Hernádkak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2020. (XII.15.) önkormányzati rendelete

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hatályos: 2020. 12. 16

Hernádkak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2020. (XII.15.) önkormányzati rendelete

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

2020.12.16.

Hernádkak Község Önkormányzat Képviselő-testületének feladat és hatáskörében Hernádkak község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §.(4) bekezdésében biztosított hatáskörében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht. tv.) 35. §-ban, 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. és19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Értelmező rendelkezések

1. § (1) E rendelet alkalmazásában:

(2) veszélyes hulladék:

a) robbanásveszélyes,

b) tűzveszélyes,

c) irritáló,

d) mérgező,

e) levegővel érintkezve légzésveszélyes,

f) rákkeltő,

g) maró, fertőző, szaporodási képességet károsító, ökotoxikus stb. mérgező gázokat fejlesztő,

h) mérgező gázokat fejlesztő.

Ezeket részletesen a Ht. tv. I. 12. melléklete tartalmazza.

(3) hulladékgazdálkodási közfeladat:

a) önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontja szerinti közfeladat az önkormányzat közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltató kiválasztása, közszolgáltatási szerződés megkötése.

b) állami hulladékgazdálkodási közfeladat: a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás országos szintű megszervezése.

(4) Hulladékgazdálkodási létesítmény: a hulladékgazdálkodási tevékenységek végzését biztosító telephely, ingatlan, továbbá a telephelyen, ingatlanon belül vagy közterületen kialakított elkülönített, terület, amely magába foglalja a hulladékgazdálkodás végzéséhez szükséges építményeket, így különösen a környezet biztonságát szolgáló építményeket, kiszolgáló helységeket, gyűjtőhelyeket, valamint a hulladékkezelő létesítményeket.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma

2. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe az alábbi hulladékok tartoznak:

a) az ingatlanon vagy a településen kihelyezett konténerben vegyesen gyűjtött települési hulladék;

b) hulladékgyűjtő szigeten elkülöníthetően gyűjthető települési hulladék /szelektív hulladék;

c) lomtalanítás körébe vont lombhulladék.

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe az alábbi tevékenységek tartoznak:

a) az ingatlanhasználók által gyűjtött települési hulladék gyűjtésére és e hulladék hulladékkezelő létesítményekbe való szállítására;

b) az ingatlanhasználók által gyűjtött, a Közszolgáltató által a településre kihelyezett konténerbe elhelyezett települési hulladék gyűjtésére és e hulladék hulladékkezelő létesítményekbe való szállítására;

c) az ingatlanhasználók által elkülönítetten gyűjthető, a Közszolgáltató által hulladékgyűjtő szigetre kihelyezett szelektív hulladékgyűjtő edénybe elhelyezett papír, üveg, műanyag palack hulladék gyűjtésére és e hulladék hulladékkezelő létesítményekbe való szállítására;

d) a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználók e rendeletben meghatározottak szerint gyűjthető települési hulladék hulladékkezelő létesítményekbe való szállítására;

e) a természetes személy ingatlanhasználó által az ingatlanán keletkező lombhulladékok gyűjtésére és e hulladékok hulladékkezelő létesítményekbe való szállítására;

f) hulladékgyűjtő pontok létesítésére, üzemeltetésére és ott történő hulladék gyűjtésére és az ott gyűjtött hulladékok hulladékkezelő létesítményekbe való szállítására.

(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás határa Hernádkak község közigazgatási határaival egyezik meg.

A közszolgáltató

3. § Hernádkak község közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság végzi.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje és módja

4. § (1) A települési hulladék elszállításának gyakorisága a község közigazgatási területén egységesen hetente kétszeri alkalom.

(2) A hulladék elszállításának minden héten, ugyanazon a napon kell megtörténnie.

(3) Az ingatlanhasználók a települési hulladékot a Közszolgáltató által biztosított méretre szabott feliratozott gyűjtőedénybe gyűjtik.

(4) A gyűjtőedény mellé az edény befogadóképességénél nagyobb tömeget elhelyezni tilos. Az esetlegesen keletkező többlethulladékot, a cégemblémával ellátott gyűjtőzsákba helyezve lehet elszállítani.

(5) Kerti hulladék, falomb, nyesedék felaprítva a Szolgáltató által adta zsákban elhelyezhető.

(6) A gyűjtőedényben nem helyezhető el:

a) veszélyes hulladék (pld: állat tetem, vegyszer-maradvány, olajos rongy, stb);

b) trágya, jég, hó, sár,

c) fertőző vagy fertőző-veszélyes anyag,

d) robbanás-veszélyes anyag,

e) tűzveszélyes hulladék,

f) olyan hulladék, amely ártalmatlanítása során veszélyeztetheti a környezetet,

i) építési törmelék.

Az ingatlanhasználó hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos jogai és kötelezettségei

5. § (1) Települési hulladék vonatkozásában a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó kötelezettség és jogosultság:

a) szerződés nélkül keletkezik a magánszemély ingatlanhasználó és a Közszolgáltató között,

b) szerződéssel keletkezik a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó és a Közszolgáltató között, amennyiben a hulladékról a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 31. § (2) bekezdésben foglaltak szerint nem gondoskodik.

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást az ingatlanhasználó köteles igénybe venni, annak végrehajtásában jelen rendeletben meghatározott módon és mértékben közreműködni.

(3) A gyűjtőedényt az ingatlanon belül vagy közterületen erre kijelölt helyen kell elhelyezni. A közterületen elhelyezett gyűjtőedény környezetét, a gyűjtőedényt igénybe vevő az ingatlanhasználó köteles tisztán tartani.

(4) A gyűjtőedényt az ingatlanhasználó köteles a környezetvédelmi szabályok betartásával fertőtleníteni.

(5) A településen kihelyezett konténerek fertőtlenítéséről a Közszolgáltató gondoskodik.

(6) A települési hulladékot tartalmazó gyűjtőedényt az ingatlan tulajdonosa köteles a szállítási napokon a közterületre (átadási hely) kihelyezni a Közszolgáltató által megadott időpontig.

(7) A szállítási napokon gyűjtőedényt úgy kell kihelyezni a közterületre, hogy a kihelyezett gyűjtőedény az a közlekedés biztonságát ne veszélyeztesse, de a gyűjtés és szállítás a lehető legrövidebb úton és idő alatt elvégezhető legyen.

(8) A gyűjtőedény kihelyezésekor (átadás) beszennyeződött közterület megtisztításáról a kihelyező ingatlanhasználó köteles gondoskodni.

A közszolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos jogai és kötelezettségei

6. § (1) A Közszolgáltató a rendelet hatálya alá tartozó területen valamennyi tulajdonos tekintetében köteles közszolgáltatást tenni.

(2) Az ingatlanhasználók a Közszolgáltató sérülésmentes, tiszta gyűjtőedényt ad át használatra.

(3) A Közszolgáltató köteles a gyűjtőedény kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal elvégezni.

(4) A Közszolgáltató a gyűjtőedényben az általa okozott kárt köteles térítésmentesen kijavítani, vagy javíthatatlanság esetén a gyűjtőedény pótlásáról térítésmentesen gondoskodni.

(5) A települési hulladék átvétele (gyűjtőedény szállító járműhöz oda- illetve az átadási helyhez történő visszaszállítása) során, illetve ürítéskor (gyűjtőedény tartalmának szállító járműre történő felrakása) beszennyeződött közterület megtisztításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni.

(6) A rendelet 4. § (6) bekezdésében meghatározott hulladék gyűjtőedényben történt elhelyezése esetén a Közszolgáltató a hulladék átvételét jogosult megtagadni. A megtagadásról a Szolgáltató a tulajdonost a megtagadás okának feltüntetésével értesíti.

(7) A közszolgáltató heti egy alkalommal, az általa megadott napon házhoz menő gyűjtési rendszerben szállítja el az ingatlanon keletkezett és elkülönítetten gyűjtött műanyag palack, tetrapack, fém, papír és komposztálható zöldhulladékot, ha az legalább egy szabványos gyűjtőedénybe férő mennyiséget elérni és a tulajdonos igényét bejelenti.

(8) A Közszolgáltató gondoskodik a településen keletkező komposztálható zöldhulladék átvételének megszervezéséről két hetente.

Díjfizetés

7. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonos a Közszolgáltató szerv részére közszolgáltatási díjat köteles fizetni.

(2) Az ingatlantulajdonos változása esetén a közszolgáltatás díját az ingatlantulajdonos váltás bejelentése hónapja utolsó napjáig a régi, azután pedig az új ingatlantulajdonos köteles fizetni.

(3) Az ingatlantulajdonost a 8. és 9. § (1)-(4) bekezdésben foglalt szünetelés idejére díjfizetési kötelezettség nem terheli.

(4) Az ingatlantulajdonos az adataiban bekövetkező változásokat a Közszolgáltatónak 15 napon belül köteles bejelenteni.

(5) A közszolgáltatásért fizetendő díj a Közszolgáltató szervet illeti meg.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szüneteltetése

8. § (1) Az egy hónapot meghaladóan nem használt ingatlan ingatlanhasználója a használaton kívüli időszakra a Közszolgáltatónál írásban tett bejelentés alapján kérheti a hulladékkezelési közszolgáltatás szüneteltetését.

(2) A használaton kívüli időszak kezdő napja a használat megszűnését követő hónap első napja, a használaton kívüli időszak záró napja a használat megkezdése hónapjának első napja.

(3) A használaton kívüli időszakra az ingatlanhasználót díjfizetési kötelezettség nem terheli.

(4) Az ingatlan lakatlanságát a Hernádkaki Közös Önkormányzati Hivatal által kiadott igazolással kell alátámasztani, mely szerint ezen ingatlanon bejelentett lakcímmel nem lakik senki.

Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat tartalma

9. § (1) Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátása- a tevékenység tartalmában - az alábbiakra terjed ki:

a) a közterületeken keletkező, továbbá az ingatlantulajdonos által a Közszolgáltató szállító eszközeihez rendszeresített, vagy a Közszolgáltató által biztosított gyűjtőedényben gyűjtött és a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési hulladék begyűjtésére és rendszeres elszállítására;

b) szelektív hulladék összegyűjtéséről és ártalmatlanításáról,

c) zöldhulladék (levágott gally, fűnyesedék, egyéb növényi részek, avar hulladék) térségi hulladéklerakó telepen, Közszolgáltató által meghatározott mennyiségben történő átvételére;

d) az a) és b) pontokban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított települési szilárd hulladék elhelyezésére, a térségi hulladéklerakó telep működtetésére és üzemeltetésére,

e) A Közszolgáltató az ingatlan tulajdonos írásbeli kérésére (formanyomtatvány) előre egyeztetett időpontban ingyenes lomtalanítást végez.

(2) Az Önkormányzat az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatot szerződés alapján a Borsod – Abaúj – Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság látja el.

A közterület és az egyes ingatlanok tisztántartása

10. § (1) Az ingatlan tulajdonosa, használója köteles

a) az ingatlan előtti járdaszakasz, járda hiányában az ingatlan előtti egy méter széles területsáv hó- és síkosság-mentesítését elvégezni;

b) az ingatlan előtti járdaszakasz, járda hiányában az ingatlan előtti egy méter széles területsáv tisztítását elvégezni, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagokat és más hulladékokat eltávolítani,

c) az ingatlan, az ingatlanon található épületek rendszeres karbantartását, tisztítását rovar, és rágcsáló irtását elvégezni;

d) az ingatlanon található növényzet megfelelő fenntartásáról gondoskodni, a növényzet elburjánzását, a gazosodást megszüntetni.

(2) A közterületek hó- és síkosság-mentesítéséről, tisztításáról, zöldfelületek fenntartásáról az önkormányzat gondoskodik. A közterületeken és az önkormányzat tulajdonába lévő területeken az önkormányzat köteles a növényzet elburjánzását és a gazosodást megszüntetni.

Közösségi együttélés szabályainak megsértése

11. § Aki a közösségi együttélés szabályait megsérti - természetes személy esetén - százötvenezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén ötszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható az, aki e rendelet 10. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseket megszegi, amennyiben cselekménye nem minősül bűncselekménynek vagy törvényben meghatározott szabálysértésnek.

Záró és hatályba léptető rendelkezések

12. § (1) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 14/ 2015. (VII.09.) önkormányzati rendelet.