Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017. (VIII.29.) önkormányzati rendelete

az épített örökségvédelmének helyi szabályozásáról szóló 15/2008.(IX.30) rendeletének módosításáról

Hatályos: 2017. 08. 29

KUNSZÁLLÁS  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK


10/2017.(VIII. 29.)

önkormányzati rendelete


az épített örökség védelmének helyi szabályozásáról szóló 15/2008.(IX. 30.)

rendeletének módosításárólKunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX tv. 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az épített örökség védelmének helyi szabályozásáról szóló 15/2008.(IX.30.) rendeletének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.


1. §


Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének az épített örökség védelmének helyi szabályozásáról szóló 15/2008.(IX. 30.) önkormányzati rendeletének

  1. 4.§ helyébe az alábbi mondat kerül:

Az épített örökség helyi védelmének összehangolását és irányítását Kunszállás Község Önkormányzatának Jegyzője (továbbiakban Jegyző) látja el.


  1. 6.§ (4) bek. helyébe az alábbi mondat kerül:

A védett építményt, illetve területet a Jegyző „Helyi védettségű épület”, illetve „Helyi védettségű terület” feliratú, a község címerét ábrázoló táblával jelöli meg.


  1. 10.§. helyébe az alábbi mondat kerül:

(1) A jelen rendelet szabályainak megsértése esetén a Jegyző:

a.) felszólítja a tulajdonost (használó, kezelőt) a védett érték fenntartására, karbantartására,

b.) elrendeli az engedély nélküli változtatások esetén az eredeti állapot helyreállítását, illetve a méltatlan használat megszüntetését,

(2) Amennyiben a tulajdonos az (1) bekezdésben foglaltaknak nem tesz eleget és a védett érték veszélybe kerül, az Önkormányzat a munkákat a tulajdonos költségére és felelősségére elvégezteti, amely adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül.


  1.   11.§. (1) bek. helyébe az alábbi mondat kerül:

„A Jegyző által elrendelt munkák elvégzését a tulajdonos köteles tűrni.”


  1.   12.§. helyébe az alábbi mondat kerül:

„A Jegyző a védett építményekről, területekről nyilvántartást vezet. A nyilvántartás nyilvános és a védett értékek azonosításához szükséges adatokat tartalmazza.”


  1. 15.§. „a védelem többletköltsége” meghatározásának helyébe az alábbi mondat kerül:

„A védelem többletköltsége: a védett építmény olyan helyreállítási munkáinak költsége, amelyeket Kunszállás Község Jegyzője rendelt el, valamint, amit a tulajdonos kezdeményezésére a Jegyző annak elismer és amelyek egyébként nem merültek volna fel.”

2. §


Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének az épített örökség védelmének helyi szabályozásáról szóló 15/2008.(IX. 30.) önkormányzati rendeletének melléklete helyébe e rendelet melléklete kerül.


3. §


E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
            Kovács Imre                                                    Heródekné Szász Ágota

            polgármester                                                              jegyző

A rendelet kihirdetve: 2017. augusztus 29.


Heródekné Szász Ágota

jegyző

melléklet az 10/2017.(VIII. 29.) rendelethez/melléklet a 15/2008.(IX. 30.) rendelethez/Kunszállás Község helyi védelem alatt álló létesítményeiÉpületek:

Templom 6 hrsz

Lakóház 383 hrsz

Tájház 1 hrsz

Önkéntes tűzoltó-szertár 241 hrsz

Órák Háza 80/2 hrsz


Szobrok:       

Kőkereszt 4 hrsz

István király szobor 4 hrsz

1848/49-es emlékmű 4 hrsz

1956-os emlékoszlop 4 hrsz

Millenniumi emlékmű 375 hrsz


Parkok:

Csőke park 399 hrsz

Radnai Pál tér 241 hrsz

Templomkert 4 és 6 hrsz

Temető, különösen az egykori ótemető sírkertjei 037/4 hrsz