Nagyrada Község Önkormányzat Képviselőtestülete

az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésről

Hatályos: 2014. 05. 31

Nagyrada Község Önkormányzat Képviselőtestületének

4/2014. (V.07.) önkormányzati rendelete

az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésről


Nagyrada község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41.§ (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:1.§


Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról a Képviselő-testület külön határozatban dönt.


2.§


(1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására a Képviselő-testület határozata alapján külön megállapodást kell kötni. A forrás összegének átvevő részére történő kifizetésére a megállapodás létrejöttét követően kerülhet sor.


(2) A megállapodásnak tartalmaznia kell:

a) a megállapodó felek megnevezését, címét, képviseletében eljáró személyeket,

b) a forrás nyújtásáról döntést,

c) a forrás összegét,

d) a forrás felhasználásának célját,

e) a forrás felhasználásának feltételeit,

f) a pénzügyi teljesítést,

g) a teljesítés ütemezését,

h) a nem cél szerinti felhasználás esetén a visszatérítési kötelezettséget, a visszatérítés időpontját, időtartamát és feltételeit,

i) a pénzügyi elszámolás módját, helyét és idejét,

j) a megállapodásban vállalt kötelezettségek nem teljesítésének következményeit,

k) a forrás felhasználásának határidejét.


(3) Nagyrada község Önkormányzata a megállapodástól eláll, ha a támogatott valótlan adatot szolgáltatott.


3.§


(1) Az államháztartáson kívüli forrás átadása estén a pénzeszközt átvevő az átadott pénzeszközt a Képviselő-testült által meghatározott célra köteles fordítani és annak felhasználásáról köteles elszámolni.


(2) A pénzügyi elszámolás a támogatási célokkal kapcsolatosan felmerülő költségekről kiállított számlákkal és/vagy szabályszerűen kiállított számviteli bizonylattal, és számlaösszesítővel történik.

(3) A határidőben történő pénzügyi elszámolási kötelezettség elmulasztása esetén az átvevő köteles a pénzeszköz teljes összegét a mindenkor érvényes, a forrás átvételét követő naptól számított jegybanki alapkamat mértékének kétszeresével növelt összegben a tárgyévet követő évben, a képviselőtestület elszámolást felülvizsgáló döntésében előírt határidőig, de legkésőbb tárgy évet követő év február 15. napjáig visszafizetni.


(4) A pénzeszköz nem rendeltetésszerű felhasználása esetén az átvevő köteles a nem rendeltetésszerűen felhasznált részt a mindenkor érvényes, a felhasználására nyitva álló határidőt követő naptól - tárgy év december 1. napjától - számított jegybanki alapkamat mértékének kétszeresével növelt összegben a tárgyévet követő évben, a Képviselő-testület elszámolást felülvizsgáló döntésében előírt határidőig, de legkésőbb tárgy évet követő év február 15. napjáig visszafizetni.


(6) Az átvevő köteles a támogatónak bejelenteni és a támogatási szerződés módosítását kezdeményezni, ha a számára biztosított pénzeszközt egészben vagy részben nem kívánja felhasználni. Ebben az esetben a fel nem használt támogatás összegét a megállapodás módosítását követő 15 napon belül, de legkésőbb a felhasználására előírt határidőig köteles kamatmentesen visszafizetni.


4.§


Az önkormányzat az átadott pénzeszköz felhasználását jogosult és köteles ellenőrizni.


Záró rendelkezések


5.§


(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően államháztartáson kívüli átadott és átvett pénzeszközök tekintetében kell alkalmazni.


Az Európai Unió jogának való megfelelés


6.§


E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK. irányelvbe ütköző

rendelkezést nem tartalmaz.E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

A rendelet kihirdetéséről az aljegyző gondoskodik.


 Zsiga Zsolt                                                                        László Árpád

 polgármester                                                                      aljegyzőA rendelet kihirdetve:            2014. május 31.                                                          László Árpád

                                                                                                                        aljegyző