Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (I.28.) önkormányzati rendelete

2020. évi költségvetésről

Hatályos: 2020. 09. 01 - 2020. 10. 26

Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2020. (I.28.) önkormányzati rendelete


Kunszállás Község Önkormányzatának

2020. évi költségvetéséről


Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


I.Fejezet

A RENDELET HATÁLYA


1. §


E rendelet hatálya kiterjed Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testületére) és szerveire, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre (a továbbiakban: intézmények).
II.Fejezet

A KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS

RENDELKEZÉSEK


1.A költségvetés főösszegei


2. §


(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Bevételi főösszege:  471.333.211 Ft

 Kiadási  főösszege:  471.333.211 Ft.


(2) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az (1) bekezdés c) pontjában szereplő költségvetési hiány 0 Ft, további intézkedést a rendelet elfogadása időpontjában nem igényel.


(3) A Képviselő-testület az intézmények önkormányzati támogatásának előirányzatát 123.532.606 Ft-ban állapítja meg.

2.A költségvetési főösszegek részletezése


3. §


(1) Kunszállás Község Önkormányzatának 2020. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1.1 melléklet tartalmazza.


(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2, 1.3, mellékletek szerint hagyja jóvá.


(3) A Képviselő-testület a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé, az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.


(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi beruházási és felújítási előirányzatait- beruházásonként, felújításonként- a 6., 7. melléklet szerint hagyja jóvá.


 (5) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.


(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait jogcímenként, feladatcsoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 9.1, 9.2. és a 9.3 mellékletek szerint hagyja jóvá.3.Az átmeneti időszak gazdálkodásának bevételei és kiadásai


4. §


A Képviselő-testület 2020. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendeletet nem alkotott.4.Finanszírozási bevételek és kiadások és az ezekkel kapcsolatos hatáskörök5. §


(1) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy esetleges likviditás biztosítása céljából éven belül igénybe vehető folyószámlahitel keretösszegét szükség esetén soron kívüli ülésen állapítja meg


(2) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az (1) bekezdésben foglaltak szerint jár el fejlesztési célra igénybe vehető áthidaló kölcsön esetében is.


(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit – az adósságot keletkeztető ügyletek futam idejének végéig vagy a kezesség érvényesíthetőségéig – és a saját bevételeinek várható összegeit a 3. melléklet szerint állapítja meg.5.Általános és céltartalékok és a felhasználásukhoz kapcsolódó hatáskörök


6. §


A Képviselő-testület kiadásai között 108.596.980 Ft általános tartalékot állapít meg.6.Tárgyéven túli év kiadási előirányzata terhére történő

 kötelezettségvállalás szabályai


7. §


(1) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését – éves bontásban és összesítve – a 11.  melléklet tartalmazza.


(2) Tárgyéven túli év kiadási előirányzata terhére történő kötelezettségvállalásra


a) az önkormányzat esetében a Képviselő-testület által az (1) bekezdés szerinti mellékletben

megállapított kiadási előirányzattal,


b) európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek esetében a 8. mellékletben szereplő kiadási előirányzattal,


c) az intézmények esetében a tárgyévi költségvetés kiadási előirányzataival megegyező mértékig kerülhet sor.7.Likviditáskezelés


8. §


Az Önkormányzat a várható bevételek és az időszak elején rendelkezésre álló pénzkészlet együttes összegének alapulvételével a teljesíthető kiadásokról havi ütemezésű finanszírozási tervet, valamint a költségvetési rendelet elfogadását követően likviditási tervet készíthet.9. §


Az Önkormányzat helyi adó beszedési alszámláin, a pótlék és bírság beszedési alszámlán a negyedév végén rendelkezésre álló összeget a következő munkanapon az Önkormányzat fizetési számlája javára kell utalni, figyelemmel az adószámlák közötti átutalások és adó-visszatérítések teljesíthetőségére. Az egyéb bevételek számlán rendelkezésre álló összeget legkésőbb a tárgyhót követő hónap 10. napjáig kell az Önkormányzat fizetési számlája javára utalni. Az év végén a fenti számlák csak 0 Ft egyenleget mutathatnak.


10. §


A tárgyévet követő években esedékes adósságszolgálatból eredő fizetési kötelezettség teljesítésének biztosítása érdekében tett intézkedések eredményeként jelentkező pénzügyi többletet és az egyszeri bevételeket betétszámlára kell helyezni.


8.A gazdálkodás szabályai

11. §

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az

intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.


(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz

kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival rendelkeznek.


(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez,

gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.


(4) A közös önkormányzati hivatal az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt

formában köteles naprakész nyilvántartást vezetni.


9.A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

  1. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul

meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.


(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső belső ellenőr útján gondoskodik. A

megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.10.Vegyes rendelkezések


13. §


A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat által fejezeti kezelésű előirányzatokra vagy költségvetési támogatásra benyújtandó támogatási igény esetében – a pályázat benyújtását jóváhagyó, és a saját forrás biztosításáról szóló külön Képviselő-testületi döntés nélkül – az Önkormányzat nevében előzetesen nyilatkozzon a saját forrás biztosításáról azzal, hogy nyertes pályázat esetén a támogatási szerződés megkötéséhez Képviselő-testületi döntés szükséges.


14. §


Az alaptevékenység ellátásához rendelkezésre álló kapacitáskihasználás körébe tartozó tevékenységekhez kapcsolódóan költségkalkulációt kell készíteni. Veszteséges tevékenység nem folytatható. Költségvetési támogatásból nem finanszírozható a szakmai alaptevékenységen felül – a rendelkezésre álló kapacitás igénybevételével – végzett tevékenység.11.Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása a

Polgármesterre átruházott hatáskörben


15. §


(1) A Polgármester a forrásfelhasználásról az 1.1 mellékletben szereplő előirányzatának értékéig jogosult dönteni esetenként 500.000 Ft értékhatárig. Döntéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával tájékoztatja a Képviselő-testületet.


(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására a működési és a felhalmozási célú támogatások, a működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszközök módosított előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeg erejéig, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.
12.Az Önkormányzat és Intézményei előirányzatának módosítása a

 Képviselő-testület hatáskörében


16. §


Folyamatosan vizsgálni kell az intézmények működési kiadásainak teljesítését, különös tekintettel az áremelkedésekre és a jogszabályi módosításokból származó többletkiadásokra. Ennek megfelelően kezdeményezni kell a szükséges előirányzat módosítást.


17. §


A közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek és felhalmozási bevételek módosított előirányzatán felüli többletbevételüket a Képviselő-testület előzetes engedélyével használhatják fel. Az intézmények a többletbevétel felhasználására irányuló kérelmüket a Polgármesterhez nyújtják be. A Képviselő-testület a többletbevétel felhasználásának engedélyezéséről a költségvetési rendelet módosítása során dönt.

18. §


(1) Azon pótelőirányzatok esetében, amelyek forrása pályázati támogatás, a pótelőirányzatnak az érintett intézmény költségvetésében történő biztosítására csak a pályázat elbírálását követően, a megítélt támogatás összegének erejéig kerülhet sor.


(2) Az (1) bekezdés szerinti forrás illetmény- vagy munkabéremelésre, a meglévő létszám határozatlan időre szóló foglalkoztatással történő növelésére abban az esetben használható fel, és az (1) szerinti többletbevétel ilyen célú felhasználására is csak abban az esetben adható engedély, ha a forrás tartós és a következő évben a költségvetési szerv költségvetésében eredeti előirányzatként megtervezi.


(3) A kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajtható végre, de az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha a Képviselő-testület azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.


(4) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.


19. §


A beruházási kiadások, felújítások előirányzatának módosítása működési költségtöbbletet nem okozhat. A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások többlet-támogatási igényt sem a tárgyévi költségvetésben, sem az azt követő években nem eredményezhetnek.13.Személyi juttatások előirányzatával kapcsolatos rendelkezések


20. §


(1) Az intézmények a személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettséget nem vállalhatnak. A személyi juttatások előirányzata felett a kötelezettségvállalási jogkörrel rendelkező intézmény vezetője – e jogkörében eljárva – a Képviselő-testület döntésével megvalósuló feladatváltozás miatt megüresedett álláshelyeket nem töltheti be, az ehhez kapcsolódóan jelentkező megtakarításokat még átmenetileg sem használhatja fel.


(2) Az intézmények a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó előirányzatain jelentkező maradvány összegének más kiemelt előirányzatra való átcsoportosítását kezdeményezhetik, azonban a megtakarítások a hatályos jogszabályokat figyelembe véve csak együtt, egymással arányosan módosíthatóak.


(3) A Képviselő-testületek a Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatalban az illetményalap mértékét 46.380 forint összegben határozzák meg.


(4) Minden olyan esetben, ahol a jogszabály nem alanyi jogon járó illetménypótlékról, illetménykiegészítésről és kereset-kiegészítésről, valamint juttatásokról rendelkezik, az intézmény vezetője annak megállapítása előtt – a fedezet biztosítása érdekében – köteles a Polgármester előzetes hozzájárulását kérni.


(5) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdése alapján a Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselője

            - felsőfokú iskolai végzettség esetén alapilletménye 15 %-ának

            - középiskolai végzettség esetén alapilletménye  15 %-ának

megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult.II.Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


21. §


  1. Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, azonban rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.


  1. Ezen rendelet 20. § (4) bekezdése 2020. december 31. napján hatályát veszti.Almási Roland Márk                                                               Heródekné Szász Ágota

                    polgármester                                                                               jegyző
A rendelet kihirdetve: 2020. január 28.                                                                                                           Heródekné Szász Ágota

          jegyző