Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2019 (XI.28.) önkormányzati rendelete

az idegenforgalmi adóról

Hatályos: 2020. 01. 01

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) és h) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 13. pontjában és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény l.§ (1) bekezdésében, és a 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1. § (1) Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete idegenforgalmi adót vezet be Dunaföldvár város közigazgatási területén, a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvényben szabályozott személyi hatályra kiterjedően.

(2) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a magasabb szintű anyagi és eljárási jogszabályokban foglaltak az irányadóak.

(3) Dunaföldvár Város Önkormányzata az idegenforgalmi adóból befolyó adóbevételt és az adóhoz kapcsolódó költségvetési támogatást törvényben meghatározottak szerint használja fel.


2. § (1) Az idegenforgalmi adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

(2) Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300.-Ft.


3. § (1) Ez a rendelet 2020. január 01. napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az idegenforgalmi adóról szóló 16/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet.  Dunaföldvár, 2019. november 26.

    Horváth Zsolt                                                                        Bárdos Lászlóné dr.

     polgármester                                                                          címzetes főjegyző

Záradék:


Az önkormányzati rendelet 2019. november 28-án kihirdetésre került.


                                                                                                   Bárdos Lászlóné dr.

                                                                                                  címzetes főjegyző