Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (V.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2016. 05. 31 - 2021. 03. 24

Kunszállás Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.1. Általános rendelkezések1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.


(2) A zárszámadási rendelet elkülönítetten tartalmazza:

a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített zárszámadását,

b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek zárszámadását,

c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó) zárszámadását.


(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített zárszámadás a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti zárszámadások összesítése.

2. Az Önkormányzat összesített 2015. évi költségvetésének teljesítése2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2015. évi

a) kiadási főösszegét   436.610 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét  458.617 ezer forintban

állapítja meg.


(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti, önkormányzati szinten összesített 2015. évi teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 265.980 ezer forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege:  257.801 ezer forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete 8.179 ezer forint többlet.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                        157.002 ezer forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                              0 ezer forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                         77.703 ezer forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                           31.275 ezer forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                                                0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                             0 ezer forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                         0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):                                     265.980 ezer forint.


(2) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: ................................................ 248.591 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: .......................................... 17.389 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: ................................................. 0 ezer forint.


(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) teljesített működési költségvetés bevételi előirányzat csoport .................. 265.980 ezer forint,

b) teljesített felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: ........................ 0 ezer forint.


(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljesítését az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a teljesített helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza

4. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                           97.039 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:            26.168 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                                78.392 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                              15.653 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                          10.025 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                      29.702 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                             822 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                               0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                             257.801 ezer forint.


(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: ................................................. 229.502 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: ........................................... 28.299 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok tejesített kiadásai: .................................................. 0 ezer forint.


(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: ................................ 227.277 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:           30.524 ezer forint

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként:

aa) Konyhai esőbeálló beruházás 40 ezer forint,

ab) Terasz Mátyás kir.u. beruházás 50 ezer forint,

ac) Fűkasza és tartozékok beruházás 224 ezer forint,

ad) Tájház tetőtér beruházás 2.187 ezer forint,

ae) Térfigyelő kamerarendszer bővítése beruházás 789 ezer forint,

af) Garázskapu melléképület beruházás 292 ezer forint,

ag) Arany J. utcai parkoló beruházás 2.528 ezer forint,

ah) Radnai tér raktárhelyiség beruházás 6.883 ezer forint,

ai) Monitor Kovács Imre (kisértékű) beruházás 60 ezer forint,

aj) Router sportöltöző (kisértékű) beruházás 9 ezer forint,

ak) Képviselői keretből: hangfal, fogas, pad sportöltöző beruházás 201 ezer forint,

al) Telefon készülékek beruházás 246 ezer forint,

am) Ágyak tájház tetőtér beruházás 444 ezer forint,

an) VW tanyabusz beruházás 12.664 ezer forint,

ao) Kun festmény beruházás 65 ezer forint,

ap) Utcatáblák, forgalomtechnikai tükör beruházás 412 ezer forint,

aq) Falvak éjszakája zászló beruházás 111 ezer forint,

ar) Kerékpártároló beruházás 60 ezer forint,

as) Asztalok,székek,polcok,szekrények melléképület beruházás 702 ezer forint,

at) Karpereces és nyomógombos jelzőkészülékek beruházás 229 ezer forint.


b) teljesített felújítási kiadások felújításonként:

ba) Bejárati ajtó Móra F.u.11. felújítás 246 ezer forint,

bb) Sportöltöző felújítás 576 ezer forint.

6. §  A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:

a) Erzsébet utalvány rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: 557 ezer forint,

b) Szociális célú tűzifa: 1.581 ezer forint,

c) Újszülöttek életkezdési támogatás 520 ezer forint

d) Óvodai, iskolai és szociális normatív étkezés 4.524 ezer forint

e) Bursa Hungarica 400 ezer forint.

    7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a fel nem használt Tartalékok összege 22.457 ezer forint, melyből:

a) az általános tartalék ................... 22.457 ezer forint,

b) a céltartalék ....................................... 0 ezer forint.


    (2) Az (1) bekezdés szerinti tartalékok felhasználását 3. számú melléklet tartalmazza.


(3) Az Önkormányzat összevont 2015. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 22.007 ezer forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány a 4. számú melléklet szerint használható fel.

8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza


9. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évre önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 33 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 33 fő.


(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó, teljesített - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 6,4 fő.


10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 38.703 ezer forint többlet,

b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 30.524 ezer forint hiány.


(2) Az Önkormányzat (1) bekezdés a) pontja szerinti 2015. évi teljesített többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történt

a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása összesen:                                  38.703 ezer forint,

ebből:      

      aa) működési célú                                                                           ezer forint,

      ab) felhalmozási célú                                                          38.703 ezer forint,

b) hitel, kölcsön törlesztése összesen:                                                                 0 ezer forint,

ebből:      

      ba) működési célú                                                                        0 ezer forint,

      bb) felhalmozási célú                                                                   0 ezer forint,

c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése összesen:                                0 ezer forint,

ebből:      

      ca) működési célú                                                                        0 ezer forint,

      cb) felhalmozási célú                                                                    0 ezer forint,

d) egyéb finanszírozási kiadás összesen:                                                            0 ezer forint,

ebből:      

      da) működési célú                                                                        0 ezer forint,

      db) felhalmozási célú                                                                   0 ezer forint.


(3) Az Önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2015. évi teljesített hiányának finanszírozási módja az alábbiak szerint történt:

a) belső finanszírozással: 20.368 ezer forint,

b) külső finanszírozással: 10.158  ezer forint,


(4) A (3) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele összesen:                                                                             20.368 ezer forint,

ebből:   

      aa) működési célú                                                               20.368 ezer forint,

      ab) felhalmozási célú                                                                   0 ezer forint,

b) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása

összesen:                                                                                                             0 ezer forint,

ebből:   

      ba) működési célú                                                                        0 ezer forint,

      bb) felhalmozási célú                                                                   0 ezer forint.


(5) A (3) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül

a) hitel, kölcsön felvétele összesen:                                                          ......... 0 ezer forint,

ebből:   

     aa) működési célú                                                                         0 ezer forint,

     ab) felhalmozási célú                                                                    0 ezer forint,

b) értékpapír beváltása, értékesítése összesen:                                        52.988 ezer forint,

ebből:   

     ba) működési célú                                                                         0 ezer forint,

     bb) felhalmozási célú                                                           10.158 ezer forint,

c) értékpapír kibocsátása összesen:                                                         ......... 0 ezer forint,

ebből:   

     ca) működési célú                                                                         0 ezer forint,

     cb) felhalmozási célú                                                                     0 ezer forint,

d) egyéb finanszírozás összesen:                                                               ......... 0 ezer forint,

ebből:   

     da) működési célú                                                                         0 ezer forint,

     db) felhalmozási célú                                                                    0 ezer forint.


3. A Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének teljesítése11. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat által irányított Közös Önkormányzati Hivatal teljesített 2015. évi zárszámadásának

a) kiadási főösszegét:   58.815 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét: 64.359 ezer forintban

állapítja meg.


(2) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege:  7.481 ezer forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 58.815 ezer forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -51.334 ezer forint hiány.

12. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                    7.000 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                      0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                        15 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                        466 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                        0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                      0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                 0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                        7.481 ezer forint.


(2) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:           7.015 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:    466 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei:     0 ezer forint.


(3) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:      7.481 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:        0 ezer forint.

13. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:                                                                      34.425 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:         9.653 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                             7.171 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                           7.340 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                              0 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                      226 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                            0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                          0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                          58.815 ezer forint.
(2) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:           58.589 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:      226 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai:       0 ezer forint.


(3) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:      58.589 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:      226 ezer forint.

14. § (1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal– közfoglalkoztatottak nélküli – 2015. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 11 fő.


(2) A Közös Önkormányzati Hivatalnál közfoglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma 0 fő.

15. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 11. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A teljesített költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  51.334 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint többlet/hiány.


(2) A Közös Önkormányzati Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2015. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással    2.378 ezer forint,

b) külső finanszírozással 48.956 ezer forint.


(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele

összesen:                                                                             2.378  ezer forint,

ebből:

      aa) működési célú finanszírozás                                   2.378 ezer forint,

      ab) felhalmozási célú finanszírozás                                     0 ezer forint,

b) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása                       

összesen:                                                                                  0  ezer forint,

ebből:

     ba) működési célú finanszírozás                                         0 ezer forint,

     bb) felhalmozási célú finanszírozás                                     0 ezer forint.


(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 48.956 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás                                       48.730 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás                                       226 ezer forint.

4. Az Önkormányzat Kunszállási Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény költségvetési szervének

 2015. évi költségvetésének teljesítése16. § (1) A képviselő-testület a Kunszállási Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény költségvetési szerv teljesített 2015. évi zárszámadásának

a) kiadási főösszegét:  79.408 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét: 83.409 ezer forintban

állapítja meg.


(2) A Kunszállási Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 19.936 ezer forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege:  79.408 ezer forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 59.472 ezer forint hiány.

17. § (1) A Kunszállási Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény költségvetési szerv 2015. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                    56 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                 0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                     0 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                            19.880 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                   0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                 0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                            0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                              19.936 ezer forint.


(2) A Kunszállási Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:          11.427 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:  8.509 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei:       0 ezer forint.


(3) A Kunszállási Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:   19.936 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:       0 ezer forint.

18. § (1) A Kunszállási Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény költségvetési szerv 2015. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:                                                                      40.702 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:       11.246 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                           26.181 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                  0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                              0 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                 1.279 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                           0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                         0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                      79.408 ezer forint.


(2) A Kunszállási Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:           78.129 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:   1.279 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai:       0 ezer forint.


(3) A Kunszállási Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:    78.129 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.279 ezer forint.

19. § (1) A képviselő-testület a Kunszállási Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény költségvetési szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2015. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 19 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 19 fő.


(2) A Kunszállási Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény költségvetési szervnél közfoglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma 0 fő.

20. § (1) A Kunszállási Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A teljesített költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 59.472 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint többlet/hiány.


(2) A Kunszállási Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény költségvetési szerv - (1) bekezdés szerinti - 2015. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással   3.173 ezer forint,

b) külső finanszírozással 63.473 ezer forint.


(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele

összesen:                                                                             3.173  ezer forint,

ebből:

      aa) működési célú finanszírozás                                   3.173 ezer forint,

      ab) felhalmozási célú finanszírozás                                     0 ezer forint,

b) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása                       

összesen:                                                                                  0  ezer forint,

ebből:

     ba) működési célú finanszírozás                                         0 ezer forint,

     bb) felhalmozási célú finanszírozás                                     0 ezer forint.


(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 63.473 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás                                           62.194 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás                                         1.279 ezer forint.

5. Az Önkormányzat saját költségvetésének teljesítése21. § (1) Az Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó, 2015. évi teljesített költségvetésének

a) kiadási főösszegét:   298.387 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét: 310.849 ezer forintban

állapítja meg.


    (2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetésének fő számai:

a)  a teljesített költségvetési bevételek összege: 238.563 ezer forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege:   119.578 ezer forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 118.985 ezer forint többlet.

22. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2015. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:            149.946 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                         0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                   77.688 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                     10.929 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                           0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                         0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                    0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                    238.563 ezer forint.


(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: .................................. 229.683 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                           8.880 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                0 ezer forint.


(3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: ......................... 238.563 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: ....................................... 0 ezer forint.

23. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2015. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                           21.912 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:              5.269 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                                45.040 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                8.313 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                          10.025 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                      28.197 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                             822 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                               0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                             119.578 ezer forint.


(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: ..................................... 92.784 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: ............................. 26.794 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:..................................... 0 ezer forint.


(3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: .................................. 90.559 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: ............................... 29.019 ezer forint.

24. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám 2015. évre vonatkozó teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 3 fő.


    (2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetésében a közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó teljesített átlag létszáma 6,4 fő.

6. Adósságot keletkeztető ügylet25. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé:

a) ........................................................................................................... fejlesztési cél,

b) ........................................................................................................... fejlesztési cél.


(2) A (1) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege: ................. ezer forint.

26. § Az önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit az 5. számú melléklet tartalmazza.


7. Egyéb rendelkezések27. § Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


28. § Az Önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételeit és kiadásait a 7. számú melléklet tartalmazza.


8. Záró rendelkezések29. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Kelt: Kunszállás, 2016. május 30.


P.H..........................................................                                     ........................................................

                      jegyző                                                                               polgármester
Záradék:


A rendeletet a mai napon kihirdettem.


Kelt: Kunszállás, 2016. május 30.


P.H.

                                                                                              .......................................................

                                                                                              jegyző