Dudar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016 (IX.30.) önkormányzati rendelete

műtárgyak, illetve járdák lakossági kezdeményezésre történő építésének támogatási rendszeréről

Hatályos: 2016. 10. 01

Dudar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva műtárgyak, illetve járdák lakossági kezdeményezésre történő építésének támogatási rendszeréről az alábbi rendeletet alkotja:


A rendelet hatálya, célja


 1. §


(1) E rendelet tárgyi hatálya Dudar község közigazgatási területén található valamennyi lakott belterületi közterületre kiterjed.


(2) E rendelet személyi hatálya az (1) bekezdés szerinti közterületekkel határos ingatlanok esetében tulajdoni joggal rendelkező természetes személyekre (a továbbiakban: magánszemélyek) terjed ki.


(3) E rendelet célja, hogy a csapadékvíz elvezetés, illetve a gyalogos közlekedési infrastruktúra fejlesztése érdekében Dudar belterületén a magánszemélyek kivitelezésében közterületen és közterületként használt területen megvalósuló műtárgy, illetve járdaépítések, felújítások során felmerülő anyagköltség egy részét az önkormányzat viselje.


 Fogalom meghatározás


2. §


E rendelet alkalmazásában


 1. műtárgy: híd, illetve áteresz.
 2. híd:  csapadékvíz elvezető rendszer részét képező nyílt árok két méternél nagyobb nyílású áthidaló műtárgya.
 3. áteresz: csapadékvíz elvezető rendszer részét képező nyílt árok két méternél kisebb nyílású áthidaló műtárgya.
 4. járda: a közútnak, a közterületnek a gyalogosok közlekedésére szolgáló, attól szintkülönbséggel, szegéllyel vagy más módon elválasztott része, amely szilárd burkolattal rendelkezik.
 5. lakossági műtárgy építés: az ingatlan előtti közterületen a csapadékvíz elvezető rendszer részét képező nyílt árok áthidalásának kialakítása.
 6. lakossági műtárgy felújítás:az ingatlan előtti közterületen már meglévő műtárgy felújítására, illetve korszerűsítése.
 7. lakossági járdaépítés: egybefüggő járda megépítése az ingatlan előtti közterületen, telekhatártól telekhatárig terjedően.
 8. lakossági járdafelújítás: az ingatlan előtti közterületen már meglévő járda (gyalogút) felújítása, korszerűsítése.A támogatás általános feltételei


3. §


(1) Lakossági műtárgy, vagy járdaépítés, illetve felújítás (a továbbiakban: beruházás) kizárólag a hatályos rendezési, szabályozási tervekkel összhangban végezhető. 


(2) A Képviselő-testület pénzügyi lehetőségeinek függvényében az önkormányzat éves költségvetéséről szóló rendeletében dönt a beruházás támogatási keret mértékéről. 


(3) A beruházáshoz támogatás építőanyag költségek megtérítése formájában annak a kérelmezőnek adható, aki vállalja a beruházás megvalósítását. 


(4) A támogatás maximális mértékét

     a) műtárgy építés esetén 12.000 Ft/fm, felújítás esetén maximum 12.000 Ft/fm, de maximum 60.000 Ft

     b) járda építés esetén bruttó 3.000 Ft/m2, felújítás esetén maximum 3.000 Ft/m2, de maximum 60.000.- Ft.


(5) A támogatás az önkormányzat nevére szóló anyagköltség számla megfizetésével történik.


A járdaépítés és járda felújítás műszaki feltételei


4. §

(1) A kiépítendő járda műszaki feltételei:

     a) beton járda legalább 8 cm vastagság, a megerősített kapubejárónál a minimális vastagság 15 cm, 1,5 méterenként

         dilatáció,

      b) térkővel kirakott járda esetén minimum 10 cm kavicságyazat, kapubejárónál a kavicságyazat fölött 10 cm beton

          réteggel, a betonrétegben 1,5 méterenként dilatáció,

     c) olyan utcában, ahol járdaépítésre a jelen szabályozást követően első alkalommal kerül sor, az építendő járda

         szélessége minimum 1,5 méter,

      d) azon utcákban, ahol már egyes szakaszokon a járda megépült, ott – az egységes utcakép miatt – azonos

          szélességben építendő a hiányzó járda is.

      e) a járdában lépcső nem építhető, rámpa max. 1:10 (10 cm magasság 1m vízszintes felületen kifuttatva) arányban

          építhető.

(2) A kiépítendő műtárgy műszaki feltétele:

      a) a híd maximális hossza 5 méter,

      b) az áteresz minimális átmérője 20 cm, illetve bővítés esetén a kialakult.


A támogatási kérelmek elbírálása


5. §


(1) A beruházás támogatása iránti támogatási kérelem nyomtatvány (a továbbiakban: kérelem) a rendelet 1. mellékletét képezi.


(2) A kérelem benyújtását követően a Dudari Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) munkatársa ellenőrzi, hogy a kérelemben megjelölt ingatlan előtt műtárgy, illetve járda nincs vagy rossz állapotú.


(3) A kérelmet folyamatosan, de legkésőbb tárgyév október 15-ig lehet benyújtani. A kérelem elbírásáról a Polgármester a kérelem beérkezését követ 8 napon belül dönt a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig. 


(4) A Polgármester a tárgyév október hónapjában tartott rendes képviselő-testületi ülésen beszámol a Képviselő-testületnek a beruházás támogatási keret felhasználásáról.


(5) A támogatás feltételeként a kérelmezőnek nyilatkozatban vállalnia kell, hogy

 1. a beruházást a támogatás évében legkésőbb november 15-ig a 4. § szerinti műszaki feltételek szerint megvalósítja,
 2. a beruházás befejezéséről az önkormányzatot tájékoztatja az elkészülés időpontját követő 8 napon belül annak érdekében, hogy a Hivatal munkatársa a munka minőségét, illetve a beruházás megvalósulását ellenőrizhesse.
 3. a megépített köztárgyat, illetve járdaszakaszt minőségének biztosítása mellett a megépítést követően térítésmentesen az Önkormányzat tulajdonába és használatába adja.


(6) Nem kaphat támogatást, aki

     a) a kérelemben szereplő ingatlanra a kérelem benyújtását megelőző 3 évben lakossági műtárgy, illetve járdaépítésre

         támogatást kapott,

      b) korábban megállapított műtárgy, illetve járdaépítési támogatás visszafizetésére lett kötelezve,

      c) akinek az önkormányzattal szemben fennálló tartozása van. 


(8) A kérelem támogatása az önkormányzat és a kérelmező között kötendő támogatási szerződés alapján történik.


(9) A támogatás kifizetése utófinanszírozás keretében, az Önkormányzat nevére kiállított számla ellenében történik.


A támogatás visszafizetése


6. §


A támogatás visszafizetésére kötelezhető:

    a) aki a Rendelet 5. § (5) bekezdésének a) és b) pontjában foglaltaknak nem tesz eleget.

    b) akinél a Rendelet 5. § (5) bekezdésének b) pontja szerinti ellenőrzés megállapítja, hogy a beruházás nem felel meg az

        e rendeletben, illetve a közútkezelői hozzájárulásban megjelölt feltételeknek.


Záró rendelkezések


7. §


 Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.             Tóth Edina Kitti sk.                                           dr. Szivák Péter sk.

                             polgármester                                                          jegyző


A rendelet kihirdetve:

Dudar, 2016. szeptember 30.

dr. Szivák Péter sk.

       jegyző

Mellékletek