Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021 (III.12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 03. 13

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Dunaföldvár Város Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében és a 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 109. § (6) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) b) pontjában, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1.  A rendelet hatálya


1A rendelet hatálya kiterjed

a) Dunaföldvár Város Önkormányzatára és annak bizottságaira,

b) a költségvetési szerveire,

c) mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, amelyek az önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.

2.  A költségvetés bevételei és kiadásai


2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont                                                                                        

2021. évi költségvetésének költségvetési bevételét

2 330 399 820

Ft-ban,

melyen belül

a) működési költségvetési bevételét

2 284 337 887

Ft-ban,


       melyből: önként vállalt feladatok működési bevétele

144 400 000

Ft


       kötelező feladatok működési bevétele

2 139 937 887

Ft


b) felhalmozási költségvetési bevételét

46 061 933

Ft-ban,


       melyből: önként vállalt feladatok felhalmozási bevétele

12 500 000

Ft


                    kötelező feladatok felhalmozási bevétele

33 561 933

Ft


Finanszírozási bevételét

1 045 000 000

Ft-ban,


Előző évi pénzmaradványát

0

Ft-ban

állapítja meg,

2021. évi bevételek összevont összege:

3 375 399 820

Ft.


(2) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési kiadásait
3 228 992 704

Ft-ban,

melyen belül

a) működési költségvetési kiadását

2 559 772 290

Ft-ban,


    aa) személyi jellegű kiadásokat

903 328 204

Ft-ban,


    ab) munkaadókat terhelő járulékokat

149 219 122

Ft-ban,


    ac) dologi jellegű kiadásokat

894 440 000

Ft-ban,


    ad) társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat

48 100 000

Ft-ban,


    ae) működési c. pénzeszközátadást

91 499 997

Ft-ban,


    af) egyéb működési finanszírozási kiadás

419 967 839

Ft-ban,


    ag) általános és céltartalékát

53 217 128

Ft-ban,


       melyből: önként vállalt feladatok működési kiadása

316 036 000

Ft-ban,


                    kötelező feladatok működési kiadása

2 243 736 290

Ft-ban,


b) a felhalmozási költségvetési kiadását

669 220 414

Ft-ban,

melyen belül

    ba) a beruházások előirányzatát

263 660 775

Ft-ban,


    bb) a felújítások előirányzatát

391 358 079

Ft-ban,


    bc) az adott kölcsönök előirányzatát

1 200 000

Ft-ban,


    bd) a hosszú lejáratú hitelek visszafizetési előirányzatát

13 001 560

Ft-ban,


    be) tartalék előirányzata

0

Ft-ban,


    bf) fejlesztési tartalék előirányzatát

0

Ft-ban,


    bg) támog. értékű fejlesztési célú kiadás

0

Ft-ban,


    bh) beruházási célú visszatérítendő támogatás

0

Ft-ban,


       melyből: önként vállalt feladatok felhalmozási kiadása

1 000 000

Ft-ban,


                    kötelező feladatok felhalmozási kiadása

668 220 414

Ft-ban,


Finanszírozási kiadások

146 407 116

Ft-ban,

állapítja meg,

2021. évi kiadások összevont összege:

3 375 399 820

Ft.


                                                                                                                                             

(3)  A költségvetési tartalékokkal való rendelkezés jogát a képviselő Képviselő-testület

fenntartja magának.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésében az előző évi felhasználható ( tervezett ) költségvetési maradványát  0 Ft-ban, melyből

a)  a működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett költségvetési maradványát  0 e Ft-ban,

b) a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett költségvetési maradványát 0 Ft-ban állapítja meg.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési hiányát 0 Ft-ban állapítja meg, amelyből:

a) a működési költségvetési hiány                               0  Ft,

b) a felhalmozási költségvetési hiány                           0  Ft.

(6) Az önkormányzat összes bevételét, kiadását, finanszírozását, pénzeszközeinek változását a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(7) A költségvetési évben esetleg keletkezett bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.


3.§ (1) A Képviselő-testület a tervezett 0 forint hiány finanszírozására

a)  belső finanszírozásként 0 Ft költségvetési  maradvány igénybevételéről

b)  külső finanszírozásként:

ba)   0  Ft működési hitel beállítását rendeli el, 

bb)   0 e Ft felhalmozási célú hitel beállítását rendeli el, amelynek felvételéről a (2) bekezdés szerint dönt.         

(2) A hitel felvételről és időpontjáról annak felmerülése esetén a Képviselő-testület külön határozattal dönt.

(3) A 15. melléklet Felhalmozási kiadások részletezésében szereplő beruházási, felújítási kiadások felhasználásáról – beszámolási kötelezettség mellett - a polgármester dönt, kivéve ha a szükséges előirányzat nem áll rendelkezésre.

           

4.§ (1) A 2. §-ban megállapított bevételek és kiadások részletezését a

 • az önkormányzat vonatkozásában a 4. melléklet,  
 • a védőnői szolgálat vonatkozásában a 6. melléklet,
 • a mezőőri szolgálat vonatkozásában a 7. melléklet
 • a városgazdálkodás vonatkozásában a 8. melléklet,
 • a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a 9. melléklet,
 • a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha 10. melléklet,
 • a Napsugár Idősek Otthona vonatkozásában a 11. melléklet,
 • a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár vonatkozásában a 12. melléklet,
 • a Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ vonatkozásában a 13. melléklet,
 • a létszámkeret vonatkozásában a 22. melléklet tartalmazza.

(2) A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként az 5. melléklet tartalmazza


5. § (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások célonkénti részletezését, és a felújítási kiadások feladatonkénti ütemezését a 15. melléklet tartalmazza.

(2)  A Polgármesteri Hivatal és az intézmények költségvetési létszámát, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát a 22. melléklet tartalmazza.

(3)  Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését, és szöveges indoklását a 20. melléklet tartalmazza.

(4)  A 2021. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről készített előirányzati ütemterve a 18. melléklet tartalmazza.


6. § (1) A Képviselő-testület a kiemelt dologi kiadásokra összesen 98 000 ezer Ft összeget

           állapít meg, melyet az alábbi keretekre lehet felhasználni a polgármester    jóváhagyásával               

           

a)

környezetvédelmi alap

3 000

ezer forint,

b)

intézményi felújítások kerete

10 000

ezer forint,

c)

út-híd keret

35 000

ezer forint,

d)

járdák, csapadékvíz elvezető rendsz. ag.

5 000

ezer forint,

e)

földutak helyreállítása

16 000

ezer forint,

f)

szúnyoggyérítési keret

6 000

ezer forint,

g)

pince-partfal

5 000

ezer forint,

h)

testvérvárosi keret

1 000

ezer forint,

i)

fásítás 2020-2024. év

2 000

ezer forint,

j)

COVID19 védekezés

  15 000

ezer forint.


(2)  A Képviselő-testület költségvetési rendeletében az alábbi kiadások előirányzata tekintetében dönt teljes részletezettséggel, illetve hagyja jóvá az előirányzatokat:

 • a működési célú végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás előirányzatait az 14. melléklet,
 • a szociális törvény előírásai szerint összeállított társadalmi és szociálpolitikai előirányzatokat a 17. melléklet tartalmazza.

(3) Az a Dunaföldváron praxisjoggal rendelkező háziorvos, aki a Dunaföldvár Város Önkormányzat tulajdonában álló orvosi rendelőben látja el feladatát, 30 000 Ft/hó működési célú támogatást kap, elszámolási kötelezettség mellett. Az elszámolást a tárgyévet követő január 31-ig kötelesek benyújtani.

(4)  Az a Dunaföldváron praxisjoggal rendelkező háziorvos, aki nem a Dunaföldvár Város Önkormányzat tulajdonában álló orvosi rendelőben látja el feladatát, 50 000 Ft/hó működési célú támogatást kap, elszámolási kötelezettség mellett. Az elszámolást a tárgyévet követő január 31-ig kötelesek benyújtani.


7. § .  Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 16. melléklet tartalmazza.


8. § A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 19 858 820 Ft összegben, céltartalékát 33 358 308 Ft összegben hagyja jóvá. Az általános tartalék felett a képviselő-testület, a céltartalék felett a polgármester jogosult rendelkezni.


9. § Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen a 3. melléklet tartalmazza.


10. § A Képviselő-testület az európai uniós forrásból származó támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.


11. § A Képviselő-testület a bevételi források növelése érdekében elrendeli az esetenként értékesítésre kijelölt ingatlanok, egyéb vagyonrészek eladásához szükséges intézkedések megtételét, pályázati lehetőségek felkutatását, és igénybevételét.


12. § A költségvetési rendelet alapján támogatott szervezetek a részükre juttatott összegről írásban kötelesek elszámolni. A 2021. évben azon szervezetek részére, akik a 2020. évi támogatás összegéről a tételes (hiteles számlamásolatokkal alátámasztott) elszámolást nem nyújtották be 2021. január 31-ig, a támogatás az erre vonatkozó külön rendelet szabályai alapján csökkentett összegben folyósítható.


13. § (1) Az önkormányzat intézményeinél, a polgármesteri hivatalnál foglalkoztatott közalkalmazottak és köztisztviselők személyi juttatása az előírásoknak megfelelően, 2021. január 01-től az 1. melléklet kiadási jogcím személyi jellegű juttatások mértékéig használható fel.

(2) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-ában foglalt illetménypótlék számítási alapja 2021. évben 20 000 forint.

(3) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. § szerinti illetményalap 2021. évben 62 400 forint.

(4) A Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) köztisztviselőinek cafetéria juttatásának éves összege bruttó 200 000 Ft/fő/év.

(5) A dunaföldvári közalkalmazottak és munkatörvénykönyves dolgozók 2021. év béren kívüli juttatását, Széchenyi Pihenő Kártya juttatást nettó 50 000 Ft/fő/év (8 órás foglalkoztatás esetében, illetve időarányosan) terveztünk be.

(6) A fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla hozzájárulás mértéke 2021. évben bruttó 1 000 Ft.

(7) A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010.(II.26.)  Kormány rendelet 4. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az utazási költségtérítés mértéke: 15.- Ft/ km az Szja t. 25. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint.

(8) A polgármester béren kívüli juttatásainak elbírálásakor és folyósításakor a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire vonatkozó elbírálási elvek és mértékek alkalmazandók.

3.  Adósságot keletkeztető ügylet


14 § Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a rendelet 19. mellékletébe tartalmazza.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai


15. § (1) Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek éves költségvetés alapján, az alapító okiratuknak megfelelően a vonatkozó jogszabályi előírások szerint gazdálkodnak. A költségvetési szervek önállóan gazdálkodnak a részükre jóváhagyott, illetve módosított személyi kiadási és létszám előirányzatokkal. Az előirányzatok betartásáért a költségvetési szervek vezetői és az intézményvezetők fegyelmi felelősséggel tartoznak.

(2) A költségvetési szervek az előirányzat feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkeznek, kivéve a személyi juttatásokat.


16. § A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság egyetértésével a Rendelet 4. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási előirányzatok között halaszthatatlan és indokolt esetben átcsoportosítást hajtson végre. Az átcsoportosításról a döntést követő Képviselő-testületi ülésen be kell számolni.


17. § A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a költségvetési szervek vezetői a polgármester és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság előzetes egyetértésével - saját hatáskörben - a kiemelt jogcímeken belül - átcsoportosítást hajtsanak végre.


18. § A Képviselő-testület a költségvetési szervek vezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításai és a kormányzati hatáskörű előirányzat módosítások miatt a költségvetési rendeletét negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének jogszabályban meghatározott határidejéig, a tárgyév december 31-ei hatállyal módosítja.


19. §  (1) Az előző évi költségvetési maradvány – az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások kivételével – a Képviselő-testület jóváhagyását követően használható fel.

(2) Az állami normatív hozzájárulások és a központi támogatások zárszámadáskor történő elszámolásakor az igénylés és a teljesítés közötti eltérés miatt keletkezett visszafizetési kötelezettség a költségvetési szervek esetében 100 % - os mértékben az intézményt terheli.

(3) Az Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2020. évi gazdálkodás lezárásakor az állami normatívákkal való elszámolásnál jelentkező, az önkormányzat számára a központi költségvetésből járó összeget nem adja át az intézményeknek.

(4) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(5) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének, és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(6) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható, és kifizethető összegről a Képviselőtestület dönt a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslata alapján.

(7) A költségvetési szerv vezetője köteles a költségvetési szerv tartozás állományáról adatot szolgáltatni az alábbiak szerint: a költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat kivételével – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a negyedévet követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(8) A működési célú forráshiány finanszírozásának érdekében annak felmerülésekor a költségvetési szerv vezetőjének írásban benyújtott igénye alapján a Képviselő-testület a felhalmozási célú többletbevételek működési célú kiadásokra történő átcsoportosítását rendelheti el.


20. § Az önkormányzat költségvetési szervei saját forrásaik terhére - általános forgalmi adó nélkül – 200 ezer Ft - ot meghaladó beruházást (létesítés, vásárlás, bővítés, rekonstrukció), épület, építmény felújítást kizárólag felhalmozási célú bevételek terhére, és csak a Képviselő-testület Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága engedélye alapján végezhetnek.

5.  A gazdálkodás szabályai


21. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai

felett a költségvetési szervek vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal, és az azokhoz kapcsolódó járulékok, és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal az elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) A költségvetési szerv által a számára ellátott feladatok fedezetéül a nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet a költségvetési szerv saját érdekében használ fel.

(4) A költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon köteles gondoskodni, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását, az elszámolási, adatszolgáltatási határidők betartását.

(5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat naprakészen végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség az intézményvezetőt terheli.

(6) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

(7) A Képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítését az alábbiak szerint határozza meg:

a) 200 e Ft feletti kifizetést, és előlegfelvételt nem engedélyez házipénztárból,

b) 200 e Ft alatti kifizetés esetén a számla, számviteli bizonylat pénzügyi ellenjegyzése, kötelezettségvállalás igazolása, teljesítési igazolása, és érvényesítését követően az utalványozó írásos engedélyével fizethető ki.

(8) Készpénz felvétele, továbbá készpénzes kifizetés az alábbi esetekben igényelhető a házipénztárból:

 • külső személyi juttatásokra: megbízási díj, hó közi kifizetés, önkormányzati díjak,
 • a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
 • elszámolásra kiadott összegek: a kiküldetési költségre, beszerzésre, reprezentációra, postaköltségre,
 • készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 200 000.- Ft-ig,
 • kiküldetési kiadások,
 • kis összegű szolgáltatási kiadásokra 100 000.- Ft-ig,
 • a társadalom- és szociálpolitikai juttatásokra, az ellátottak pénzbeli juttatásainak kifizetésére,


22. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a folyamatos feladatellátáshoz szükséges pénzeszközök biztosítása érdekében 100 000 ezer Ft folyószámlahitel keretre szerződést kössön 2021. január 01-től 2021. december 31-i lejárattal, annak érdekében, hogy ha a várt bevételek elmaradása ezt szükségessé teszi, akkor a keretösszegből a kifizetéshez szükséges összeg igénybe vehetővé váljon.


23. § Átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről, betétben történő elhelyezéséről, éven belüli lejáratú, államilag garantált értékpapír vásárlásáról a jegyző ellenjegyzésével a polgármester dönt a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökének véleményezése mellett, és erről a soron következő testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.


24. § Az általános és a céltartalék felosztás, a felhasználásáról szóló döntés meghozatala, és a fejlesztési tartalék felhasználása a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.


25. § A költségvetési szervek pénzellátása – a személyi kiadásokhoz kapcsolódó elszámolási különbözetek figyelembevételével a felhasználási szükséglethez igazodóan, időarányosan, havi több részletre bontva történik.

Soron kívüli finanszírozás kiutalásáról – az intézmény kérése alapján – a polgármester dönt, és erről tájékoztatja a Képviselő-testületet a soron következő ülésen.


26. § (1) Az önkormányzat számlavezető pénzintézete a 142/2020. (IX. 22.) KT határozat alapján a Takarékban Zrt. (7020 Dunaföldvár, Fehérvári u. 4.).

(2) Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet alapján a helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek, valamint a Dunaföldvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat a képviselő- testület által választott pénzintézetnél vezetik a bankszámláikat, más banknál bankszámlát nem nyithatnak.


27. § A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatmutatóhoz kötött állami normatív hozzájárulások igénylését megalapozó mutatószámok (létszám, stb.) valóságtartalmáért, a normatív elszámoláshoz szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek a normatív támogatás alapját képező mutatószámokról a jogszabályok által meghatározott naprakész nyilvántartásokat vezetni.


28. § A beruházások ütemezésénél tekintetbe kell venni az önkormányzat fejlesztési forrásainak várható alakulását. A 15. mellékletben a testületi határozattal nem rendelkező beruházási igények megvalósíthatóságáról a Képviselő-testület eseti határozattal dönt, a források rendelkezésre állásának függvényében.


29. § A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatai ellátásához a szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság, és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségek összhangjáért.

6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése


30. § (1)  Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2)  Az önkormányzat a belső ellenőrzés működtetésről a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás útján gondoskodik. A folyamatba épített belső ellenőrzés működtetésről, és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

7. Záró rendelkezések


31. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.


Dunaföldvár, 2021. március 11.
Horváth Zsolt                                                             dr. Boldoczki Krisztina

 polgármester                                                                        jegyző

Záradék:


A rendelet a mai napon kihirdetésre került.


Dunaföldvár, 2021. március 12.                                                                                                  dr. Boldoczki Krisztina

                                                                                                              jegyző