Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2016 (VI.29.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodásról

Hatályos: 2016. 08. 01- 2023. 06. 29

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2016 (VI.29.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodásról

2016.08.01.

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) Dunaföldvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás) tagjaként és azzal együttműködve hulladékgazdálkodási közfeladatainak ellátására közszolgáltatást tart fenn, és a települési hulladék rendszeres gyűjtéséről, elszállításáról, egyes hulladékfajták szelektíven történő begyűjtéséről, az így összegyűjtött hulladék kezeléséről, engedéllyel rendelkező szervezetnek történő átadásáról, és ezeknek a tevékenységeknek az ellátásáról közszolgáltató igénybevétele útján gondoskodik.

(2) A hulladékgazdálkodási közfeladaton belül a közszolgáltatás célja a hulladékgazdálkodási közfeladatok kiszámítható, folyamatos és biztonságos ellátása, a tevékenység ellenőrizhetősége.

(3) A rendelet hatálya kiterjed minden ingatlanhasználóra Dunaföldvár közigazgatási területén.

(4) A köztisztaság fenntartására, az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó részletes szabályokat külön önkormányzati rendelet tartalmazza.

2. § (1) A hulladékgazdálkodási közfeladat tartalma a hulladék ingatlanhasználóktól, illetve közterületről történő folyamatos és teljes körű gyűjtésére, szállítására, kezelésére, valamint a begyűjtött hulladéknak, a hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására, a Társulással kötött szerződésben meghatározott hulladékgazdálkodási létesítmény részére történő átadására, továbbá a szelektív hulladékgyűjtésre terjed ki.

(2) A közszolgáltató közbeszerzési eljárás útján történő kiválasztására és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötésére a Társulási Megállapodásban foglaltak szerint a Társulás jogosult.

(3) A hulladékgazdálkodási közfeladaton belül a közszolgáltatást csak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására kiírt közbeszerzési eljárás útján jogosultságot nyert és a Társulással szerződést kötött közszolgáltató végezheti.

(4) Dunaföldvár közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közfeladaton belül a közszolgáltatást csak a közszolgáltatás ellátására kiírt közbeszerzési eljárás útján jogosultságot nyert, és a Társulással 2014. január 27. napjától 10 évre hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést kötött DUNANETT Dunaújvárosi Regionális Köztisztasági- és Hulladékkezelő Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, székhelye: Dunaújváros, Budai Nagy Antal u. 2., internetes honlapcíme: www.dunanett.hu (a továbbiakban: közszolgáltató) végezheti.

(5) A hulladékgazdálkodási tevékenység ellátáshoz kijelölt hulladékgazdálkodási létesítmények: Adonyi, Polgárdi és Sárbogárdi Regionális Hulladéklerakók.

3. § (1) Az ingatlanhasználó köteles a hulladékgazdálkodási közfeladattal kapcsolatos közszolgáltatást igénybe venni.

(2) A helyi hulladékgazdálkodási közfeladattal kapcsolatos közszolgáltatás körében a közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a közszolgáltatást felajánlja és a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.

4. § (1) A hulladékgazdálkodási közfeladattal kapcsolatos közszolgáltatás teljesítésének feltételeit, rendjét és módját a rendelet 4. § (2) – (6) bekezdése, és az 5. § - 8. §-a határozza meg.

(2) A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal és időpont), a keletkező hulladékmennyiségek figyelembevételével a közszolgáltató köteles elkészíteni, és arról az ingatlanhasználókat - változás esetén is – írásban értesíteni.

(3) A hulladékgazdálkodási közfeladattal kapcsolatos helyi közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a közszolgáltató az ingatlanhasználót - a változás bekövetkezése előtt - írásban értesíteni köteles.

(4) A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közfeladaton belül a helyi közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó, a rendelet 1. mellékletében rögzített tartalmú adatlapon az alábbiakat kell feltüntetni:

a) a hulladékgazdálkodási közfeladattal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját,

b) az ingatlanhasználó személyi adatait,

c) az ingatlan címét, helyrajzi számát,

d) az ingatlanhasználó levelezési címét,

e) az ingatlanon élők számát,

f) az ingatlanhasználó által igénybevett gyűjtőedényt űrtartalom és darabszám szerint,

g) a gyűjtőedények használatának jogcímét,

h) a közszolgáltatási díj megfizetésének módját, és

i) a közszolgáltatás igénybevételének a kezdő napját.

(5) A közszolgáltató írásbeli megkeresésére a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat úgy, mint a név, lakcím, születési hely, idő, anyja neve, a személyi adat- és lakcímnyilvántartás vonatkozásában hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság a közszolgáltató kérelmére térítésmentesen igazolja.

(6) Az ingatlanhasználó változása esetén a bejelentési kötelezettség a régi és az új ingatlanhasználót egyetemlegesen terheli. Az új ingatlanhasználó - a változást követő 15 napon belüli – írásban történő bejelentkezéséig a közszolgáltatási díjfizetési kötelezettség a régi ingatlanhasználót terheli.

5. § (1) Az alkalmazható szabvány szerinti gyűjtőedények és hulladékgyűjtő zsák:

a) 80 literes gyűjtőedény,

b) 120 literes gyűjtőedény,

c) 240 literes gyűjtőedény,

d) 1100 literes gyűjtőedény, vagy

e) 80 liter űrtartalmú, a közszolgáltató logójával ellátott hulladékgyűjtő zsák, és

f) hulladékgyűjtő szigeten elhelyezett konténer.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott gyűjtőedényt kizárólag az a családi házzal rendelkező ingatlanhasználó veheti igénybe, ahol az ingatlanon maximálisan kettő fő létesített lakóhelyet vagy tartózkodási helyet. A lakosok számát az ingatlanhasználónak a személyi adat- és lakcímnyilvántartás vonatkozásában hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság által kiállított, az adott tárgyévre érvényes hatósági bizonyítvánnyal kell igazolnia.

(3) A közszolgáltató vagy megbízottja által forgalmazott, díjköteles, és a közszolgáltató logójával ellátott 80 liter űrtartalmú zsák (kivéve szelektív hulladékgyűjtő zsákok) Dunaföldvár lakott közigazgatási területén kiegészítő szolgáltatásként a települési hulladék elszállítására szolgál.

6. § (1) Az ingatlanhasználó a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedény űrtartalmát meghaladó mennyiségű, alkalmilag keletkező települési hulladék gyűjtésére a közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott és azonosító jellel ellátott más gyűjtőeszközt köteles igénybe venni.

(2) A hulladék elszállítását

a) telepszerű, családi házas, illetve ipari területen külön jogszabályban megállapítottak szerinti gyakorisággal kell elvégezni.

b) a szelektív hulladékgyűjtő szigetek ürítését kéthetente kell elvégezni.

(3) A gyűjtőedények méretének és számának meghatározásakor ingatlanonként legkevesebb heti 60 liter/ingatlan vagy 28 liter/fő/hét hulladékmennyiséget kell figyelembe venni.

(4) Ha az ingatlanhasználó a közszolgáltató felé a valóságnak nem megfelelő mennyiséget vagy adatot közöl - ide értve az ingatlanon rendszeresen tartózkodó személyek számára vonatkozó adatot is - és ennek folytán az átadásra kerülő hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja a rendelkezésére álló gyűjtőedények űrtartalmát, az ingatlanhasználó - a közszolgáltató felhívására - köteles a tényleges mennyiségű hulladéknak megfelelő űrtartalmú edényt igénybe venni.

(5) Az ingatlanhasználó köteles írásban, három nappal korábban írásban bejelenteni a közszolgáltatónak, ha ingatlanán az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentősen meghaladó mennyiségű hulladék keletkezése várható. A bejelentés alapján a közszolgáltató köteles az ingatlanhasználó által megjelölt időpontra vagy időtartamra a hulladék adott mennyiségének megfelelő gyűjtéséhez, illetve elszállításához alkalmas nagyobb űrtartalmú, vagy további gyűjtőedényt, illetve a hulladék gyűjtésére alkalmas műanyagzsákot az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátani, és a többletszolgáltatást – külön díj ellenében - teljesíteni.

(6) Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége nem rendszeresen, hanem alkalmilag haladja meg az átadott gyűjtőedények űrtartalmát, és az ingatlantulajdonos elmulasztja az (5) bekezdésben írt bejelentési kötelezettségét, a közszolgáltató jogosult az így átadott, illetőleg a gyűjtőedény mellé kirakott hulladék elszállítására.

(7) A többletszolgáltatás tényéről, és az ennek megfelelő díj alkalmazásáról a közszolgáltató az ingatlanhasználót egyidejűleg írásban értesíteni köteles.

(8) A közszolgáltató által a szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényeket az ingatlanhasználó jogosult - külön díj ellenében - bérbe venni.

(9) A bérbe vett gyűjtőedények átadásával egyidejűleg a kárveszély viselése átszáll az ingatlanhasználóra.

(10) A közszolgáltató tulajdonát képező, az ingatlanhasználó által bérbe vett, illetve az ingatlanhasználó tulajdonában lévő és rendeltetésszerűen használt gyűjtőedény szükség szerinti javításáról, cseréjéről – amennyiben az a közszolgáltatás ellátása során, a közszolgáltató felróható magatartása okán sérül meg - az ingatlanhasználó bejelentése alapján a Közszolgáltató 30 napon belül köteles gondoskodni.

(11) A gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata, valamint önhibájából történő eltűnése vagy megsemmisülése miatt keletkezett kárt az ingatlanhasználó köteles megtéríteni.

(12) A közszolgáltató kárát az ingatlanhasználó a kár bekövetkeztétől számított harminc napon belül köteles megtéríteni.

(13) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlanhasználó köteles az edényt üríthetővé, használhatóvá tenni.

7. § (1) Az ingatlanhasználó köteles az átvett gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a közszolgáltató által megjelölt időpontban, közterületen, a közszolgáltató által megjelölt járat útvonalán, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen, zárt fedéllel elhelyezni. A gyűjtőedényt legfeljebb a szállítási napot megelőző napon, 18 órától lehet kihelyezni a közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést.

(2) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és a gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

8. § (1) A lomtalanítás megszervezéséről és lebonyolításáról a közszolgáltató évente egy alkalommal gondoskodni köteles.

(2) A lomhulladék elszállítását, ártalmatlanítását, illetve hasznosítását a közszolgáltató végzi.

(3) A lomhulladékot az ingatlanhasználó a közszolgáltató által írásban előzetesen megjelölt időpontban helyezheti ki elszállítás céljából arra a helyre, amelyet a közszolgáltató előzetesen megjelölt.

(4) Az elszállítandó lomhulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

(5) A közszolgáltató az (1), (3) és (4) bekezdésben foglalt előírásoktól eltérő módon, szabálytalanul elhelyezett hulladékot köteles - külön díjfizetés ellenében - elszállítani.

(6) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények ürítése során esetlegesen keletkezett szennyeződés, illetve szétszóródott hulladék eltakarításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni.

(7) Dunaföldvár közigazgatási területén a papír, műanyag, és zöld hulladék havi egyszeri gyűjtése a közszolgáltató által térítésmentesen biztosított zsákokban, a közszolgáltató által meghirdetett ütemezés szerint történik.

(8) Dunaföldvár közigazgatási területén az üveg hulladék gyűjtése a város közigazgatási területen hulladékgyűjtő szigeteken elhelyezett konténerekben történik, amelynek ürítéséről a közszolgáltató gondoskodik.

9. § A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: NHKV Zrt.) családi házas övezetben negyedéves időszakonként, egyéb esetben havonta bocsájtja ki a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat tartalmazó számlát.

10. § (1) A hulladékgazdálkodási közfeladattal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevétele csak azon lakóingatlanok esetében szüneteltethető, ahol a tulajdonos elhalálozott és a lakóingatlanban nincs lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy. Ez esetben a hulladékgazdálkodási közfeladattal kapcsolatos közszolgáltatás csak addig szüneteltethető, amíg a hagyatéki eljárás le nem zárul. A hagyatéki eljárás lezárását követő 30 napon belül az új ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatónál írásban bejelentkezni.

(2) Az (1) bekezdés esetkörét kivéve a lakatlan lakóingatlan esetében rendelkezésre állási díj fizetése kötelező. Lakatlannak az a lakóingatlan minősül, amelyen senki nem létesített lakóhelyet vagy tartózkodási helyet, illetve senki nem tartózkodik a lakóingatlanon életvitelszerűen.

(3) Az ingatlanhasználó a személyi adat- és lakcímnyilvántartás vonatkozásában hatáskörrel rendelkező hatóság által kiállított, az adott tárgyévre érvényes igazolás közszolgáltató részére történő benyújtásával jelezheti, hogy a lakóingatlan lakatlan. A lakatlanság feltételeinek fennállását a közszolgáltató jogosult ellenőrizni.

(4) A lakatlan lakóingatlan utáni díj számlázását a bejelentést követő hónaptól kezdi meg az NHKV Zrt.

(5) Az ingatlanhasználó 30 napon belül köteles írásban bejelenteni a közszolgáltatónak, ha a lakóingatlan lakatlan állapota megszűnik.

(6) A lakatlan ingatlannal kapcsolatos igénybejelentés évente megismételhető.

(7) Amennyiben a lakatlanság időtartama alatt hulladékgazdálkodási közfeladattal kapcsolatos közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kerül kihelyezésre, úgy a közszolgáltatást igénybe vevő egyidejű értesítése mellett a közszolgáltató a hulladékot köteles elszállítani, a közszolgáltatást igénybe vevő pedig köteles közszolgáltatási díjat fizetni a díjbeszedésre jogosultnak.

11. § A közszolgáltató és az NHKV Zrt. a közszolgáltatással összefüggően tudomására jutott személyes adatokat a személyes adatok kezelésére vonatkozó hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően köteles kezelni. A nyilvántartásból bárminemű adatszolgáltatás kizárólag jogszabályban meghatározott esetekben, valamint az ott meghatározott szervek, személyek részére történhet. A közszolgáltató és az NHKV Zrt a személyes adatok kezeléséért, a nyilvántartás jogszerűségéért, az adatkezelés megsértéséből eredő valamennyi kárért felel.

12. § A rendelet 2016. augusztus 01. napján lép hatályba.

Horváth Zsolt
polgármester

Bárdos Lászlóné dr.
címzetes főjegyző

1. melléklet a 13/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

Adatlap hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelező igénybevételéhez
amely alapján a közszolgáltató külön jogszabályokban foglaltak alapján, a helyi közszolgáltatás keretében elszállítja az ingatlanhasználó (tulajdonos, birtokos, kezelő) ingatlanán keletkező települési hulladékot.

1. Közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználó neve:………..….............................

2. Születési hely, idő:……………………………………………….

3. Anyja neve:………………………………………………..

4. Az ingatlan címe, hrsz.:…………………………………………………………………….

5. Levelezési cím:………………………………………………………………………….

6. Ingatlanon élők száma:……………………………………………………………….

7. Választott díjcsomag:……………………………….

8. Vonalkód szám: ……………………………..

9. Igényelt gyűjtőedény űrtartalma:

80 l

120 l

240 l

darabszáma: ………………… db

10. Az edény tulajdonosa:

Közszolgáltató

Ingatlanhasználó

11. A közszolgáltatás igénybevételének kezdő napja:…………………………………

Tudomásul veszem, hogy a közszolgáltatás mindenkor hatályos díját miniszteri rendelet határozza meg, és a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. számlázza és szedi be.