Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2014 (IX.25.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről, elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám megállapítás szabályairól

Hatályos: 2020. 12. 23

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 143. § (3) bekezdésében kapott  felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában, és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. Törvény 39. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. Fejezet

Általános rendelkezések


1. § (1) A rendelet hatálya Dunaföldvár város közigazgatási területére terjed ki.

(2) Dunaföldvár város közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot megállapítani, a korábban megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni e rendelet szabályai szerint lehet.


2. § E rendelet alkalmazásában:

a) Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti közterület

b) Közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló kormányrendelet szerinti közterületnév.

c) Házszám: olyan számmal, számmal és betűvel meghatározott azonosító jel, amely az ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi számmal jelölt ingatlanhoz tartozik, és amely az ingatlan térbeli beazonosítását szolgálja.

d) Magánút: minden olyan természetes vagy jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tulajdonában álló ingatlan, amely az ingatlan-nyilvántartásban közforgalom előtt megnyitott magánút megnevezéssel van nyilvántartva.


II. Fejezet

A közterületek elnevezésére vonatkozó szabályok


3. § (1) Minden közterületet el kell nevezni. A közterületek nevének megállapítása és megváltoztatása Dunaföldvár Város  Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik, melyről a Képviselő-testület egyedi  határozattal dönt.

(2) Az újonnan létesített közterület nevét a földhivatali ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését  követő egy éven belül kell megállapítani.

(3) Az utcák, épületek közötti szerviz utakat, gyalogutakat, mezőgazdasági célú területet és

lakónépességet nem érintő dűlőutakat nem szükséges elnevezni.

(4) Elágazó, több ágú utcákat áganként is el lehet nevezni.

(5) A közforgalom előtt megnyitott magánút a magánút tulajdonosának erre irányuló kezdeményezésére és egyetértésével nevezhető el.

4. § (1) A közterület elnevezésénél figyelemmel kell lenni  Dunaföldvár város jellegére, történelmére, hagyományaira, földrajzi sajátosságaira, kulturális, természeti, történelmi értékeire, sajátosságaira, vagy a közterületnek a településen belüli elhelyezkedésére utaló névadásra.

(2) A település közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület nem lehet. Ez alól

kivételt képeznek a különböző helyrajzi számon lévő, de természetben egymás folytatásában

elhelyezkedő azonos típusú közterületek.

(3) Közterületet személyről, tárgyról, állatról, növényről, történelmi eseményről, földrajzi névről, elhelyezkedésről, fogalomról lehet elnevezni.

5. § (1) A közterület elnevezése során törekedni kell arra, hogy az elnevezés rövid, közérthető, a magyar nyelvhelyesség szabályainak megfelelő legyen.

(2) A személyről történő elnevezés során törekedni kell arra, hogy az elnevezés olyan személynek állítson emléket, aki

a) a társadalmi élet bármely területén kimagasló érdemeket szerzett, tevékenysége a nemzet

szellemi, anyagi gyarapodását szolgálta, közmegbecsülésnek örvend, vagy

b) élete, munkássága Dunaföldvár városhoz, vagy annak térségéhez kötődik, hozzájárult Dunaföldvár,  vagy annak térségének fejlődéséhez, vagy példa értékű lehet Dunaföldvár város lakói számára.

c.) a közterületet elnevezést megelőző legalább  25 éve elhunyt..

(3) A közterületnév előtagjának meg kell egyeznie a személy által használt családi és utónévvel.

(4) Kizárólag családi nevet alkalmazni csak akkor szabad, ha a névadó így ismert, vagy az elnevezés egy családról történik.


6. § A közterület nevének megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti:

a) polgármester,

b) önkormányzati képviselő,

c) Képviselő-testület bizottsága,

d) Dunaföldvár városban  bejelentett lakcímmel rendelkező állampolgár, és

e) Dunaföldvár városban  ingatlannal, székhellyel, telephellyel rendelkező jogi személy.

7. § A közterület elnevezésére vonatkozó előterjesztést a szervezeti és működési szabályzatról szóló önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint társadalmi egyeztetésre kell bocsátani, és az elnevezéssel kapcsolatban benyújtott észrevételeket döntés előtt a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.

8. § A közterület elnevezésével kapcsolatos döntést közzé kell tenni, és a döntésről értesíteni kell a Kormányhivatalt, az illetékes földhivatalt, rendőrkapitányságot, postahivatalt, tűzoltóságot, mentőállomást, és a közmű-szolgáltatókat.III. Fejezet

A házszám megállapítására vonatkozó szabályok


9. § (1) A névvel ellátott közterület mentén lévő lakóházakat, egyéb épületeket és az építési telkeket (a továbbiakban: ingatlan) házszámmal kell ellátni.

(2) A házszámozásnál figyelemmel kell lenni azon beépítetlen telkekre is, melyek a későbbi

beépítéskor a közbenső házszámot kapják.

(3) Ingatlan megosztása esetén, amennyiben az újonnan kialakuló telek ugyanarra a közterületre nyílik, a házszámot az ABC nagybetűivel kell megkülönböztetni.


(4) Amennyiben egy ingatlan több közterülettel, utcával is érintkezik, a házszámot az ingatlan személyes bejárásra szolgáló, építési terv szerinti, vagy a gyakorlatban rendszeresen használt  bejáratát figyelembe véve kell megállapítani.

10. § (1) Az út, utca, tér, köz, sétány (a továbbiakban együttesen: utca) házszámozása 1-től kezdődően, növekvő arab számozással történik, és a házszám növekedésének irányát tekintve a városközponttól kifelé az utca bal oldalán lévő ingatlanok páratlan, a jobb oldalon lévő ingatlanok páros számozást kapnak.

(2) Terek esetén a házszámozás 1-től kezdődően folyamatos, az óramutató járásával megegyező irányú.

(3) A földrajzi okokból csak az egyik oldalán beépíthető utcák házszámozása arab számozással 1-től kezdődően folyamatos.

(4) A házszámozás a közterület fekvésétől függően annak a városközponthoz közelebb eső végén kezdődik.

11. § (1) Egy helyrajzi számú ingatlanon álló több épület, több lépcsőházból álló épület, ikerház, sorház esetén, továbbá telekmegosztás során keletkező új helyrajzi számú ingatlan esetén a magyar ABC sorrend szerinti nagybetűivel történő megkülönböztetés alkalmazható, szám/betűjel formátumban, a kettős, hármas és ékezetes betűk alkalmazása nélkül.

(2) A kialakult házszámozást követően egyesített ingatlanok megtartják eredeti házszámukat.

(3) Egy közterületre nyíló ingatlanok azonos számmal nem jelölhetők.

12. § (1)  A házszám megállapítása, megváltoztatása a jegyző hatáskörébe tartozik.

(2) A házszám megállapításáról szóló döntést (határozatot)  az érintett ingatlannal rendelkezni jogosultakon túl közölni kell a 8. §-ban meghatározott szervekkel.


IV. Fejezet

Névtáblák és házszámtáblák elhelyezése


13. § (1) A közterületek nevét jól látható módon, névtáblán kell feltüntetni.

(2) A közterületek névtábláit a saroktelek kerítésén, ennek hiányában a saroképületen, vagy

külön tartószerkezeten kell elhelyezni.

(3) A névtábla kihelyezésével érintett ingatlan tulajdonosa vagy használója a névtábla

kihelyezését tűrni köteles.

(4) A névtáblák kihelyezéséről, karbantartásáról, szükség esetén cseréjéről, pótlásáról az

önkormányzat gondoskodik.

14. § A közterület elnevezésének megváltozása esetén a régi elnevezést feltüntető névtáblákat, a változásról szóló döntést követően két évig piros átlós vonallal áthúzva az eredeti helyén kell hagyni, és az új elnevezést feltüntető névtáblákat közvetlenül a régi fölött vagy alatt kell elhelyezni.

15. § (1) A házszámot jelző táblát (a továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan utcafronti kerítésére vagy házfalára, az utcáról jól látható módon kell az ingatlan használójának, kezelőjének, ennek hiányában a tulajdonosának elhelyezni.

(2) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, olvasható állapotban tartásáról, szükség

szerint cseréjéről, pótlásáról az (1) bekezdés szerinti kötelezettnek kell gondoskodnia.

(3) A hivatalból történő házszám változás esetén a házszám táblával történő ellátás költségei az önkormányzatot  terhelik.


V. Fejezet

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokról


16. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokkal kapcsolatos hatáskört a jegyző gyakorolja.

(2) Nem állapítható meg közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás, ha a tevékenység vagy mulasztás szabálysértést, bűncselekményt valósít meg, úgyszintén, ha a tevékenységre vagy mulasztásra törvény, vagy kormányrendelet közigazgatási bírság alkalmazását rendeli el.

(3) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetése miatt lefolytatott eljárás során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) rendelkezései alkalmazandók az e rendeletben meghatározott eltérésekkel.

(4) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatti eljárás kizárólag hivatalból indítható, mely akkor sem minősül kérelemre indult eljárásnak, ha a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jelenti be. Az eljárási képességgel nem rendelkező személy közigazgatási bírsággal nem sújtható.

(5) Az eljárási képességgel nem rendelkező személy közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartása miatt indult eljárást meg kell szüntetni.

(6) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetője a jogsértés jellegével arányban legfeljebb ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal sújtható, amennyiben a helyszíni intézkedés alkalmával az ügyfél a jogsértést teljes mértékben elismeri és legfeljebb kettőszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

(7) A helyszíni bírság kiszabására a közterület-felügyelő jogosult.

(8) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások elkövetése miatt kiszabott közigazgatási bírságot átutalási postautalványon vagy banki utalással az Önkormányzat számlájára kell befizetni.

17. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el:

a) aki a közterület névtábla elhelyezését akadályozza,

b)

c) a házszám tábla elhelyezési, karbantartási és pótlási kötelezettségének nem tesz eleget.

VI. Fejezet

Záró rendelkezések


18. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - 2014. október 01. napján lép hatályba.

(2) A Rendelet 17. §-a 2015.VII.01. napján lép hatályba.

(3) A rendelet hatályba lépésekor meglévő közterületi elnevezéseket és házszámokat a hatálybalépés nem érinti.


Dunaföldvár, 2014. szeptember 16.


                          Horváth Zsolt                                                         Bárdos Lászlóné dr.

                           polgármester                                                            címzetes főjegyzőZáradék:


A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Dunaföldvár, 2014. szeptember 25.                                                                      Bárdos Lászlóné dr. 

                                                                        címzetes főjegyző