Dudar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019 (II.28..) önkormányzati rendelete

a gyermekjóléti alapellátásokról, igénybevételükről és az értük fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet elfogadása.

Hatályos: 2019. 02. 28

Dudar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény. 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

  1. A rendelet célja
  1. §

A rendelet célja, hogy szabályozza azokat a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátásokat, amelyek alkalmazásával a gyermekes családoknak segítség nyújtható, a gyermek törvényben foglalt jogainak, érdekeinek érvényesítéséhez, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzéséhez és megszüntetéséhez.


2. A rendelet hatálya


  1. §

E rendelet hatálya Dudar Község Önkormányzata által fenntartott gyermekjóléti alapellátást biztosító intézményekre és az azt igénybevevőkre terjed ki.


3. Az ellátások formái


  1. §

 (1) Gyermekjóléti alapellátások formái:

a) család- és gyermekjóléti szolgálat,

    b) gyermekek napközbeni ellátása –mini bölcsőde.

(2) Az önkormányzata az (1) bekezdés a) pontja szerinti feladatait a Közjóléti Alapítvány a Vidéki Családokért (8513 Mihályháza, Jókai u. 2.) szervvel kötött szerződés alapján biztosítja.

(3) Az önkormányzat az (1) bekezdés b) pontja szerinti feladatait a Mini Bölcsőde Dudar, mint önálló költségvetési intézmény keretében biztosítja.

(4) Az önkormányzat a gyermekétkeztetést - intézmény gyermekétkeztetés, ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés, szünidei gyermekétkeztetés (a téli szünet kivételével) – a Dudari Melegkonyhán, mint önálló költségvetési intézményen keresztül biztosítja. A téli szünet időszakában a szünidei gyermekétkeztetést külső szolgáltatóval kötött vállalkozói szerződés keretében, vásárolt szolgáltatás útján látja el.


4. Az ellátás igénybevételének rendje


4. §

(1) A személyes gondoskodás formáinak igénybevételére irányuló kérelmet bölcsődei ellátás esetén a Mini Bölcsőde Dudar intézményvezetőjénél lehet előterjeszteni.

(2) A család - és gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője indítványára történik az ellátást nyújtó intézmény székhelyén.

(3)Az intézményi gyermekétkeztetés, valamint az ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés igénybevételére vonatkozó – jogszabályban meghatározott – nyilatkozatokat a Mini Bölcsőde Dudar intézményvezetőjénél lehet benyújtani.

(5) A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételére vonatkozó – jogszabályban meghatározott – nyilatkozatokat a Mini Bölcsőde Dudar intézményvezetőjénél és a Dudari Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén lehet benyújtani.


5. Térítési díjak és megfizetésének szabályai


5. §

(1) A mini bölcsődei ellátás vonatkozásában az önkormányzat az intézményi térítési díjat 0 Ft összegben állapítja meg.

(2) A család- és gyermekjóléti szolgálat, valamint a család- és gyermekjóléti központ által nyújtott ellátásokat térítésmentesen kell biztosítani.

(3) Az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésre a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/B. § szabályai irányadók (továbbiakban: normatív kedvezmények), egyéb kedvezményt, mentességet az Önkormányzat nem biztosít.


6. Az ellátás megszűnése


  1. §

A mini bölcsődei ellátás a következő esetekben szűnik meg:

  1. ha a gyermek a 3. életévét betöltötte, és a bölcsődei gondozási-nevelési év végéhez ért, vagy a 4. életév betöltését követő augusztus 31. után,
  2. ha a szülő a gyermek 30 napon túli távollétét orvosi igazolással nem tudja igazolni, vagy az ellátás szüneteltetését írásban nem kéri,
  3. ha a bölcsőde orvosának szakvéleménye szerint a gyermek egészségi állapota miatt bölcsődében nem gondozható, illetve magatartása veszélyezteti a többi gyermek egészségét. A bölcsőde orvos szakvéleménye kialakításához más szakemberek (gondozónő, gyógypedagógus, pszichológus stb.) véleményét is kikéri.


7. Záró rendelkezés


  1. §

E rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba.
                           Tóth Edina Kitti sk.                                            dr. Szivák Péter sk.
                              polgármester                                                         jegyző
 

A rendelet kihirdetésre került:


Dudar, 2019. február 28.


                 dr. Szivák Péter sk.
                         jegyző