Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelete

a magánszemély kommunális adójáról

Hatályos: 2015. 04. 01

Dunaföldvár Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) és h) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 13. pontjában, és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény  l.§ (1) bekezdésében, a 4.§ a) pontjában, és az 5.§ b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §    (1) Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magánszemély

              kommunális adóját vezeti be Dunaföldvár közigazgatási területén, a helyi

              adókról szóló 1990. évi C. törvényben (továbbiakban: Htv.) szabályozott személyi és  

              tárgyi  hatályra kiterjedően.

      

          (2) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésben a magasabb szintű anyagi és

              eljárási jogszabályokban foglaltak az irányadóak.

2. §  Az adó mértéke:  11.000.-Ft/adótárgy.

3. §   (1) A Képviselő-testület a (2)-(3) bekezdésben foglaltak szerint adókedvezményt nyújt.

        

         (2) 50 % kedvezményre jogosult:

               a) a 70 év feletti magánszemély 1 ingatlana után,

               b) a garázs, műhely, présház, gazdasági épület, 

               c) * 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelettel hatályát vesztette.

               d) a belterületi telek.

      

         (3) 100 % kedvezményre jogosult:

               a) a lakóházzal azonos hrsz-on levő nem lakás céljára szolgáló építmény,

               b) az aktívan (legalább 2 éve) – a 2008.évi XXXIII. törvény 5.§ (2) bekezdése

                   szerinti – szaktevékenységet végző önkéntes tűzoltó 1 ingatlana,

                  (Az elöljáró tárgyév január 31-ig juttatja el a jogosultak névsorát az

                  önkormányzati adóhatósághoz- a határidő jogvesztő.)

              d) a külterületen lévő, az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett telek,

              e) a külterületen lévő 20  m2-nél kisebb alapterületű építmény,

              f) a telek, amelyen adóköteles építmény áll,

              g) a telek, amely gépjárművel közterületről vagy magánútról közvetlenül nem

                  közelíthető meg,

              h) a telek, mely az adott építési  övezetre előírt minimális telekmértéknek nem felel

                  meg, és

              i) a magánút,

              j) a külterületen álló 20 m2-nél nagyobb alapterületű - nem lakás céljára szolgáló- 

                 építmény.

           (4) A kedvezmények nem összevonhatóak egy ingatlan vonatkozásában.


4. §    (1) Ez a rendelet  2015. január l. napján lép hatályba.

            

          (2) Nem kell adóbevallást benyújtani az adózónak arról az adótárgyról, amelyre

              vonatkozóan a helyi adókról szóló 14/1995.(VII.01.) önkormányzati rendelet

              alapján bevallási kötelezettségének már eleget tett.