Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2019 (V.27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2019. 05. 28

             

A Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2018. évi költségvetési zárszámadásról a következőket rendeli el: 1. § (1) Dunaföldvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően.


                                                           3 103 298 010 Ft bevétellel,                                                                              

                                                           3 026 041 379 Ft kiadással


jóváhagyja, mely összegek nem tartalmazzák a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, ezek összege 951 185 788 Ft.


 1. A Képviselő-testület Dunaföldvár Város Önkormányzatának bevételeit forrásonként és a kiadásokat – ezen belül a kiemelt kiadásokat – feladatonként részletezve a 2.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
 2. A Képviselő-testület az önkormányzat a költségvetési szerveinek bevételeit és kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését címenként 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. 1. § (1) A Képviselő-testület a beruházási kiadások teljesítését 801 597 672 Ft főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 2.1.2. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
 1. A Képviselő-testület a felújítási kiadások teljesítését 429 286 488 Ft főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 2.1.2. mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 1. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 8. melléklet – a mérlegben valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján – 7 639 542 482 Ft-ban állapítja meg, melyből a tartós részesedések  181 080 971 Ft-ot, az államkötvények 400 000 000 Ft-ot képviselnek. 1. § A Képviselő-testület a 2018. évre vonatkozó könyvvizsgálói jelentés megállapításainak figyelembevételével
  1. az egyszerűsített mérleget a 9. melléklet szerint fogadja el.
  2. a 2018. évi pénzeszközök változását 10. melléklet szerint fogadja el.
  3. a 2018. évi maradvány kimutatást a 11. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
  4. a 2018. évi eredmény kimutatást a 12. melléklet szerint fogadja el. 1. § A Képviselő-testület Dunaföldvár Város Önkormányzata 2018. évi maradvány felhasználását a 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően engedélyezi, illetve hagyja jóvá.


 1. § (1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban és a szöveges indoklással a 6. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat által folyósított ellátások előirányzatát és teljesülésének számszerűsítését a 7. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét és a szöveges indoklását a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.


 1. § A Képviselő-testület a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal előirányzatának teljesítését feladatonként a 2.2. melléklet szerint fogadja el.


 1. § A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy az intézményeket a beszámoló elfogadásáról a maradvány jóváhagyott összegéről, a rendelet elfogadásáról haladéktalanul írásban értesítse.


 1. § (1) ) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti

a) az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (III.08.) önkormányzati rendelet,

b) az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (III.08.) önkormányzati rendeletet módosító 9/2018. (V.25.) önkormányzati rendelet,

c) az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (III.08.) önkormányzati rendeletet módosító 12/2018. (X.08.) önkormányzati rendelet,

d) az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (III.08.) önkormányzati rendeletet módosító 18/2018. (XII.03.) önkormányzati rendelet, 

e) az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (III.08.) önkormányzati rendeletet módosító 19/2018. (XII.20.) önkormányzati rendelet,

f) az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (III.08.) önkormányzati rendeletet módosító 1/2019. (II.04.) önkormányzati rendelet,

g) az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (III.08.) önkormányzati rendeletet módosító 8/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelet, és

h) az Önkormányzat 2017. évi költségvetési zárszámadásáról szóló 8/2018. (V.25.) önkormányzati rendelet.


                                             


Dunaföldvár, 2019. május 02.

                                  Horváth Zsolt                       Bárdos Lászlóné dr.

                                 polgármester                       címzetes főjegyző
Záradék:


A rendelet a mai napon kihirdetésre került.


Dunaföldvár, 2019. május 27.                                     


                                                                            

                                                                                                   Bárdos Lászlóné  dr.

                                                                                                    címzetes  főjegyző                                           

             

Mellékletek