Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2017. (III.28.) önkormányzati rendelete

Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017. (III. 28.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételéről és a közterületek tisztán tartásáról szóló 1/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 03. 29 - 2017. 03. 30Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2017. (III. 28.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételéről és

a közterületek tisztán tartásáról szóló

1/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról
Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 88. § (4) bekezdésében

kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:
1. §    Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételéről és a közterületek tisztán tartásáról szóló 1/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kr.) 3.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (5) A község közigazgatási területén a 2.§ (1) bekezdésében meghatározott helyi közszolgáltatást a Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (9400 Sopron, Harkai domb 0466/31. hrsz.) 2017. január 1. napjától 2017. december 31. napjáig látja el az e rendeletben foglaltak szerint.”


2. §     Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Mező Gáborné

polgármester

Dr. Varga Krisztina

jegyző
Kihirdetési záradék:

A rendelet 2017. március 28. napján kihirdetésre került.

Dr. Varga Krisztina

jegyző