Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019 (III.8.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 04. 10

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 6/C. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 23. § (2) bekezdésében, és a 109. §  (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a 2018. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság; Ügyrendi- Közrendvédelmi és Jogi Bizottság; Oktatási- , Kulturális- , Egészségügyi- , Szociális-,  Ifjúsági és Sport Bizottság; és a Városfejlesztési-, Idegenforgalmi-, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1.  A rendelet hatálya


 1. § A rendelet hatálya kiterjed

a) Dunaföldvár Város Önkormányzatára és annak bizottságaira,

b) a költségvetési szerveire,

c) mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező

     szervezetekre, amelyek az önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból

     részesülnek.

2.  A költségvetés bevételei és kiadásai


2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont
2019. évi költségvetésének költségvetési bevételét

2 229 204 660

Ft-ban,

melyen belül

a) működési költségvetési bevételét

1 982 177 376

Ft-ban,


       melyből: önként vállalt feladatok működési bevétele

173 061 581

Ft


       kötelező feladatok működési bevétele

1 809 115 795

Ft


b) felhalmozási költségvetési bevételét

247 027 284

Ft-ban,


       melyből: önként vállalt feladatok felhalmozási bevétele

25 474 418

Ft


                    kötelező feladatok felhalmozási bevétele

221 552 866

Ft


Felhalmozási célú finanszírozási bevételét

745 870 056

Ft-ban,


Előző évi pénzmaradványát

72 032 690

Ft-ban

állapítja meg,

2019. évi bevételek összevont összege:

3 047 107 406

Ft.


(2) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési kiadásait3 047 107 406

Ft-ban,

melyen belül

a) működési költségvetési kiadását

2 040 467 880

Ft-ban,


    aa) személyi jellegű kiadásokat

764 675 136

Ft-ban,


    ab) munkaadókat terhelő járulékokat

160 947 402

Ft-ban,


    ac) dologi jellegű kiadásokat

900 233 438

Ft-ban,


    ad) társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat

23 500 000

Ft-ban,


    ae) működési c. pénzeszközátadást

129 300 383

Ft-ban,


    af) egyéb működési finanszírozási kiadás

61 811 521

Ft-ban,


    ag) általános tartalékát

0

Ft-ban,


       melyből: önként vállalt feladatok működési kiadása

290 188 017

Ft-ban,


                    kötelező feladatok működési kiadása

1 750 279 863

Ft-ban,


b) a felhalmozási költségvetési kiadását

1 006 639 526

Ft-ban,

melyen belül

    ba) a beruházások előirányzatát

298 588 307

Ft-ban,


    bb) a felújítások előirányzatát

320 872 397

Ft-ban,


    bc) az adott kölcsönök előirányzatát

7 705 242

Ft-ban,


    bd) a hosszú lejáratú hitelek visszafizetési előirányzatát

14 900 780

Ft-ban,


    be) tartalék előirányzata

14 983 074

Ft-ban,


    bf) fejlesztési tartalék előirányzatát

0

Ft-ban,


    bg) támog. értékű fejlesztési célú kiadás

9 200 280

Ft-ban,


    bh) beruházási célú visszatérítendő támogatás


Ft-ban,


    bi) finanszírozási kiadások

340 389 446

Ft-ban,

állapítja meg,

       melyből: önként vállalt feladatok felhalmozási kiadása

19 968 423

Ft


                    kötelező feladatok felhalmozási kiadása

986 671 103

Ft(3)  A költségvetési tartalékokkal való rendelkezés jogát a képviselő Képviselő-testület fenntartja magának.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésében az előző évi felhasználható ( tervezett ) pénzmaradványát  72 032 690 Ft-ban, melyből

a)  a működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát  0 e Ft-ban,

b) a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 72 032 690 Ft-ban állapítja meg.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési hiányát 72 032 690 Ft-ban állapítja meg, amelyből:

a) a működési költségvetési hiány                             0  Ft,

b) a felhalmozási költségvetési hiány           72 032 690  Ft.

(6) Az önkormányzat összes bevételét, kiadását, finanszírozását, pénzeszközeinek változását a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(7) A költségvetési évben esetleg keletkezett bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.3. §  (1) A Képviselő-testület a tervezett 72 032 690 forint hiány finanszírozására

a)  belső finanszírozásként 72 032 690 Ft pénzmaradvány igénybevételéről

b)  külső finanszírozásként:

 ba)   0  Ft működési hitel beállítását rendeli el, 

bb)   0 e Ft felhalmozási célú hitel beállítását rendeli el, amelynek felvételéről a (2) bekezdés szerint dönt.         

(2) A hitel felvételről és időpontjáról annak felmerülése esetén a Képviselő-testület külön  határozattal dönt.

(3) A 13. melléklet Felhalmozási kiadások részletezésében szereplő beruházási, felújítási tételek (kivéve az EU-s forrásból megvalósulókat) nem valósulhatnak meg automatikusan, csak külön Képviselő-testületi döntés alapján.

           

4. § (1) A 2. §-ban megállapított bevételek és kiadások részletezését a

 1. az önkormányzat vonatkozásában a 4. melléklet,  
 2. a védőnői szolgálat vonatkozásában a 6. melléklet,
 3. a mezőőri szolgálat vonatkozásában a 7. melléklet
 4. a városgazdálkodás vonatkozásában a 8. melléklet,
 5. a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a 9. melléklet,
 6. a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha a 10. melléklet,
 7. a Napsugár Idősek Otthona vonatkozásában a 11. melléklet,
 8. a Városi Művelődési Kp. és Könyvtár vonatkozásában a 12. melléklet,
 9. a Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ vonatkozásában a 13. melléklet,
 10. a létszámkeret vonatkozásában a 22. melléklet tartalmazza. 


 1. A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként az 5. melléklet tartalmazza


5.§ (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások célonkénti részletezését, és a felújítási kiadások feladatonkénti ütemezését a 15. melléklet tartalmazza.

(2)       A Polgármesteri Hivatal és az intézmények költségvetési létszámát, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát a 22. melléklet tartalmazza.

(3)       Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését, és szöveges indoklását a 20. melléklet tartalmazza.

(4)       A 2019. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről készített előirányzati ütemterve a 18. melléklet tartalmazza.


6.§ (1) A Képviselő-testület a kiemelt dologi kiadásokra összesen 72 000 ezer Ft összeget

           állapít meg, melyet az alábbi keretekre lehet felhasználni a polgármester    jóváhagyásával               

         

a)

környezetvédelmi alap

3 500

ezer forint,

b)

intézményi felújítások kerete

16 000

ezer forint,

c)

út-híd keret

28 000

ezer forint,

d)

járdák, csapadékvíz elvezető rendsz. ag.

4 000

ezer forint,

d)

földutak helyreállítása

10 000

ezer forint,

f)

szúnyoggyérítési keret

4 500

ezer forint,

g)

pince-partfal

4 000

ezer forint,

f)

testvérvárosi keret

2 000

ezer forint,


(2) A Képviselő-testület költségvetési rendeletében az alábbi kiadások előirányzata tekintetében dönt teljes részletezettséggel, illetve hagyja jóvá az előirányzatokat:


 1. a működési célú végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás előirányzatait az 14. melléklet,
 2. a szociális törvény előírásai szerint összeállított társadalmi és szociálpolitikai előirányzatokat a 17. melléklet tartalmazza.


7.§ .  Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 16. melléklet tartalmazza.


8.§ A Képviselő-testület az önkormányzat általános működési tartalékát 19 000 000 Ft összegben, fejlesztési célú tartalékát 45 162 194 Ft összegben hagyja jóvá.


9.§ Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait  mérlegszerűen a  3. melléklet tartalmazza.


10.§ A Képviselő-testület az európai uniós forrásból származó támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.


11. § A Képviselő-testület a bevételi források növelése érdekében elrendeli az értékesítésre kijelölt ingatlanok, egyéb vagyonrészek eladásához szükséges intézkedések megtételét, pályázati lehetőségek felkutatását, és igénybevételét.


12. § A költségvetési rendelet alapján támogatott szervezetek a részükre juttatott összegről írásban kötelesek elszámolni. A 2019. évben azon szervezetek részére támogatás nem folyósítható, akik a 2018. évi támogatás összegéről a tételes (hiteles számlamásolatokkal alátámasztott) elszámolást nem nyújtották be 2018. december 31-ig.


13. § (1) Az önkormányzat intézményeinél, a polgármesteri hivatalnál foglalkoztatott közalkalmazottak és köztisztviselők személyi juttatása az előírásoknak megfelelően, 2019. január 01-től az 1. melléklet kiadási jogcím személyi jellegű juttatások mértékéig használható fel.

(2)  A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-ában foglalt illetménypótlék számítási alapja 2019. évben 20 000 forint.

(3) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. § szerinti illetményalap 2019. évben 55 600 forint.

(4) A köztisztviselők cafetéria juttatásának éves összege  200 000 Ft/fő/év, mely összeg a Polgármesteri Hivatal által fizetendő közterhet is tartalmazza.                  

(5) A dunaföldvári közalkalmazottak cafetéria juttatásai: 2019-től béren kívüli juttatásként Széchenyi Pihenő Kártya juttatást terveztünk be nettó 100 000 Ft/fő/év összeggel. Közterhekkel növelt összege: 134 500 Ft/fő/év.

(6) A fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla hozzájárulás mértéke 2019. évben 1 000 Ft.

(8)  A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010.(II.26.)  Kormány rendelet 4. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az utazási költségtérítés mértéke: 15.- Ft/ km az Szja t. 25. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint.3.  Adósságot keletkeztető ügylet


14 § Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a rendelet 19. mellékletébe tartalmazza.4. A költségvetés végrehajtásának szabályai


15. § (1) Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek éves költségvetés alapján, az alapító okiratuknak megfelelően a vonatkozó jogszabályi előírások szerint gazdálkodnak. A költségvetési szervek önállóan gazdálkodnak a részükre jóváhagyott, illetve módosított személyi kiadási és létszám előirányzatokkal. Az előirányzatok betartásáért a költségvetési szervek vezetői és az intézményvezetők fegyelmi felelősséggel tartoznak.

(2) A költségvetési szervek az előirányzat feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkeznek, kivéve a személyi juttatásokat.


16. § A Képviselőtestület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy a Pénzügyi Bizottság egyetértésével a Rendelet 4. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási előirányzatok között halaszthatatlan és indokolt esetben átcsoportosítást hajtson végre. Az átcsoportosításról a döntést követő Képviselő-testületi ülésen be kell számolni.


17. § A Képviselőtestület hozzájárul ahhoz, hogy a költségvetési szervek vezetői a polgármester és a Pénzügyi Bizottság előzetes egyetértésével - saját hatáskörben - a kiemelt jogcímeken belül - átcsoportosítást hajtsanak végre.


18. § A Képviselőtestület az költségvetési szervek vezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításai és a kormányzati hatáskörű előirányzat módosítások miatt a költségvetési rendeletét negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének jogszabályban meghatározott határidejéig, a tárgyév december 31-i hatállyal módosítja.


19. §  (1) Az előző évi pénzmaradvány – az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások kivételével – a Képviselő-testület jóváhagyását követően használható fel.

(2)  Az állami normatív hozzájárulások és a központi támogatások zárszámadáskor történő elszámolásakor az igénylés és a teljesítés közötti eltérés miatt keletkezett visszafizetési kötelezettség a költségvetési szervek esetében 100 % - os mértékben az intézményt terheli.


(3) Az Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2018. évi gazdálkodás lezárásakor az állami normatívákkal való elszámolásnál jelentkező, az önkormányzat számára a központi költségvetésből járó összeget nem adja át az intézményeknek.


(4) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.


(5) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének, és a bevételek növelésének lehetőségeit.


(6) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható, és kifizethető összegről a Képviselőtestület dönt a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján.


(7) A költségvetési szerv vezetője köteles a tartozás állományáról adatot szolgáltatni az alábbiak szerint: a költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.


(8) A működési célú forráshiány finanszírozásának érdekében annak felmerülésekor a költségvetési szerv vezetőjének írásban benyújtott igénye alapján a Képviselő-testület a felhalmozási célú többletbevételek működési célú kiadásokra történő átcsoportosítását rendelheti el.


20. § Az önkormányzat költségvetési szervei saját forrásaik terhére - általános forgalmi adó nélkül – 150 ezer Ft - ot meghaladó beruházást (létesítés, vásárlás, bővítés, rekonstrukció), épület, építmény felújítást kizárólag felhalmozási célú bevételek terhére, és csak a Képviselőtestület Pénzügyi Bizottsága engedélye alapján végezhetnek.5.  A gazdálkodás szabályai


21. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai

       felett a költségvetési szervek vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

        

(2) A költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal, és az azokhoz kapcsolódó járulékok, és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal az elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.


(3) A költségvetési szerv által a számára ellátott feladatok fedezetéül a nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet a költségvetési szerv saját érdekében használ fel.


 (4) A költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.


(5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.


 (6) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.


(7) A Képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítését az alábbiak szerint határozza meg:

a)  200 e Ft feletti kifizetést, és előlegfelvételt  nem engedélyez házipénztárból,

b) 200 e Ft alatti kifizetés esetén a számla, számviteli bizonylat pénzügyi ellenjegyzése, kötelezettségvállalás igazolása, teljesítési igazolása, és érvényesítését követően az utalványozó írásos engedélyével fizethető ki.


22. § A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a folyamatos feladatellátáshoz szükséges pénzeszközök biztosítása érdekében 100 000 ezer Ft folyószámlahitel keretre szerződést kössön 2019. január 01-től 2019. december 31-i lejárattal, annak érdekében, hogy ha a várt bevételek elmaradása ezt szükségessé teszi, akkor a keretösszegből a kifizetéshez szükséges összeg igénybe vehetővé váljon.


23. § Átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről, betétben történő elhelyezéséről, éven belüli lejáratú, államilag garantált értékpapír vásárlásáról a jegyző ellenjegyzésével a polgármester dönt a Pénzügyi Bizottság elnökének véleményezése mellett, és erről a soron következő testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.


24.§  Az általános és a céltartalék felosztása és a felhasználásáról szóló döntés meghozatalára a  Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.


25. § A költségvetési szervek pénzellátása – a személyi kiadásokhoz kapcsolódó elszámolási különbözetek figyelembevételével a felhasználási szükséglethez igazodóan, időarányosan, havi több részletre bontva történik.

Soron kívüli finanszírozás kiutalásáról – az intézmény kérése alapján – a polgármester dönt és erről tájékoztatja a Képviselő-testületet a soron következő ülésen.26. § Az önkormányzat számlavezető pénzintézete a 104/1998. (IX. 15.) KT határozat alapján a Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet jogutódja a Hungária Takarék  Takarékszövetkezet (7020 Dunaföldvár, Fehérvári u. 4.).

Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet alapján a helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek, valamint a Dunaföldvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat a képviselő- testület által választott hitelintézetnél vezetik a bankszámláikat, más banknál bankszámlát nem nyithatnak.


27. §  A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatmutatóhoz kötött állami normatív hozzájárulások igénylését megalapozó mutatószámok (létszám, stb.) valóságtartalmáért, a normatív elszámoláshoz szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek a normatív támogatás alapját képező mutatószámokról a jogszabályok által meghatározott  naprakész nyilvántartásokat vezetni.


28. § A beruházások ütemezésénél tekintetbe kell venni az önkormányzat fejlesztési forrásainak várható alakulását. A 15. mellékletben a KT határozattal nem rendelkező beruházási igények megvalósíthatóságáról a képviselő-testület eseti határozattal dönt, a források rendelkezésre állásának függvényében.


29. § A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatai ellátásához a szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság, és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségek összhangjáért.
6.A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése


30. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.


(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés működtetésről a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás útján gondoskodik. A folyamatba épített belső ellenőrzés működtetésről, és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

7. Záró rendelkezések


31. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. 01. 01. napjától kell alkalmazni.

        


                                                

Dunaföldvár, 2019. március 05.
Horváth Zsolt                                                    Bárdos Lászlóné dr.

 polgármester                                                   címzetes főjegyzőZáradék:


A rendelet a mai napon kihirdetésre került.


Dunaföldvár, 2019. március 08.

                                                                                                Bárdos Lászlóné dr.

                                                                                                 címzetes főjegyző  

Mellékletek