Dudar Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015 (V.28.) önkormányzati rendelete

a helyi közútra történő behajtáshoz szükséges közútkezelői hozzájárulás kiadásáról

Hatályos: 2018. 07. 18

Dudar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. § (2) bekezdésében, meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 2. pontjában, valamint az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII.21.) KM rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya

1.§.


(1)   A rendelet hatálya Dudar község közigazgatási területén lévő, az Önkormányzat tulajdonában álló a rendelet 1. számú mellékletében feltüntetett helyi közutakra (a továbbiakban: helyi közút) terjed ki.

(2)   A rendelet személyi hatálya kiterjed az (1) bekezdés szerinti helyi közutakon közlekedő 2. § (1) bekezdése szerinti össztömeget meghaladó tehergépjárművek üzemeltetőire, valamint a járművek vezetőire terjed ki.[1]

(3)   A rendelet hatálya nem terjed ki a közfeladat ellátásának idejére a közúti személyszállítást, a katasztrófa-elhárítást, -megelőzést és segítségnyújtást, műszaki és baleseti mentést végző, továbbá a hulladékkezelési közszolgáltatást, háztartási szennyvíz begyűjtési, szállítási közszolgáltatást végző, az út- vagy közműépítést, ill. az út vagy közmű fenntartását, javítását, tisztítását, a településüzemeltetést végző szervezet által üzemben tartott járműre, valamint Dudar Község Önkormányzata megbízásából szállítási tevékenységet végzők járműveire.


Közös szabályok


2. §.(1)A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 14. § (1) bekezdés z/2. pontja szerinti jelzőtáblával megjelölt helyi közútra történő behajtáshoz a 3,5 tonna súlykorlátozást meghaladó össztömegű járművek esetében a közút kezelőjének hozzájárulása (továbbiakban: közútkezelői hozzájárulás) szükséges. [2]

(2) A közútkezelői hozzájárulást átruházott hatáskörben eljárva a jegyző adja ki.


A közútkezelői hozzájárulás iránti kérelem


3. §


(1) A közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmet a gépjármű üzemben tartójának (tulajdonosának) kell benyújtani személyesen, vagy postai úton a Dudari Közös Önkormányzati Hivatalhoz (a továbbiakban: Hivatal).

(2) Az engedély kiadása iránti kérelemben pontosan meg kell jelölni:

 1. a gépjármű üzemben tartójának nevét, címét
 2. a súlykorlátozással érintett utat, útszakaszt, amelyre vonatkozóan a kérelmező a hozzájárulás kiadását igényli,

c) a gépjármű megengedett legnagyobb össztömegét,

d) a kérelemben fel kell tüntetni a jármű hatósági jelzését (forgalmi rendszámát). Amennyiben a járművet – a vonatkozó jogszabályok szerint – nem kell ellátni hatósági jelzéssel, úgy azt más módon kell azonítani.

e) a közútkezelői hozzájárulás érvényességének kért időtartamát.


(3) A kérelemhez mellékelni kell a közútkezelői hozzájárulás kiadását megalapozó dokumentumok (vállalkozói igazolvány, illetve a vállalkozási tevékenység bejelentésének visszaigazolása, üzlet működési engedélye, lakcímet igazoló okmány, szállítói, szállítmányozási szerződés, telephelyengedély, forgalmi engedély, a gépjármű használatát igazoló okirat) másolatát.

(4)[3] A jegyző a közútkezelési hozzájárulás kiadását megtagadhatja, amennyiben:

a) a behajtás nem indokolt

b) a megengedett össztömeget túllépő szállítmány megbontható;

c) a helyi közút teherbírása és állapota alapján nem alkalmas arra, hogy a kérelemben feltüntetett össztömegű tehergépjármű azon közlekedjen.

(5)[4] Indokoltnak kell tekinteni a behajtást, ha:

a) a járművel a kérelemben megjelölt ingatlan más útvonalon nem közelíthető meg,

b) a jármű a kérelemben megjelölt ingatlanhoz , vagy onnan szállít árut,

b) a járművet a kérelemben megjelölt ingatlanon lévő épületben jogszerűen lakó, az ingatlanon székhellyel, telephellyel rendelkező személy az adott épületben (garázsban, telephelyen), illetve az adott ingatlanhoz tartozó területen helyezi el.


(6)[5] A jegyző közútkezelői hozzájárulásban feltételeket írhat elő, melyek a tehergépjármű közlekedése során biztosítják a helyi közút és tartozékainak védelmét.


(7) Amennyiben egy kérelmező több járműre vonatkozóan kíván benyújtani kérelmet, úgy a kiadás feltételeinek mindegyik gépjárműre vonatkozóan külön-külön kell fennállnia. Minden gépjárműre külön közútkezelői hozzájárulást kell kiadni.


A közútkezelői hozzájárulás kiadása és tartalma


4. §


(1) A közútkezelői hozzájárulás tartalmazza:

 1. a hozzájárulás iktatószámát;
 2. a jogosult nevét (megnevezését), címét (székhelyét);
 3. a korlátozással érintett útszakasz megnevezését;
 4. a hozzájárulás időtartamát,
 5. a megállapított túlsúlydíj alapját, összegét,
 6. a jármű forgalmi rendszámát vagy hatósági jelzését, ezek hiányában a jármű típusának megjelölését;
 7. a közúthasználat feltételeit,
 8. jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatást,
 9. a kiadmányozó nevét, beosztását, aláírását és a hivatali bélyegző lenyomatát.      


(2) [6] A közútkezelői hozzájárulás alapján fizetendő díj (továbbiakban: túlsúlydíj) mértéke a jelzőtáblán meghatározott össztömeg-korlátozást meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű járművek után az össztömeghatár feletti minden megkezdett tonnánként nettó 300 Ft/nap, nettó 6.000 Ft/hónap, vagy nettó 40.000 Ft/év.


(3) A túlsúlydíjat a közútkezelői hozzájárulás kézhezvételétől számított 5 napon belül az Dudar Község önkormányzata 73900243-11071101 számú költségvetési számlájára átutalással vagy csekken történő megfizetéssel kell teljesíteni.


(4) A túlsúlydíj előre esedékes, melyet a behajtási hozzájárulásban meghatározottak szerint kell megfizetni. A behajtás a túlsúlydíj megfizetéséig nem kezdhető meg. A behajtási engedély a befizetési szelvény (csekk) bemutatásával együtt érvényes.


(5) A kiadott közútkezelői hozzájárulásokról, valamint a közútkezelői hozzájárulásokból származó bevétel befizetett összegéről külön nyilvántartást kell vezetni. A befolyt összeg Dudar község közútjainak építésére, fenntartására és üzemeltetésére fordítható.


Mentesség


5. §[7]


(1) Mentes a túlsúlydíj megfizetése alól a gépjármű tulajdonosa, amennyiben a súlykorlátozással érintett helyi közúton élő ingatlantulajdonosok részére építőanyagot, vagy tüzelőanyagot szállít.


(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben kérelem benyújtására nincsen szükség. Ellenőrzés esetén a gépjármű vezetője a mentlevéllel igazolja a mentességre való jogosultságát.


A közútkezelői hozzájárulás érvényességi ideje, használata


6. §


(1) A közútkezelői hozzájárulás a túlsúlydíj befizetésének napjától a hozzájárulásban megjelölt időpontig érvényes.


(2) A közútkezelői hozzájárulás az (1) bekezdésben meghatározott érvényességi idő lejárta előtt érvénytelenné válik, ha:

a) a közútkezelői hozzájárulás kiadásának a rendelet által meghatározott feltételei már nem állnak fenn. Erről a jegyzőt – a közútkezelői hozzájárulás egyidejű visszaszolgáltatásával – a tudomásszerzéstől számítva 5 napon belül értesíteni kell,

b) ha a közlekedési táblával jelzett behajtási korlátozás az érintett közterületen megváltozik.


(3) A gépjármű vezetője a közútkezelői hozzájárulást a jármű első szélvédőjén, kívülről jól látható és ellenőrizhető módon köteles elhelyezni. 


(4) A közútkezelői hozzájárulás alapján történő behajtással összefüggésben keletkezett, bizonyíthatóan a hozzájárulás jogosultjának gépjárműve által okozott kárt a hozzájárulás jogosultjának meg kell téríteni a kártérítésre vonatkozó szabályok szerint az Önkormányzat részére.
Eljárási szabályok és jogkövetkezmények


7. §


(1) Az e rendeletben nem szabályozott eljárási kérdésekben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.


(2) Az e rendeletben foglaltak betartását a Hivatal jegyző által kijelölt köztisztviselője ellenőrizheti.


(3) A jegyző hivatalból, valamint a közútkezelői hozzájárulás ellenőrzésére jogosult szervek (rendőrség) kezdeményezésére az érvényes közútkezelői hozzájárulásokat felülvizsgálhatja és határozatával visszavonhatja, amennyiben az engedély birtokosa az engedély használatának e rendeletben foglalt szabályait több alkalommal megszegi, illetve a 6. § (4) bekezdése szerinti kártérítési kötelezettségének nem tesz eleget.Záró rendelkezések
8. §

Jelen rendelet 2015. szeptember 1. napján lép hatályba. [8]


                           Tóth Edina Kitti  sk.                                      dr. Szivák Péter sk.
                             polgármester                                                        jegyzőA rendelet kihirdetésre került.


Dudar, 2015. május 28.


                        dr. Szivák Péter sk.
                                jegyző
[1]

A rendelet szövegét a 15/2015 (VI.29.) önkormányzati rendelet 1 §-a módosította. Hatályos: 2015.06.30-tól

[2]

A rendelet szövegét a 15/2015 (VI.29.) önkormányzati rendelet 2 §-a módosította. Hatályos: 2015.06.30-tól

[3]

Hatályon kívül helyezte a 15/2015 (VI.29) önkormányzati rendelet 3 §-a. Hatálytalan: 2015.06.30-től

[4]

Hatályon kívül helyezte a 15/2015 (VI.29) önkormányzati rendelet 3 §-a. Hatálytalan: 2015.06.30-től

[5]

Hatályon kívül helyezte a 15/2015 (VI.29) önkormányzati rendelet 3 §-a. Hatálytalan: 2015.06.30-tőll

[6]

A rendelet szövegét a 15/2015 (VI.29.) önkormányzati rendelet 4 §-a módosította. Hatályos: 2015.06.30-től

[7]

A rendelet szövegét az 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 2 §-a módosította. Hatályos: 2016. január 30-tól

[8]

A rendelet szövegét a 15/2015 (VI.29.) önkormányzati rendelet 5 §-a módosította. Hatályos: 2015.06.30-től

Mellékletek