Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2020 (VII.10.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2020. 07. 11

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 34. § (6) bekezdés d) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi-, Közrendvédelmi és Jogi Bizottság és a 34. § (7) bekezdés b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya


 1. §

A rendelet hatálya kiterjed Dunaföldvár Város Önkormányzatára, valamint az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre.


Az önkormányzat és intézményeinek bevételei és kiadásai


 1. §


 1. Dunaföldvár Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. melléklet szerint


3 308 973 737 Ft bevétellel,

2 547 620 378 Ft kiadással


 jóváhagyja, amely összegek nem tartalmazzák a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, ezek összege 764 105 724 Ft.


 1. A Képviselő-testület Dunaföldvár Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) bevételeit forrásonként és a kiadásokat – ezen belül a kiemelt kiadásokat – feladatonként részletezve a 2.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
 2. A Képviselő-testület az önkormányzat a költségvetési szerveinek bevételeit és kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését címenként 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6. mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.


 1. §

(1) A Képviselő-testület a beruházási kiadások teljesítését 45 412 043 Ft főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 2.1.2. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

 1. A Képviselő-testület a felújítási kiadások teljesítését 402 835 659 Ft főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 2.1.2. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.Vagyonkimutatás


 1. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 8. melléklet – a mérlegben valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján – 7 692 677 702 Ft-ban állapítja meg, melyből a tartós részesedések 171 080 971 Ft-ot képviselnek.


 1. §

A Képviselő-testület a 2019. évre vonatkozó könyvvizsgálói jelentés megállapításainak figyelembevételével

 1. az egyszerűsített mérleget a 9. melléklet szerint fogadja el.
 2. a 2019. évi pénzeszközök változását 10. melléklet szerint fogadja el.
 3. a 2019. évi maradvány kimutatást a 11. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
 4. a 2019. évi eredmény kimutatást a 12. melléklet szerint fogadja el.Maradvány jóváhagyása


 1. §
 1. A Képviselő-testület 2019. évi maradványt 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja, engedélyezi annak felhasználást.
 2. A Képviselő-testület felhatalmazza az Önkormányzat jegyzőjét, hogy az intézményeket a beszámoló elfogadásáról a maradvány jóváhagyott összegéről, a rendelet elfogadásáról haladéktalanul írásban értesítse.Több éves kihatással járó döntések, folyósított ellátások, közvetett támogatás


 1. §

(1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban és a szöveges indoklással a 6. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat által folyósított ellátások előirányzatát és teljesülésének számszerűsítését a 7. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét és a szöveges indoklását a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

Záró rendelkezés


 1. §Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.Dunaföldvár, 2020. július 07.
Horváth Zsolt                                                dr. Boldoczki Krisztina

 polgármester                                                               jegyző

Záradék:


A rendelet a mai napon kihirdetésre került.


Dunaföldvár, 2020. július 10.                                                                                                  dr. Boldoczki Krisztina

                                                                                                              jegyző