Dudar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015 (II.27..) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Hatályos: 2020. 09. 10 - 2021. 06. 13

Dudar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015 (II.27..) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Dudar Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, a 26. §-ban, a 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdés a), d), és g) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997 évi XXXI. törvény 29. § (2), 151. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az. Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET Általános rendelkezések

1. A rendelet célja

1. § A rendelet célja, hogy Dudar Község Önkormányzata a település lakosainak szociális körülményeire tekintettel, anyagi erőforrásainak a lehető leghatékonyabb felhasználása érdekében meghatározza a pénzbeli és a természetben biztosítható szociális és gyermekvédelmi ellátások formáit, a jogosultság feltételeit, igénybevételének módját, kifizetésének, folyósításának, valamint ellenőrzésének szabályait.

2. §

2. A rendelet hatálya

E rendelet hatálya kiterjed Dudar Község Önkormányzata közigazgatási területén életvitelszerűen élő érvényes lakóhellyel, ennek hiányában érvényes tartózkodási hellyel rendelkező, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1)-(2) bekezdéseiben, 3. § (3) bekezdésének a) pontjában meghatározott természetes személyekre.

3. § E rendelet által alkalmazott fogalmak értelmezésére az Szt. 4. §-ában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 5. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

 • 3. Eljárási szabályok

4. § A képviselő-testület a települési támogatás, az étkeztetés megállapításával, felülvizsgálatával, megszüntetésével, valamint a köztemetés elrendelésével és a köztemetés költségeinek megtérítésével kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át, aki e hatásköreit a Dudari Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) közreműködésével látja el.

5. § A polgármester e hatáskörben hozott döntéseiről szóló írásbeli beszámoló keretében, döntését követően, a képviselőtestület soron következő rendes testületi ülésén tájékoztatja a képviselőtestületet arról, hogy ellátási formánként

 • a) összesen hány személy részesült támogatásban,
 • b) hány kérelmet utasított el és
 • c) mekkora összeg került a beszámolás időpontjáig felhasználásra.

6. § (1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátásokra való jogosultság megállapítása iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített és jelen rendelet mellékleteként meghatározott formanyomtatványokon kell benyújtani:

 • a) 1. melléklet: kérelem formanyomtatvány a települési támogatási formák igénylésére szolgáló formanyomtatványt a rendelet 1. melléklete tartalmazza,
 • b) a vagyonnyilatkozatot a rendelet 2. melléklete tartalmazza,
 • c) étkeztetés szociális alapszolgáltatás megállapítására vonatkozó kérelmet a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

7. § A települési támogatás egészben, vagy részben természetbeni ellátás formájában is nyújtható. A folyósítás módjáról az ellátást megállapító határozatban rendelkezni kell.

8. § (1) A készpénzben megállapított eseti települési támogatás a hivatal házipénztárában történő átvétellel kerül kifizetésre, a döntést követő 10 napon belül. A rendszeres települési támogatás a tárgyhót követő hó 5-ig kerül kifizetésre.

(2) Az e rendelettel megállapított ellátások jogosultsági feltételeinek fennállását – a jogosultság megállapítását követően is – a Hivatal szociális feladatokat ellátó ügyintézője bármikor jogosult ellenőrizni.

(3) A támogatások éves összegzésekor az első lakáshoz jutás jogcímén kapott támogatást, illetve a települési jókarbantartási támogatást figyelmen kívül kell hagyni.

II. FEJEZET Pénzbeli szociális ellátások

5. Aktív korúak ellátása

9. § Az ellátással kapcsolatban a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv: Veszprém Megyei Kormányhivatal Zirci Járási Hivatala

 • 6. Pénzbeli települési támogatás

10. § (1) Eseti települési támogatás

 • a) rendkívüli települési létfenntartási támogatás,
 • b) települési temetési támogatás,
 • c) települési letelepedési támogatás,
 • d) települési beiskolázási támogatás
 • e) települési lakás-karbantartási támogatás.
 • f) települési születési támogatás.
 • g) települési jókarbantartási támogatás.

(2) Rendszeres települési támogatás:

 • a) települési lakásfenntartási támogatás,
 • b) települési nyári gyermekétkeztetés
 • c) települési daganatos betegek ellátását segítő támogatás.

Eseti pénzbeli települési támogatások

6.1. Rendkívüli települési létfenntartási támogatás

11. § (1) Az Önkormányzat a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek és családok részére e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelően települési létfenntartási támogatást nyújt, elsősorban a Szoc. tv. 45. § (4) bekezdésében meghatározott esetekben.

12. § (1) Települési létfenntartási támogatás állapítható meg annak a személynek, aki:

 • a) egyedül élő és jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át nem haladja meg,
 • b) gyermekét egyedül neveli és a családban az egy főre számított havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át nem haladja meg,
 • c) akinek családjában az egy főre számított havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg.

(2) Rendkívüli méltánylást érdemlő esetben, kérelemre, évente legfeljebb egy alkalommal, jövedelemhatárra való tekintet nélkül is megállapítható települési létfenntartási támogatás, tűz, illetve vízkár esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-áig, egyéb esetben az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-áig terjedő összegben.

(3) A települési létfenntartási támogatás egyszeri összege, rászorultsághoz igazodva, 2000 Ft-tól az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-ig terjedő összegben állapítható meg.

6.2. Települési temetési támogatás

13. § (1) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként települési temetési támogatás állapítható meg annak az eltemettetőnek, akinek a családjában az egy főre számított havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg.

14. § (1) A helyben szokásos legolcsóbb temetés összege e rendelet hatálybalépésétől kezdődően 250.000. Ft. A települési támogatás ezen összeg 10%-a.

15. § (1) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként települési támogatás iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított 60 napon belül lehet előterjeszteni.

6.3. Települési letelepedési támogatás

16. § (1) Települési letelepedési támogatására jogosultak mindazok, akik Dudar településen első alkalommal vásárolnak, vagy építenek lakást, illetve házat, és a kérelem benyújtásának időpontjában saját tulajdonú további lakóingatlannal nem rendelkeznek.

(2) A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, amely csak egyszer vehető igénybe. Összege: 200.000.-Ft

(3) Adott ingatlan esetében a támogatást a szerződésben, vagy építési engedélyben szereplő személyek egyike veheti igénybe.

(4) Visszafizetendő a támogatás teljes összege a törvényes kamataival együtt, amennyiben kérelmező az önkormányzattól jogosulatlanul és rosszhiszeműen jutott a támogatáshoz.

(5) A kérelmet az ingatlan vásárlástól, illetve használatbavétele napjától számított 12 hónapon belül lehet benyújtani.

6.4. Települési beiskolázási támogatás

17. § Középiskolások beiskolázási támogatása

(1) A települési önkormányzat beiskolázási támogatást állapít meg annak a dudari lakcímmel rendelkező, általános iskolában első évfolyamos, és nappali tagozatos középiskolai tanulónak, aki tanulói jogviszonyát legkésőbb a tárgyév szeptember 20-ig a Hivatalnál tanulói jogviszony igazolással igazolja és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a minimálbér másfélszeresét.

(2) A támogatás kifizetésére készpénzben a házipénztárból kerülhet sor, legkésőbb október 5-ig.

(3) A támogatás mértéke: 15.000.-Ft/fő/tanév

6.4/A. Települési lakás-karbantartási támogatás

17/A. § (1) Települési lakás-karbantartási támogatás nyújtható annak a személynek, akinek háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedülélő esetén 250 %-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyona. Egy ingatlan vonatkozásában három évente egyszer állapítható meg a kérelmező személyétől függetlenül a lakás-karbantartási támogatás.

(2) A települési lakás-karbantartási támogatás háromévenként egyszer vehető igénybe 60.000 Ft összeghatárig a (3) bekezdésben felsorolt munkák elvégzésére, illetve berendezések beszerzésére.

(3) A lakás-karbantartási támogatás kizárólag az alábbi munkák elvégzésére, illetve berendezések beszerzésére nyújtható:

 • a) fűtőberendezés, tűzhely, meleg víz előállító berendezés javítása, cseréje;
 • b) szaniter javítása, cseréje;
 • c) elektromos hálózat javítása, cseréje;
 • d) higénia fenntartását biztosító eszközök (mosógép, centrifuga, porszívó) javítása, cseréje
 • e) burkolat javítása,
 • f) tetőszerkezet javítása.

(4) Nem saját tulajdonú ingatlan vonatkozásában az önkormányzat kizárólag saját tulajdonú, az ingatlanból elmozdítható berendezések javítását, cseréjét támogatja.

(5) Amennyiben a munkálatok elvégzésére, illetve a berendezés beszerzésére a támogatás megállapítását követően kerül sor a támogatás közvetlenül a munkát végző vállalkozó, vagy berendezés árusítását végző kereskedelmi egység részére kerül kifizetésre a számla bemutatását követő 3 napon belül.

(6) A kérelemben foglaltak indokoltsága, illetve a munka megvalósulása kapcsán a Dudari Közös Önkormányzati Hivatal munkatársa környezettanulmányt tarthat.

(7) Társasházban lakók esetén a támogatás a társasház közös tulajdonban lévő épületrészében végzett karbantartási munkákra is felhasználható.

6.4/B. Települési születési támogatás

17/B. § (1) Az Önkormányzat gyermek születésére tekintettel egyszeri támogatást nyújt a gyermeket saját háztartásában nevelő törvényes képviselő részére, amennyiben terhessége alatt négy alkalommal – koraszülés esetén legalább egyszer – terhes gondozáson megjelent.

(2) A támogatást a gyermek törvényes képviselője igényelheti a gyermek születését követő hat hónapon belül, illetve amennyiben a gyermek születése és a rendelet hatálybalépése kötött 6 hónap nem telt el.

(3) A támogatás mértéke a szülők első közös gyermeke tekintetében, valamint ikerszülés esetén gyermekenként 30.000,- forint. Minden további esetben 20.000,- forint.

(4) A (1) bekezdés szerinti támogatásra egy gyermekre tekintettel csak egy személy jogosult.

6.4/C. Települési jókarbantartási támogatás

17/C. § (1) Települési jókarbantartási támogatás nyújtható annak a személynek, akinek háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át, egyedülélő esetén 150 %-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyona.

(2) A települési jókarbantartási támogatás 1.000.000 Ft összeghatárig vehető igénybe az illetékes építésfelügyeleti hatóság jókarbantartási kötelezési eljárásban megállapított kötelezettség határidőben történő teljesítése érdekében.

(3) A kérelemben foglaltak indokoltsága, illetve a munka megvalósulása kapcsán a Dudari Közös Önkormányzati Hivatal munkatársa környezettanulmányt tarthat.

Rendszeres pénzbeli települési támogatások

6.5. Települési lakásfenntartási támogatás

18. § (1) Települési lakásfenntartási támogatásra jogosult az a szociálisan rászoruló háztartás, melynek jelentős havi lakásfenntartási kiadásai vannak és teljesülnek az e rendeletben meghatározott egyéb feltételek.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában szociálisan rászorult az a háztartás, ahol a közös háztartásban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetében 250%-át és a háztartás tagjai egyikének sincs az Szt.4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyona.

(3) A kérelmezőnek a kérelemhez számlával kell igazolnia a havi lakásfenntartási kiadásokat.

(4) A kérelem elbírálásakor figyelembe vehető lakásfenntartási kiadások: az áramfogyasztás térítési díja, víz- és gázfogyasztás térítési díja, csatornahasználati díj, szemétszállítási díj, a lakbér, albérleti díj, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztésének összege, a közös költség, és a tüzelőanyag költsége.

(5) Az (1) bekezdés alkalmazásában jelentős a havi lakásfenntartási kiadás akkor, ha a havi lakásfenntartási kiadás eléri a közös háztartásban élők egy főre jutó jövedelmének 35 %-át, egyedül élő esetében 20 %-át.

19. § (1) A települési lakásfenntartási támogatást rendszeres települési támogatás formájában a kérelem benyújtásának hónapja első napjától lehet megállapítani. A támogatást havi rendszerességgel 6 hónapra lehet megállapítani úgy, hogy a támogatásra való jogosultság nem húzódhat át a megállapítást követő évre.

(2) Az egy hónapra megállapított rendszeres települési lakásfenntartási támogatás összege 5.000.-Ft.

6.6. Települési daganatos betegek ellátását segítő támogatás

19/A.

(1) Települési daganatos betegek ellátását segítő támogatás nyújtható annak a daganatos beteg személynek, akinek háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át, egyedülélő esetén 600 %-át.

(2) A települési daganatos betegek ellátását segítő támogatást rendszeres települési támogatás formájában a kérelem benyújtásának hónapja első napjától lehet megállapítani. A támogatást havi rendszerességgel 6 hónapra lehet megállapítani úgy, hogy a támogatásra való jogosultság nem húzódhat át a megállapítást követő évre.

(3) Az egy hónapra megállapított rendszeres települési daganatos betegek ellátását segítő támogatás összege maximum 15.000.-Ft.

Természetbeni szociális ellátások

7. Természetbeni települési támogatás

20. § (1) Eseti természetbeni települési támogatás

 • a) rendkívüli települési létfenntartási támogatás,
 • b) települési gyógyszertámogatás,
 • c) települési fűtéstámogatás.
 • d) települési karácsonyi támogatás

(2) Rendszeres természetbeni települési támogatás:

a. települési lakásfenntartási támogatás

b. települési nyári gyermekétkeztetés

Eseti természetbeni települési támogatások

7.1.Rendkívüli települési létfenntartási támogatás

21. § (1) A jogosultsági feltételek és a támogatás nyújtásának szabályai megegyeznek a 11. § és 12. §- ban foglaltakkal.

(2) A települési létfenntartási támogatás természetbeni nyújtásának formái különösen

a. Erzsébet utalvány,

b. tankönyv, taneszköz,

c. gyermekintézmények térítési díjának kifizetése

7.2. Települési gyógyszertámogatás

22. § (1) Gyógyszerkiadásokra tekintettel települési gyógyszertámogatásra jogosult, az a személy, akinek családjában az egy főre számított havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetében 250%-át és gyógyszerkiadásai meghaladják az egy főre jutó jövedelem 10%-át.

(2) A támogatás az orvos által felírt, és gyógyszertár által beárazott gyógyszerekre vehető igénybe. A támogatás mértéke a gyógyszertári igazolás végösszegének megfelelő összeg, legfeljebb azonban maximum 6.000.-Ft.

(3) Az eseti települési gyógyszertámogatás iránti kérelmet 3 napon belül el kell bírálni.

(4) A támogatást számla ellenében a gyógyszertár részére kell kifizetni.

7.3. Települési fűtéstámogatás.

23. § (1) A települési önkormányzat szociális célú tüzelőanyag vásárlásához természetbeni fűtéstámogatást állapít meg azon lakosok részére, akik szociális körülményeik miatt nem tudtak saját forrásból tüzelőt beszerezni, és a jogosultsági feltételeknek megfelelnek.

(2) A támogatásra jogosult az a személy, akinek családjában az egy főre számított havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetében 250%-át és családjának az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyona nincs.

(3) Rendkívüli téli időjárási viszonyok esetén, az esetleges tragédiák elkerülése végett, méltányossági szempontok alapján, a jövedelem vizsgálata nélkül soron kívüli természetbeni települési fűtési támogatásban kell részesíteni, azt a személyt, aki a támogatás elmaradása esetén életét veszélyeztető helyzetbe kerülne.

(4) A támogatás formája lehet különösen:

- tűzifa támogatás 1,5 m3

- PB. Gázpalack csere 1 db.

7.3/A. Települési karácsonyi támogatás

23/A. § (1) Az önkormányzat kérelemre települési karácsonyi támogatást nyújt azon személynek, aki családjában kiskorú gyermeket nevel, és a háztartásban az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át.

(2) A települési karácsonyi támogatás összege maximum 10.000 Ft, mely összeg Erzsébet utalvány formájában kerül kiosztásra.

(3) A kérem benyújtásának határideje minden évben december 1. napja.

7.4. Települési lakásfenntartási támogatás

24. § (1) A támogatás feltételei és a jogosultsági körülmények megegyeznek a 18. §, 19. § -ban foglaltakkal.

(2) Továbbá, ezen támogatási formát azon személyek esetében szükséges megállapítani, akik előre fizetős mérőórával rendelkeznek, illetve akik 3 hónapot meghaladó szolgáltatási díjhátralékot halmoztak fel.

(3) A támogatás minden esetben a tartozással érintett szolgáltatóhoz kerül átutalásra.

7.5. Települési nyári gyermekétkeztetés

24/A. § (1) A települési önkormányzat természetben települési nyári gyermekétkeztetést állapít meg azon óvodás, illetve 1-12. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vett gyermekek után, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, és akiknek a családjában az egy főre számított havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-át.

(2) A települési nyári gyermekétkeztetés formája napi egyszeri melegíthető készétel (konzerv) biztosítása.

(3) A támogatás keretében az iskolai, illetve óvodai szünet idején munkanapokon biztosítja a települési önkormányzat a (2) bekezdés szerinti támogatást.

7.6. Köztemetés

24/B. § A köztemetés elrendelésével, illetve a költségek megtérítésével kapcsolatos ügyekben a polgármester a Szt. 48. §-ban foglaltak szerint jár el. A köztemetés költségeinek megtérítésére vonatkozó kötelezettség alól különös méltánylást érdemlő esetben sem mentesíti az eltemettetésre köteles személyt.

III. FEJEZET Szociális szolgáltatások

8. Étkeztetés

25. § (1) A szociálisan rászoruló nagykorú személyek részére, az önkormányzat napi egyszeri meleg étkeztetést biztosít, akik azt önmaguk illetve eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.

(2) Az étkeztetés kapcsán szociálisan rászorultnak tekinthetők, akik koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedély betegségük, vagy hajléktalanságuk miatt nem tudják biztosítani maguk, vagy családjuk részére a napi egyszeri meleg étkezést.

(3) A jogosultság megállapítása szempontjából

a. életkora miatt rászoruló személy az, aki 65. életévét betöltötte,

b. egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki mozgásában korlátozott, krónikus, vagy akut betegsége miatt önmaga ellátásáról részben, vagy teljesen nem tud gondoskodni

c. fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni, aki a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. torvény alapján fogyatékossági támogatásban részesül,

d. pszichiátriai betegsége, vagy szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelésre nem szorul, önmaga ellátására részben képes,

e. hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, kivéve azt, akinek bejelentett lakóhelye a hajléktalan szállás.

(4) A (3) bekezdésben foglalt feltételek fennállását az ellátás igénybevételét kérelmező nyilatkozatával, illetve a kérelem „Egészségi állapotra vonatkozó igazolás” részében a háziorvos igazolja. Az igazolásnak ki kell térnie, a megbetegedés, mozgáskorlátozottság fennállásának várható időtartamára. Az étkezésre való jogosultság erre az időtartamra, határozott időre állapítható meg. A jogosultság lejártát megelőzően, az ellátás folyamatos biztosításának jogszabályi feltételeihez igazodó időben az egészségi állapotot felül kell vizsgálni, és amennyiben a jogosultság továbbra is fennáll, az ellátás, a megfelelő orvosi igazolás csatolásával meghosszabbítható.

(5) Az étkeztetés térítési díját az önkormányzat külön rendeletben szabályozza, az intézményi térítési díj, jövedelemarányos csökkentésével.

9. Családsegítés

26. § A feladatellátás FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás útján biztosított.

 • 10. Házi segítségnyújtás

27. § A feladatellátás FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás útján biztosított.

11.Közösségi ellátások

28. § A feladatellátás a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központtal történt szerződés alapján történik.

 • 12. Támogató szolgáltatás

29. § A feladatellátás a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központtal történt szerződés alapján történik.

 • 13. Nappali foglalkoztató ellátás fogyatékosoknak és pszichiátriai betegeknek

30. § A feladatellátás a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központtal történt szerződés alapján történik.

 • 14. Személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi ellátások

Gyermekjóléti szolgálat

31. § A feladatellátás FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás útján biztosított.

 • 15. A szolgáltatások finanszírozása:

31/A. § A települési önkormányzat a III. fejezet 8. és 13. pontja szerinti szolgáltatás önrészét, valamint a gyermekétkeztetés önrészét támogatásként finanszírozza.

IV. FEJEZET Záró rendelkezések

32. § (1) Jelen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Dudar Községi Önkormányzati Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 2/2014. (I.28.) számú önkormányzati rendelete.

1. melléklet

KÉRELEM

Települési támogatás megállapításához

1.) Kérelmező neve /születési név is / ………………………………………………………………….

/Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/

Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: ………………………………………………………

Születési helye:……………………………….. Anyja neve:……………………………………………

Születési idő: ……….év ………………hónap ………… nap

Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma: ........................................................................

2.) Állampolgársága: magyar - bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező - hontalan -menekültként vagy oltalmazottként elismert (a megfelelő rész aláhúzandó)

Státuszt elismerő határozat száma: ____________/20_______

3.) Családi állapota: egyedülálló (hajadon, nőtlen) - házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával

lakik együtt - házastársától külön élő - elvált - özvegy (a megfelelő rész aláhúzandó)

4.) Lakóhely: ……………………………………helység …………………………. utca ……….sz.

………………em………..ajtó

Tartózkodási hely: ……………………………………helység …………………………. utca

……….sz. ………………em………..ajtó

Értesítési cím: ……………………………………helység …………………………. utca

……….sz. ………………em………..ajtó

Kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó)

5.) A kérelem benyújtásának időpontjában a segélyt kérővel közös háztartásban élő közeli

hozzátartozók, a kérelmező családjában lakók adatai:

Sorszám

Név

Szül. hely idő

Anyja neve

Rokoni fok

TAJ szám

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

A segély megállapítását (megfelelő betűjel bekarikázandó. Egyidejűleg csak egy forma jelölhető meg.)

a) átmenetileg nehéz anyagi helyzetre tekintettel a család kiadásainak mérséklésére

b) gyermekre, fiatal felnőttre tekintettel létfenntartási vagy rendkívüli élethelyzetbe kerülése okán

c) elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra

d) letelepedési hozzájárulásra

e) gyermek beiskolázásának költségeihez való hozzájárulásra

f) lakásfenntartás költségeihez való hozzájárulásra

g) gyógyszerköltséghez történő hozzájárulásra

h) fűtéstámogatásra

i) lakás-karbantartás költségeihez történő hozzájárulásra

j) jókarbantartási kötelezettség teljesítésének költségeihez történő hozzájárulás

k) települési születési támogatás

l) települési karácsonyi támogatás

m) települési daganatos betegek ellátását segítő támogatás

n) települési nyári gyermekétkeztetés

o) egyéb, mégpedig:……………………………………………………………………………………

kérem.

A jövedelmek típusai

Kérelmező jövedelme

A kérelmezővel közös háztartásban élő házastárs (élettárs) jövedelme

A kérelmező családjábn élő egyéb rokon jövedelme

Összesen

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz

2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem

3. Rendszeres pénzbeli ellátás (FHT, RSZS, ápolási díj, stb.)

3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem

4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások

5. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (GYES, GYED, GYET, családi pótlék, gyermektartás díj, stb.)

6. Munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás

7. Föld és bérbeadásából származó jövedelem

8. Egyéb (pl.: ösztöndíj)

9. Összes jövedelem

3

Egy főre jutó havi nettó jövedelem……………………………….. (ügyintéző tölti ki). Ft/hó.

(* A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi adatok táblázat 1-9 pontjaiban feltüntetett jövedelmek

valódiságát igazoló iratokat, melyek 30 napnál régebbiek nem lehetnek.)

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága útján - ellenőrizheti.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli.

Dudar, 20___ év_________________hó _____nap

_________________________________ _______________________________

Kérelmező aláírása Kérelmező házastársa/élettársa aláírása

Az egyes ellátások kérelméhez kötelezően csatolandó mellékletek:

6. Pénzbeli települési támogatás

6.1 Rendkívüli települési létfenntartási támogatás:

- jövedelemigazolás

- a rendkívüli élethelyzet, váratlan, a megélhetést veszélyeztető kiadás igazolása.

6.2 Települési temetési támogatás:

- halotti anyakönyvi kivonat másolat

- kérelmező nevére szóló temetési számla

- nyilatkozat arról, hogy nem részesül a hadigondozásról szóló tv. alapján temetési támogatásban

- nyilatkozat a jövedelemről

6.3 Települési letelepedési támogatás:

- lakás/ház adás-vételi szerződés másolat

- vagy lakás/ház használatbavételi engedély, használatbavételi bejelentés másolat

- tulajdoni lapszemle

- nyilatkozat egyéb lakóingatlan tulajdonlásáról

6.4 Települési beiskolázási támogatás:

- jövedelemigazolás

- tanulói jogviszony igazolás

6.4/A.Települési lakás-karbantarási támogatás

- jövedelemigazolás

- lakásban tartózkodás jogcímének igazolása

- munkálatok elvégzését igazoló 30 napnál nem régebbi számla

6.4/B.Települési születési támogatás

- születési anyakönyvi kivonat másolata

- várandósgondozási könyv gondozásokon történő megjelenéseket igazoló oldalainak másolata

- nyilatkozat a szülők közös gyermekeinek számáról

6.4/C.Települési jókarbantarási támogatás

- jövedelemigazolás

- építésfelügyeleti hatóság lakóépület jókarbantartási kötelezési eljárásban hozott kötelezettséget tartalmazó döntése

- árajánlat a kötelezésben foglaltak teljesítésére

6.5 Települési lakásfenntartási támogatás

- jövedelemigazolás

- vagyonnyilatkozat

- lakásfenntartási kiadások igazolása

6.6 Települési daganatos betegek ellátását segítő támogatás

- jövedelemigazolás

- orvosi dokumentáció daganatos betegség fennállásának igazolására

7. Természetbeni települési támogatás:

7.1. Rendkívüli települési létfenntartási támogatás

- jövedelemigazolás

- a rendkívüli élethelyzet, váratlan, a megélhetést veszélyeztető kiadás igazolása

7.2 Települési gyógyszertámogatás

- jövedelemigazolás

- gyógyszerköltség igazolása

7.3 Települési fűtéstámogatás:

- jövedelem igazolás

- vagyonnyilatkozat

7.3/B Települési karácsonyi támogatás

- jövedelem igazolás

7.4 Települési lakásfenntartási támogatás

- jövedelem igazolás

- vagyonnyilatkozat

- lakásfenntartási kiadások igazolása

7.5 Települési nyári gyermekétkeztetés

- jövedelem igazolás

8. Szociális szolgáltatások

1. Étkeztetés:

- jövedelem igazolás

- 2. melléklet szerinti formanyomtatvány”

2. melléklet

VAGYONNYILATKOZAT

A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának, lakásfenntartási támogatás estén a háztartás valamennyi tagjának vagyona

Neve: ........................................................................................................................................

Születési neve: .........................................................................................................................

Anyja neve: ..............................................................................................................................

Születési hely, év, hó, nap: ......................................................................................................

Lakóhely: .................................................................................................................................

Tartózkodási hely: ...................................................................................................................

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:

A. Ingatlanok

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat):

Címe: ……………………. város/község ……………………….. út/utca……… hsz.

Alapterülete: ……………. m2, tulajdoni hányad: ……………………………...

A szerzés ideje: ………………… év, becsült forgalmi érték*:……………… Ft

Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó)

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, ill. tartós használat):

Címe: ……………………. város/község ……………………….. út/utca …….. hsz.

Alapterülete: ……………. m2, tulajdoni hányad: ……………………………...

A szerzés ideje: ………………… év, becsült forgalmi érték*:……………… Ft

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-) tulajdon (vagy állandó használat):

Megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs, stb.): ……………………

Címe: ……………………. város/község ……………………….. út/utca ……… hsz.

Alapterülete: ……………. m2, tulajdoni hányad: ……………………………...

A szerzés ideje: ………………… év, becsült forgalmi érték*:……………… Ft

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat):

Megnevezése: ………………………………………………………………….

Címe: ……………………. város/község ……………………….. út/utca .……. hsz.

Alapterülete: ……………… m2, tulajdoni hányad: ……………………………

A szerzés ideje: ………………… év

Becsült forgalmi érték:*………………………. Ft.

B. Egyéb vagyontárgyak

1. Gépjármű:

a.) személygépkocsi: …………..…….………. típus ……………………… rendszám

a szerzés ideje, valamint a gyártás éve : …………………………………………..

becsült forgalmi érték** ……………………… Ft.

b.) Tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi-vagy egyéb jármű:

.………………….. típus ……………………… rendszám

a szerzés ideje, valamint a gyártás éve : …………………………………………..

becsült forgalmi érték** ………………………. Ft.

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználáshoz, kezeléséhez.

Dátum ………………………………….

………………………………………….

aláírás

Megjegyzés: ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem Magyarország területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.

*Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.

**Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.

3. melléklet 3. melléklet

KÉRELEM

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás - szociális étkeztetés - igénybevételéhez

1. Az ellátást kérelmező adatai:

Név:……………………………………………………………………………………………………….

Születési név:……………………………………………………………………………………………

Anyja neve:……………………………………………………………………………………………….

Születési helye, időpontja:………………………………………………………………………………..

Lakóhelye:………………………………………………………………………………………………..

Tartózkodási helye:……………………………………………………………………………………….

Állampolgársága:…………………………………………………………………………………………

Bevándorolt, letelepedett vagy menekült, hontalan jogállása, szabad mozgás és tartózkodás joga:……..

…………………………………………………………………………………………………………….

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:……………………………………………………………………

Az ellátást kérelmező cselekvőképes: igen nem

Amennyiben nem, úgy

törvényes képviselőjének:

 • a) neve:…………………………………………………………………………………………….
 • b) születési neve:…………………………………………………………………………………..

c.) anyja neve:……………………………………………………………………………………..

d) születési helye, időpontja:………………………………………………………………………

e) lakóhelye:………………………………………………………………………………………

f) tartózkodási helye:………………………………………………………………………………

g) telefonszáma:……………………………………………………………………………………

a tartására kötelezett személy:

a) neve:…………………………………………………………………………………………….

b) születési neve:…………………………………………………………………………………..

c.) anyja neve:……………………………………………………………………………………..

d) születési helye, időpontja:………………………………………………………………………

e) lakóhelye:………………………………………………………………………………………

f) tartózkodási helye:………………………………………………………………………………

g) telefonszáma:……………………………………………………………………………………

Legközelebbi hozzátartozójának:

a) neve:…………………………………………………………………………………………….

b) születési neve:…………………………………………………………………………………..

c.) anyja neve:……………………………………………………………………………………..

d) születési helye, időpontja:………………………………………………………………………

e) lakóhelye:………………………………………………………………………………………

f) tartózkodási helye:………………………………………………………………………………

g) telefonszáma:……………………………………………………………………………………

2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételére vonatkozó adatok:

Szociális étkeztetés igénybevétele: □

Mely időponttól kéri a szolgáltatás biztosítását (hónap, nap): ………………………………………

Az étkeztetés módja:

helyben fogyasztás □

elvitellel □

kiszállítással □

Dátum:…………………………

…………………………………………………..

az ellátást kérelmező (törvényes képviselő) aláírása

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

Az ellátást kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok:

Név: ......................................................................................................................................................................

Születési név: ........................................................................................................................................................

Anyja neve: ...........................................................................................................................................................

Születési hely, idő: ...............................................................................................................................................

Lakóhely: ..............................................................................................................................................................

Tartózkodási hely: ................................................................................................................................................

(itt azt a lakcímet kell megjelölni, ahol a kérelmező életvitelszerűen tartózkodik)

Telefonszám (nem kötelező megadni): ................................................................................................................

Az 1993. évi III. törvény 117/B. §-a szerint a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy vállalja-e (a rovat kitöltése nem minősül tényleges vállalásnak):

igen - ebben az esetben a jövedelemnyilatkozat további részét és a „III. Vagyonnyilatkozat” nyomtatványt nem kell kitölteni,

nem

Az ellátást kérelmező személyre vonatkozó jövedelmi adatok:

A jövedelem típusa


Nettó összege

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, szellemi és más önálló tevékenységből származó

Táppénz, gyermekgondozási támogatások


Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

Egyéb jövedelemÖSSZES JÖVEDELEM

Kiskorú igénybe vevő esetén a családban élőkre vonatkozó (nettó) jövedelmi adatok:

A család létszáma: .…………. fő

Munkaviszony-ból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, szellemi és más önálló tevékenységből származó

Táppénz, gyermek-gondozási támoga- tások

Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

Nyugellá- tás és egyéb nyugdíj- szerű rendszeres szociális ellátások

Egyéb jöve- delem

Az ellátást igénybe vevő kiskorú

A közeli hozzátartozók neve,
születési ideje

Rokoni kapcsolat

1)

2)

3)

4)

5)

ÖSSZESEN:

(szükség esetén a táblázat sorai bővíthetők)

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. A térítési díj megállapításához szükséges jövedelmet igazoló bizonylatokat egyidejűleg csatoltam. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak az eljárás során történő felhasználásához.

Dátum: ................................................

................................................................
Az ellátást igénybe vevő
(törvényes képviselő) aláírása


NYILATKOZAT ALAPSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRŐL

Alulírott ……………………………………. (ellátást kérelmező vagy törvényes képviselője) nyilatkozom , hogy a Kérelem benyújtásának időpontjában más szociális alapszolgáltatást

igénybe veszek / nem veszek igénybe. (megfelelő aláhúzandó)

Az alábbi szociális alapszolgáltatásokat veszem igénybe (csak a fentiekben bejelölt „igénybe veszek” válasz esetén kitöltendő):

Szolgáltatás típusa

Szolgáltató neve / címe

Igénybevétel kezdete

szociális étkeztetés

házi segítségnyújtás

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

közösségi ellátások,

támogató szolgáltatás

nappali ellátás

Felhívom a figyelmét arra, hogy amennyiben népkonyha, családsegítés, utcai szociális munka, nappali melegedő, falu és tanyagondnoki szolgáltatást, valamint szenvedélybetegek részére nyújtott alacsony küszöbű szolgáltatást vesz igénybe, arról nem kell nyilatkoznia.

Kelt: ………………………………….

……………………………………………..

Ellátást kérelmező / törvényes képviselő

(a háziorvos, kezelőorvos tölti ki)

(a háziorvos, kezelőorvos tölti ki)

Név (születési név): .........................................................................................................................

Születési hely, idő: ...........................................................................................................................

Lakóhely: ........................................................................................................................................

Társadalombiztosítási Azonosító Jel: ................................................................................................

1. Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás és nappali ellátás (idős, fogyatékos, demens személyek részére) igénybevétele esetén
(házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében az 1.1. pontot nem kell kitölteni):

1.1. önellátásra vonatkozó megállapítások:

önellátásra képes □

részben képes □

segítséggel képes □

1.2. szenved-e krónikus betegségben:

1.3. fogyatékosság típusa (hallássérült, látássérült, mozgássérült, értelmi sérült) és mértéke:

1.4. rendszeres orvosi ellenőrzés szükséges-e:

1.5. gyógyszerek adagolásának ellenőrzése szükséges-e: □

1.6. szenvedett-e fertőző betegségben 6 hónapon belül: □

1.7. egyéb megjegyzések:

2. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevételére vonatkozóan igazolom, hogy egészségi állapota alapján a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása

indokolt

nem indokolt

3. Átmeneti elhelyezés (az éjjeli menedékhely kivételével), ápolást-gondozást nyújtó, rehabilitációs intézmények, lakóotthon esetén

3.1. esettörténet (előzmények az egészségi állapotra vonatkozóan):

3.2. teljes diagnózis (részletes felsorolással, BNO kóddal):

3.3. prognózis (várható állapotváltozás):

3.4. ápolási-gondozási igények:

3.5. speciális diétára szorul-e:

3.6. szenvedélybetegségben szenved-e:

3.7. pszichiátriai megbetegedésben szenved-e:

3.8. fogyatékosságban szenved-e (típusa, mértéke):

3.9. idősotthoni ellátás esetén demenciában szenved-e:

3.10. gyógyszerszedés gyakorisága, várható időtartama (pl. végleges, időleges stb.), valamint az igénybevétel időpontjában szedett gyógyszerek köre:

4. A háziorvos (kezelőorvos) egyéb megjegyzései:Dátum:

Orvos aláírása:

P. H.

(szükség esetén külön melléklet csatolható az igazoláshoz)