Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (III.31.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Hatályos: 2020. 03. 31

Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2020.(III.31.) önkormányzati rendelet-tervezete

a helyi közművelődési feladatok ellátásárólKunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések


1.§.


A rendelet célja, hogy Kunszállás község polgárai és közösségei művelődési és kulturális szükségleteinek figyelembevételével meghatározza Kunszállás Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) által ellátandó közművelődési alapszolgáltatásokat, azok ellátási formáját, módját és mértékét.


2.§.


A rendelet hatálya kiterjed a közművelődési tevékenységben résztvevőkre, az önkormányzat által fenntartott közösségi színtérre, közművelődési tevékenységet is ellátó természetes és jogi személyekre, egyéb szervezetekre, azok fenntartóira, működtetőire, alkalmazottaira és a közművelődési alapszolgáltatást igénybe vevőkre.2.A közművelődési alapszolgáltatások meghatározása


3.§.


Az önkormányzat a helyi sajátosságok és a rendelkezésre álló anyagi eszközei figyelembevételével az alábbi közművelődési alapszolgáltatásokat látja el:


a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése.4.§.


Az önkormányzat a 3.§-ban meghatározott alapszolgáltatásokat a következő feladatok ellátásával biztosítja:

 1.  a nemzeti ünnepeket a helyi közösség bevonásával és részvételével  rendezi meg, azokhoz közösségi teret biztosít,
 2. támogatja az ifjúság közösségi szerveződését és részvételét,
 3. támogatja az idősek művelődő közösségének tevékenységét,
 4. a könyvtár közművelődési tevékenységének támogatása, ezen létesítmény bevonása a 

közművelődési tevékenységbe, a könyvtárban e-Magyarország Pont működtetése,

 1. lehetőséget és helyet biztosít az iskolarendszeren kívüli önképző, szakképző, képességfejlesztő tanfolyamok, bemutatók tartására,
 2. támogatja a hagyományos kézműves kultúra megőrzését,
 3. támogatja a helyi környezeti értékek megismertetését, a túrázást a turizmus lehetőségeinek támogatásával és bővítésével, a helyi környezeti értékek megőrzését,
 4. települési értéktár bővítése, helyi értékek tudatosítása, népszerűsítése
 5. lehetőséget és helyet biztosít művelődési és alkotó célú helyi közösségek, gyűjtőkörök, szakkörök, kulturális célú közös tevékenységek, összejövetelek számára,
 6. kiállítási lehetőséget biztosít művészeti alkotások számára, közösségi színteret bocsát rendelkezésre zenei rendezvényekhez,
 7. közreműködik táborok szervezésében
 8. közösségi internet szolgáltatást biztosít,
 9.  feladatának tekinti továbbá az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más 

 kisebbségi kultúra értékeinek megismertetését, a megértés, a befogadás elősegítését.3.A közművelődési feladatok ellátásának szervezeti keretei


5.§.


Az önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatásai ellátásának keretében a helyi közművelődés támogatását az alábbiak szerint biztosítja:


a) közösségi színtér biztosításával,

b) könyvtári szolgáltatás fenntartásával,

c) költségvetési keretei között kulturális rendezvények, szervezetek támogatásával, és

d) pályázati lehetőségek kihasználásával és az ehhez szükséges önrész rendelkezésre bocsátásával.6. §


(1) Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenységéhez a Petőfi Rendezvény és Faluház Kunszállás, Kossuth u. 5. szám alatti helyet biztosítja.


 (2) Az önkormányzat által fenntartott közösségi színtér minden év március 31-ig éves szakmai munkatervet és az előző naptári évről beszámolót nyújt be Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. A képviselő-testület dönt a beszámoló és a munkaterv elfogadásáról.
7. §


(1) Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásában együttműködik:

a) a településen működő köznevelési intézményekkel,

b) kulturális tevékenységet is végző társadalmi, civil szervezetekkel,

c) egyházakkal és

d) hasonló feladatokat ellátó országos, regionális, térségi intézményekkel, civil szervezetekkel, más önkormányzatokkal.


(2) Az önkormányzat közművelődési megállapodás megkötésével segítheti a rendeletben meghatározott azon közművelődési feladatok ellátását, amelyeket nem önkormányzati fenntartású intézmények, egyházak, civil szervezetek, vagy magánszemélyek végeznek.


(3) Az önkormányzat és intézményei a közművelődési lehetőségekről

a) a „Kunszállási Hírek”,

b) plakátok, szórólapok útján,

c) a települési honlapon

 adnak tájékoztatást a község lakossága részére.4. A közművelődési tevékenység finanszírozása és személyi feltételei


8. §


(1) Az önkormányzat a helyi közművelődési feladatok támogatását az éves költségvetésében meghatározott keretek között biztosítja, illetve további egyedi döntéssel biztosíthatja.


(2) Az önkormányzat a civil szervezetek támogatásán keresztül is hozzájárul a település közművelődési és közösségfejlesztési feladatainak ellátásához.


(3) Az önkormányzat a pályázati források kihasználásával törekszik a helyi közművelődés minél magasabb szinten történő biztosítására. Az önkormányzat közművelődési pályázat esetén a szükséges önrészt az éves költségvetési rendeletében biztosíthatja.


9.§


Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásáról nem intézményi formában gondoskodik. A könyvtári és a közművelődési feladatokat a képviselő-testület által kinevezett, főállású közalkalmazotti jogviszonyban álló személy(ek) látják el.


5. Záró rendelkezés


10. §


Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.                   Almási Roland Márk sk.                                           Heródekné Szász Ágota sk.

                    polgármester                                                                        jegyző

A rendelet kihirdetve: 2020. 03. 31.


                                                                                           Heródekné Szász Ágota sk.

                                                                                                          jegyző