Nagyrada Község Önkormányzat Képviselőtestület

a közterület elnevezés, átnevezés és a házszámozás rendjéről

Hatályos: 2014. 06. 15- 2023. 05. 26

Nagyrada Község Önkormányzat Képviselőtestület

a közterület elnevezés, átnevezés és a házszámozás rendjéről

2014.06.15.

Nagyrada Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és 13. § (1) bekezdésének 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Nagyrada község illetékességi területén lévő közterület elnevezése, illetve átnevezése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(2) Közterület elnevezését, illetve átnevezését kezdeményezheti:

a) a polgármester;

b) a helyi önkormányzat képviselője;

c) Nagyrada községben lakcímmel rendelkező állampolgár;

d) Nagyrada községben ingatlannal, székhellyel, telephellyel rendelkező jogi személy.

2. § A közterület elnevezésére, illetve átnevezésére vonatkozó előterjesztést annak benyújtása előtt 8 napra a helyben szokásos módon közzé kell tenni. Az elnevezéssel kapcsolatos észrevételeket az előterjesztéssel egyidejűleg kell a Képviselőtestület elé terjeszteni.

3. § (1) A közterület elnevezésével, átnevezésével kapcsolatos döntést a helyben szokásos módon közzé kell tenni.

(2) A közterület elnevezéséről, illetve átnevezéséről az elnevezés, illetve átnevezés hatályba lépését követően értesíteni kell az érintett közterületen lakcímmel rendelkező személyeket, az érintett ingatlantulajdonosokat, továbbá az illetékes hatóságokat, így különösen a járási hivatalt, járási földhivatalt, a rendőrkapitányságot, a tűzoltóságot, a mentőket, valamint a postát.

4. § (1) A névvel ellátott közterületeken lévő ingatlanokat házszámmal kell ellátni.

(2) Az ingatlanokat növekvő sorrendben, folyamatos számozással kell ellátni.

(3) Amennyiben a (2) bekezdésben meghatározott számozás adott közterületen nem lehetséges, vagy a már kialakult helyzet indokolja, a házszámozás más, egyedileg meghatározott módon is történhet.

5. § (1) A házszámokat és azok változásait hivatalból, illetve azon személy kérelmére, akinek házszámváltozáshoz jogos érdeke fűződik a jegyző határozatban állapítja meg. A jegyző határozata alapján azok a személyek, akik az érintett ingatlanon lakcímmel rendelkeznek, kötelesek az új lakcímüket hivatalos okmányaikon átvezettetni.

(2) A kialakult házszámozás után megosztott ingatlanok korábbi házszáma megszűnik, helyükön az új ingatlanok címe a korábbi házszám megosztásával jön létre (/a, /b, /c).

(3) A kialakult számozás után egyesített ingatlanok megtartják az eredeti házszámukat.

(4) A házszám megállapításáról szóló határozatot közölni kell az érintett ingatlannal rendelkezni jogosulttal, továbbá a 3. § (2) bekezdésében meghatározott hatóságokkal.

6. § (1a) Jelen rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(1b) Zsiga Zsolt polgármester László Árpád jegyző