Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról, a köztemetésről, és a lakáscélú önkormányzati helyi támogatásról

Hatályos: 2020. 02. 01 - 2020. 01. 31


Dunaföldvár Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában, és a 23. § (5) bekezdés 11.a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában, a 48. § (4) bekezdésében, és a 132. § (4) bekezdés g) pontjában, a 134/E. §-ban, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 18.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések


1. §


2. Eljárási rendelkezések


2. § 3. §

4. § 

5. § 

6. §

3. Lakásfenntartási támogatás


7. § 

4. Gyógyszertámogatás


8. § 

5. Eseti szociális támogatás


9. § 


6. Temetési segély


10. §

7. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás


11. §

11/A. § (1) A Képviselő-testület Dunaföldvár várossá avatásának 30. évfordulója alkalmából valamennyi azon gyermeknek

  1. aki 2019. évben született,
  2. aki részére Start- értékpapír számlát nyitottak, és
  3. aki, valamint szülei dunaföldvári lakóhellyel rendelkeznek, egyszeri, vissza nem térítendő, 30.000.- Ft értékű pénzbeli támogatást nyújt start-értékpapírszámlára történő utalás formájában legkésőbb 2020. március 31. napjáig benyújtott kérelem alapján.

(2) A támogatás nyújtásának további feltételei, hogy a gyermek törvényes képviselői

a) a támogatást a rendelet 12. melléklete szerinti formanyomtatványon kérelmezzék,

b) a gyermek nevére nyitott start-értékpapírszámla nyitásával kapcsolatos dokumentumokat másolatban benyújtsák az eredeti bemutatásával egyidejűleg,

c) a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, a gyermek és a szülők lakcímkártyáját másolatban benyújtsák az eredeti bemutatásával egyidejűleg.

(3) A kérelemről átruházott hatáskörben a polgármester határozat formájában dönt. A támogatás start-értékpapírszámlára történő utalásáról a határozat véglegessé válását követő 8 napon belül gondoskodik a Hivatal.

8. Köztemetés


12. § 

9. Lakáscélú önkormányzati helyi támogatás


13. §14. §


14/A. §10. Záró rendelkezések


15. § Ez a rendelet 2015. március 01. napján lép hatályba.


Dunaföldvár, 2015. február 24.                 Horváth Zsolt                                                    Bárdos Lászlóné dr.

     polgármester                                                       címzetes főjegyző
Záradék:


A rendelet a mai napon kihirdetésre került.


Dunaföldvár, 2015. február 27.
                                                                                    Bárdos Lászlóné dr.

                                                                                     címzetes főjegyző