gépjárművek vonatkozásban - ellenőrizni kell.

(3) Valamennyi támogatás esetén vizsgálni (MÁK CSTINFO program használatával) és írásban igazoltatni kell - bírósági ítélettel, megállapodással, vagy jegyzőkönyvvel - az egyedülállóság tényét.

(4)  A Jegyző a támogatás összegéről és formájáról határozatban rendelkezik. A határozatot indokolt esetben azonnal végrehajthatóvá lehet nyilvánítani. A Bizottság a lakáscélú önkormányzati helyi támogatásról és a letelepedési támogatásról a végrehajtásra (figyelemmel a megállapodás megkötése, jelzálogjog bejegyzése, támogatás kifizetése ügyintézési időszükségletére) határidőt megállapítva határozatban dönt.

(5)  A lakásfenntartási támogatást, és a gyógyszertámogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kell megállapítani 1 év határozott időre, kivéve, ha a kérelem benyújtásának hónapjában jár le a korábbi jogosultság, ugyanis ekkor a jogosultság lejártát követő hónap első napjától állapítható meg a támogatás. 

(6) A települési támogatás – a lakásfenntartási támogatás kivételével -, a lakáscélú önkormányzati helyi támogatás és letelepedési támogatás kifizetésénél a készpénzkímélő kifizetést előnyben kell részesíteni.

(7) A lakásfenntartási támogatás kizárólag természetbeni támogatásként nyújtható. A természetbeni szociális ellátás formájában megállapított lakásfenntartási támogatás folyósítása a szolgáltató részére történik és annak összegét a támogatással érintett költség(ek) tekintetében a szolgáltató írja jóvá. Ebben az esetben a jogosultságot megállapító határozatban arról is rendelkezni kell, hogy a támogatást mely lakásfenntartási kiadás(ok)hoz nyújtják, továbbá fel kell tüntetni az Szt. 18. § l) pontja szerinti azonosító adato(ka)t.

(8) A gyógyszertámogatás, az eseti szociális támogatás, a temetési segély, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, az iskolakezdési támogatás, az időskorúak támogatása és a lakáscélú önkormányzati helyi támogatás természetbeni ellátás (számla kifizetésének átvállalásával, családsegítő, mentálhigiénés munkatárs, védőnő segítségével történő vásárlás, csekk befizetés, intézménynek utalás) formájában is nyújtható.

(9) Az eseti szociális támogatás, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás felhasználását a felhasználási célt igazoló számlával, irattal igazolni kell a kifizetést követő 15 napon belül. A temetési segély kifizetését az eredeti halotti anyakönyvi kivonatra és az eredeti temetési számlára fel kell jegyezni.

(10) A lakáscélú önkormányzati helyi támogatás felhasználását számlával, kivitelezői nyilatkozattal, pénzintézet/ közműszolgáltató által kiállított igazolással legkésőbb a támogatás kifizetését követő 1 éven belül igazolni kell.

(11) A letelepedési támogatással építés esetén a használatba vételt igazoló hatósági igazolással kell elszámolni, vásárlás esetén az adásvételi szerződés benyújtása igazolja a támogatási célnak megfelelő támogatás felhasználást.

(12) A lakásfenntartási támogatást elsősorban a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti. Amennyiben a lakásfenntartási támogatást igénylő önkormányzati bérlakásban él, a támogatást önkormányzati bérlakás lakbérének megfizetésére kell fordítani.

(13) A szolgáltatási, egyetemes szolgáltatási vagy közszolgáltatási szerződés alapján, természetbeni szociális ellátás formájában, havi rendszerességgel nyújtott lakásfenntartási támogatás esetében ugyanazon lakás tekintetében bekövetkezett szolgáltató váltás esetén a változás hónapjára járó támogatást teljes összegben a korábbi szolgáltatónak, míg a változást követő hónapra járó támogatást az új szolgáltatónak kell folyósítani.


5. § (1) A megállapított települési támogatás, a lakáscélú önkormányzati helyi támogatás, a letelepedési támogatás folyósításáról, intézménynek utalásáról, természetbeni formában történő nyújtásáról, és a köztemetés ellenértékének a kifizetéséről a Jegyző gondoskodik.

(2) A havi rendszerességgel adott lakásfenntartási támogatást, és a gyógyszertámogatást utólag, minden hónap 5-éig kell az intézménynek utalni, illetve a kérelmezőnek folyósítani.

(3) Az eseti szociális támogatás, a temetési segély, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, az iskolakezdési támogatás, az időskorúak támogatása és a gyógyszertámogatás folyósításának módjáról (pénzbeli vagy természetbeni) a Jegyző határozatban dönt, és a támogatás összegének a rendelet szabályainak figyelembe vételével történő kifizetéséről, illetve természetbeni formában történő nyújtásáról legkésőbb a határozat meghozatalát követő 8 napon belül gondoskodik.

(4) Lakásfenntartási támogatás esetén a jogosult halála hónapját követő hónap utolsó napjáig a korábban jogosult által lakott lakást életvitelszerűn tovább használó - egymást követő sorrendben: vagy a vele közös háztartásban együtt élt házastárs, vagy az élettárs, vagy a gyermek, vagy az unoka, vagy a szülő, vagy a nagyszülő, és vagy a testvér - rokon köteles a közműszolgáltatónál intézkedni a közmű szolgáltatási szerződés módosítása iránt.

(5) A gyógyszertámogatás és a lakásfenntartási támogatás jogosultja halálának tényét a hozzátartozója haladéktalanul köteles írásban bejelenteni a Jegyzőnek.


6. § (1) Az eseti szociális támogatás, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás jogszerű felhasználását nem igazoló személy tárgyéven belül mindaddig ismételten nem segélyezhető, amíg a korábbi elszámolási kötelezettségének nem tett eleget.

(2) A jogosulatlanul igénybevett ellátás megtérítésére az Szt. 17. § szabályait kell alkalmazni.


3. Lakásfenntartási támogatás


7. § (1) A rendszeres települési támogatásként nyújtott lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A Jegyző a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, és a csatornahasználat díjához, a lakbérhez, illetve a közös költséghez a (2) – (14) bekezdésben meghatározott szabályok figyelembe vételével lakásfenntartási támogatást nyújt.

(2) A lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság

a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm,

b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm,

c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm,

d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm,

e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után plusz 5-5 nm,

de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.

(3) A lakásfenntartási támogatás megállapításánál figyelembe kell venni

a) a településen elismert lakásnagyság mértékét, amely megegyezik a (2) bekezdésben meghatározott mértékkel,

b) a lakásfenntartás elismert havi költségét, amely a (2) bekezdés szerint elismert lakásnagyság és a (4) bekezdés szerinti egy négyzetméterre jutó elismert havi költség szorzata,

c) a háztartásban az egy főre jutó jövedelem összegét, 

d) a kérelmező és a háztartásban élők vagyoni helyzetét,

e) a kérelmező által lakott lakás (nem lakás céljára szolgáló helyiség) tényleges alapterületét, amely a 120 m2-t nem haladhatja meg,

f) a lakásfenntartás tényleges havi költségét, és

g) a lakás nem érheti el az átlagot meghaladó luxus kategóriába tartozó lakás minőségét.

(4) Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség 800.- Ft.

(5) A lakásfenntartási támogatás megállapításánál az alábbi lakásfenntartással kapcsolatos, számlákkal igazolt tényleges költségeket kell figyelembe venni: víz- és csatornadíj, gázdíj, tüzelőanyag költség vegyes tüzelés esetén, villamos energia díj, szemétszállítási díj, albérleti díj, lakbér, vezetékes gázzal el nem látott ingatlanok esetén a gázpalack költség, és a közös költség.

(6) Lakásfenntartási támogatásban részesíthető kérelemre az, aki

a) lakás hasznosításából származó jövedelemmel nem rendelkezik,

b) akinek az Szt. szerinti vagyona nincs,

c) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, egyszemélyes háztartásnál a 380 %-át, és

d) a lakásfenntartás tényleges és számlákkal igazolt havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 25 %-át meghaladja.

(7) A támogatás havi összege a rendelet (3) bekezdés b) pontja szerinti lakásfenntartás elismert havi költségének 15 %-a.  Amennyiben írásban igazoltan tartósan beteg, vagy fogyatékkal élő személy él életvitelszerűen a háztartásban, a támogatás fentiek szerint számított havi összege 20 %-kal nő. A támogatás mértéke legalább 3.000.- Ft/hó, legfeljebb azonban az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 40 %-a.

(8) A lakásfenntartási támogatás nem a lakás tulajdonához, hanem használatához kötődik, ezért jogosult lehet a tulajdonos, haszonélvező, bérlő, albérlő is. A kérelmező a lakáshasználat jogcímét az erre vonatkozó irat (tulajdoni lap, bérleti- albérleti szerződés) bemutatásával köteles igazolni.

(9) Azon személy részére, akinél előrefizetős mérőkészülék működik, a lakásfenntartási támogatást részben vagy egészben a készülék működtetését lehetővé tevő eszköz (a továbbiakban: kódhordozó) formájában kell nyújtani, ideértve a készülék feltöltésének elektronikus úton, a fogyasztó javára történő teljesítését is. A készülék leszerelése esetén a lakásfenntartási támogatás kódhordozó formájában történő nyújtását meg kell szüntetni.

(10) Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit. Ha ugyanazon lakásban, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben több háztartás is van, a támogatás annak a lakásfenntartónak állapítható meg, aki a közüzemi szolgáltatók, pénzintézet számlavezetése szerint a lakással kapcsolatos kiadásokat viseli.

(11) A rendelet 2. melléklete tartalmazza a kérelem nyomtatványt, a 3. melléklet a közös képviselő nyilatkozatát.

(12) A lakásfenntartási támogatást természetben, a kérelmező nyilatkozata szerinti közműszolgáltatónak utalva – kivéve az önkormányzati bérlakásban élőket, mert esetükben a lakbér megfizetéséhez nyújtott támogatásként kell elszámolni – kell nyújtani. A Jegyző eltérhet a kérelmező nyilatkozatától, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a kérelmező érdekét a nyilatkozattól eltérő közműszolgáltatónak történő utalás szolgálja.

(13) A jogosult halála, vagy lakcímváltozása esetén a lakásfenntartási támogatásra megállapított jogosultságot a halál, vagy a lakcímváltozás hónapjának utolsó napjával meg kell szüntetni.

(14) Átlagot meghaladó luxus kategóriába tartozó minőségű lakásnak minősül az a lakás, amelyben található ingóságok, híradástechnikai- számítástechnikai illetve háztartási eszközök együttes becsült értéke meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíjminimum ötvenszeresének összegét.


4. Gyógyszertámogatás


8. § (1)  Rendszeres települési támogatásként krónikus betegség fennállása esetén gyógyszertámogatásban részesíthető kérelemre az,

a) aki a kérelem benyújtásakor - a Kormányablak által ügyféli kérelemre kiadott - 15 napnál nem régebbi igazolással bizonyítja, hogy nem részesül alanyi vagy normatív jogcímen a járási hivatal hatáskörébe tartozó közgyógyellátásban,

b) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 340 %-át, egyedül élő esetében annak 400 %-át,

c) akinél a krónikus beteg állapot háziorvosi igazolás alapján a kérelme benyújtását követően legalább egy évig fennáll,

d) akinek a háziorvos által igazolt havi gyógyszerkeret összege meghaladja a  4.000.- Ft-ot,

e) akinek családja nem rendelkezik az Szt. –ben meghatározott mértékű vagyonnal és

f) aki családjának tulajdonában legfeljebb egy – az Szt. szerint vagyonként figyelembe nem vehető - gépjármű van.

(2) A gyógyszerkeret számításánál nem lehet altatót, vitaminkészítményeket, nem vényköteles gyógyszert / egyéb készítményeket/ gyógyászati segédeszközöket, és étrend kiegészítőket számításba, és figyelembe venni.

(3) Ha a gyógyszertámogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelmet jogerősen elutasították, és az ismételt kérelem a havi gyógyszerkeret emelkedésén alapul, akkor az újabb kérelemhez mellékelni kell a háziorvos havi gyógyszerkeret emelkedésre vonatkozó nyilatkozatát.

(4)A gyógyszertámogatás havi összege 7.000.- Ft.

(5) A rendelet 4. melléklete tartalmazza a kötelezően használandó kérelem nyomtatványt.

(6) A rendelet 5. melléklete tartalmazza a kötelezően használandó háziorvosi igazolás nyomtatványt.

(7) A gyógyszertámogatást a haláleset hónapjának utolsó napjával kell megszüntetni. A hozzátartozó a jogosulatlanul felvett ellátást a Jegyző határozata alapján az Szt. 17. §. alapján köteles visszafizetni.


5. Eseti szociális támogatás


9. § (1) A rendkívüli települési támogatásként nyújtott eseti szociális támogatás megállapítására az Szt., továbbá a (2)-(7) bekezdés rendelkezései szerint kerül sor.

(2) Eseti szociális támogatásban részesíthető kérelemre, vagy hivatalból az,

a) aki alkalmanként jelentkező többletkiadások – akut betegséghez, létfenntartás biztosításához, elemi kár elhárításához, válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, gyermek fogadásának előkészítéséhez, nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, és a gyermek családba történő visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások – miatt anyagi segítségre szorul,

b) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem - a (3) bekezdésben szabályozott eset kivételével - nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 280 %-át, egyedül élő esetén annak 360 %-át,

c) aki nem rendelkezik az Szt. –ben meghatározott mértékű vagyonnal és

d) akinek családja tulajdonában legfeljebb egy – Szt. szerint vagyonként figyelembe nem vehető - gépjármű van.

(3) Különös méltánylást érdemlő esetben, mérlegelési jogkörben hozott döntés alapján

a) az elemi kárt szenvedett,

b) a bűncselekménnyel jelentősen megkárosított,

c) az önhibáján kívül munkabér jövedelem kiesést szenvedett személy, és

d) térítésköteles egészségügyi műtétre előjegyzett személy

– a (2) bekezdésben foglalt jogosultsági feltételek hiányában kérelemre, vagy hivatalból indult eljárás eredményeként eseti szociális támogatásban részesíthető, feltéve, hogy a családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át, egyedül élő esetén 500 %-át.

(4) Az eseti szociális támogatás esetenkénti összege a (2) bekezdésben szabályozott esetben nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 60 %-át, a (3) bekezdésben szabályozott esetben nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át.

(5) A rendelet 6. melléklete tartalmazza a kötelezően használandó kérelem nyomtatványt.

(6) Nem segélyezhetők:

a) külön- külön az egy háztartásban, és az egy családban élők,

b) alanyi, vagy normatív közgyógyellátásban részesülők betegségre hivatkozással, és

c) közműhátralékra hivatkozással a lakásfenntartási támogatásban részesülők.

(7) Bűncselekménnyel jelentősen megkárosított, akinek a bűncselekmény következtében keletkezett kára meghaladja a család havi egy főre jutó jövedelmének ötszörös összegét.


6. Tüzifa támogatás


10. § Tüzifa támogatásban részesíthető kérelemre az, aki az eseti szociális támogatás 9. § (2) bekezdés b) – d) pontjában szabályozott feltételeknek megfelel. A tüzifa támogatás a fűtési idényben egyszer, természetbeni támogatás formájában nyújtható, mértéke nem haladhatja meg az öregségi nyugdíjminimum összegének 100 %-át. A kérelmet az eseti szociális támogatás igénybevételére rendszeresített kérelem nyomtatványon, a kérelemben foglaltakat alátámasztó igazolásokkal együtt kell benyújtani.


7. Temetési segély


11. § (1) Családon belüli haláleset bekövetkezésekor rendkívüli települési támogatásként temetési segély állapítható meg annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről Dunaföldvár településen gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti, feltéve, hogy

a) a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át , egyedül élő esetében annak 400 %-át,

b) a temetés költségeinek - a temetkezési szolgáltatásokat részletező és a temető üzemeltetési feladatokról kiállított - számlákkal igazolt költsége nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének harmincszoros összegét,

c) nem részesül a hadigondozásról szóló törvény alapján temetési hozzájárulásban,

d) az elhunyttal nem kötött még annak életében eltartási, vagy öröklési szerződést,

e) javára az elhunyt nem végrendelkezett,

f) nem igényelt köztemetést,

(2) A rendkívüli települési támogatásként nyújtott temetési segély összege család esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének  200 %-a , egyedül élő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-a.

(3) A rendelet 7. melléklete tartalmazza a kötelezően használandó kérelem nyomtatványt.

(4) Nem segélyezhetők:

a) a temetésről nem gondoskodó hozzátartozók,

b) a köztemetést igénybevevők hozzátartozójuk halálesetére hivatkozva.


8. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás


12. § (1) Rendkívüli települési támogatásként rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthető kérelemre, vagy hivatalból az,

a) aki gyermekkel kapcsolatos rendkívüli élethelyzet – akut betegséghez, létfenntartáshoz, oktatási-nevelési intézményi tevékenységhez, és gyógyászati segédeszköz megszerzéséhez, orvosi/szakértői vizsgálaton történő  részvételhez kapcsolódó kiadások - miatt anyagi segítségre szorul,

b) akinek a gyermeket gondozó családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 300 %-át.

c) aki nem rendelkezik az Szt. –ben meghatározott mértékű vagyonnal és

d) akinek családjának tulajdonában legfeljebb egy – Szt. szerint vagyonként figyelembe nem vehető - gépjármű van.

(2) A rendkívüli települési támogatásként nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege:

a) gyermekenkénti egyszeri összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb

összegének legfeljebb 80 %-áig

b) családonkénti egyszeri összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

Összegének legfeljebb 150%-áig

terjedhet.

(3) A rendelet 8. melléklete tartalmazza a kötelezően használandó kérelem nyomtatványt.

(4) Nem segélyezhetők:

a) iskolakezdésre, óvodai nevelési év kezdetére hivatkozva a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, az iskolakezdési támogatást igénylők.

b) az alanyi, vagy normatív közgyógyellátásban részesülők betegségre, gyógyászati segédeszköz igényre hivatkozással.


9. Iskolakezdési támogatás


13. § (1) Rendkívüli települési támogatásként évente egy alkalommal iskolakezdési támogatásban részesíthető kérelemre, vagy hivatalból 

a) a nappali tagozat 1-8 évfolyamán  tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermeket nevelő szülő,

b) akinek a gyermeket gondozó családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 350 %-át.

c) aki nem rendelkezik az Szt. –ben meghatározott mértékű vagyonnal és

d) akinek családjának tulajdonában legfeljebb egy – Szt. szerint vagyonként figyelembe nem vehető - gépjármű van.

(2) A rendkívüli települési támogatásként nyújtott iskolakezdési támogatás összege gyermekenként 8.000.- Ft.

(3) A rendelet 9. melléklete tartalmazza a kötelezően használandó kérelem nyomtatványt.


10. Időskorúak támogatása


14. § (1) Rendkívüli települési támogatásként időskorúak támogatásában részesíthető kérelemre, vagy hivatalból évente egy alkalommal az az igazoltan nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő dunaföldvári bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Dunaföldváron élő, idősotthoni ellátásban nem részesülő személy, aki a 65. életévét a kérelem benyújtásakor betöltötte, és akinek a nyugdíja, vagy nyugdíjszerű ellátása nem haladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 450 %-át.

(2) A rendkívüli települési támogatásként nyújtott időskorúak támogatásának összege személyenként 8.000.- Ft.

(3) A rendelet 10. melléklete tartalmazza a kötelezően használandó kérelem nyomtatványt.


11. Köztemetés


15. § (1) A köztemetés költségeinek megtérítése alól mentesül az eltemettetésre köteles, vagy az azt vállaló személy, ha

a) a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 280 %-át, egyedül élő esetén annak 360 %-át, és

b) nem rendelkezik az Szt.-ben meghatározott mértékű vagyonnal, és

c) a családja tulajdonában legfeljebb – az Szt. szerint vagyonként figyelembe nem vehető - egy gépjármű van, és

d) nincs hagyatéki leltárba felvehető vagyon, illetve a hagyaték legalább 50 %-ban hagyatéki teherrel terhelt.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt feltételeket vagyon nyilatkozattal, a hagyatéki ügyintéző által megküldött hagyatéki leltárral, vagy nemleges nyilatkozattal kell igazolni.

(3) Köztemetés költségének külön megállapodás alapján részletekben történő megfizetésére köteles az, akinek esetében az (1) bekezdés szerinti mentességi feltételek nem állnak fenn.

(4) A 11. melléklet tartalmazza a kötelezően használandó kérelem nyomtatványt.

                                                                                   

12. Lakáscélú önkormányzati helyi támogatás


16. § (1) A lakáscélú önkormányzati helyi támogatás (továbbiakban: helyi támogatás)

a) lakás felújításhoz,vagy

b) lakás korszerűsítéséhez, vagy

c) lakás bővítéséhez, vagy

d) vis major helyzet miatt,

visszatérítendő támogatás formájában nyújtható legfeljebb 5 évig terjedő futamidőre a rászoruló családok, személyek részére.


(2) A helyi támogatás forrása a tárgyévi költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési előirányzat.

(3) A helyi támogatás csak bizonyítható fedezethiány esetén adható. A fedezethiány megállapításához a támogatás igénylésekor a támogatási cél pénzügyi forrásösszetételét az igénylőnek kell igazolnia.

(4) A helyi támogatás csak az (5) bekezdésben meghatározott méltányolható lakásigény felső határát legfeljebb 1 (maximum 16 m2 alapterületű) szobával meghaladó mértékű lakás 13. § (1) bekezdésében meghatározott célok szerinti támogatására adható.

(5) A méltányolható lakásigény mértéke:

a) 1 fő esetén                                                                                    1          lakószoba

b) 2 fő esetén                                                                                    1 – 1,5 lakószoba

c) 3 fő esetén                                                                                    1,5 – 2 lakószoba

d) 4 fő esetén                                                                                    2 – 2,5 lakószoba

e) 5 fő esetén                                                                                    2,5 – 3 lakószoba

f) minden további 2 fő esetén a mérték fél lakószobával növelhető.

(6) Helyi támogatásban részesíthető a rászorultság elve alapján

a) aki vagyoni, jövedelmi és szociális helyzete következtében saját erejéből a központi 

 jogszabályokban foglalt lakáscélú támogatások igénybevételéhez az önerőt nem tudja

 biztosítani,

b) aki a helyi támogatás igénybevételével lemond arról, hogy lakáshoz jutását   

önkormányzati lakás igénylésével biztosítsa,

            b) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori             öregségi nyugdíjminimum 300 %-át, egyedül élő esetén annak 400 %-át,

            d) aki nem rendelkezik az Szt. –ben meghatározott mértékű vagyonnal és

            e) akinek családja tulajdonában legfeljebb egy – Szt. szerint vagyonként figyelembe       nem vehető - gépjármű van.

(7) Nem részesíthető helyi támogatásban az

a) akinek azért nincs megfelelő lakása, mert előző lakását 5 éven belül elidegenítette, és az elidegenítésből származó bevételt nem fordította lakhatása megoldására,

b) aki lakását albérlet formájában, vagy egyéb módon hasznosítja,

c) aki olyan tartási, életjáradéki, öröklési szerződést kötött, amelyből reális várományosi helyzetbe kerül saját tulajdonú, állandó használatú lakóingatlan megszerzésére,

d) aki terhelt ingatlan esetén a megadott határidőn belül nem szerzi be, és nem nyújtja be az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jelzálogjogosult, vagy egyéb jog jogosultjának írásbeli hozzájárulását az Önkormányzat jelzálogjogának ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez.


17. § (1) A helyi támogatás összege a (2) bekezdésben meghatározott mértékig terjedhet.

(2) A helyi támogatás a következő célokra az alábbi összegben nyújtható:

  1. lakáselújításhoz, lakáskorszerűsítéshez,                      50-500 e Ft
  2. lakásbővítéshez, vis major:                                        100-500 e Ft

(3) A helyi támogatás iránti kérelmek elbírálásáról a tárgyév április és szeptember hónapjában megtartott ülésén a Bizottság dönt.

(4) Vis major helyzet (ingatlantűz, szélvihar, jégverés, belvíz, árvíz, pincebeszakadás miatti lakóingatlan károsodás) esetén a helyi támogatás odaítéléséről a kérelem beérkezését követő 15 napon belül a Polgármester dönt, amelyről a Bizottság soron következő ülésén tájékoztatja a Bizottságot.

(5) A helyi támogatással érintett ingatlanra a visszafizetendő támogatás összegének erejéig, annak biztosításaként a teljes visszafizetésig az ingatlan-nyilvántartásba Dunaföldvár Város Önkormányzata javára jelzálogjogot kell bejegyeztetni. A jelzálogjog bejegyzésének költsége az Önkormányzatot, a jelzálogjog törlésének költsége a Támogatottat terheli.

(6) A helyi támogatást a Hivatal a hatáskört gyakorló és a támogatásban részesített (továbbiakban: Támogatott) között létrejött írásos megállapodás alapján, amennyiben az (5) bekezdésben szabályozottak szerint az Önkormányzat javára a jelzálogjog bejegyzése igazoltan megtörtént - az igazolás beérkezését követő 8 napon belül a kérelmező nyilatkozata szerint az általa megadott bankszámlára utalja át, vagy házipénztárból fizeti ki.

(7) A helyi támogatás visszafizetésével összefüggő feladatok a Hivatal Pénzügyi és Adó Irodájának hatáskörébe tartoznak, a helyi támogatás cél szerinti előzetes és utólagos ellenőrzésével kapcsolatos feladatok a Hivatal Műszaki és Városfejlesztési Irodájának hatás- és feladatkörébe tartoznak.

(8) A helyi támogatást a megállapításáról rendelkező bizottsági határozat meghozatalától számított egy éven belül a támogatási célnak megfelelően kell felhasználni.

(9) A helyi támogatás visszafizetésének törlesztő-részletei minden hó 15. napjáig esedékesek.

(10) ) A megállapodásban ki kell kötni a támogatás azonnali egy összegben való visszafizetésének kötelezettségét a törvényes kamatokkal együtt, ha

a) a Támogatott megtévesztéssel, félrevezetéssel jutott a támogatáshoz,

b) azt a Támogatott nem a támogatási célnak megfelelően használta fel,

c) a Támogatott a rendeletben meghatározott lakásigényét meghaladó mértékű, illetőleg építési költségű/ vételárú lakás felújítására, korszerűsítésére fordította,

d) a helyi támogatással érintett lakást a helyi támogatás teljes visszafizetése előtt a Támogatott úgy idegeníti el, hogy nem szerez másik lakásingatlant, nem oldja meg lakhatását.

(11) A (10) bekezdés szerinti visszafizetésről a hatáskör gyakorlója dönt.

(12) A 12. melléklet tartalmazza a kötelezően használandó kérelem nyomtatványt.


13. Letelepedési támogatás


18. § (1) Az Önkormányzat letelepedési támogatást (továbbiakban: támogatás) nyújt Dunaföldvár város közigazgatási területén belül (kül- és belterületen egyaránt) a legalább víz, villany, csatorna közművel és útcsatlakozással ellátott

  1. önálló helyrajzi számon nyilvántartott új lakás (alapterület legfeljebb 80 m2), családi ház (lakáscélú hasznos alapterület legfeljebb 150 m2) építéséhez,
  2. használt lakás (alapterület legfeljebb 80 m2), vagy családi ház (lakáscélú hasznos alapterület legfeljebb 150 m2) vásárlásához - ide értve az egyenes ági rokonok közötti ajándékozással vagy örökléssel a kérelem benyújtását megelőzően három éven belül hozzátartozótól szerzett ingatlant is -, beleértve olyan közművesített családi ház vásárlását is, amely lebontásra ítélt, és az épület elbontását követően a terület építési telekként szolgál,

a (2) – (11) bekezdésben foglaltak szerint.

(2) A támogatás

 a) összege: 700.000.- Ft.

 b) formája: vissza nem térítendő támogatás

c) kifizetése: bankszámlára utalással történik az Önkormányzat sikeres jelzálogjog bejegyzését- amelyet a kérelmező  igazol - követő 8 napon belül.

d) forrása: a tárgyévi költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési előirányzat, amelynek egyharmada az új lakásépítés, vásárlás; kétharmada a használt lakás vásárlás, bővítés célját szolgálja.

(3) A támogatás iránti igényt a rendelet 13. melléklete szerinti formanyomtatványon nyújthatnak be

a) házastársak (házassági anyakönyvvel igazoltan)

b) gyermeküket egyedülállóként nevelő szülők (egyedülállóságot bírósági ítélettel, gyámügyi okirattal igazoltan)

c) azok a párok, akik lakásvásárlásukat, vagy az építkezés megkezdését a házasságkötés előtti időre ütemezték, de legkésőbb a tárgyév október 31. napjáig a házasságkötést házassági anyakönyvvel igazolják.

(továbbiakban. Kérelmezők) amennyiben a 40. életévüket nem töltötték be (személyi okmányokkal igazoltan), és ők a támogatott ingatlan tulajdonosai.

(4) A letelepedési támogatás nyújtásának további feltételei:

a) A támogatás fejében a kérelmezőnek vállalnia kell, hogy legalább 5 évig életvitelszerűen  Dunaföldváron él és dunaföldvári bejelentett lakóhellyel rendelkezik családjának valamennyi tagja, dunaföldvári oktatási intézménybe (általános iskola 6. / 8. évfolyamáig) járatja gyermekét.

b) Kérelmezők családjában (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti család fogalom) az 1 főre jutó nettó jövedelem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum kétszeres összegét, de ne érje el annak tízszeres összegét.

c) Kérelmezők, és családtagjaik tulajdonában a támogatással érintett ingatlanon kívül legfeljebb olyan lakáscélú ingatlan 50 %-os tulajdoni hányada lehet, amelyet tulajdonközösség megszűntetése, vagy öröklés útján szereztek, és azt a túlélő szülő/nagyszülő haszonélvezeti joga terheli, és az annak a lakhatását szolgálja. Lakáscsere esetén csak a csereszerződés tárgyát képező lakás lehet a kérelmezők/családtagjaik tulajdonában.

d) Kérelmezőnek amennyiben lakásbérleti jogviszonya van, csatolnia kell annak felmondására vonatkozó jognyilatkozatát.

e) Kérelmezőknek 180 napos folyamatos biztosítási jogviszonyt kell igazolniuk NEAK igazolással igazoltan.

f) Kérelmezőknek legalább középfokú iskolai végzettséggel kell rendelkezniük - bizonyítvány másolatával igazoltan.

g) A kérelmezőknek hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell rendelkezniük – hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazoltan.

h) Kérelmezőknek köztartozásmentes adózóknak kell lenniük - NAV igazolással igazoltan.

(5) A helyi támogatás iránti kérelmek elbírálásáról a tárgyév június hónapjában megtartott ülésén az Oktatási,- Kulturális,- Egészségügyi,- Szociális,- Ifjúsági és Sport Bizottság átruházott hatáskörben dönt.

(6) A Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési - és Műszaki Irodája a kérelem benyújtását követő 15 napon belül ellenőrzi a támogatási cél valós műszaki tartalmát, megvalósíthatóságát, a közművek meglétét, és megállapításait helyszíni szemle jegyzőkönyvben rögzíti, amelyet az előterjesztéshez mellékelni kell.

(7) A támogatás felhasználására építés esetén legfeljebb 3 év áll rendelkezésre.

(8) A támogatás erejéig a támogatott ingatlanra a támogatás folyósítását megelőzően az Önkormányzat jelzálogjoga bejegyzésre kerül. Terhelt ingatlan esetén a kérelmezőnek a megállapodás megkötése előtt intézkednie kell a korábbi jelzálogjogosult hozzájáruló nyilatkozatának beszerzése végett az Önkormányzat sikeres jelzálogjog bejegyzéséhez. A megállapodás ügyvédi ellenjegyzésével, a jelzálogjog bejegyzésével, és annak későbbi törlésével kapcsolatos költségek a támogatottat terhelik.

(9) A támogatás nyújtásra írásban kötött megállapodás alapján kerülhet sor. A megállapodásban ki kell kötni a támogatás azonnali egy összegben való visszafizetésének kötelezettségét a törvényes kamatokkal együtt, ha

a) a Támogatott megtévesztéssel, félrevezetéssel jutott a támogatáshoz,

b) azt a Támogatott nem a támogatási célnak megfelelően használta fel,

c) a Támogatott a rendeletben meghatározott lakásigényét meghaladó mértékű lakás/ családi ház vásárlására, építésére fordította,

d) a támogatott a támogatás nyújtását követő 5 éven belül elköltözik Dunaföldvárról,

e) a támogatott gyermekei a támogatás nyújtását követően az általános iskola 6./8. évfolyamának befejezéséig nem dunaföldvári oktatási intézménnyel állnak jogviszonyban.


(10) A (9) bekezdés szerinti visszafizetésről a hatáskör gyakorlója dönt.


(11) A támogatás kifizetésére akkor kerülhet sor, ha

  1. az önkormányzat jelzálogjog bejegyzése kérelmező által igazoltan sikeresen megtörtént,
  2.  az önkormányzattól eltérő zálogjogosultak hozzájáruló nyilatkozatát a megállapodás két eredeti példányával együtt a kérelmezők benyújtják a Hivatalba,
  3.  a döntést követően legkésőbb a tárgyév október 31. napjáig házasságot kötő kérelmezők benyújtják a házasságkötést igazoló házassági anyakönyvi kivonatot.


14. Záró rendelkezések


19. § (1) Ez a rendelet 2020. február 01. napján lép hatályba, amelynek rendelkezéseit a rendszeres települési támogatásként benyújtott kérelmek alapján a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A rendszeres települési támogatásként nyújtott és e rendelet hatályba lépése előtt megállapított gyógyszertámogatást az e rendelet szerinti emelt összegben kell folyósítani a rendelet hatálybalépését követően, amelyről a támogatott személyt 30 napon belül írásban tájékoztatni kell.

(3) A rendszeres települési támogatásként nyújtott és e rendelet hatályba lépése előtt megállapított lakásfenntartási támogatás összegszerűségi felülvizsgálatát 30 napon belül el kell végezni.

(4) A lakásfenntartási támogatásra való jogosultság felülvizsgálata során, ha az ellátás összege a felülvizsgálat eredményeként emelkedett, akkor az új összeget a rendelet hatálybalépésének időpontjára visszamenőlegesen kell folyósítani, amelyről a támogatott személyt 30 napon belül írásban tájékoztatni kell.

(5) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a települési támogatásról, a köztemetésről, a lakáscélú önkormányzati helyi támogatásról szóló 9/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet a rendelet 11/A. §-ának kivételével.

(6) A települési támogatásról, a köztemetésről, a lakáscélú önkormányzati helyi támogatásról szóló 9/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 11/A. §-a 2020. április 01. napján hatályát veszti.

(7) A 40/2020.(III.11.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel 2020.évben az időskorúak támogatása iránti kérelem 2020.08.15. és 2020.10.15. között nyújtható be azok részérő,l akik 2020.03.01. és 03.15. között nem nyújtották be kérelmüket.

A 2020.03.15. és 2020.08.15. között benyújtott kérelmek vonatkozásában megindult eljárást meg kell szüntetni és az érintetteket értesíteni kell a kérelem határidőben történő ismételt benyújtásának lehetőségéről.)

(8) Tűzifa támogatás iránti kérelem a 2020/2021. fűtési idényben a veszélyhelyzetre tekintettel 2020. november 18. szerdától december 16. szerdáig, és 2021. január 06. szerdától február 17. szerdáig kizárólag szerdai ügyfélfogadási napon 8-12 és 13-16 óra között nyújtható be a Hivatal Hatósági és Szociális Irodájában.


Dunaföldvár, 2020. január 28.                Horváth Zsolt                                                   dr. Révész Judit

     polgármester                                                           aljegyzőZáradék:


A rendelet a mai napon kihirdetésre került.


Dunaföldvár, 2020. január 31.


                                                                                  dr. Révész Judit

                                                                                         aljegyző