Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (VIII.30.) önkormányzati rendelete

egyes építésügyi szabályokat tartalmazó önkormányzati rendeletek módosításáról

Hatályos: 2016. 08. 31

Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 13. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2014. (XII.16.) önkormányzati rendeletben biztosított véleményezési jogkörben eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének ismeretében a következő rendeletet alkotja:

1. §

Kunszállás Község Önkormányzatának a helyi építési szabályokról szóló 5/2005. (III.22.) rendeletének

(1) 16. § (3) bekezdés rendelkezése hatályát veszíti.

(2) 31. § (5) bekezdése hatályát veszíti.

2. §

Kunszállás Község Önkormányzatának az épített örökség védelméről szóló 15/2008. (XI.24.) önkormányzati rendeletének

(1) a 10. § (2) bekezdésének utolsó mondata a hatályát veszíti.

(2) a 4. § és 15. §-ának „- A védelem többletköltsége ..” kezdetű bekezdése akként módosul, hogy a „Kunszállás Község Polgármesteri Hivatala (továbbiakban Polgármesteri Hivatal)”, illetve „Kunszállás Község Polgármesteri Hivatala” szövegrész helyébe a „közös önkormányzati hivatal” szövegrész lép.

(3) a 6. § (4) bekezdése, 10. § (1) és (2) bekezdése, 11. § (1) bekezdése, 12. §-a és 15. §-ának „- A védelem többletköltsége ..” kezdetű bekezdése akként módosul, hogy a „Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe a „közös önkormányzati hivatal” szövegrész lép.

3. §


Kunszállás Község Önkormányzatának a temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 18/2009. (V.26.) önkormányzati rendeletének


(1) a 6. § (1) bekezdésének első mondata hatályát veszíti.

(2) a 6. § az (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A temetőben rendelkezésre álló temetési helyek szélessége:

sírok mérete (hossz x szélesség):

                        egyes: min.0,9 m x 2,1 m (felnőtt), 0,6 m x 1,3 m (gyerek)

                        kettős: min. 1,9 m x 2,1 m.

           

kripták mérete (hossz x szélesség):

            egyes: min. 1,5 m x 2,5 m

            többes: min 1,5 koporsónként x 2,5 m.


sírok távolsága: min. 0,6 m

sírsorok távolsága: min 1,0 m

új belső út legalább 8 m szélességben, kétoldali fasorral létesíthető.”

4. §

Záró és átmeneti rendelkezések

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kunszállás, 2016. augusztus 29.

Kovács Imre    sk.                                                       dr. Mészáros László sk.

polgármester                                                                                          jegyző
A rendelet kihirdetve 2016. augusztus 30-án.

                                                                       dr. Mészáros László     

                                                                       jegyző

Mellékletek