Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2020 (IX.28.) önkormányzati rendelete

a Dunaföldvár Város Önkormányzatának jelképeiről, kitüntetéseiről, elismerő címeiről, és a településnév használatáról

Hatályos: 2020. 10. 01

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és i) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 1 42. § 3. pontjában és Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 22. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2019 (XII.20.) önkormányzati rendel 27.§ (6) bekezdésben meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi-, Közrendvédelmi és Jogi Bizottság; Oktatási-, Kulturális-,Egészségügyi-, Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §   Az önkormányzat jelképei:

a) a címer,

b) a zászló és

c) a pecsét,

amelyek leírását, és használatának szabályait a 4.§ - 13. § tartalmazza.

2. § (1) Dunaföldvár Város Önkormányzata által alapított címek, kitüntetések:

a) „Dunaföldvár Város Díszpolgára”cím,

b) „Dunaföldvárért” Emlékérem kitüntetés,

c) „Dunaföldvár Gyermekeiért” kitüntetés,

d) az „Év köztisztviselője” cím,

e) a „ Dunaföldvár Sportjáért” kitüntetés,

f) „Címzetes főorvosi” cím és

g) „Dunaföldvár Város Bora” cím és

h) az ”Év  szociális munkása”  cím

amelyek adományozásának részletes szabályait a rendelet 14. § - 21. §-a tartalmazza.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott címekre, kitüntetésekre írásban indokoltan a 4. §-ban foglalt határidőben javaslatot tehetnek a dunaföldvári lakcímmel rendelkező lakosság köréből bárki, a dunaföldvári székhelyű civil szervezetek, a polgármester, alpolgármester és a képviselők. A polgármester és az alpolgármester a döntés tárgyalása során az Oktatási-, Kulturális-, Egészségügyi-, Szociális-, Ifjúsági és Sport bizottsági és a testületi ülésen szóban is tehetnek javaslatot.

(3) A kitüntetésre, címre jelölt hozzájáruló nyilatkozatát be kell szerezni, és a javaslathoz kell csatolni.

3. §   A „Dunaföldvár” településnév használatára vonatkozó rendelkezéseket a rendelet 22. §-a tartalmazza.

4. §  (1) A díszpolgári címet és a kitüntetéseket – a 2. § d) , g) , és h) pontjában foglalt címek kivételével -  az Szmsz szerinti ünnepi képviselő-testületi ülésen ünnepélyes keretek között a Polgármester adja át.

(2) A 2. § g) pontjában meghatározott cím vonatkozásában az átadásra a városi majálison kerül sor.

(3) A 2. § h) pontjában meghatározott cím vonatkozásában az átadásra a döntést követő testületi ülésen kerül sor.

(4) A 2. § a)-c), e) és h) pontjában meghatározott kitüntetések és címek vonatkozásában érkezett javaslatok véleményezésére a Képviselő-testület az Oktatási-, Kulturális-, Egészségügyi-, Szociális-, Ifjúsági és Sport Bizottságot (továbbiakban: Bizottság), a 2. § g) pontjában meghatározott cím vonatkozásában a Dunaföldvári Kertbarátok Városvédő Egyesületet jelöli ki.

(5) A 2. § a)-c), és e) pontjában meghatározott kitüntetések és címek vonatkozásában a tárgyévet megelőző év szeptember 30-ig közzétett pályázati kiírásban szereplő és tárgyévet megelőző év december 20. határidőre beérkezett ajánlásokat a tárgyévi első bizottsági ülésén véleményezi a Bizottság. A Bizottság a javaslatát a közvéleményt is figyelembe véve alakítja ki. Egyetértés hiányában rangsor szerint, alternatív javaslatot terjeszt a Képviselő-testület elé.

(6) A 2. § h) pontjában meghatározott cím vonatkozásában a tárgyév június 30-ig közzétett pályázati kiírásban szereplő és a tárgyév augusztus 31. határidőre beérkezett ajánlásokat véleményezi a Bizottság. A Bizottság a javaslatát a közvéleményt is figyelembe véve alakítja ki. Egyetértés hiányában rangsor szerint, alternatív javaslatot terjeszt a Képviselő-testület elé.

(7) A Képviselő-testület a bizottsági ülést követő ülésén minősített többségű határozattal dönt a javaslatokról. Arra érdemes jelölt hiányában a Testület dönthet úgy is, hogy nem ítéli oda a kitüntetést, címet.

(8) Az elismerésre érdemes személy elhalálozása esetén posztumusz kitüntetés is adományozható, amelynek átvételére a legközelebbi hozzátartozó jogosult.

(9) Az elismerés visszavonható, ha az elismerésben részesített személy arra érdemtelenné válik.

(10) Érdemtelen az elismerésre különösen az, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltott.

(11) A visszavonás módjára az elismerések adományozásának rendjére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.  

(12) Az elismerésben részesített személyekről és szervezetekről a jegyző elektronikusan nyilvántartást vezet.

(13) A kitüntetések, címek költségeinek fedezetét az Önkormányzat tárgyévi költségvetésében a Képviselő-testület biztosítja.

2. Az Önkormányzat címere


5. §  Az Önkormányzat címere: a címerpajzs kék színű, központi motívuma egy kéttornyú, középkori erődtemplom, a torony süvegei barokk jellegűek. A torony erődítményén egyetlen kereszt látható középen. A torony vörös, az erődtemplom ezüstszínű. A címerpajzs baloldalán lemetszett szőlőfürt, melynek szárából érett tölgy – makk ágazik el, mindkettő aranyszínű. A címerpajzs jobb oldalán földből kinövő aranyszínű búzakalász található. Az erődítmény kapuja előtt magyar vitéz áll, kivont szablyával. A címerpajzs alján zöld mezőben az ezüstszínű kanyargó Duna-folyam látható. Ebben a zöld mezőben mintegy a Duna partján áll a Vitéz. A címerleírás a színes támpéldánnyal együtt érvényes.

6. § (1) Az Önkormányzat címerét, mint díszítő és utaló jelképet használni lehet

a) az Önkormányzat körpecsétjén, amely lehet pecsétnyomó, illetőleg gumibélyegző. A pecsétnyomó legalább 40 mm, gumibélyegző legalább 35 mm átmérőjű a megfelelő körirattal ellátva,

b) az Önkormányzat zászlaján,

c) az Önkormányzat szerveinek készített levélpapírok fejlécén, illetve borítékján.

d) az Önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető és emlékérmeken,

e) a Városháza épületének homlokzatán és a bejáratnál, a dísztermében, tanácskozótermében és más protokolláris célt szolgáló helyiségeiben,

f) az Önkormányzat intézményei bejáratánál és az intézményvezetők irodáiban,

g) az Önkormányzat és szervei által megjelentetett, a település életével foglalkozó kiadványokon, meghívókon, emléktárgyakon, és

h) a városba vezető utak mellett a közigazgatási határnál levő táblán.

(2) Az Önkormányzat címerével ellátott körpecsét

a) az önkormányzat, és más belföldi és külföldi önkormányzatok közötti kapcsolatokban protokolláris célból,

b)az önkormányzat belső működésével és szervezeti felépítésével kapcsolatos rendelkezéseken,

c) a testület által adományozott okleveleken,

d) az önkormányzat nemzetközi kapcsolatait tükröző és rögzítő dokumentumokon, és

e) kitüntető oklevelek hitelesítésekor

használható.

(3) A (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően a pecsét csak akkor használható, ha a Magyarország címerével ellátott bélyegző használatát jogszabály nem teszi kötelezővé.

(4) Az Önkormányzat címere politikai tevékenység során nem használható.

7. § (1) A 6. § (1) bekezdésének g) pontjában meghatározottakon kívül más természetes és jogi személy számára az általa készített kiadványokon, vagy jellegzetes termékeken az Önkormányzat címerének használatát – kérelemre – a jegyző javaslata alapján a polgármester engedélyezheti. Az általános tételű eljárási illetéket a kérelem benyújtásakor a kérelmen le kell róni.

(2) Kereskedelmi, vagy reklám célú felhasználás esetén a címer használatáért díjat kell fizetni. A díj mértékét a jegyző javaslata alapján mérlegelési jogkörében a polgármester állapítja meg a (3) és (4) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével.

(3) A díj megállapítása történhet

a) eseti összegben,

b) évi átalány formájában, vagy

c) az elért árbevétel arányában.

(4) A (3) bekezdésben szereplő eseti és átalány összeg természetes személyeknél és jogi személyeknél 1.000-100.000,- Ft-ig terjedhet. Az árbevétel után megállapítható díj mértéke az éves árbevétel 0,1 %-a, de legkevesebb 1.000.- Ft.

(5) A (2)-(4) bekezdés szerinti díjmegállapítás mérlegelési szempontjai:

a) a felhasználási cél,

b) közérdekből, vagy magánérdekből történik a felhasználás,

c) a város jó hírét erősíti-e a felhasználás,

d) kivitelezés, megjelenés módja, formája méltó-e.

8. § (1) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező megnevezését címét,

b) a címerhasználat célját,

c) az előállítani kívánt mennyiséget,

d) a címer előállításának anyagát,

e) terjesztés, illetve forgalomba hozatal esetén annak módját,

f) a használat időtartamát,

g) a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát,

h) a felhasználásért felelős személy megnevezését.

(2) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:

a) az engedélyes megnevezését és címét,

b) az előállítás anyagát,

c) az engedélyezett felhasználás célját,

d) az előállításra engedélyezett mennyiséget,

e) a felhasználás idejét, illetőleg az engedély érvényességének időtartamát,

f) a terjesztés, a forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket,

g) a címer felhasználásért felelős személy megnevezését,

h) amennyiben a címer használatáért díjat kell fizetni, a díj összegét.

(3) A kiadott engedélyekről a Hivatal elektronikus nyilvántartást vezet.

(4) Engedélyben foglaltaktól eltérő címerhasználat esetén a kiadott engedélyt a polgármester visszavonhatja, és eltilthatja a címert jogosulatlanul, vagy engedély nélkül használót a további használattól.

9. § (1) Az Önkormányzat címerének kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy az ne sértse a hiteles ábrázolást.

(2) Amennyiben nincs lehetőség az önkormányzat címerének eredeti színben való ábrázolására, akkor az csak a hordozó tárgy anyagának (fém, fa, bőr, kerámia stb.) színében, de a heraldika általános szabályainak és színjelzéseinek megtartásával történhet.

3. A zászló leírása és használata


10. § (1) A zászlólap – arányában a zászlórúd felöl nézve 1:2 arányú téglalap – középen vágással egy felső kék és egy alsó fehér mezőre osztott, rajta az első harmad vonalában, mint tengelyen foglal helyet az Önkormányzat címere, amelyet a város nevét feltüntető felirat boltoz a kék mezőben arany hímzéssel. A zászlólap vége arannyal rojtozott.

(2) Az Önkormányzat zászlaja esetében az arányt meghatározó téglalap rövidebb oldala egy méter.

11. § (1) A zászló lobogó formájában is használható. A zászló (a lobogó) vagy annak méretarányos változatai használhatók:

a) hivatalos állami ünnepek alkalmával Magyarország zászlajával együtt,

b) a város életében jelentős események, ünnepségek és rendezvények alkalmából más hivatalos zászlóval együtt,

c) a képviselő-testület ülései alkalmával önállóan az ülés helyszínén,

d) nemzeti, illetőleg megyei gyászesemény alkalmával a fekete zászlóval együtt félárbócra eresztve,

e) minden a várossal összefüggő, vagy az önkormányzat részvételével rendezett eseményen.

(2) A zászló előállításának engedélyezésére a címerre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(3) A Magyarország címerét és Dunaföldvár Város címerét, illetőleg zászlaját, valamint a milleniumi zászlót a Képviselő-testület üléstermében az alkalomhoz illően el kell helyezni.

12. § (1) A nemzeti ünnepeken Dunaföldvár város alábbi közterületein kell a villanyoszlopokon a város zászlaját és Magyarország lobogóját elhelyezni a jogszabályokban meghatározottakon felül

  • Béke tértől a Paksi u. 22., illetve 27.házszámig,
  • a Béke téren,
  • a Kossuth Lajos utca 1. házszámtól a Kossuth Lajos utca 17. házszámig és
  • a Gábor Pál utcában.

(2) Dunaföldvár Város Polgármesteri Hivatala, illetve a Rákóczi 2. szám alatti épület előtti közterületen létesített árbocokon állandó jelleggel fel kell vonni Magyarország lobogóját, a város zászlaját, és az Európai Unió zászlaját, és azokat az elhasználódás függvényében rendszeresen cserélni kell.

(3) Dunaföldvár város testvérvárosainak zászlaját, azok rendelkezésre állásának hiányában a testvérvárosok államainak zászlaját a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal, illetve a Rákóczi utca 2. szám alatti épület előtti közterületen létesített árbocokon testvérvárosi delegáció Dunaföldváron tartózkodása esetén időszakosan kell felvonni.

4. Pecsét


13. § (1) Az Önkormányzat címerével ellátott körpecsét tartalmazza a Dunaföldvár Város Önkormányzata elnevezést és a város 5. § szerint leírt címerét, amely

a) az önkormányzat, és más belföldi és külföldi önkormányzatok közötti kapcsolatokban protokolláris célból,

b) szerződések, megállapodások hitelesítésekor,

c) az önkormányzat belső működésével és szervezeti felépítésével kapcsolatos rendelkezéseken,

d) a testület által adományozott okleveleken,

e) az önkormányzat nemzetközi kapcsolatait tükröző és rögzítő dokumentumokon, és

f) kitüntető oklevelek hitelesítésekor

használható.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően a pecsét csak akkor használható, ha a Magyarország címerével ellátott bélyegző használatát jogszabály nem teszi kötelezővé.

(3) Az Önkormányzat címerével ellátott körpecsét politikai tevékenység során nem használható.

5. Díszpolgári cím


14. § (1) A díszpolgári cím annak a személynek adományozható, aki:

a) kiemelkedően jelentős munkájával vagy életművével városon belül, országosan vagy nemzetközi viszonylatban elismerést szerzett , vagy

b) tevékenységével a város jó hírnevét öregbíti, vagy

c) példamutató emberi magatartása miatt köztiszteletben áll.

(2) A díszpolgári címmel külön erre a célra készített

a) egyedi szövegezésű díszes oklevél,

b) emlékplakett,

c) Dunaföldvár város címerével ellátott gravírozott legfeljebb 10 gramm súlyú, és 14 karátos aranyból készült pecsétgyűrű, és

d) a cím adományozásáról szóló  - Képviselő-testületi döntést tartalmazó - irat jár.

(3) Évente legfeljebb egy díszpolgári cím és egy posztumusz díszpolgári cím adományozható.

(4) Posztumusz díszpolgári címmel erre a célra készített szövegezésű díszes oklevél jár.

(5) A város díszpolgárának halála esetén a közeli hozzátartozó kérelmére a temetési költségek egészét, vagy egy részét az Önkormányzat átvállalhatja a Képviselő-testület külön határozata alapján.

(6) A Képviselő-testület tiszteletbeli díszpolgári címet adományozhat az államéletben jelentős szerepet betöltő tisztségviselőknek.

(7) A tiszteletbeli díszpolgári címmel

a) erre a célra készített egyedi szövegezésű díszes oklevél, és

b) legfeljebb bruttó 60.000.- Ft értékű ajándék jár.

6. „Dunaföldvárért” Emlékérem


15. § (1) A „Dunaföldvárért Emlékérem” kitüntetés azoknak a személyeknek, személyek csoportjának, egyesületeknek, civil szervezeteknek, gazdasági szervezeteknek adományozható, akik, ill. amelyek tevékenysége a város fejlesztésében, a szociális, kulturális és gazdasági fejlődésében a város értékeit növelő, kiemelkedő jelentőségűnek bizonyult.

(2) Évente legfeljebb egy kitüntetés és legfeljebb egy posztumusz kitüntetés adományozható.

(3) A kitüntetett részére:

a) „Dunaföldvárért Emlékérem” feliratú emlékérem,

b) legfeljebb bruttó 60.000.- Ft értékű ajándék és

d) az adományozást tanúsító - Képviselő-testületi döntést tartalmazó - irat jár.

(4) A posztumusz kitüntetéssel erre a célra készített díszoklevél jár.

7.Dunaföldvár Gyermekeiért” kitüntetés


16. §  (1) A „Dunaföldvár Gyermekeiért” kitüntetés annak a személynek adományozható, aki

a) a városban legalább 10 éve kiemelkedő eredményt ért el a nevelő-oktató munkában, a sport, az egészségügy, vagy a kultúra területén, vagy

b) magas fokú pedagógiai, és szakmai felkészültsége alapján élen jár az újszerű, hatékonymódszerek kidolgozásában, és alkalmazásában, vagy

c) kiemelt feladatának tekinti és tekintette a tehetséggondozást, a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatását, vagy

d)  tekintélyt, és megbecsülést szerzett a munkája során a gyermekek és szülők körében.

(2) Évente legfeljebb egy kitüntetés adományozható.

(3) A kitüntetett részére:

a) „Dunaföldvár Gyermekeiért” feliratú emlékérem,

b) legfeljebb bruttó 60.000.- Ft értékű ajándék, és

c) az adományozást tanúsító - Képviselő-testületi döntést tartalmazó - irat jár.

8. „Dunaföldvár Sportjáért” kitüntetés


17. § (1)  A „Dunaföldvár Sportjáért” kitüntetés azoknak a személyeknek, személyek csoportjának, egyesületeknek, civil szervezeteknek adományozható, akik sportolóként, edzőként, sportvezetőként, vagy szervezetként olyan megyei, országos, vagy nemzetközi szintű sikereket értek el, amely Dunaföldvár város sportéletében kiemelkedő jelentőségűnek bizonyult.

(2) Évente legfeljebb egy kitüntetés adományozható.

(3) A kitüntetett részére:

a) „Dunaföldvár Sportjáért” feliratú emlékérem,

b) legfeljebb bruttó 60.000.- Ft értékű ajándék, és

c) az adományozást tanúsító - Képviselő-testületi döntést tartalmazó - irat jár.

9. „Év köztisztviselője” cím


18. § (1) A Képviselő-testület közszolgálati feladat kiemelkedő teljesítésének, illetve feladatainak hosszabb időn át történő eredményes végzésének elismeréseként a köztisztviselői kar részére Dunaföldvár Város „Év köztisztviselője” címet (továbbiakban: Cím) alapít.

(2) A Cím odaítélésének feltétele:

a) a köztisztviselő kiválóan alkalmas minősítéssel rendelkezzen és

b) a munkáltató és a köztisztviselői kar együttes javaslata a (3) bekezdés szerint.

(3) A köztisztviselők titkos szavazással javaslatot tesznek, és ezen szavazás eredményét figyelembe véve  a polgármester és a jegyző együtt dönt a cím odaítéléséről.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott Címmel évente egy fő köztisztviselő tüntethető ki.

(5) A Cím adományozása emléklap, és az Önkormányzat költségvetési rendeletében megállapított illetményalap 200 %-ának megfelelő mértékű jutalom juttatásával jár együtt.

(6) A kitüntetés átadására a köztisztviselői napot megelőző képviselő-testületi ülésen kerül sor.

10. „Címzetes főorvosi” cím


19. § (1) A Képviselő-testület azon Dunaföldváron jelenleg és a múltban praxist működtető háziorvos/fogorvos részére, aki 20 éven keresztül folyamatosan körzeti orvosi, háziorvosi, körzeti gyermekorvosi, illetve házi gyermekorvosi feladatokat látott el, valamint azon alapellátást végző fogorvos részére, aki 20 éven keresztül folyamatosan fogorvosi alapellátási feladatokat látott el - címzetes főorvosi címet adományoz.

 (2) A Címzetes főorvosi címmel külön erre az alkalomra készített egyedi díszoklevél és legfeljebb bruttó 60.000.- Ft értékű ajándék jár.

11. „Dunaföldvár Város Bora”


20. § (1) A Képviselő-testület annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék elé példaként állítsa a szőlő-és borkultúra régebbi és mai művelőinek ténykedését, kiemelten támogassa az éves városi borversenyeket önkormányzati elismerésként „Dunaföldvár Város Bora” címet (továbbiakban: cím) alapít.

(2) Az (1) bekezdésben alapított cím évente egy alkalommal az alábbi négy kategóriában ítélhető oda az arra érdemes bortermelőnek:

  a) Dunaföldvár Város Fehér Bora

  b) Dunaföldvár Város Vörös Bora

  c) Dunaföldvár Város Rose Bora és

  d) Dunaföldvár Város Othello Bora.

(3) A Dunaföldvári Kertbarátok Városvédő Egyesület által szervezett borverseny résztvevői közül azok vehetnek részt az (1) bekezdés szerinti címért induló versenyben

a) azok  a borosgazdák, akik dunaföldvári termőhellyel rendelkeznek, vagy Dunaföldvár legfeljebb 25 km-es körzetéből vásárolt szőlőből állítanak elő bort Dunaföldváron és erről nyilatkozatot tesznek,

b) akinek a borát a borverseny zsűrije a legmagasabb pontszámmal értékelte,

c) akinek írásos nyilatkozata szerint a borversenyre benevezett fajtájú borból legalább 100 liter mennyiségű bor áll rendelkezésre a verseny időpontjában a saját fogyasztásra szánt és az egyéb értékesítésre tartalékolt mennyiségen felül és

d) aki megfelel a tárgyévben érvényes jövedéki és számviteli szabályoknak.

(4) A Borverseny zsűrije általi szakvélemény alapján a Dunaföldvári Kertbarátok Városvédő Egyesület ítéli oda a „Város Bora” címet a pályázati feltételeknek mindenben megfelelő és a címre érdemes fehér, vörös, othello és rose borokból.

(5) A díjat évente kategóriánként csak 1-1-1-1 személy kaphatja meg, akinek a nevét és a címmel kitüntetet bor fajtáját a helyi újságban, a helyi tv-ben, és a városi honlapon közzé kell tenni.

 (6) Az önkormányzat a címet elnyert fehér, vörös, othello és rose borokból évente legalább 50-50-50-50 palack bort biztosít az Önkormányzat részére –reprezentációs célú felhasználás végett -  a versenyeredmény kihirdetését követő  2 hónapon belül. A palackon fel kell tüntetni a kitüntető címen túl a termelő nevét, a bor fajtáját, évjáratát és termőhelyét is.

(7) A cím mindenkori nyertese részére bruttó 60.000 forint jár, és a nyertes reklámozás során hivatkozhat az elnyert címre, de a „Dunaföldvár Város Bora” feliratú palack címkék készítésének jogát az önkormányzat fenntartja saját magának.

12. Az „Év szociális munkása” cím


21. § (1) A Képviselő-testület annak érdekében, hogy elismerje azoknak a szakembereknek a munkáját, akik az év minden napján segítik, gondozzák segítségre szoruló honfitársainkat a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások területén Dunaföldváron - önkormányzati vagy megyei fenntartású intézményekben, illetve a civil vagy egyházi feladatellátás keretei között - önkormányzati elismerésként „Az év szociális munkása” címet (továbbiakban: cím) alapít.

(2) Az (1) bekezdésben alapított cím évente egy személynek egy alkalommal ítélhető oda az arra érdemes szociális, gyermekvédelmi, vagy gyermekjóléti szolgáltatás területén dolgozó szakembernek.

(3) A kitüntetett részére a címadományozásról szóló elismerő oklevél - amelyet a polgármester és a jegyző ír alá – és bruttó 100.000.- Ft jár.

13. „Dunaföldvár” településnév használata


22. § (1) A természetes és jogi személyek, és a jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, tudományos, irodalmi, művészi és egyéb közszereplést végzők részére elnevezésük, tevékenységük gyakorlása, működésük folytatása során a „Dunaföldvár”, „Dunaföldvár Város” megjelölés, illetve név (továbbiakban: településnév), valamint ezek bármely toldalékos formájának használatát a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester engedélyezi.

(2) A településnév felvételét és használatát csak azok kérhetik, akiknek lakcíme/székhelye Dunaföldvár város közigazgatási területén van.

(3) A településnév felvétele és használata iránti kérelmet az általános tételű eljárási illeték lerovásával írásban lehet benyújtani a polgármesterhez, aki határozattal dönt a kérelemről.

(4) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező megnevezését, székhelyét,

b) a kérelmező tevékenységi körét,

c) a használat célját és módját, és 

d) a használat időtartamát.

(5) Amennyiben dísztárgy, embléma, kiadvány vagy termék megjelölését szolgálja a településnév, úgy annak tervét a kérelemhez csatolni kell.

(6) A településnév felvételére és használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:

a) a jogosult megnevezését és székhelyét,

b) az engedélyezett felvétel vagy használat céljának meghatározását,

c) az engedély érvényességének időtartamát, és

d) a felvétel és használat módjával kapcsolatos esetleges egyéb kikötéseket és előírásokat.

(7) A kiadott engedély érvényessége szólhat:

a) kérelmező működési idejének időtartamára,

b) tevékenység folytatásának időtartamára,

c) meghatározott időpontig történő felhasználásra,

d) egy alkalomra, vagy

e) határozatlan időre

(8) A településnév engedélyezett használatának ellenőrzéséről a jegyző gondoskodik.

(9) Az engedély kiadása megtagadható, ha a használat vagy annak módja és körülményei Dunaföldvár Város Önkormányzat és a város lakossága jogait, jogos érdekeit sértené, vagy veszélyeztetné, vagy ha ugyanazon vagy hasonló tevékenység gyakorlásához már van kiadott engedély, vagy az engedélyezni kívánt nevet már valaki jogszerűen használja.

(10) A kiadott engedélyt vissza kell vonni, ha a használat vagy annak célja, módja és körülményei Dunaföldvár Város Önkormányzata és a város lakossága jogait, jogos érdekeit sérti, vagy veszélyezteti, vagy ha a felhasználó az engedélyben meghatározott feltételeket, előírásokat megsérti.

(11) A kiadott engedélyekről a Hivatal nyilvántartást vezet.

14. Záró rendelkezések


23. § (1) Ez a rendelet 2020. október 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Dunaföldvár Város Önkormányzatának jelképeiről, kitüntetéseiről, elismerő címeiről, és a településnév használatáról szóló 7/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet.
Dunaföldvár, 2020. szeptember 22.

                 Horváth Zsolt                                    dr.  Boldoczki Krisztina

     polgármester                                                 jegyző
Záradék:


A rendelet a mai napon kihirdetésre került.Dunaföldvár, 2020. szeptember 28.

                                                                       dr. Boldoczki Krisztina

                                                                                 jegyző

Mellékletek