Szomolya Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (VII.1.) önkormányzati rendelete

a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról.

Hatályos: 2016. 07. 01

Szomolya Község Önkormányzata

Képviselő-testületének


5/2016. (06. 30.)

önkormányzati rendelete


a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról.Szomolya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. Törvény 88. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


 1. Általános rendelkezések

1.§


(1)Szomolya Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) az ingatlanhasználóknál keletkező települési hulladék (a háztartási és a háztartási hulladékhoz hasonló szilárd hulladék), az elkülönítetten gyűjtött települési hulladék és a lomhulladék gyűjtésére, átvételére, elszállítására, kezelésére hulladékgazdálkodási közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) szervez és tart fenn Ezen tevékenység ellátásáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.

(2)A közszolgáltatás területi hatálya kiterjed Szomolya Község közigazgatási területének beépített vagy beépítésre szán területére (a továbbiakban: közszolgáltatási terület).

(3)A közszolgáltatás kötelező igénybevétele a közszolgáltatási területen lévő ingatlan birtokosára, tulajdonosára, használójára, vagyonkezelőjére, természetes,  jogi és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra, szervezetére (a továbbiakban: ingatlanhasználó) terjed ki.

(4)Az ingatlanhasználó és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt a közszolgáltatás igénybevételének ténye hozza létre, vagy az a tény, hogy a Közszolgáltató a közszolgáltatást az ingatlanhasználó részére felajánlja, vagy a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll. A gazdálkodó szervekre vonatkozóan kötelező a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei:

a) a felek megnevezése és azonosító adatai: a közszolgáltató és a gazdálkodó szervezet hatályos cégkivonattal egyező, illetve egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő neve, székhely címe, a személyes adatok körében anyja neve, születési helye és ideje, adószáma, bankszámlaszám, postázási címe

b) a szerződés tárgya,

c) hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megkezdésének időpontja, rendje,

d) a szerződött gyűjtőedény térfogata és darabszáma,

e)az ellenérték megállapítása, számlázása, a számla kiegyenlítésének módja és

f)a szerződés időbeli hatálya.


2.§


(1) A közszolgatátás folyamatosságának biztosítását – az önkormányzattal megkötött kizárólagos szerződés alapján – a kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult és  kötelezett Közszolgáltató, a NHSZ Tisza Nonprofit Kft. (a továbbiakban Közszolgáltató) – mint többségi állami és önkormányzati tulajdonú társaság – végzi.

(2) A közszolgáltatás tárgyi hatálya kiterjed

      a) az ingatlanhasználó ingatlanán keletkező, összegyűjtött, és a közszolgáltató

   részére átadott települési hulladékra, valamint az elkülönítetten gyűjtött hulladékra. Az elkülönítetten gyűjthető hulladékok jegyzékét a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

b) a közszolgáltató által a közszolgáltatási területen elkülönítetten, gyűjtőszigeten szelektíven gyűjtött települési hulladékra,

c) a lomtalanítás során átvett nagydarabos hulladékra,

d) továbbá a házhoz menő, szelektíven gyűjthető hulladékra.

(3) E rendelet alkalmazása szempontjából a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. Törvény (a továbbiakban: Ht.)2.§.(1) bekezdés 1-50. pontokban foglalt értelmező rendelkezései az irányadóak. 1. Az ingatlanhasználó települési hulladékkal kapcsolatos

jogai és kötelességei

 1. §


(1) Az ingatlanhasználó s közszolgáltatást hetente legalább egy alkalommal igénybe veszi és a közszolgáltatás körébe tartozó település hulladékait a Közszolgáltató részére rendszeresen átadja, a hulladékgazdálkodási ellátáshoz szükséges feltételeket a Közszolgáltató számára biztosítja.

(2) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó a közszolgáltatásból nem vonhatja ki magát arra való hivatkozással, hogy a szolgáltatást hulladéktermelés hiányában nem, illetve csak részben veszi igénybe.

(3) Amennyiben az ingatlan tulajdonosi, használati viszonyaiban változás következik be, úgy az új tulajdonos a korábbi tulajdonossal egyetemlegesen köteles a változás tényét 15 napon belül írásban bejelenteni a Közszolgáltatónak. Ennek a bejelentésnek a megtételéig a közszolgálati díjat a korábbi ingatlanhasználó köteles megfizetni.

(4) Az ingatlanhasználó a Közszolgáltatónak 15 napon belül bejelenti, ha a közszolgáltatásba újonnan történő bekapcsolódás folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik.

(5) Az ingatlanhasználó települési hulladékát kizárólag a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített szabványos gyűjtőedényben helyezi el. A gyűjtőedény MSZ szabvány szerinti megfelelősége az ingatlanhasználó felelőssége.

(6) Az ingatlanhasználó gondoskodik a hulladékgyűjtő edények rendeltetésszerű használatáról, őrzéséről, rendszeres tisztán tartásáról, fertőtlenítéséről, valamint környezetük tisztán tartásáról.

(7) Az ingatlanhasználó köteles írásban három nappal korábban bejelenteni a Közszolgáltatónak, ha az ingatlanán az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentősen meghaladó mennyiségű hulladék keletkezése várható rendszeresen.

      Ebben az esetben az ingatlanhasználó köteles nagyobb űrtartalmú edényzetet beszerezni.

(8) Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége nem rendszeresen, hanem alkalmilag haladja meg a gyűjtőedényzet űrtartalmát, az ingatlanhasználó a Közszolgáltató által a többlethulladék kezelésére rendszeresített, a Közszolgáltató emblémájával ellátott hulladékgyűjtő zsákba helyezheti ki a gyűjtési napokon a hulladékgyűjtő edényzet mellé.

(9) A közszolgáltatási díjat annak az ingatlanhasználónak kell megfizetni, aki a jelen rendeletben meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére köteles.

(10) A közszolgáltatási díj kiszámlázására és a díj beszedésére 2016. április 1. napját követően a Ht. 38§ (2) bekezdés és az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016.(III.31.) Kormányrendelet 8. fejezet előírása alapján NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Koordináló Szerv.), (székhelye: 1011 Budapest, Iskola utca 13. Cg.01-10-048725, adószám: 25456790-2-41) jogosult.

(11) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási díjat a Koordináló Szerv által negyedévente kiállított számla alapján készpénzfizetési megbízással vagy átutalással köteles megfizetni a Koordináló Szervnek a MNB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-10654068-49020744 számú számlájára.


 1. §


(1)A közszolgáltatás területén a közszolgáltató biztosítja az ingatlanhasználó részére, hogy

- magánszemély esetében: a 60 literes és 120 literes

- egyéni vállalkozó, gazdasági társaság és intézmény esetében: 120 literes, 1100 literes tárolóedény közül választhasson.
3. A Közszolgáltató jogai és kötelezettségei

5.§


(1)A Közszolgáltató a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátásához szükséges:

a)engedélyeket, minősítéseket és megfelelőségi véleményt megszerzi;

b)jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt pénzügyi fedezetet

folyamatosan biztosítja;

c)szükséges mennyiségű és minőségű járművet, gépet, eszközt, berendezést biztosítja és fenntartja, valamint a szükséges létszámú és képesítésű szakembert alkalmazza.

(2)A Közszolgáltató jogosult a közszolgáltatást kötelezően igénybevevő ingatlanhasználókról nyilvántartást vezetni a közszolgáltatással összefüggésben.

(3) Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlanhasználó személyének megállapításához a 2016. 03. 31-ig teljesített hulladékgazdálkodási szolgáltatás után járó közszolgálati díj behajtásához, valamint a közszolgáltatás kötelező igénybevételéhez szükséges adatbázis létrehozása és működtetése.

(4) A Közszolgáltató a nyilvántartásban a természetes személyek esetében a Ht. alapján

a természetes személyazonosító adatokat (név, anyja neve, születési hely, születési idő, lakcím), valamint adóazonosító jelet, e-mail címet, telefonszámot kezelheti az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény rendelkezéseinek megfelelően, vagyis kintlévőség megtérülésének időpontjáig.

(5) A természetes személy és gazdálkodó szervezet ingatlanhasználók adatszolgáltatási kötelezettségeiket a Ht. szerint teljesítik a szolgáltatásnyújtáshoz szükséges mértékig.

(6) Amennyiben az ingatlanhasználó személye nem állapítható meg, az önálló ingatlanok esetében az ingatlan használójának az ingatlan tulajdonosát kell tekinteni.


6.§


(1) A Közszolgáltató kizárólag a közszolgáltatás kialakítása és fenntartása céljából, a kötelező közszolgáltatás nyújtására irányuló jogviszony időtartama alatt, valamint e jogviszony megszűnését követően a jogszabályokban előírt iratmegőrzési kötelezettség időtartama alatt kezelheti a közszolgáltatással érintett ingatlanhasználó Ht-ben meghatározott és a közszolgáltatás ellátásához szükséges személyes adatait.

(2) A Közszolgáltató megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel köteles gondoskodni az adatok biztonságáról. Az adatokat védeni köteles, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, sérülés vagy megsemmisülés ellen.

(3) A Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat az ingatlanhasználó azonosítására, jogszabályban előírt ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, a 2016. 03. 31-ig keletkezett díjhátralékok behajtására használja fel.

(4) A Közszolgáltató nem jogosult az általa kezelt közszolgáltatással összefüggő személyes adat nyilvánosságra hozatalára.

(5) A Közszolgáltató jogosult egyes, a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó részfeladatai tekintetében adatkezelőt, adatfeldolgozót megbízni, és a jogos   igényeinek érvényesítése érdekében az e bekezdésben meghatározott személyes adatokat hatósági, bírósági eljárások lefolytatása céljából harmadik személynek átadni.


7.§


(1) A Közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről és az abban bekövetkezett változásokról – a változás bekövetkezte előtt legalább 3 nappal – az ingatlanhasználót írásban köteles értesíteni vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni.

(2) A Közszolgáltató az ingatlanhasználót saját és az Önkormányzat honlapján történő közzététel útján értesíti a hulladékgyűjtés időpontjáról, külön megjelölve a települési és az elkülönítetten gyűjtött hulladékok gyűjtésének időpontjait.


8.§


(1) Az ingatlanhasználó a települési hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt köteles biztosítani.

(2) A Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, a keletkezett hulladék mennyiségének megfelelő méretű és számú szabványos gyűjtőedény a Közszolgáltató ügyfélszolgálati irodájában (5350 Tiszafüred, Húszöles út 149.) megvásárolható.

(3) Ha az ingatlanhasználó a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó bejelentési kötelezettségét nem teljesíti, úgy a Közszolgáltató – az ingatlanhasználó egyidejű írásbeli értesítése mellett – az ingatlanon lévő lakóegységenként minimálisan 1 db 120 literes, vagy az ingatlanhasználó által ténylegesen kihelyezett hulladékmennyiségnek megfelelő gyűjtőedény heti egyszeri ürítését vélelmezi, addig az időpontig, ameddig az ingatlanhasználó a bejelentési kötelezettségét nem teljesíti.

(4) Ha az átadásra kerülő hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja az átvett gyűjtőedények űrtartalmát, akkor a Közszolgáltató az ingatlanhasználó értesítésével egyidejűleg jogosult

a) a tényleges mennyiségű hulladéknak megfelelő űrtartalmú edényre cseréltetni az eredeti gyűjtőedényt;

b) megemelni a gyűjtésre átadott gyűjtőedények számát.

(5)Ha az ingatlanon keletkező vegyes hulladék mennyisége alkalmilag haladja meg a gyűjtőedények űrtartalmát, az ingatlanhasználó többlet teleülési hulladékát a gyűjtőedény mellé kirakott, kizárólag a Közszolgáltató emblémájával ellátott, erre acélra rendszeresített zsákban a gyűjtés napján kihelyezheti.9.§


(1)A Közszolgáltató hetente legalább egy alkalommal köteles a települési hulladékot az ingatlanhasználótól elszállítani. A Közszolgáltatóval kötött közszolgáltatási szerződés a fentieknél szigorúbb feltételeket, nagyobb gyakoriságot is meghatározhat. A közszolgáltatási területen a hulladékszállítás rendje – a teleülési szilárd hulladék, valamint a házhoz menő zsákos szelektív hulladékgyűjtés vonatkozásában – a település körzeteiben a 2. mellékletben foglalt utcajegyzék alapján történik.

(2)A Közszolgáltató a hulladékgyűjtés napjának a munkaszüneti napok miatti áthelyezéséről az ingatlanhasználókat hirdetményben köteles tájékoztatni.

(3)A Közszolgáltató a hulladékgyűjtés időpontjainak változásáról az ingatlanhasználót a változás bekövetkeztét megelőzően saját és az Önkormányzat honlapján (www.szomolya.net) történő közzététel útján értesíti.

(4)Rendkívüli időjárás esetén a hulladékgyűjtés átmeneti változása, szüneteltetése esetén a Közszolgáltató az ingatlanhasználókat honlapján haladéktalanul értesíti.10.§


(1)A Közszolgáltató a tulajdonában lévő, az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátott gyűjtőedényzet rendeltetéstől eltérő használata, eltűnése vagy megsemmisülése esetén az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a pótlásáról.

(2)A Közszolgáltató az ingatlanhasználó tulajdonában álló szabványos gyűjtőedény ürítés közben történt sérülése, esetleges megsemmisülése miatt a gyűjtőedény javításáról, cseréjéről köteles térítésmentesen gondoskodni.
11.§


(1)A Közszolgáltató a közszolgáltatás keretében a hulladék elszállítását megtagadhatja, ha:

a)az nem a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben kerül kihelyezésre;

b)a kihelyezett gyűjtőedény a Közszolgáltató által alkalmazott gépi ürítési módszerrel az ingatlanhasználónak felróható okból nem üríthető;

c)megállapítható, hogy a gyűjtőedényben kihelyezett hulladék az ürítés, vagy a szállítás során a szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a gyűjtő járműben vagy berendezésében kárt okozhat, vagy a hasznosítás, ártalmatlanítás során veszélyeztetheti a környeztet;

d)érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a kihelyezett gyűjtőedény mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes, vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem szállítható, nem ártalmatlanítható, vagy nem minősül települési hulladéknak;

e)a kihelyezett gyűjtőedény túltöltött és a gyűjtőedény ürítése a környezet szennyezése, a hulladék szóródása nélkül nem lehetséges.

(2)A Közszolgáltató az ingatlanhasználót írásban – a hulladékgyűjtő edényre helyezve – haladéktalanul értesíti a hulladék elszállítása megtagadásának tényéről és okáról, és felszólítja a megtagadáshoz vezető ok vagy okok megszüntetésére.

(3) Ha a szolgáltatást igénybevevő e kötelezettségének a hulladék elszállításának újabb időpontjáig nem tesz eleget, a  Közszolgáltató a szolgáltatást igénybevevő költségére és felelősségére a hulladék elszállításának megtagadására okot adó körülményt megszünteti vagy megszüntetteti.4.A közszolgáltatási díj

12.§


(1)A közszolgáltatási díj megállapítása a Ht. 47/A. §-ban foglaltak alapján történik.

(2)Az üdülőként nyilvántartott ingatlannal rendelkező tulajdonosok esetében az éves

 hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj mértéke a Ht. 47.§ (4) bekezdése alapján az éves hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 50 %-a.

(3) Az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv előírása tekintettel, az üdülő tulajdonosoknak nem lehet kevesebb6 hónapnál az ellátási időszak, illetve a június, július, augusztus hónapokat legalább tartalmaznia kell.

(4) A közszolgáltatási díj tartalmazza a kommunális hulladék, az elkülönítetten gyűjtött hulladék heti rendszeres és a lombhulladék évi kétszeri elszállításának ártalmatlanításának költségét is.

(5) Az ingatlanhasználó köteles közszolgáltatási díjat fizetni, ha a Közszolgáltató igazolni tudja, hogy felajánlotta az ingatlanhasználónak a szolgatátatás nyújtását, valamint a szolgáltatás nyújtására rendelkezésre állt.

(6) Az ingatlanhasználó a teljesített közszolgáltatás alapján számított közszolgáltatási díjat a Koordináló Szerv által megküldött számla alapján, a számlán szereplő fizetési határidőig egyenlíti ki.

(7) A közszolgáltatási díj késedelmes megfizetése esetén a Koordináló Szerv késedelmi kamatot és  hátralékkezelési költséget érvényesíthet.

(8) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az ingatlanhasználó Koordináló Szervnél erre rendszeresített ügyfélszolgálati lehetőségén keresztül, írásban és telefonon kifogást emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs.

(9) A hulladékkezelési közszolgáltatásra alkalmazott kedvezményeket Szomolya Község Önkormányzatának a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló mindenkor hatályos helyi rendelete szabályozza.5.Szüneteltetés, mentesség

13. §


Az ingatlanhasználó kérheti írásban a kötelező szolgáltatás szüneteltetését beépítetlen ingatlan esetén.6.Gazdálkodó szervezetre vonatkozó szabályok

14. §


(1) A nem természetes személy ingatlanhasználó (a továbbiakban: gazdálkodó   szervezet) részére a közszolgáltatás területén a kötelezően igénybe veendő heti űrtartalom 120 liter.

(2) A gazdálkodó szervezet vonatkozásában a közszolgáltatási szerződés megkötésével jön létre a szolgáltatási jogviszony, a közszolgáltatási díjat a Ht. rögzíti.

(3) A gazdálkodó szervezet a közszolgáltatás kötelező igénybevételére vonatkozó bejelentést tesz a Közszolgáltató részére.

(4) A gazdálkodó szervezet az elkülönítetten gyűjtött hulladékainak kezeléséről a Ht-ben meghatározottak szerint gondoskodik.7.A hulladékgyűjtésre vonatkozó általános szabályok

15. §


(1)Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényeket lehetőleg az ingatlan területén belül, vagy zárható helyiségben, zárható tárolóban helyezi el úgy, hogy ahhoz illetéktelen személyek vagy állatok ne férjenek hozzá.

(2)A gyűjtőedényt közterületen elhelyezni agy tartósan tárolni kizárólag a közterület-használatra vonatkozó önkormányzati rendelet megtartásával, az ott szabályozott közterület-használati hozzájárulás alapján lehet.

(3)A Közszolgáltató a közszolgáltatás végzéséhez szükséges gyűjtőedényt vagy konténert közterületen, az edény hulladékkal való megtöltéséig elhelyezheti, azt követően haladéktalanul elszállítja.

(4)Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a közterületen, a gyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni.

(5)A kihelyezett gyűjtőedény, hulladékgyűjtő zsák nem akadályozhatja a jármű- és gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként nem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

(6)Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt a szállítási napot megelőző napon 18 órától, legkésőbb a gyűjtés napján reggel 6 óráig helyezheti ki a közterületre, és szállítás után még aznap köteles onnan visszavinni, kivéve a (2) bekezdés alapján engedélyezett.

A hulladék elszállítását a Közszolgáltató reggel 6.00 és este 20.00 óra között végzi.

(7) A gyűjtőedényben elhelyezhető hulladék súlya:

            a) 60 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb           14 kg

            b) 110 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb         25 kg

            c) 120 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb         30 kg

            d) 120 literes zsákban elhelyezhető legfeljebb          20 kg

            e) 240 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb         50 kg

            f) 1100 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb        250 kg

(8) Tilos a kihelyezett gyűjtőedények környékét, megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével vagy parkoló gépjárművekkel oly módon elzárni, amely a gyűjtőedényeknek a Közszolgáltató által kialakított módon történő ürítését akadályozza.

(9) Az ingatlanhasználó a hulladékot a gyűjtőedényben úgy helyezi el, hogy az az edény, zsák mozgatásakor, valamint a gyűjtőedény ürítésekor ne szóródjon, továbbá a gépi ürítést e akadályozza. Az ingatlanhasználó a hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelét a közterület szennyezésének elkerülése érdekében lecsukott állapotban tartja.

(10) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, vagy az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlanhasználó a Közszolgáltató elhívására az edényt üríthetővé és használhatóvá teszi a soron következő ürítési időpontra.

(11) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények ürítése sor esetlegesen keletkezett szennyeződés takarításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni.

(12) Az ingatlantulajdonos az ingatlanán alkalmilag keletkezett hulladékát a mezőkövesdi hulladékátrakó (hrsz. 0225/3) telepre annak nyitvatartási idejében személygépkocsival, vagy a személygépkocsijához csatolt utánfutóval, ún. könnyű pótkocsival maga is elszállíthatja, és ott kezelésre átadhatja.
16.§


(1) Nem helyezhető el gyűjtőedényben települési hulladéknak nem minősülő hulladék, különösen építési és bontási hulladék, állati tetem, valamint hulladékudvaron gyűjthető elektromos, elektronikai és veszélyes hulladék.

(2) Nem helyezhető el a gyűjtőedényben folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyag, vagy egyéb olyan anyag, amely veszélyeztetheti a gyűjtést végző személyek vagy mások életét, testi épségét, egészségét.

(3) Az elkülönített gyűjtéssel érintett területeken nem helyezhetők el a gyűjtőedényben az alábbi újrahasznosítható hulladékok:

                        a)         papír

                        b)         műanyag

                        c)         fém csomagolási hulladék

                        d)        kevert csomagolási hulladék.
17. §(1) A Közszolgáltató tulajdonában lévő gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata, eltűnése, vagy megsemmisülése miatt keletkezett kárt az a szolgáltatást igénybevevő köteles megtéríteni, aki a gyűjtőedényt átvette.

(2) A Közszolgáltató kárát a szolgáltatást igénybevevő a kár bekövetkeztétől számított 30 napon belül köteles megtéríteni.8.Elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtése, szállítása

18. §


(1) Az elkülönített hulladék gyűjtését a közszolgáltató:

                  a) házhoz menő gyűjtőjáratokkal,

                  b) gyűjtőszigetek működtetésével,

                  c) vagy ezek kombinációjával biztosítja.

(2) Az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező papír, műanyag és fém- és kevert csomagolási hulladékot a Közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott átlátszó és kék színű, a közszolgáltató emblémájával ellátott 120 literes szelektív

      hulladékgyűjtő zsákba gyűjti és a Közszolgáltatótól kapott éves ürítési ütemterv szerint a szállítás napján az ingatlan elé helyezi.

(3) Az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező papír-, műanyag-, üveg-, fém és kevert csomagolási hulladékot a közszolgáltató által üzemeltetett gyűjtőszigeteken is elhelyezheti.

(4) A hulladékgyűjtő zsákban és a gyűjtőszigeteken elhelyezett gyűjtőedényekben csak azok felirata szerint engedélyezett hulladék helyezhető el.

(5) Az elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag és fém hulladékokat valamint kevert csomagolási hulladékokat tartalmazó gyűjtőzsákok ürítésének minimális gyakorisága havi egy alkalom.

(6) Az üveg csomagolási hulladékot tilos a szelektív zsákokban gyűjteni, azokat csak a szelektív szigeteken található konténerekbe lehet elhelyezni.

(7) Az elkülönítetten gyűjtött hulladékok gyűjtésére vonatkozóan ezen rendelet 17. §-a szerint kell eljárni.9.Gyűjtőszigeten elhelyezett hulladék gyűjtése, szállítása

19.§


(1) A szelektív hulladék a Közszolgáltató és Önkormányzat által létesített – és az Önkormányzat által kijelölt területen – a Közszolgáltató által üzemeltetett hulladékgyűjtő szigetekhez történő szállításáról az ingatlanhasználó gondoskodik.

(2) A gyűjtősziget használatáért a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználó számára a közszolgáltatás díján felül külön díjazás nem számítható fel.

(3) A közszolgáltatás területén üzembe helyezett szelektív hulladékgyűjtő szigetek gyűjtőedényeibe a felirat szerinti, külön gyűjtött, szennyeződés mentes üveg, papír, műanyag, fém- és kevert csomagolási hulladék helyezhető el.

(4) A gyűjtőszigeten csak a települési hulladék hasznosítható összetevőinek (elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék) begyűjtése történhet.

(5) Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot a hulladékgyűjtő szigeten – a Közszolgáltató előírásaira is tekintettel – úgy kell  elhelyezni, hogy azok ne keveredjenek, és a környezetet ne szennyezzék.

(6) A hulladékgyűjtő szigetekre az edényzet felirataitól eltérő hulladék nem helyezhető el.

(7) A gyűjtőedényeket a közszolgáltató szükség szerinti gyakorisággal, rendszeresen üríti.

(8) A Közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtött hulladékot a települési hulladéktól elkülönítve, külön erre alkalmas felépítménnyel rendelkező járművel szállítja el a kezelő, hasznosító telephelyre a Tisza-Tavi Regionális Hulladékkezelő Központba.

(9) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló szabványos gyűjtőedények elhelyezéséről, az edények ürítéséről, karbantartásáról, a gyűjtőedények, gyűjtőszigetek s környékük tisztán tartásáról, fertőtlenítéséről  a Közszolgáltató gondoskodik.

(10) A Közszolgáltató az ingatlanhasználóktól átvett elkülönítetten gyűjtött hulladékokat válogatásra más hulladékkezelési engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek is átadhatja.10.A lomhulladék gyűjtése, szállítása

20.§


(1)A Közszolgáltató a lomhulladék gyűjtéséről és elszállításáról évente két alkalommal gondoskodik.

(2)A közszolgáltatás keretében a Közszolgáltató kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban képződött, de a szabványos gyűjtőedényekben el nem helyezhető nagydarabos lomhulladékot szállítja el, ingatlanonként 1 m3-t meg nem haladó mértékben.

(3)A lomtalanítás keretében közterületre nem helyezhető ki:

a.Építési és bontási hulladék

b.Veszélyes hulladék

c.Vegyes hulladék

d.Elkülönítetten gyűjthető papír, műanyag- és fémhulladék

e.Biohulladék (biológiailag lebomló növényi eredő zöldhulladék).

f.Ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási tevékenység során képződött hulladék.

(4) A lomhulladékot az ingatlanhasználó a Közszolgáltató által hirdetmény útján, valamint honlapján előzetesen megjelölt helyen és időben helyezi ki.

(5) A lomhulladékot a közterületen úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a szállítójármű részére jól megközelíthető legyen, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, és ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének elődizésével.

(6) A Közszolgáltató a (3) és (5) bekezdésben foglalt előírásoktól eltérő hulladékot nem veszi át.11.A veszélyes hulladék kezelésre vonatkozó előírások

21. §


(1) A lakossági veszélyes hulladék begyűjtését, elszállítását és hasznosítását vagy ártalmatlanítását a „KRISTÁLY-99” Környezetgazdálkodási Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Veszélyes hulladék szolgáltatója) (1096 Budapest, Sobieski János u. 27/A.)

(2) Veszélyes hulladékok begyűjtését és szállítását a Veszélyes hulladék szolgáltatója az Országos Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség által kiadott 14/4855-7/2009. számú engedélye alapján végzi.

(3) Veszélyes hulladékok szállítását a Veszélyes hulladék szolgáltatója a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség által kiadott 1040-3/2012. számú engedélye alapján végzi.

(4) Veszélyes hulladékok átvételét és kezelését a Veszélyes hulladékok szolgáltatója a Tiszántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiadott 7041/7/2011. számú egységes környezethasználati engedély alapján végzi.

(5) A veszélyes hulladékok szállítására évente két alkalommal kerül sor, mely a Veszélyes hulladék szolgáltatójával történt egyeztetést követően történik. A lakosság tájékoztatása a begyűjtések helyéről és időpontjáról az önkormányzat feladata.

(6) A begyűjthető veszélyes hulladékok jegyzékét és díját a  3. melléklet tartalmazza.12.Záró rendelkezések

23. §.


1)Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

2)A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszi Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 7/2006. (IX. 27.) önkormányzati rendelete és az azt módosító önkormányzati rendelet.
Guczi István   sk.                                                      dr. Jakab Orsolya sk.

  polgármester                                                                       jegyzőA rendelet kihirdetésének dátuma:


2016. július 01.


1. melléklet a önkormányzati rendelethezElkülönítetten gyűjtött hulladékokÁtlátszó zsák


Műanyag hulladékok:

 • Pet palackok összelapítva kupakkal vagy nélküle, pl.: üdítős, ásványvizes palackok
 • Kozmetikai és tisztítószeres flakonok kiöblítve, pl.: samponos, mosószeres flakon
 • Tiszta csomagoló fóliák, pl.: szatyor, nejlon, zacskó, zsugorfólia, mosóporzacskó állattápos zacskó.

Kevert csomagolási hulladékok:

 • Italos dobozok kiöblítve és összelapítva, pl.: tejes, üdítős, tejszínes, sűrített paradicsom.

Fém hulladékok:

 • Alumínium italos dobozok összelapítva, pl.: sörös doboz, energiaitalos doboz
 • Konzervdobozok kiöblítve
 • Állateledel dobozok kiöblítve

Az átlátszó zsákba nem helyezhető:

 • Üveghulladék
 • Élelmiszerhulladék vagy élelmiszerrel, olajjal, zsírral szennyezett hulladék
 • Tejfölös, joghurtos, kefíres pohár
 • Eldobható műanyag pohár
 • Eldobható műanyag tányér, tálca, evőeszköz
 • Tűz és robbanás veszélyes hulladék
 • Biológiailag lebomló hulladékot, pl. gyümölcs, zöldség, tojás
 • Celofán csomagoló anyag
 • Műanyag játék
 • Olyan műanyag tárgy, ami nem csomagolási hulladék, pl. műanyag tál
 • Állati tetem, ürülék.


Kék zsák:


Papír hulladékok

 • Újságpapír, reklámújság füzet
 • Levél és számlapapír, gyógyszeres papírdoboz, falinaptár
 • Papírdosszié, tönkrement könyv, szórólap

Papír csomagolási hulladék

 • Papírzacskó, pl.: liszt, kristálycukor zacskó

Papírkarton hulladékok

 • Kisebb méretű doboz, pl. teadoboz, desszert doboz
 • Tojástartó doboz, tojástartó tálca
 • Papírhenger, pl.: alufólia, wc papír, papírtörlő, vagy folpack tartó papírhenger


Kisebb méretű papírdobozokat helytakarékossági okokból szükséges összelapítani.

A nagyméretű papírkarton dobozokat összelapítva a zsák mellé szükséges kirakni a szállítás napján.


A kék zsákba nem helyezhető:

 • Üveghulladék
 • Papír zsebkendő, háztartási törlőpapír, papírszalvéta
 • Zsírral, olajjal szennyezett papírhulladék
 • Élelmiszerhulladék vagy élelmiszerrel szennyezett hulladék
 • Tűz és robbanás veszélyes hulladék
 • Biológiailag lebomló hulladékok, pl.: gyümölcs, zöldség, tojás
 • Egészségügyi hulladék, pl.: pelenka, eü betét, fecskendő
 • Állati tetem, ürülék