Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2017. (IV.3.) önkormányzati rendelete

a Partnerség rendjének szabályairól

Hatályos: 2017. 04. 03

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 29. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) A partnerség rendje az önkormányzati településfejlesztési és településrendezési, településképi döntések meghozatalának egyeztetését foglalja keretekbe.

(2)  A rendelet területi hatálya Dunaföldvár Város közigazgatási területére terjed ki.

(3) Partnernek tekintendő:

a)      Dunaföldvár Város lakossága;

b)      Dunaföldvár településen székhellyel, telephellyel rendelkező érdekelt gazdálkodó szervezetek;

c)      Dunaföldvár Város területén működő civil szervezetek;

d)      helyben működő egyházi felekezetek.

(4) Az előzetesen meghirdetett egyeztetésre bejelentkezett személyek és szervezetek esetében a polgármester a települési főépítész (a továbbiakban: Főépítész) bevonásával dönti el az a)-d) pontban felsoroltak közül a résztvevők körét.

2.§ (1) Az Önkormányzat a partnerek tájékoztatásának elősegítésére a honlapján www.dunafoldvar.hu (továbbiakban: városi honlap) külön tárhelyet biztosít a partnerségi egyeztetés tárgyát képező és az egyeztetés során keletkező dokumentációk megjeleníthetősége érdekében.

(2)   A tájékoztatás eszközei:

a) közterületen elhelyezett hirdetőfelület,

b) lakossági fórum,

c) helyi lap,

d) és városi honlap.

(3) A tájékoztatás módja: a polgármester a koncepció, a településrendezési eszköz, kézikönyv és településképi rendelet elkészült anyagának tervezetét az önkormányzati honlapra feltölti pdf formátumban, illetve ennek a linkjét és a nyomtatott dokumentáció megtekinthetőségének helyét a helyi lapban és a hirdetőfelületen közzé teszi. A feltöltésnek és a közlésnek legalább a lakossági fórum időpontja előtt 8 nappal meg kell történnie.

(4) Véleményezésre adott idő: a közléstől számított 15 nap, de legalább a lakossági fórumtól számított 8 nap, melynek pontos dátumát szintén közzé kell tenni.

(5) A településfejlesztési/településrendezési dokumentumtól és az egyeztetési eljárás módjától függően az 1. mellékletben meghatározott eljárási rendet kell alkalmazni.

(6) A közzétett tájékoztató alapján a partnerek a tájékoztatóban meghatározott határidőig írásos észrevételeket tehetnek az alábbi módokon:

a) Az írásos észrevétel Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal címére (7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2.) történő megküldésével,

b) Elektronikus levélben történő megküldéssel a titkarsag@dunafoldvar.hu e-mail címre.

3.§ (1) A beérkezett észrevételeket, véleményeket a Főépítész összegzi. A véleményekről készített összegzést ügyiratban kell megőrizni. Az elektronikusan érkező véleményeket kinyomtatva, az eljárás végéig papír alapon kell tárolni.

(2) A beérkezett észrevételeket a polgármester a véleményezési anyag szerzőjével egyeztetve írásban értékeli és ismerteti a képviselő-testülettel.

(3) A beérkezett vélemények elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a képviselő-testület dönt.

(4) A vélemény el nem fogadása esetén a döntést indokolni kell.

4.§ (1) A beérkezett véleményeket, észrevételeket, az arra adott írásos értékelést, illetve a képviselő-testület döntését közzé kell tenni:

a) az önkormányzat hirdetőfelületén,

b) honlapján és

c) helyi lapban.

(2) A közzététellel a partnerségi egyeztetést lezárultnak kell tekinteni.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A partnerségi egyeztetési szabályok a rendelet hatálybalépésétől visszavonásig érvényesek.


Dunaföldvár, 2017. március 28.                                              Horváth Zsolt                               Bárdos Lászlóné dr.

                                 polgármester                                címzetes főjegyző
Záradék:


A rendelet a mai napon kihirdetésre került.


Dunaföldvár, 2017.április 03.

                                                                                 Bárdos Lászlóné dr.

                                                                                  címzetes főjegyző

Mellékletek