Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014 (VII.15.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtéséről, szállításáról és ártalmatlanításáról

Hatályos: 2020. 12. 23


Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdésben, a 44/F. § (1) bekezdésben és 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében a) pontjában, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. és 11. pontjaiban, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, valamint a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség véleményének kikérésével, az alábbi rendeletet alkotja:I. Fejezet

Általános rendelkezések


1. A rendelet hatálya


1. § (1) A rendelet személyi hatálya kiterjed Dunaföldvár Város közigazgatási területén minden közcsatornával el nem látott területen, vagy közcsatornával ellátott, de közcsatornára rá nem kötött ingatlan tulajdonosára, vagyonkezelőjére, vagy egyéb jogcímen magánszemély, vagy nem magánszemély általi használójára (a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos).

(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed az (1) bekezdés szerinti ingatlantulajdonosnál keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek a begyűjtésére, szállítására, elhelyezésére és kezelésére vonatkozó közszolgáltatás ellátására.

(3) A rendelet hatálya nem terjed ki az ipari szennyvízre és a veszélyes hulladékokra, valamint az ezekkel összefüggő tevékenységekre.


2. Értelmező rendelkezések


2. § A rendeletben alkalmazott fogalmak értelmezésére a jogalkotásról szóló törvény szerinti magasabb szintű vonatkozó jogszabályokban foglalt fogalom meghatározások irányadóak.


3. A közszolgáltatás tartalma


3. § A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás (a továbbiakban: közszolgáltatás) az alábbi tevékenységekre terjed ki:

a) az ingatlanon keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes tárolására szolgáló gyűjtőhelyről történő begyűjtésére, továbbá az  elszállítást végző közszolgáltató részére átadott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek az ártalmatlanítás céljából történő elszállítására,

b) az a) pontban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított szennyvíz ártalmatlanítása céljából a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek az arra kijelölt szennyvíztisztító telepen történő elhelyezésére és kezelésére´(továbbiakban: ártalmatlanítás).


4. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése


4. § (1) Dunaföldvár Város közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatást, Dunaföldvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és a TI-TÓ Csatornatisztító és Szolgáltató Kft. (6320 Solt, Fűzfa u. 25.) között fennálló szerződéses kapcsolat alapján a TI-TÓ Kft. (továbbiakban: közszolgáltató) látja el az önkormányzattal 5 év határozott időre kötött közszolgáltatási szerződés alapján.

(2) A Dunaföldvár Város közigazgatási területén lévő ingatlanokon keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet ártalmatlanításra a Mezőföldvíz Kft. Paks által a madocsai 087/38 hrsz. alatt üzemeltetett Madocsa és térsége szennyvíztisztító telep szennyvízfogadó műtárgyában kell ártalmatlanítani.


II. Fejezet

A közszolgáltatás ellátásának rendje


5. Az önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai


5. § A közszolgáltatás tekintetében az önkormányzat feladata

  1. a közszolgáltatás körébe tartozó, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz rendszeres begyűjtésének, elszállításának, és ártalmatlanításának megszervezése és a közszolgáltatás végzésének ellenőrzése,

      b) a közszolgáltatás ellátására a közszolgáltató kiválasztása, a közszolgáltatóval közszolgáltatási szerződés megkötése.

6. A közszolgáltató és az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei


6. § (1) A közszolgáltató a közszolgáltatást a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002.(IV.10.) EüM rendelet 6. §-ban foglalt eszközzel és az ott, valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI. 29.) Kormányrendeletben (továbbiakban: Kr.) meghatározott feltételek szerint köteles ellátni.

(2) A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet köteles az ingatlantulajdonos megrendelésétől számított 3 munkanapon belül begyűjteni és végleges ártalommentes elhelyezés végett a 4. § (2) bekezdésben megjelölt szennyvíztisztító telepre szállítani. ártalmatlanítás céljából.

(3) A közszolgáltatás megrendelése a közszolgáltató ügyfélszolgálatán történhet szóban vagy írásban. Az ügyfélszolgálat elérhetőségeit a közszolgáltató és az Önkormányzat által közzétett hirdetmény tartalmazza.

(4) Az első megrendeléskor az ingatlantulajdonos szolgáltatással érintett ingatlanát fogyasztási hely azonosítóval kell ellátni, amit az ingatlantulajdonossal írásban közölni kell. A későbbi megrendelések során a megrendeléskor hivatkozni kell vagy az ingatlan pontos címére, vagy a fogyasztási hely azonosítóra, megrendelés csak ennek ismeretében fogadható el.

7. § (1) A közszolgáltató az önkormányzat által szolgáltatott adatok alapján nyilvántartást köteles vezetni az ivóvízhálózatba bekapcsolt, de a szennyvízhálózatba be nem kapcsolt felhasználók vízfelhasználásáról, a közszolgáltatás ellátása során ezekről az ingatlanokról elszállított szennyvíz mennyiségéről.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon kívül a közszolgáltató köteles nyilvántartást vezetni az ivóvízhálózatba be nem kapcsolt ingatlanok vonatkozásában a közszolgáltatás ellátása során ezekről az ingatlanokról elszállított szennyvíz mennyiségéről.

8. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező, vagy az ideiglenes tárolásra szolgáló közműpótló létesítmények ürítéséből származó, illetve közüzemi csatornahálózatba vagy más befogadóba, vagy szennyvíztisztítóba nem vezetett háztartási szennyvizet a környezetvédelmi és a közegészségügyi előírások, illetve az egyéb hatósági előírások szerint gyűjteni, és azt a közszolgáltatónak átadni.

(2) A közszolgáltatás igénybe vételét a rendelet 6. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott módon, az ingatlantulajdonosnak kell megrendelnie a közszolgáltatótól.

(3) A közszolgáltatás igénybe vétele során az elszállításra megrendelt nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiség nem lehet kevesebb, mint 1 m3.

(4) Az ingatlantulajdonos az összegyűjtött és ideiglenesen tárolt szennyvizet a 4. § (1) bekezdésben megjelölt közszolgáltatóval köteles elszállíttatni. A szennyvíz elszállítását arra jogosulatlan személlyel az ingatlantulajdonos nem végeztetheti el.

(5) Az ingatlantulajdonos köteles megfelelő rendszerességgel, jogszabály eltérő rendelkezése hiányában legalább évente egy alkalommal elvégeztetni a közszolgáltatást és az elvégzéséhez a szükséges feltételeket biztosítani, így különösen a gyűjtőhely megközelíthetőségét a szállító jármű számára oly módon köteles biztosítani, hogy az elláthassa feladatát.

(6) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatásért az 1. mellékletben meghatározott mértékű díjat köteles fizetni a közszolgáltatónak.

(7) Az ingatlantulajdonos jogosult a közszolgáltatással, annak keretében végzett munkavégzéssel kapcsolatban a közszolgáltatónál panaszt tenni.

7. A közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei


9. § A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződésben meg kell határozni:

a) a szerződő felek megnevezését és azonosító adatait (a szerződő felek székhelye, képviselője, adószáma és számlavezető pénzintézete),

b) a szerződés tárgyát,

c) a szerződés időtartamát,

d) a teljesítés helyét (település),

e) a begyűjtésre vonatkozó szabályokat,

f) a felek jogait és kötelezettségeit,

g) a közszolgáltatási díj megállapítását, a számlázásnak és a számla kiegyenlítésének módját,

h) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeit,

i) a közszolgáltató tevékenység végzésére feljogosító engedélyre történő utalást,

j) az irányadó jogszabályok megnevezését, és

k) a közszolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos panaszintézés szabályait.

8. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésével és elszállításával

kapcsolatos kötelezettségek, a közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei


10. § (1) Az ingatlantulajdonos a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az ingatlana területén belül, zárt, vízzáró kivitelű közműpótló létesítményben köteles gyűjteni.

(2) A közműpótló létesítménybe csak háztartási szennyvíz vezethető. Az ingatlantulajdonos nem helyezhet el a közműpótló létesítményben a begyűjtést, ürítést végző vagy más személyek élet- és testi épségét, egészségét, valamint a szennyvíztisztító telep rendeltetésszerű működését és a műtárgyainak állagát veszélyeztető mérgező-, tűz- és robbanásveszélyes, vagy egyéb anyagot, és állati tetemet.

(3) Ismeretlen összetételű szennyvizet veszélytelenségének, vagy veszélyességének megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni, amely esetekben a közszolgáltató a mindenkori jogszabályi előírások figyelembevételével, a szükséges jogszabályban foglalt intézkedések mellett megtagadhatja annak elszállítását.

(4) A közszolgáltató a háztartási szennyvíz elszállítását a (3) bekezdésben foglaltakon túl megtagadhatja, ha a szállítandó szennyvízről érzékszervi megállapítás (szag, szín, összetétel) alapján az feltételezhető, hogy a szennyvíz az arra kijelölt átadási helyen szennyvízelvezető törzshálózatba, vagy szennyvízelvezető műbe jogszabály alapján nem helyezhető el.

(5) A Közszolgáltató a közszolgáltatást igénybevevő ingatlantulajdonosokról a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő nyilvántartást vezet a közszolgáltatást igénybevevők azonosításához szükséges adatok feltüntetésével.

(6) Az adatkezelés a közszolgáltatással összefüggően az ingatlantulajdonos személyének megállapításához, a közszolgáltatási díj behajtásához, és ezen tevékenységekkel kapcsolatos  adatbázis létrehozásához és működtetéséhez szükséges.

(7) A Közszolgáltató a közszolgáltatás nyújtásához szükséges személyes adatokat - a név és lakcímadatok tekintetében - a személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő szerv, egyebekben az ingatlanhasználó adatszolgáltatása alapján ismeri meg. A személyes adatok kezelése során a Közszolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Tv.) rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni.

(8) A Közszolgáltató megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, gondoskodik az adatok biztonságáról. Adatvédelmi Szabályzatában meghatározza azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

(9) A Közszolgáltató az ingatlanhasználó személyes adatait - az adatok tárolása kivételével - a szerződéses viszony létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig kezelheti. A szerződéses viszony megszűnését követően a Közszolgáltató a kezelt adatokat köteles megsemmisíteni.

III. Fejezet

A közszolgáltatás díja


9. A fizetendő díj megállapítása


11. § (1) Az Önkormányzat a közszolgáltatás díját a Vtv 44/D. §- ban, és a természetes személy ingatlantulajdonos esetében a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXIV. törvény (továbbiakban: Rtv.) előírásai figyelembevételével határozza meg.

(2) Az ürítés díját a szennyvízszállító gépjárműbe gyárilag beépített szintmérő műszerrel mért, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége, de legalább 1m3 után kell megfizetni.

(3) A közszolgáltatási díj tartalmazza a szállítási tevékenység közvetlen költségét, az ürítési díjat, a befogadási díjat, és az e-útdíjat, valamint figyelembe veszi a szennyvíztisztító telep, mint ürítési és ártalmatlanítási hely Dunaföldvártól mért távolságát.


12. § (1) A közszolgáltató a díjat a közszolgáltatás elvégzését követően azonnal, a helyszínen számla alapján jogosult beszedni.

(2) Ha a közszolgáltatás díját a közszolgáltató a közszolgáltatás elvégzése után azonnal, a helyszínen az ingatlantulajdonos díjfizetési hajlandóságának elmaradása miatt nem tudja beszedni, arról a számlát postai úton, hivatalos levél formájában megküldi az ingatlantulajdonosnak.

(3) A közszolgáltató a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (továbbiakban:Ptk) meghatározott mértékű késedelmi kamatot jogosult felszámítani a közszolgáltatási díjat késedelmesen teljesítő ingatlantulajdonossal szemben.

(4) A közszolgáltató minden év szeptember 30-áig kezdeményezheti a következő évre vonatkozó közszolgáltatási díj felülvizsgálatát. A felülvizsgálathoz részletes, a hatályos jogszabályoknak megfelelően elkészített díjkalkulációt kell az Önkormányzat jegyzőjének megküldeni. A következő évre vonatkozó díjkalkulációt a jegyző terjeszti az Önkormányzat képviselő-testülete elé, amelyről a képviselő-testület dönt.

(5) A képviselő – testület a közszolgáltatás díját egy év időtartamra állapítja meg.

(6) Ha a közszolgáltató a közszolgáltatás mellett más gazdasági tevékenységet is folytat, a költségtervben a költségek szigorú elkülönítésének módszerét is alkalmaznia kell. A közszolgáltatónak a közszolgáltatás kereteibe nem tartozó más szolgáltatás költségeit, elszámolását és díját szigorúan el kell különítenie, és e költségeket a közszolgáltatás díjából nem finanszírozhatja.

IV. Fejezet

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokról


10. A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokkal kapcsolatos eljárási szabályok


13. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokkal kapcsolatos hatáskört a jegyző gyakorolja.

(2) Nem állapítható meg közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás, ha a tevékenység vagy mulasztás szabálysértést, bűncselekményt valósít meg, úgyszintén, ha a tevékenységre vagy mulasztásra törvény, vagy kormányrendelet közigazgatási bírság alkalmazását rendeli el.

(3) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetése miatt lefolytatott eljárás során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) rendelkezései alkalmazandók az e rendeletben meghatározott eltérésekkel.

(4) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatti eljárás kizárólag hivatalból indítható, mely akkor sem minősül kérelemre indult eljárásnak, ha a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jelenti be. Az eljárási képességgel nem rendelkező személy közigazgatási bírsággal nem sújtható.

(5) Az eljárási képességgel nem rendelkező személy közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartása miatt indult eljárást meg kell szüntetni.

(6) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetője a jogsértés jellegével arányban legfeljebb ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal sújtható, amennyiben a helyszíni intézkedés alkalmával az ügyfél a jogsértést teljes mértékben elismeri és legfeljebb kettőszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

(7) A helyszíni bírság kiszabására a közterület-felügyelő jogosult.
11.  A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások meghatározása


14. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el:

a)

b) aki nem a rendelet 4. §-ában megnevezett közszolgáltatóval végezteti el a szolgáltatást és nem tudja igazolni az általa kibocsátott háztartási szennyvíz engedélyezett szennyvíz befogadóba történő beszállítását.V. Fejezet

12. Záró rendelkezések


15. § (1) Ez a rendelet 2014. július 15. napján lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK Európai Parlamenti és Tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.Dunaföldvár, 2014. július 08.

Horváth Zsolt                                                Bárdos Lászlóné dr.

 polgármester                                                             címzetes főjegyzőZáradék:


A rendelet a mai napon kihirdetésre került.


Dunaföldvár, 2014. július 15.
                                                                                     Bárdos Lászlóné dr.

                                                                                   címzetes főjegyző


1. melléklet 9/2014. (VII.15.) Önkormányzati rendelethez  1. melléklet


a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének

2014. évi közszolgáltatási díja
1. magánszemély esetén:             1.575,- Ft/m3 + Áfa (10 %-kal rezsi csökkentett ár)

2. nem magánszemély esetén:       2.200,- Ft/m3 + Áfa