Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2020 (III.13.) önkormányzati rendelete

a közművelődésről

Hatályos: 2020. 04. 01

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény 83/A § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a Dunaföldvári Roma Nemzetiségi Önkormányzattal való egyeztetést követően - az Önkormányzat közművelődési feladatairól a következőket rendeli el:


1.§ (1) Jelen rendelet területi hatálya Dunaföldvár Város Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területére terjed ki.

(2) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat közigazgatási területén található az Önkormányzat által fenntartott 3. § (2) bekezdésében rögzített közművelődési intézményekre, közösségi színterekre, azok fenntartóira, működtetőire, alkalmazottaira, valamint a közművelődési tevékenység megvalósításában résztvevőkre.


2. § (1) Az Önkormányzat a helyi közművelődés támogatása során kötelező alapszolgáltatásának tekinti:

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítését, működésük támogatását, fejlődésük segítését, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítását:

aa) művelődő közösségek rendszeres és alkalomszerű tevékenység végzéséhez helyszínt biztosít,

ab) művelődő közösségek számára bemutatkozási lehetőséget teremt, és

ac) művelődő közösségek számára adminisztrációs, irodatechnikai támogatást, információ szolgáltatást nyújt.

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztését:

ba) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének fejlődését elősegítő közösségfejlesztő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez, és

bb) hátrányos helyzetű csoportok társadalmi, kulturális részvételét fejlesztő, a megértést, a befogadást, a felzárkóztatást, az esélyegyenlőség megvalósulását elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez.

c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítását:

ca) iskolarendszeren kívüli tanfolyamokat, képzési alkalmakat szervez, támogatja azok megvalósítását, és

cb) iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző szakkörök, klubok, közösségek megalakulását, tevékenységét szervezi, támogatja azok megvalósítását.

d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítását:

da) a nemzeti és egyetemes kultúra, továbbá a külhoni nemzetrészek kulturális értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását,

db) a helytörténettel, a népművészettel, a népi iparművészettel és a település szellemi, kulturális örökségével kapcsolatos csoportot, szakkört működtet, támogatja a művelődő közösségek ezirányú munkáját,

dc) részt vesz a helyi művelődési szokások gondozásában, gazdagításában, értéktár kialakításában, gondozásában, a települési értékeket bemutató és népszerűsítő programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, és támogatja azok megvalósítását,

dd) a helyi nemzetiségi közösségek bevonásával a nemzetiségi kultúra értékeinek megismertetése érdekében, programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását, és

de) az ünnepek kultúrájának gondozása érdekében a helyi szokások figyelembevételével, a művelődő közösségek, illetve a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítésével foglalkozó közösségek bevonásával szervezi az állami, a nemzeti, a társadalmi és településhez kötődő ünnepek helyi alkalmait, támogatja azok megvalósítását.

e) az amatőr alkotó és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítását: a képzőművészet, a zeneművészet, a táncművészet, a színház- és bábművészet, a versmondás, a film- és médiaművészet, az irodalom területén tevékenységet folytató amatőrműveszeti csoportot, szakkört, klubot szervez, segíti azok létrejöttét, támogatja azok működését.

f) a tehetséggondozás- és fejlesztés feltételeinek biztosítását: a településen élő vagy tanuló hátrányos helyzetű személyek tehetségének kibontakoztatása, kompetenciáinak fejlesztése érdekében művészeti és egyéb foglalkozásokat, szakköröket, klubokat működtet, támogatja azok megvalósítását

g) kulturális alapú gazdaságfejlesztés: a helyi szellemi, épített és természeti örökségre építő közösségi és kreatív gazdaságot fejlesztő programokat, tevékenységeket és szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását.

(2) Az (1) bekezdés a)- g) pontban foglalt tevékenységek megvalósításában az Önkormányzat szakmai és infrastrukturális támogatást nyújt.


3. § (1) Az Önkormányzat a 2. § (1) bekezdésében meghatározott alapszolgáltatások megvalósítása érdekében közművelődési intézményt működtet.

 1. Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatásokat elsősorban az általa alapított költségvetési szervként működő Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár integrált kulturális intézmény (továbbiakban: közművelődési intézmény), melynek székhelye: 7020 Dunaföldvár, Ilona utca 9. szervezeti keretei között látja el.
 2. Az Önkormányzat a közművelődési feladatellátásra, az intézmény működtetésére közművelődési megállapodást köthet, a vonatkozó jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő jogi vagy természetes személlyel. A közművelődési megállapodásnak tartalmazni kell a vonatkozó törvényben előírt kötelezettségeket.
 3.  A közművelődési intézmény tárgyév november 15-ig a tárgyévet követő évre munkatervet és annak mellékletét képező szolgáltatási tervet készít, amelyet az Önkormányzat éves költségvetésének elfogadását követő 10 napon belül véglegesít. Az Intézmény végleges munkatervét az Önkormányzat kultúráért és költségvetéséért felelős bizottságai véleményének figyelembe vételével a Képviselő-testület hagyja jóvá.
 4. A közművelődési intézmény vezetője az intézmény előző évi tevékenységéről a tárgyév február 15. napjáig szakmai értékelést készít az Önkormányzatnak.


4. § Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása érdekében együttműködik:

 1. a város területén működő köznevelési intézményekkel,
 2. a városi székhelyű, helyben működő közművelődési célú társadalmi és civil szervezetekkel,
 3. a városi székhelyű, kulturális tevékenységet is végző gazdálkodó szervezetekkel,
 4. az egyházakkal,
 5. közművelődési feladatvégzést vállaló magánszemélyekkel,
 6. a hasonló szakfeladatot ellátó országos, regionális, térségi intézményekkel, civil szervezetekkel, és
 7. a települési nemzetiségi önkormányzattal.


5. § (1) Az önkormányzat a közművelődéssel kapcsolatos alapszolgáltatásait a tárgyévi költségvetéséből finanszírozza. Ennek forrása a központi költségvetésből származó közművelődési támogatás, az önkormányzati támogatás, az intézmény saját bevétele és a pályázati úton elnyerhető támogatások.

(2) Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások támogatására kiírt pályázatokhoz szükséges önrész mértékét az éves költségvetési rendeletében határozza meg.

(3) Az Önkormányzat a költségvetésében elkülönített forrást biztosít a város közművelődési feladatokat ellátó civil szervezeteinek támogatására, bizottsági hatáskörbe utalt pályázati úton történő lebonyolításra.


6. § (1) Ez a rendelet 2020. április 01. napján lép hatályba.

(2) A jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 10/2018.(VII.04.) önkormányzati rendelet.Dunaföldvár, 2020. március 10.
                                            Horváth Zsolt                                             dr. Révész Judit

                                 polgármester                                                   aljegyző
Záradék:


A rendelet a mai napon kihirdetésre került.


Dunaföldvár, 2020. március 13.
                                                                                 dr. Révész Judit

                                                                                        aljegyző