Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról

Hatályos: 2015. 01. 01

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) és h) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13.§ (1) bekezdés 13.pontjában,  és a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX törvény 21/A.§ (2) bekezdésében, és a 26.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőt rendeli el:


1. §    (1)  A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez

               kapcsolódó talajterhelési díjfizetés alól  mentességben részesül az a kibocsátó,

               akinek a vízfogyasztása a 10 m3/év mennyiséget nem haladja meg.

         (2) Az (1) bekezdés szerinti adómentességre jogosult kibocsátó a bevallási kötelezettség

              alól is mentesül.

2. §   A víz és csatornaszolgáltató köteles a tárgyévet követő év január 31-éig

a talajterhelési díjjal kapcsolatosan a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal  Pénzügyi és Adó Irodájával közölni/ oda benyújtani:

a) a vízfogyasztó nevét,

              b) a vízfogyasztó lakcímét,

  c) a vízfogyasztás helyét,

  d) az elfogyasztott vízmennyiséget, és

  e) az esetleges csőtörés miatti igazolást.

3. §   Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a magasabb szintű anyagi és

        eljárási jogszabályokban foglaltak az irányadóak.

4. §   Ez a rendelet  2015. január l. napján lép hatályba.