29/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet

az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról

Hatályos: 2020. 10. 03
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


 1.  § (1) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed minden, az államháztartáson kívüli forrás átvételére, és – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – Dunaföldvár Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) által államháztartáson kívülre nyújtott pénzbeli támogatásra.
  (2) A rendelet tárgyi hatálya nem terjed ki a szociális ellátásokra, a szociálisan rászorultak részére megállapított pénzbeli támogatásokra, továbbá a külön önkormányzati rendeletben szabályozott támogatásokra, és a pályázati programok alapján megítélt támogatásokra.


2. §  (1) Az Önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletében határozza meg azon költségvetési előirányzatait, amelyek terhére felhalmozási, vagy működési célú támogatás nyújtható.

(2) Az Önkormányzat által nyújtható támogatás formája:

a) vissza nem térítendő támogatás, vagy

b) visszatérítendő támogatás

(3) A támogatás nyújtásával kapcsolatos határidők:

a) a vissza nem térítendő és a visszatérítendő támogatás benyújtásának határideje a tárgyév január 31. napja.

b) a vissza nem térítendő támogatás elszámolásának határideje a tárgyévet követő év január 31. napja,

c) a vissza térítendő támogatás elszámolásának határideje a megállapodásban feltüntetett dátum,

d) az a) pontban meghatározott határidőn túl év közben az esetlegesen rendelkezésre álló civil tartalék keret terhére nyújtható be támogatás.

(4) A nyújtott vissza nem térítendő támogatást a tárgyévben kell felhasználni. A fel nem használt támogatást a tárgyévet követő év február 15. napjáig vissza kell fizetni. A támogatás visszafizetésének elmulasztása esetén az írásbeli felszólítás átvételét követő 30 nap után a támogatás vissza nem fizetése esetén fizetési meghagyásos eljárással a Támogató érvényt szerezhet a követelésének.


 1.  § (1) Önkormányzati támogatás pályázat, vagy kérelem alapján nyújtható A kérelemre történő támogatás nyújtása esetén elsősorban az Önkormányzat érdekében végzett tevékenység támogatására kell törekedni.
  (2) Önkormányzati támogatásban az részesülhet
    a) aki, vagy amely szervezet a pályázati kiírásnak megfelelő pályázatot, vagy írásbeli kérelmet nyújt be, és valamennyi szükséges mellékletet csatol, vagy
     b) akinek javára az Önkormányzat Képviselő-testülete a mindenkori költségvetési rendeleti előirányzatában felhalmozási vagy működési célú támogatást állapít meg.
  (3) Nem részesülhet támogatásban az a kérelmező, akivel szemben a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályi előírásokban foglalt kizáró feltételek bármelyike is fennáll.
  (4) Az Önkormányzat Képviselő-testületének bizottságai (a továbbiakban: Bizottságok) az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletében megállapított előirányzat mértékéig az abban meghatározott feltételekkel, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott átruházott hatáskörben, amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik – alapítványi forrás átadása kivételével – döntenek a hatáskörükbe utalt előirányzatok terhére történő támogatásról.
  (5) Alapítványi forrás átadásáról az Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.
  (6) Az Önkormányzat politikai tevékenységet, politikai pártokat nem támogat, veszélyhelyzetet kivéve politikai pártoktól nem vesz át pénzt.


 1.  § (1) A pályázatot a kiíróhoz, a kérelmet a polgármesternek címezve a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatalban (továbbiakban: Hivatal) kell benyújtani.
  (2) A támogatási kérelmet kizárólag írásban, a rendelet 1. melléklete szerinti támogatási kérelem űrlap kitöltésével, a 2. mellékletben foglalt nyilatkozatokkal együtt lehet benyújtani.
  (3) A civil szervezet az átláthatósági nyilatkozatot a 3. melléklet alapján köteles a kérelemmel együtt benyújtani.

(4) Az a támogatott szervezet, amely a 2018. év novemberétől számított öt-öt éves időintervallumon belül nem a rendeleti előírásoknak megfelelően terjeszti elő kérelmét, vagy a támogatási szerződésben meghatározott feltételeket az abban megjelölt határidőre nem teljesíti:

a) az ötéves időintervallumon belüli első mulasztás esetén az előző évi támogatás legfeljebb 75 %-át.

b) az ötéves időintervallumon belüli másodszori mulasztás esetén az előző évi támogatás legfeljebb 50 %-átkaphatja tárgyévben működési támogatásként.

(5) Nem adható támogatás annak a támogatást kérőnek, aki

a) a (4) bekezdésben meghatározott mulasztást az öt éves időintervallumon belül harmadszor követi el,

b) aki a visszafizetésre vonatkozó felszólítástól számított 30 napon belül a támogatást nem fizette vissza, vagy

c) akinek esetében a 30 napon belül a támogatás visszafizettetésére irányuló beszedési megbízás nem vezetett eredményre.


 1.  § (1) A támogatottal a rendelet 4. melléklete szerinti szerződést kell megkötni, amelyben a pályázatban, vagy a döntéshozó által meghatározottak szerint a támogatás célját, vissza nem térítendő támogatás esetén az elszámolás határidejét és formáját, visszatérítendő támogatásnál a visszafizetés ütemezését rögzíteni kell.
  (2) A támogatási szerződés aláírásának feltétele, hogy a támogatásban részesülő valamennyi – jelen rendelet megfelelő melléklete szerinti – nyilatkozatot, igazolást, dokumentumot benyújtson a Hivatalba. Aláírt támogatási megállapodás nélkül támogatás nem fizethető ki.
  (3) Az elszámolás a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően történik a Hivatal közreműködésével az 5. melléklet szerinti nyomtatványon. Az elszámolás során nem fogadható el a szervezet tisztségviselőjének vagy tagjának lakásfenntartással kapcsolatos vagy egyéb jellegű magánköltsége.
  (4) Amennyiben az elszámolás során a támogatási céltól eltérő felhasználás állapítható meg, vagy az valószínűsíthető, akkor a Hivatal köteles azt a helyszínen ellenőrizni, és bizonyított eltérésnél a támogatás visszafizettetéséről intézkedni.
  (5) Az Önkormányzat által nyújtott támogatásokat az 6. melléklet szerint kell nyilvántartani.


 1.  § (1) A támogatási szerződés módosítására a felhasználás célja, az elszámolási határidő vagy a visszafizetési határidő vonatkozásában három alkalommal kerülhet sor a támogatott elszámolási vagy visszafizetési határidő lejárta előtt benyújtott írásbeli kérelmére, vagy hivatalból.
  (2) Az (1) bekezdés szerinti módosításról – a (3) bekezdésben meghatározott kivételekkel – feltéve, hogy ezt a pályázati kiírás lehetővé teszi, az elbíráló dönt.
  (3) Az alapítványi forrás átadása esetén a támogatási szerződés, egyéb támogatott szervezetek esetén a támogatás céljának működési és felhalmozási célok közötti módosításáról az Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.


 1.  § (1) Államháztartáson kívüli forrás átvételéről az Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.
  (2) Átvételre felajánlott ingó- vagy ingatlanvagyon esetében a képviselő-testületi döntés meghozatalához be kell mutatni annak forgalmi értékét, a vagyon működtetésével, fenntartásával kapcsolatos költségeket, és egyéb esetleges kötelezettségeket legalább három évre vonatkozóan, továbbá javaslatot kell tenni a hasznosítás mikéntjére és a vagyontárgy besorolására.
  (3) A forgalmi érték meghatározásához ingatlan esetében ingatlanforgalmi szakértői véleményt, ingó dolog esetében tárgyszakértői véleményt kell beszerezni.


 1.  § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
  (2) A rendelet rendelkezéseit a hatálybalépést követően
    a) benyújtott támogatási kérelmekre,
    b) kiírt pályázatokra,
    c) kezdeményezett támogatási szerződés módosítására,
    d) felajánlott államháztartáson kívüli forrás átvételére
  kell alkalmazni.


Dunaföldvár, 2013. december 17.


                                    Horváth Zsolt                                Bárdos Lászlóné dr.

                        polgármester                                címzetes főjegyző


Záradék:


A rendelet a mai napon kihirdetésre került.


Dunaföldvár, 2013. december 31.                                                                                Bárdos Lászlóné dr.

                                                                                  címzetes főjegyző