Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2019 (XI.28.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól, és a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat, valamint az anyakönyvvezető és a közreműködő részére fizetendő díjak mértékéről

Hatályos: 2020. 01. 01

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában, valamint az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed:

a) Dunaföldvár Város illetékességi területen történő házasságkötésre (továbbiakban: házasságkötés),

b) mindazon személyekre, akik a lebonyolításban, mint anyakönyvezető és közreműködő közreműködnek,

c) mindazon személyekre, akik a szolgáltatást igénybe veszik.

(2) E rendelet alkalmazásában:

a) hivatali helyiség: a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) anyakönyvvezetői irodája és a Díszterem.

b) Díszterem: a Hivatal nagy tanácskozó terme a Dunaföldvár Kossuth L. u. 2. szám alatt az I. emeleten.

c) hivatali munkaidő: a Hivatal Szervezeti és Működési szabályzatában meghatározott munkarend, kivéve, ha a jogszabály a naptár szerinti munkarendtől eltérő munkarendet állapít meg.

d) hivatali helyiségen kívüli helyszín: a hivatali helyiségen kívül Dunaföldvár közigazgatási területén tartott anyakönyvi esemény helyszíne.

e) írásbeli bejelentés módja: postai levél útján,  vagy a titkarsag@dunafoldvar.hu email címre küldött elektronikus levél útján.


2. § Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a házasságkötés megrendezésével kapcsolatos szolgáltatásokat Dunaföldvár Város anyakönyvvezetője (továbbiakban: anyakönyvvezető) és az anyakönyvvezető munkáját segítő közreműködő (továbbiakban: közreműködő) útján biztosítja.


3. § Dunaföldvár Város közigazgatási területén házasságkötéskor díjmentesek az alábbi alapszolgáltatások:

a) az anyakönyvvezető és a közreműködő hivatalos közreműködése,

b) ünnepi köszöntő, pezsgőzés,

c) gyűrűk ünnepélyes felhúzása, gyertyagyújtás/homokszórás,

d) kivonattartó bársony díszborító,

e) szülőköszöntő, és

f) a gépi zenei szolgáltatás.


4. § (1) A hivatali helyiségen és a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés anyakönyvezető és közreműködő igénybevételével történő tartását kérelemre a vonatkozó jogszabályi előírások megtartásával a jegyző engedélyezi, amely az 5. § szerint térítési díjköteles szolgáltatás.

A döntést megelőzően az anyakönyvvezető a helyszínen szemlét tarthat. Hivatali helyiségen kívüli házasságkötést hivatali munkaidőben csak ügyfélfogadási időn kívül lehet lebonyolítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelmet a vonatkozó jogszabályok alapján és betartásával írásban illetékmentesen, annak megindokolásával kell benyújtani a házasságkötés bejelentésével egyidejűleg.

(3) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés esetén, a szolgáltatást igénybevevők által meghatározott helyen a jegyző akkor engedélyezi a külső helyszínen a házasságkötést, ha a szolgáltatást igénybevevők gondoskodnak:

a) a tanúk – szükség esetén a tolmács vagy jelbeszédben jártas személy – jelenlétéről,

b) a házasságkötés méltó tárgyi feltételeiről,

c) az anyakönyvvezető által az anyakönyvi alapiratok helyszínre és a hivatali helyiségbe történő biztonságos visszaszállításáról és

d) az anyakönyvi alapiratok helyszínen történő biztonságos kezelésének lehetőségéről.

(4) Hivatali munkaidőn túl házasságkötést munkanapon a munkaidő lejártát követően 19 óráig, és szombaton 10 és 19 óra között lehet lebonyolítani.

(5) A jegyző a házasságkötés időpontját a szolgáltatást igénybevevők kívánságának, a házasságkötés helyszínére korábban bejelentkezett és lefoglalt időpont figyelembevételével a közreműködő anyakönyvvezetővel egyeztetett időpontra tűzi ki, és engedélyezi.

(6) A szolgáltatást igénybevevők az előre egyeztetett időponthoz képest legfeljebb 20 percet késhetnek. Ezen 20 perc túllépése esetén az anyakönyvvezető megtagadhatja a közreműködést.


5. § (1) Házasságkötés szolgáltatási díjai:

a) házasságkötés az anyakönyvvezetői irodában megtartva munkaidőben díjmentes, munkaidőn kívül  3.000.- Ft + Áfa/ házasságkötés.

b) házasságkötés munkaidőn kívül a Díszteremben megtartva 15.000.- Ft +Áfa / házasságkötés.

c) házasságkötés a szolgáltatást igénybevevők által meghatározott külső helyszínen 30.000.- Ft + Áfa / házasságkötés,

d) házasságkötés a Várudvarban 40.000.- Ft + Áfa / házasságkötés, amely összeg tartalmazza a teljes felszerelést (díszített asztal és székek, pavilon, hangosító berendezés, násznép részére ülőhely biztosítása).

(2) Az anyakönyvvezető hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívül történő közreműködéséért a szolgáltatást igénybevevők az (1) bekezdésben meghatározott díjat kötelesek megfizetni, kivéve, ha a hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésre a házasulók lakásán, vagy gondozási helyén rendkívüli körülmény miatt kerül sor- ebben az esetben az anyakönyvvezető közreműködése díjmentes.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott rendkívüli körülménynek minősül különösen, ha valamelyik szolgáltatást igénybevevő súlyos mozgáskorlátozottsága, mozgásképtelen állapotot okozó betegsége, közeli halállal fenyegető egészségi állapota miatt nem tud az anyakönyvvezetői irodában személyesen megjelenni.  A rendkívüli körülmény fennállását írásban igazolni kell.


6. § (1) Az 5. §-ban meghatározott szolgáltatáson kívül igény teljesítése a szolgáltatást igénybevevők feladata és költsége.

(2) Az 5. § (1) bekezdésben feltüntetett és igénybevett szolgáltatásokról a Hivatal számlát állít ki, amelynek a házasságkötést megelőző 10. munkanapig történő megfizetése a szolgáltatást igénybevevő kötelezettsége, és az erről szóló bizonylatot legkésőbb a házasságkötést megelőző 2. munkanapig az anyakönyvvezetőnek be kell mutatni.

(3) A szolgáltatást igénybevevők a befizetett díj 100 %-ának visszatérítésére jogosultak, amennyiben a házasságkötés megtartása iránti kérelmüket legalább az engedélyezett házasságkötési időpontot megelőző 30 nappal korábban írásban visszavonják.

(4) A szolgáltatást igénybevevők a befizetett díj 50 %-ának visszatérítésére jogosultak, amennyiben a házasságkötés megtartása iránti kérelmüket legalább az engedélyezett házasságkötési időpontot megelőző 10 nappal korábban írásban visszavonják.

(5) A szolgáltatást igénybevevők a befizetett díj visszatérítésére nem jogosultak, amennyiben nem írásban jelentik be a házasságkötési szándékuk megszűnését, és a (3) - (4) bekezdésben foglalt határidő lejártát követően tesznek írásban bejelentést.


7. § (1) Az anyakönyvezető közreműködése a házasságkötés lebonyolításában díjmentes, ha arra az anyakönyvvezetői irodában, hivatali munkaidőben (ügyfélfogadási időn kívül) kerül sor.

(2) Az anyakönyvvezetőt megilleti hivatali munkaidőn kívüli közreműködése esetén bruttó 20.000.- Ft/ házasságkötés díjazás, amely díjazás fedezetet biztosít az ünnepi öltözetre és megjelenésre is.

(3) Az anyakönyvvezető melletti közreműködőt, ha a feladatot a Hivatal dolgozójaként látja el, megilleti bruttó 10.000.- Ft/ házasságkötés díjazás, amely díjazás fedezetet biztosít az ünnepi öltözetre és megjelenésre is. Amennyiben a közreműködő a feladatot nem a Hivatal dolgozójaként látja el a közreműködésért: bruttó 9.000.- Ft/házasságkötés díjazás illeti meg, amely díjazás fedezetet biztosít az ünnepi öltözetre és megjelenésre is.

 (4) Az (2)-(3) bekezdés szerinti kifizetések az Önkormányzat mindenkori tárgyévi költségvetését terhelik. Amennyiben a szolgáltatást igénybevevők nem jelennek meg, de az anyakönyvvezető és a közreműködő az előre egyeztett időpontban rendelkezésre állt, akkor az esemény elmaradása esetén is ki kell fizetni a (2) – (3) bekezdésben meghatározott díjat.


8. § (1) Ez a rendelet 2020. január 01. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a házasságkötések és más családi események szolgáltatási díjairól és a közreműködők díjazásáról szóló 13/2017.(V.29.) önkormányzati rendelet.

                                              

Dunaföldvár, 2019. november 26.
                Horváth Zsolt                                                           Bárdos Lászlóné dr.

     polgármester                                                             címzetes főjegyző


Záradék:


A rendelet a mai napon kihirdetésre került.Dunaföldvár, 2019. november 28.                  

              Bárdos Lászlóné dr.

                                                                                                  címzetes főjegyző