Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020 (III.13.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 03. 13

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 6/C. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 23. § (2) bekezdésében, és a 109. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a 2020. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság; Ügyrendi- Közrendvédelmi és Jogi Bizottság; Oktatási- , Kulturális- , Egészségügyi- , Szociális-,  Ifjúsági és Sport Bizottság; és a Városfejlesztési-, Idegenforgalmi-, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1.  A rendelet hatálya


 1. § A rendelet hatálya kiterjed

a) Dunaföldvár Város Önkormányzatára és annak bizottságaira,

b) a költségvetési szerveire,

c) mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező

     szervezetekre, amelyek az önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból

     részesülnek.


2.  A költségvetés bevételei és kiadásai


 1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont                                                                                        

2020. évi költségvetésének költségvetési bevételét

2 512 725 606

Ft-ban,

melyen belül

a) működési költségvetési bevételét

2 238 959 355

Ft-ban,


       melyből: önként vállalt feladatok működési bevétele

176 300 000

Ft


       kötelező feladatok működési bevétele

2 062 659 355

Ft


b) felhalmozási költségvetési bevételét

273 766 251

Ft-ban,


       melyből: önként vállalt feladatok felhalmozási bevétele

15 400 000

Ft


                    kötelező feladatok felhalmozási bevétele

258 366 251

Ft


Finanszírozási bevételét

40 000 000

Ft-ban,


Előző évi pénzmaradványát

761 353 359

Ft-ban

állapítja meg,

2020. évi bevételek összevont összege:

3 314 078 965

Ft.


(2) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési kiadásait
3 258 109 740

Ft-ban,

melyen belül

a) működési költségvetési kiadását

2 146 705 359

Ft-ban,


    aa) személyi jellegű kiadásokat

852 641 404

Ft-ban,


    ab) munkaadókat terhelő járulékokat

163 258 642

Ft-ban,


    ac) dologi jellegű kiadásokat

893 690 958

Ft-ban,


    ad) társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat

46 900 000

Ft-ban,


    ae) működési c. pénzeszközátadást

104 171 750

Ft-ban,


    af) egyéb működési finanszírozási kiadás

39 902 441

Ft-ban,


    ag) általános és céltartalékát

46 140 164

Ft-ban,


       melyből: önként vállalt feladatok működési kiadása

331 711 850

Ft-ban,


                    kötelező feladatok működési kiadása

1 814 993 509

Ft-ban,


b) a felhalmozási költségvetési kiadását

1 111 404 381

Ft-ban,

melyen belül

    ba) a beruházások előirányzatát

360 433 322

Ft-ban,


    bb) a felújítások előirányzatát

707 254 859

Ft-ban,


    bc) az adott kölcsönök előirányzatát

10 700 000

Ft-ban,


    bd) a hosszú lejáratú hitelek visszafizetési előirányzatát

13 001 560

Ft-ban,


    be) tartalék előirányzata

0

Ft-ban,


    bf) fejlesztési tartalék előirányzatát

0

Ft-ban,


    bg) támog. értékű fejlesztési célú kiadás

20 014 640

Ft-ban,


    bh) beruházási célú visszatérítendő támogatás

0

Ft-ban,


       melyből: önként vállalt feladatok felhalmozási kiadása

119 063 903

Ft-ban,


                    kötelező feladatok felhalmozási kiadása

992 340 478

Ft-ban,


Finanszírozási kiadások

55 969 225

Ft-ban,

állapítja meg,

2020. évi kiadások összevont összege:

3 314 078 965

Ft.


                                                                        

(3)  A költségvetési tartalékokkal való rendelkezés jogát a képviselő Képviselő-testület fenntartja magának.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésében az előző évi felhasználható ( tervezett ) költségvetési maradványát  300 000 000 Ft-ban, melyből

a)  a működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett költségvetési maradványát  0 e Ft-ban,

b) a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett költségvetési maradványát 300 000 000 Ft-ban állapítja meg.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési hiányát 300 000 000 Ft-ban állapítja meg, amelyből:

a) a működési költségvetési hiány                             0  Ft,

b) a felhalmozási költségvetési hiány         300 000 000  Ft.

(6) Az önkormányzat összes bevételét, kiadását, finanszírozását, pénzeszközeinek változását a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(7) A költségvetési évben esetleg keletkezett bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.


 1. §  (1) A Képviselő-testület a tervezett 300 000 000 forint hiány finanszírozására

a)  belső finanszírozásként 300 000 000 Ft költségvetési  maradvány igénybevételéről

b)  külső finanszírozásként:

ba)   0  Ft működési hitel beállítását rendeli el,

bb)   0 e Ft felhalmozási célú hitel beállítását rendeli el, amelynek felvételéről a (2) bekezdés szerint dönt.        

(2) A hitel felvételről és időpontjáról annak felmerülése esetén a Képviselő-testület külön  határozattal dönt.

(3) A 15. melléklet Felhalmozási kiadások részletezésében szereplő beruházási, felújítási tételek (kivéve az EU-s forrásból megvalósulókat) nem valósulhatnak meg automatikusan, csak külön Képviselő-testületi döntés alapján.

           

 1. § (1) A 2. §-ban megállapított bevételek és kiadások részletezését a
  1. az önkormányzat vonatkozásában a 4. melléklet,  
  2. a védőnői szolgálat vonatkozásában a 6. melléklet,
  3. a mezőőri szolgálat vonatkozásában a 7. melléklet
  4. a városgazdálkodás vonatkozásában a 8. melléklet,
  5. a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a 9. melléklet,
  6. a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha a 10. melléklet,
  7. a Napsugár Idősek Otthona vonatkozásában a 11. melléklet,
  8. a Városi Művelődési Kp. és Könyvtár vonatkozásában a 12. melléklet,
  9. a Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ vonatkozásában a 13. melléklet,
  10. a létszámkeret vonatkozásában a 22. melléklet tartalmazza. 
 1. A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként az 5. melléklet tartalmazza


 1. § (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások célonkénti részletezését, és a felújítási kiadások feladatonkénti ütemezését a 15. melléklet tartalmazza.

(2)  A Polgármesteri Hivatal és az intézmények költségvetési létszámát, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát a 22. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését, és szöveges indoklását a 20. melléklet tartalmazza.

(4) A 2020. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről készített előirányzati ütemterve a 18. melléklet tartalmazza.


 1. § (1) A Képviselő-testület a kiemelt dologi kiadásokra összesen 93 500 ezer Ft összeget állapít meg, melyet az alábbi keretekre lehet felhasználni a polgármester    jóváhagyásával               

a)

környezetvédelmi alap

4 500

ezer forint,

b)

intézményi felújítások kerete

20 000

ezer forint,

c)

út-híd keret

32 000

ezer forint,

d)

járdák, csapadékvíz elvezető rendsz. ag.

5 000

ezer forint,

e)

földutak helyreállítása

13 000

ezer forint,

f)

szúnyoggyérítési keret

6 000

ezer forint,

g)

pince-partfal

6 000

ezer forint,

h)

testvérvárosi keret

2 000

ezer forint,

i)

fásítás 2020-2024. év

5 000

ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított keretek felhasználásáról a tárgyévi 01.20. , a 05.20. és a 10.20. költségvetési adatszolgáltatást követő testületi ülésen írásban tájékoztatni kell a Képviselő-testületet.

(3) A Képviselő-testület költségvetési rendeletében az alábbi kiadások előirányzata tekintetében dönt teljes részletezettséggel, illetve hagyja jóvá az előirányzatokat:

 1. a működési célú végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás előirányzatait az 14. melléklet,
 2. a szociális törvény előírásai szerint összeállított társadalmi és szociálpolitikai előirányzatokat a 17. melléklet tartalmazza.


 1. § .  Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 16. melléklet tartalmazza.


 1. § A Képviselő-testület az önkormányzat általános működési tartalékát 7 771 558 Ft összegben, fejlesztési célú tartalékát 0 Ft összegben hagyja jóvá.


 1. § Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait  mérlegszerűen a  3. melléklet tartalmazza.


 1. § A Képviselő-testület az európai uniós forrásból származó támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.


11. § A Képviselő-testület a bevételi források növelése érdekében elrendeli az esetenként értékesítésre kijelölt ingatlanok, egyéb vagyonrészek eladásához szükséges intézkedések megtételét, pályázati lehetőségek felkutatását, és igénybevételét.


12. § A költségvetési rendelet alapján támogatott szervezetek a részükre juttatott összegről írásban kötelesek elszámolni. A 2020. évben azon szervezetek részére, akik a 2019. évi támogatás összegéről a tételes (hiteles számlamásolatokkal alátámasztott) elszámolást nem nyújtották be 2019. december 31-ig, a támogatás az erre vonatkozó külön rendelet szabályai alapján csökkentett összegben folyósítható.


13. § (1) Az önkormányzat intézményeinél, a polgármesteri hivatalnál foglalkoztatott közalkalmazottak és köztisztviselők személyi juttatása az előírásoknak megfelelően, 2020. január 01-től az 1. melléklet kiadási jogcím személyi jellegű juttatások mértékéig használható fel.

(2)  A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-ában foglalt illetménypótlék számítási alapja 2019. évben 20 000 forint.

(3) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. § szerinti illetményalap 2020. évben 60 000 forint.

(4) A köztisztviselők cafetéria juttatásának éves összege bruttó 200 000 Ft/fő/év.

(5) A dunaföldvári közalkalmazottak cafetéria juttatásai: 2020-től béren kívüli juttatásként Széchenyi Pihenő Kártya juttatást terveztünk be nettó 100 000 Ft/fő/év összeggel. Közterhekkel növelt összege: 132 500 Ft/fő/év.

(6) A fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla hozzájárulás mértéke 2020. évben 1 000 Ft.

(7) A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010.(II.26.)  Kormány rendelet 4. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az utazási költségtérítés mértéke: 15.- Ft/ km az Szja t. 25. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint.

3.  Adósságot keletkeztető ügylet


14 § Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a rendelet 19. melléklete tartalmazza.


4. A költségvetés végrehajtásának szabályai


15. § (1) Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek éves költségvetés alapján, az alapító okiratuknak megfelelően a vonatkozó jogszabályi előírások szerint gazdálkodnak. A költségvetési szervek önállóan gazdálkodnak a részükre jóváhagyott, illetve módosított személyi kiadási és létszám előirányzatokkal. Az előirányzatok betartásáért a költségvetési szervek vezetői és az intézményvezetők fegyelmi felelősséggel tartoznak.

(2) A költségvetési szervek az előirányzat feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkeznek, kivéve a személyi juttatásokat.


16. § A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy a Pénzügyi Bizottság egyetértésével a Rendelet 4. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási előirányzatok között halaszthatatlan és indokolt esetben átcsoportosítást hajtson végre. Az átcsoportosításról a döntést követő Képviselő-testületi ülésen be kell számolni.


17. § A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a költségvetési szervek vezetői a polgármester és a Pénzügyi Bizottság előzetes egyetértésével - saját hatáskörben - a kiemelt jogcímeken belül - átcsoportosítást hajtsanak végre.


18. § A Képviselő-testület a költségvetési szervek vezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításai és a kormányzati hatáskörű előirányzat módosítások miatt a költségvetési rendeletét negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének jogszabályban meghatározott határidejéig, a tárgyév december 31-ei hatállyal módosítja.


19. §  (1) Az előző évi költségvetési maradvány – az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások kivételével – a Képviselő-testület jóváhagyását követően használható fel.

(2) Az állami normatív hozzájárulások és a központi támogatások zárszámadáskor történő elszámolásakor az igénylés és a teljesítés közötti eltérés miatt keletkezett visszafizetési kötelezettség a költségvetési szervek esetében 100 % - os mértékben az intézményt terheli.

(3) Az Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2019. évi gazdálkodás lezárásakor az állami normatívákkal való elszámolásnál jelentkező, az önkormányzat számára a központi költségvetésből járó összeget nem adja át az intézményeknek.

(4) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(5) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének, és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(6) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható, és kifizethető összegről a Képviselőtestület dönt a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslata alapján.

(7) A költségvetési szerv vezetője köteles a költségvetési szerv tartozás állományáról adatot szolgáltatni az alábbiak szerint: a költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat kivételével – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(8) A működési célú forráshiány finanszírozásának érdekében annak felmerülésekor a költségvetési szerv vezetőjének írásban benyújtott igénye alapján a Képviselő-testület a felhalmozási célú többletbevételek működési célú kiadásokra történő átcsoportosítását rendelheti el.


20. § Az önkormányzat költségvetési szervei saját forrásaik terhére - általános forgalmi adó nélkül – 200 ezer Ft - ot meghaladó beruházást (létesítés, vásárlás, bővítés, rekonstrukció), épület, építmény felújítást kizárólag felhalmozási célú bevételek terhére, és csak a Képviselő-testület Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága engedélye alapján végezhetnek.5.  A gazdálkodás szabályai


21. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai  felett a költségvetési szervek vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal, és az azokhoz kapcsolódó járulékok, és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal az elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

 (3) A költségvetési szerv által a számára ellátott feladatok fedezetéül a nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet a költségvetési szerv saját érdekében használ fel.

(4) A költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon köteles gondoskodni, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását, az elszámolási, adatszolgáltatási határidők betartását.

(5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat naprakészen végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség az intézményvezetőt terheli.

(6) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

(7) A Képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítését az alábbiak szerint határozza meg:

a)  200 e Ft feletti kifizetést, és előlegfelvételt  nem engedélyez házipénztárból,

b) 200 e Ft alatti kifizetés esetén a számla, számviteli bizonylat pénzügyi ellenjegyzése, kötelezettségvállalás igazolása, teljesítési igazolása, és érvényesítését követően az utalványozó írásos engedélyével fizethető ki.


22. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a folyamatos feladatellátáshoz szükséges pénzeszközök biztosítása érdekében 100 000 ezer Ft folyószámlahitel keretre szerződést kössön 2020. február 01-től 2020. december 31-i lejárattal, annak érdekében, hogy ha a várt bevételek elmaradása ezt szükségessé teszi, akkor a keretösszegből a kifizetéshez szükséges összeg igénybe vehetővé váljon.


23. § Átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről, betétben történő elhelyezéséről, éven belüli lejáratú, államilag garantált értékpapír vásárlásáról a jegyző ellenjegyzésével a polgármester dönt a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökének véleményezése mellett, és erről a soron következő testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.


24. §  Az általános és a céltartalék felosztás, a felhasználásáról szóló döntés meghozatala, és a fejlesztési tartalék felhasználása a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.


25. § A költségvetési szervek pénzellátása – a személyi kiadásokhoz kapcsolódó elszámolási különbözetek figyelembevételével a felhasználási szükséglethez igazodóan, időarányosan, havi több részletre bontva történik.

Soron kívüli finanszírozás kiutalásáról – az intézmény kérése alapján – a polgármester dönt, és erről tájékoztatja a Képviselő-testületet a soron következő ülésen.


26. § (1) Az önkormányzat számlavezető pénzintézete a 104/1998. (IX. 15.) KT határozat alapján a Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet jogutódja a Hungária Takarék Takarékszövetkezet, melynek jogutódja a Takarékban Zrt. (7020 Dunaföldvár, Fehérvári u. 4.).

(2) Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet alapján a helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek, valamint a Dunaföldvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat a képviselő- testület által választott pénzintézetnél vezetik a bankszámláikat, más banknál bankszámlát nem nyithatnak.


27. §  A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatmutatóhoz kötött állami normatív hozzájárulások igénylését megalapozó mutatószámok (létszám, stb.) valóságtartalmáért, a normatív elszámoláshoz szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek a normatív támogatás alapját képező mutatószámokról a jogszabályok által meghatározott naprakész nyilvántartásokat vezetni.


28. § A beruházások ütemezésénél tekintetbe kell venni az önkormányzat fejlesztési forrásainak várható alakulását. A 15. mellékletben a testületi határozattal nem rendelkező beruházási igények megvalósíthatóságáról a Képviselő-testület eseti határozattal dönt, a források rendelkezésre állásának függvényében.


29. § A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatai ellátásához a szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság, és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségek összhangjáért.


6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése


30. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés működtetésről a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás útján gondoskodik. A folyamatba épített belső ellenőrzés működtetésről, és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.


7. Záró rendelkezések


31. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. 01. 01. napjától kell alkalmazni.

       

                                                

Dunaföldvár, 2020. március 10.
 Horváth Zsolt                                                dr. Révész Judit

 polgármester                                                      aljegyző

Záradék:


A rendelet a mai napon kihirdetésre került.


Dunaföldvár, 2020. március 13.


                                                                                                  dr. Révész Judit

                                                                                                         aljegyző